Testler

Paragraf Test 17-8.Sınıf Türkçe

PARAGRAF TEST 17 (8.SINIF TÜRKÇE)

Aşağıda bir metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri karışık olarak verilmiştir. Z, Y, V harfleriyle belirtilen paragrafları dikkatle okuyunuz. 1, 2 ve 3. soruları bu paragraflara göre cevaplayınız.
Z. Bu engellerin başında başkaları tarafından beğenilme, kabul görme isteği vardır. Kendini başkalarına göre değerlendiren kişi kendi özelliklerinin farkına varamaz olur, özelliklerini zamanla unutur. Kendini tanımak isteyen kişi, değişik ortamlarda neler yaşadığını, olaylar ve durumlar karşısında neler hissettiğini sık sık gözden geçirmeli ve yaşantısını tanımlamalıdır.
Y. Meslek seçerken bazı noktalara dikkat edilmelidir. Öncelikle seçenekler araştırılmalıdır. Sağlıklı bir meslek kararı verebilmenin bir başka koşulu mesleklerin özelliklerini tanımaktır. Meslek seçiminde insanın kendisini tanıması da çok önemlidir. Ama insanın kendini tarafsız değerlendirmesi ve tanıması kolay değildir. Çünkü bunun için bazı engeller vardır.
V. Kişisel özellikler belirlendikten sonra bireysel özellikler ile meslek özelliklerinin uyuşup uyuşmadığına bakılmalıdır. Hangi işlerin ne derece yapılabildiği düşünülmeli, ilkokuldan beri baskın olan özellikler ve yatkın olunan mesleklerin listesi yapılmalıdır.

1. Aşağıdakilerin hangisinde metnin bölümlerini ifade eden harfler “giriş, gelişme, sonuç” şeklinde sıralanmıştır?
A) Y, V, Z
B) Y, Z, V
C) Z, Y, V
D) V, Y, Z

2. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi meslek seçerken yapılacaklardan değildir?
A) Mesleklerin özelliklerinin bilinmesi
B) İnsanın kendisini tanıması
C) Meslek seçimiyle ilgili deneyimli birine danışılması
D) Kişiliğine uygun olan mesleklerin belirlenmesi

3. Bu parçaya en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslek Seçimi
B) Meslekler
C) Kişilik Özellikleri
D) İş Hayatı

4. . . . “Ben yanlış yaptım.” diyebilmek en güzel erdemdir. Çünkü kendini olduğu gibi kabullenebilmektir, yanlış yaptığını itiraf etmektir öz eleştiri. Kişinin kendi davranışlarını denetlemesidir. Yaptığı yanlışın doğrusunun olduğunun farkında olmaktır. İnsanı diğer varlıklardan farklı kılan da bu fark değil midir?
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İnsanın kendini yenilemesi güzel bir olaydır
B) Kişinin öz eleştiri yapması önemli bir davranıştır
C) Çevresiyle iyi anlaşmak, insanın en önemli özelliğidir
D) İnsanın kendini başkalarının yerine koyabilmesi önemli bir davranıştır

5. (I) İnsan toplum içinde ve diğer insanlarla iletişim hâlinde yaşayan bir varlıktır. (II) İnsanın diğer insanlarla iletişim kurarken bazı ilkelere dikkat etmesi gerekir. (III) Her şeyden önce insan, karşısındakini dinlemesini bilmelidir. (IV) İnsanlar birçok iletişim kazası yaşamakta ve bundan olumsuz yönden etkilenmektedir. (V) Görüşlerini başkalarına zorla kabul ettirmeye çalışmamalıdır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
A) II.      B) III.     C) IV.       D) V.

6. (I) Kütüphane, belli bir sisteme göre düzenlenen kitap ve benzeri materyallerin toplandığı, saklandığı, okuyucu ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu yerdir. (II) Kütüphaneler, hizmet şekillerine göre; milli kütüphaneler, halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri, gezici kütüphaneler gibi kısımlara ayrılabilir. (III) Bunlar dışında yazma eser koleksiyonlarına sahip kütüphaneler de vardır. (IV) Kütüphaneyle ilgili olarak yapılan araştırmalar ve kazılarda elde dilen bilgiler MÖ 2400 yıllarına kadar uzanmaktadır. (V) Özellikle geçmişi Asur, Babil ve Hitit medeniyetlerinden günümüze ulaşan ve yazı yazmak için kullanılan kil tabletler çok eski devirlerdeki kütüphanecilikle ilgili bilgi vermektedir.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümle ile başlar?
A) II.     B) III.     C) IV.        D) V.

7. Ülkemiz; kültürüyle ve kuruluşlarıyla, yanlış yazılan, bozuk okunan ve hatalı konuşulan bir Türkçeye teslim oldu. Dilimiz temizlenirken kirlendi, zenginleşeceği yerde yoksullaştı, anlaşırken argolaştı. Türkçe bilim dili olarak çok cılız kaldı. Bilim dünyasının büsbütün gerisine düşmemek amacıyla, yalnızca İngilizce eğitim veren birçok üniversite açmak zorunda kaldık. İşte ben bu duruma hayıflanıyorum.
Yukarıdaki parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Yazarın İngilizce eğitim vermek zorunda kaldığımıza üzüldüğü
B) Türkçenin yanlış yazılıp bozuk okunduğu ve hatalı konuşulduğu
C) Ülkemizde yabancı dilde eğitim veren okulların bulunduğu
D) Türkçenin bilim dili olmaya yapısının uygun olmadığı

8. Halkımızın bilinçlenmesinde dil büyük bir rol oynar. Dilin bir bütün hâlinde kişiye aktarılması gerekir. Kişi böylece geleceğe yürümede önemli bir yol alacaktır. Toplumun gelişmesinin buna bağlı olduğu da ortadadır. Sağlıklı bir iletişimi sağlar. Yazı dilinin insanları bir noktada birleştirdiği de unutulmamalıdır.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi, bu parçadaki ikinci cümlede dile getirilen görüşün sonuçlarından biri değildir?
A) İnsanlar yarınlara daha bir güvenle yol alırlar.
B) Bireylerin daha bilgili daha bilinçli olmasını sağlar.
C) Bireyler geliştikçe büyük yazarlar da yetişecektir.
D) İnsanları aynı duygu ve düşüncede birleştirir.

9. Dilin haysiyetini bilmeyen milletlerin gönüllü sömürgeler olduğu günümüzde, onlarca hızıyla daralarak bizi kuşatan yabancı lisan çemberi, Türkiye’yi de bahsi geçen ülkeler kategorisine sokacak gibi. Kullandığı dili; vatan, millet, namus ve haysiyet olarak bilmeyen bir kuşağın yetişiyor olması, “ses bayrağımız”ın büyük ve gürültülü bir şekilde uçurumun kenarına gelmesi, bizi rahatsız etmiyor bile.
Bu parçaya göre diline önem vermeyen milletlerin önünde hangi tehlike vardır?
A) Vatan, millet kavramlarının değerini kaybetmesi
B) Gönüllü sömürgeler durumuna gelmesi
C) Ekonomik yetersizlikler
D) Geri kalmışlık

 

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.A, 4.B, 5.C, 6.C, 7.D, 8.C, 9.B

paragraftest17-8s.inifturkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap