Çalışma Kitapçıkları

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 6

Aşağıdaki cümlelerde bilgi yanlışlığı varsa karşısına Y, yoksa D yazınız.
1-Tercüman-ı Ahval,Tanzimat edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilen gazetenin adıdır.( )
2-Tanzimat edebiyatının birinci döneminde ‘’Sanat sanat içindir.’’anlayışını benimsemiştir.( )
3-Tanzimat edebiyatı hece ölçüsünü kullanmıştır.( )
4-Makale,Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren yeni türdür.( )
5-Makale,edebiyatımıza ilk defa Tanzimat edebiyatı döneminde girmiştir.Nurullah Ataç’ın “Günlerin Getirdiği” adlı eseri bu türün başarılı örneklerindendir.( )
6-‘’Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi’’ makale türünün ilk örneği sayılır.( )
7-Şinasi, klasisizm etkisinde bir sanatçımızdır. Dilde sadeleşme hareketinin öncüsüdür. Bu sanatçımızın’’Durub-ı Emsal-i Osmaniye’’ adlı atasözü derlemesi vardır.( )
8-Eleştiri,Tanzimat döneminde edebiyatımıza giren biridir.’’Tahrib-i Harabat’’ bu türün ilk örneklerindendir.( )
9-Şinasi,tiyatroda eğlenceyle sosyal faydayı birleştirip tiyatroyu ‘faydalı bir eğlence ’ olarak niteleyen sanatçımız Abdulhak Hamit’ten farklı olarak tiyatrolarını ‘oynanmak için ‘ yazmıştır.( )
10-Tanzimat dönemi edebiyatının ikinci döneminde “Sanat Toplum içindir.” anlayışını benimsemiştir.( )
11-Recaizade Mahmut Ekrem, Tanzimat edebiyatının en üretken yazarıdır. Sanatçımız romanlarında ve hikayelerinde ‘deyip de geçmeyelim’ diye başlayan ve olayın akışını kesen yığınla bilgi verir. Bu sanatçımızın “Avrupa’da Bir Cevelan” adlı gezi kitabı vardır.( )
12-Şinasi’nin “Müntehabat-ı Eşar”adıyla tiyatro türünde bir eseri vardır.( )
13- “Gülnihal-Zavallı Çocuk-Akif Bey- Zoraki Tabip-Afife Anjelik” tiyatro türünde yazılmış eserlerdir.( )
14-Namık Kemal, “Şiir ve İnşa” adlı eleştrisinde Halk edebiyatında; “Harabat” adlı antolojisinde de Divan edebiyatını savunarak yeni ile eski arasında bocalayan bir
şair olarak tanınmıştır.( )
15-Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanında Ali Bey adında bir gencin Mahpeyker adlı bir kadına olan aşkı ve entrikalarla dolu yaşamı anlatılmaktadır.( )
16-İlk tarihi romanımızın adı “Zehra”dır.( )
17-Köy gerçeğini anlatan ilk romanımız “Cezmi”dir.( )
18-Divan edebiyatında eski edebiyatı savunan tek sanatçı Muallim Naci’dir.
“Demdeme” adlı eserini R.Mahmut Ekrem’in eserine karşılık yazmıştır.( )
19-Ziya Paşa’nın “Defter-i Amal” adlı eseri biyografi türünün güzel örneklerindendir.( )
20-İlk realist yazarlarımızdan olan Samipaşazade Sezai,”Sergüzeşt” adlı romanında Dilber adlı bir cariyenin maceralarını anlatmaktadır.( )
21-Tanzimat edebiyatında realizmden naturalizme geçişin ilk temsilcisi olan Nabizade Nazım eserlerinde köy yaşamını anlatmıştır. Bu sanatçımızın “Zehra” adlı
bir romanı vardır.( )
22-İlk pastoral şiirimiz Abdulhak Hamit’in karısı Fatma için yazdığı Makber’dir.( )
23-“Şair-i Azam” adıyla da anılan Abdulhak Hamit’in karısının ölümü üzerine duyduğu acıyı belirtmek için kaleme aldığı şiir “Sahra”dır.( )
24-Ahmet Vefik Paşa,Bursa valisiyken tiyatro binası yaptırarak Moliere’den yaptığı çevirilerini burada oynatmıştır.Bu sanatçımızın “Lehçe-i Osmani” adlı sözlüğü de vardır.( )
25-Füruzan(Muallim Naci), Pejmürde(R.Mahmut Ekrem),Vaveyla(Namık Kemal) gibi eserler şiir türündedir.( )
26-Eski edebiyat taraftarı olan Muallim Naci ile uyak anlayışı konusunda tartışan Namık Kemal kulak için uyak anlayışını benimsemiştir.( )
27-Zemzeme,Tanzimat döneminde Servet-i Fünun edebiyatının temellerini atan R.Mahmut Ekrem’in Muallim Naci’’nin Demdeme adlı eserine karşılık yazmıştır.( )
28-Küçük Şeyler, Zavallı Kız tiyatro türünde eserlerdir.( )
29-Tanzimat edebiyatı sanatçıları yeni konuları Halk edebiyatı nazım şekilleriyle kaleme almışlardır.( )
30-Tanzimat edebiyatı ikinci dönemi siyasi baskılar nedeniyle bireysel konular işlemişlerdir.( )
31-Namık Kemal, vatan şairi olarak anılmaktadır.( )
32-Tanzimat edebiyatı birinci döneminde dil yine ağır, ağdalı bir dildir.( )
33- “Demdeme-Eşer-Talim-i Edebiyat” adlı eserler Tanzimat edebiyatı ikinci dönem sanatçılarınındır.( )
34-Tanzimat şiirinde Divan edebiyatı şiirinin aksine konular arasında bütünlük vardır.( )
35-Tanzimat edebiyatı sanatçıları İngiliz edebiyatı sanatçılarını örnek almışlardır.( )
36-Şemsettin Sami,Orhun Abideleri’ni Türkiye Türkçesine aktarmıştır.( )
37-Celalettin Harzemşah(Namık Kemal),Çok Bilen Çok Yanılır(R.Mahmut Ekrem), Nesteren(Abdulhak Hamit) gibi eserler roman türündedir.( )
38-Jön Türkler, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Araba Sevdası adlı eserler tiyatro türünde eserlerdir.( )
39-Şerare,Halce,Pejmürde,Vaveyla şiir türünde eserlerdir.( )

tanzimat edebiyati calisma kitapcigi 6 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap