Çalışma Kitapçıkları

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 3

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
-Milli Edebiyat Dönemi şairleri …………………………… geleneğine uygun şiirler yazmışlardır.
-Milli Edebiyat Dönemi şairleri lirik şiirden ziyade ……………………… ve ……………… şiirler yazmışlardır.
-Yahya Kemal’in şiirlerinde ……………, ………….., …………………, ………… temaları ağır basar.
-Mehmet Akif Ersoy şiirlerinde ………. ölçüsünü kullanmıştır.
-Mehmet Akif Ersoy şiir ve manzumelerini ………………… adlı kitapta toplamıştır.
-Milli Edebiyat Dönemi şiirlerinde ağırlıklı olarak ……………………..ölçüsü kullanılmıştır.
-Yahya Kemal ve Ahmet Haşim, Milli Edebiyat Döneminde şiirlerini ………………………….. anlayışı çevresinde ortaya koymuşlardır.

2.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
( ) Milli Edebiyat Döneminde şairler aruz ölçüsüyle de şiirler yazmışlardır.
( ) Milli Edebiyat Dönemi şiirlerinde halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmamıştır.
( ) Ahmet Haşim Milli Edebiyat Döneminde şiir yazmamıştır.
( ) Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal’İn şiir kitabı değildir.
( ) Milli Edebiyat Dönemi şairleri milli tarih ve kültüre önem vermişlerdir.
( ) Ziya Gökalp şiirlerini sade dil ve hece ölçüsüyle yazmıştır.
( ) Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde genellikle halkın toplumsal yaşamını ve değerlerini işlemiştir.
( ) Seyfi Baba adlı manzum hikaye Mehmet Akif’e aittir.

3. Milli Edebiyat Döneminde sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerin özelliklerinden dört tanesini yazınız.

4.Saf şiirin özelliklerinden dördünü yazınız.

5.Aşağıda hece ölçüsü kullanan bazı şairler verilmiştir. Bunlardan hangisi sadece hece ölçüsünü kullanmıştır?
A)Mehmet Akif Ersoy
B)Yusuf Ziya Ortaç
C)Faruk Nafiz Çamlıbel
D)Mehmet Emin Yurdakul
E) Yahya Kemal Beyatlı

6. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan şairimiz kimdir?

7. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul, hangi akımı temsil etmişlerdir?

8. 1860’tan günümüze edebiyatımızın geçirdiği dönemleri yazınız.

9.İlk yıllarda Fecr-i Ati topluluğuna katılmış ve Servet-i Fünun dergisinde yazıları yayımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda (1910) Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve bu yönde önemli eserler vermiştir. Türk edebiyat tarihi, Türk medeniyet tarihi ve kültür tarihi, edebi tenkit, dil ve din, Türk sanatı ve müziği, Türk siyaset tarihi gibi alanlarda araştırmalar yapmış, eserler yayınlamış yazar kimdir? Yazınız.

10. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
-Öğretici metinler Milli Edebiyat Döneminde …….. bir dille yazılmıştır.
-Yahya Kemal Beyatlı’nın ……………………………………………… adlı şiir kitabında divan edebiyatı tarzında şiirleri vardır.
-Milli Edebiyat Dönemi, Ömer Seyfettin’in ………………………………. Dergisinde yayımladığı ………………………………… makalesiyle başlamıştır.
-Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde ……………….,……………….,………………………. gibi konular işlenmiştir.
-Yahya Kemal’in, İstanbul ve fetih konusundaki yazıları, sohbet ve konferanslarını içeren kitabının adı ……….………………….. dur.
-Türkçülüğün Esasları adlı kitabın yazarı ……………………………………………tir.

 

11. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

Yahya Kemal

Halide Edip

Ziya Gökalp

Mehmet Akif

Fuat Köprülü

Ömer Seyfettin

 

 

a.Dağa Çıkan Kurt
b.Eğil Dağlar
c.Küfe
d.Efruz Bey
e.Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
f.Sinekli Bakkal
g.Süleymaniyede Bayram Sabahı
h.Türkçülüğün Esasları
ı.Seyfi Baba
i.Edebiyat Araştırmaları

12. Milli Edebiyat Dönemi zihniyetine hizmet eden dergilerden dördünü yazınız.

 

 

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 3 Cevapları

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.
-Milli Edebiyat Dönemi şairleri …halk şiiri … geleneğine uygun şiirler yazmışlardır.
-Milli Edebiyat Dönemi şairleri lirik şiirden ziyade …didaktik…… ve …epik… şiirler yazmışlardır.
-Yahya Kemal’in şiirlerinde aşk, ölüm, sonsuzluk ve İstanbul temaları ağır basar.
-Mehmet Akif Ersoy şiirlerinde …aruz. ölçüsünü kullanmıştır.
-Mehmet Akif Ersoy şiir ve manzumelerini …Safahat… adlı kitapta toplamıştır.
-Milli Edebiyat Dönemi şiirlerinde ağırlıklı olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
-Yahya Kemal ve Ahmet Haşim, Milli Edebiyat Döneminde şiirlerini ……saf şiir.. anlayışı çevresinde ortaya koymuşlardır.

2.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
( D ) Milli Edebiyat Döneminde şairler aruz ölçüsüyle de şiirler yazmışlardır.
( Y ) Milli Edebiyat Dönemi şiirlerinde halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmamıştır.
(Y ) Ahmet Haşim Milli Edebiyat Döneminde şiir yazmamıştır.
( Y ) Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal’in şiir kitabı değildir.
( D ) Milli Edebiyat Dönemi şairleri milli tarih ve kültüre önem vermişlerdir.
( D ) Ziya Gökalp şiirlerini sade dil ve hece ölçüsüyle yazmıştır.
( D ) Mehmet Akif Ersoy, şiirlerinde genellikle halkın toplumsal yaşamını ve değerlerini işlemiştir.
( D ) Seyfi Baba adlı manzum hikaye Mehmet Akif’e aittir.

3. Milli Edebiyat Döneminde sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerin özelliklerinden dört tanesini yazınız.
-Bu şiirler Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul çevresinde verilmiştir.
-Halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.
-Milli temalar işlenmiştir.
-Şiirlerde duygu değil, düşünce önem kazanmıştır.

4.Saf şiirin özelliklerinden dördünü yazınız.
-Saf şiirde iç ahenge önem verilir.
-Soyut ve kapalı bir anlamı vardır.
-Söz sanatları ve imgeler kullanılır.
-Sembolizm akımının etkileri görülür.
-Musikiye olanak sağlayan dil ve aruz kalıpları kullanılır.

5.Aşağıda hece ölçüsü kullanan bazı şairler verilmiştir. Bunlardan hangisi sadece hece ölçüsünü kullanmıştır?
A)Mehmet Akif Ersoy
B)Yusuf Ziya Ortaç
C)Faruk Nafiz Çamlıbel
D)Mehmet Emin Yurdakul
E) Yahya Kemal Beyatlı

6. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan şairimiz kimdir?
Yahya Kemal Beyatlı

7. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul, hangi akımı temsil etmişlerdir?
Türkçülük

8. 1860’tan günümüze edebiyatımızın geçirdiği dönemleri yazınız.
Tanzimat-Serveti Fünun-Fecriati-Milli Edebiyat

9.İlk yıllarda Fecr-i Ati topluluğuna katılmış ve Servet-i Fünun dergisinde yazıları yayımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda (1910) Milli Edebiyat akımından etkilenmiş ve bu yönde önemli eserler vermiştir. Türk edebiyat tarihi, Türk medeniyet tarihi ve kültür tarihi, edebi tenkit, dil ve din, Türk sanatı ve müziği, Türk siyaset tarihi gibi alanlarda araştırmalar yapmış, eserler yayınlamış yazar kimdir? Yazınız.
Mehmet Fuat Köprülü

10. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.
-Öğretici metinler Milli Edebiyat Döneminde …sade….. bir dille yazılmıştır.
-Yahya Kemal Beyatlı’nın …Eski Şiirin Rüzgarıyla…… adlı şiir kitabında divan edebiyatı tarzında şiirleri vardır.
-Milli Edebiyat Dönemi, Ömer Seyfettin’in …Genç Kalemler…. Dergisinde yayımladığı …Yeni Lisan… makalesiyle başlamıştır.
-Milli Edebiyat Dönemi öğretici metinlerinde dil, tarih, siyaset, ülke sorunları gibi konular işlenmiştir.
-Yahya Kemal’in, İstanbul ve fetih konusundaki yazıları, sohbet ve konferanslarını içeren kitabının adı Aziz İstanbul’ dur.
-Türkçülüğün Esasları adlı kitabın yazarı Ziya Gökalp’tir.

11. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.

Yahya Kemal (b,g)
Halide Edip (a,f)
Ziya Gökalp (h)
Mehmet Akif (c,ı)
Fuat Köprülü (e,i)
Ömer Seyfettin (d)

a.Dağa Çıkan Kurt
b.Eğil Dağlar
c.Küfe
d.Efruz Bey
e.Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
f.Sinekli Bakkal
g.Süleymaniyede Bayram Sabahı
h.Türkçülüğün Esasları
ı.Seyfi Baba
i.Edebiyat Araştırmaları

12. Milli Edebiyat Dönemi zihniyetine hizmet eden dergilerden dördünü yazınız.
-Genç Kalemler
-Türk Yurdu
-Halka Doğru
-Dergah

Milli Edebiyat Dönemi Çalışma Kitapçığı 3’ü indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

milli-edebiyat-calisma-kitapcigi-3

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap