Testler

Şiirde Yapı Test 1

ŞİİRDE YAPI TEST 1

1.Şiirdeki birimlere, küçükten büyüğe doğru sırasıyla …, …, …, …, adları verilmektedir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) beyit-dize-dörtlük-bent

B) mısra-dörtlük-bent-beyit
C) kıta-beyit-dörtlük-bent
D) mısra-bent-beyit-dörtlük
E) dize-beyit-dörtlük-bent

Ben çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker
Bulanık bulanık akar
Dağların seliyim şimdi
2. Bu şiir parçasının nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyit

B) Mısra
C) Dörtlük
D) Bent
E) Kafiye

3.Aşağıdaki terimlerden hangisi “nazım (şiir) unsurları”ndan biri değildir?
A) Vezin
B) Mısra
C) Kafiye
D) Nazım şekli
E) Seci

Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin
4. Yukarıdaki şiirin kafiye düzeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düz kafiye
B) Çapraz kafiye
C) Sarma kafiye
D) Tam kafiye
E) Cinaslı kafiye

5. Şiirdeki dizelerin, hecelerin uzunluk ve kısalık durumlarına göre hazırlanmış kalıplarına, ses ahengi bakımından uymasını esas alan ölçüye … ölçüsü denir. Bu ölçüyle yazılmış bir şiirin dizelerinde hece sayısı bakımından denklik aranmaz.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) hece

B) aruz
C) uyak
D) beyit
E) ritim

Bu harmanın gelir sonu kapıştırın giderayak
Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak
6. Bu dizelerde olduğu gibi iki mısradan oluşan nazım birimine ne ad verilir?
A) Kıta

B) Bent
C) Beyit
D) Dörtlük
E) Mısra

7. Aşağıdakilerden hangisi şiirlerde kullanılan nazım birimlerinden biri değildir?
A) Dörtlük
B) Redif
C) Bent
D) Beyit
E) Kıta

8. Bir güvercinin kanadında okşuyorum
Göklerin maviliğini
Serçelerin cıvıltısıyla siniyor içime
Ağaçların yeşilliği
Bulutların ipek gölgesi
Çocukların yüzünde ışıldıyor.
Bu dizelerin nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısra

B) Kıta
C) Bent
D) Beyit
E) Dörtlük

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?
A) Şiirdeki dizelerin oluşturduğu mısra öbekleri, o şiirin nazım birimini oluşturur.
B) Şiirlerdeki her bir satıra dize denir.
C) Dizeler bir araya gelerek beyit, dörtlük, bent gibi yapı unsurlarını oluşturur.
D) Şiirlerde dört dizenin bir araya gelerek oluşturduğu nazım birimine beyit denir.
E) Şiirdeki yapı unsurları şiirin nazım şeklini oluşturur.

10. Bir nazmın (manzume, şiir) her bir satırına mısra denir. Bazı mısralar, dil bilgisi açısından tamamlanmış bir cümle niteliğinde olur. Klasik Türk edebiyatı şairleri, mısraya çok önem vermişlerdir. Bir şiir içerisindeki en güçlü mısraya mısra-ı berceste denir. Şairler bütün mısraların bu nitelikte olması için çaba göstermiştir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Şiirlerin her satırına mısra dendiği

B) Divan edebiyatı şairlerinin dizeye çok önem verdiği
C) Bazı mısraların cümle niteliği taşıdığı
D) Şiir içindeki en güçlü dizeye mısra-ı berceste dendiği
E) Divan edebiyatındaki şiirlerin bütün mısralarının mısra-ı berceste özelliği taşıdığı

11. Aşağıdakilerden hangisi şiirin biçim özelliklerinden biri değildir?
A) Nazım birimi

B) Tema
C) Uyak biçimi
D) Redif                     
E) Ölçü

Dağlarda gezer oldum
Okuyup yazar oldum
Ben bir güzel uğruna
Kuruyup gazel oldum
12. Bu dizelerin nazım birimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Dize
B) Uyak düzeni
C) Bent

D) Beyit
E) Dörtlük

13.Sözlük anlamı parça demektir. Klasik Türk edebiyatında dört mısradan oluşan nazım şekline denir. Ancak Milli Edebiyat döneminde bu kelime, dörtlük anlamında da kullanılmıştır.
Bu parçada anlatılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısra

B) Dize
C) Beyit
D) Kıta
E) Bent

14. I. Klasik şiirde her beyit kendi içinde anlam ve ses yönüyle bir bütündür.
Bentlerdeki dize sayısında farklılıklar olabilir.
III. Bir şiiri oluşturan dörtlük sayısı en fazla üçtür.
IV. Şiirde yapı, ses ve anlamın bir tema etrafında birleşmesiyle ortaya çıkar.
V. Üzerinde söz söylenen olay veya duruma telmih adı verilir.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.

B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet dense sana yakışır dağlar

Ağacınız yapraklarla donanır
Taşlarınız bir birliğe inanır
Hep çiçekler bağrınızda gönenir
Pınarınız çağlar akışır dağlar
15. Bu dörtlükler ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Konusu doğadır.

B) Halk şiirine özgü nitelikler ağır basmaktadır.
C) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
D) Kişileştirmeye başvurulmuştur.
E) Bentlerden oluşmuştur.

Nihayet damlarda leylekler göründü 
Upuzun gagalarını takırdatan 
Vefasız sandığımız turnalar döndü 
Geçen yıl gittikleri meçhul diyardan 

Çiçek açmış ağaçlara bak ne güzel 
Gel bizim olsun serçelerin neşesi 
Gel seninle kırlara açılalım gel 
Neler vadetmiyor akar suyun sesi 

Uzamaya başladı günler sahiden 
Güneşin batmak istemediği belli 
Eteğini havalandırarak esen 
Kış boyunca düşündüğüm bahar yeli

16. Yukarıdaki dörtlükler hangi tema etrafında birleşmiştir?
A) Bahara özlem
B) Ümit
C) Ölüm korkusu

D) Memleket sevgisi
E) Dostluk

Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi? 
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı! 
Nerde -gösterdiği vahşetle- “Bu bir Avrupalı! “
17. Bu dizelerden hareketle şiirin konusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Vatan hizmeti

B) Çanakkale Savaşı
C) Türk tarihi
D) Deniz savaşları
E) Kültürel çatışmalar

Fındık dalda sararmış
Yaprakları kararmış
Yârim beni kaybetmiş
Bahçelerde ararmış
18. Tek dörtlükten oluşan bu şiir türü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak belirlenemez?
A) Kafiye düzeni

B) Nazım birimi
C) Kim tarafından söylendiği
D) Teması
E) Ait olduğu gelenek

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen!
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!
19. Bu şiirin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Barış
B) Kahramanlık
C) Doğa    

D) Bayrak sevgisi
E) Kurtuluş Savaşı

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3.E, 4.A, 5.B, 6.C, 7.B, 8.C, 9.D, 10.E, 11.B, 12.E, 13.D, 14.D, 15.E, 16.A, 17.B, 18.C, 19.D

siirde yapi testi 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

2 yorumlar

Yorum yap