Testler

Söz Sanatları Test 11

SÖZ SANATLARI TEST (EDEBÎ SANATLAR) 11

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder. 
Dante gibi ortasındayız ömrün. 
Delikanlı çağımızdaki cevher, 
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün, 
Gözünün yaşına bakmadan gider.
1. Yukarıdaki dörtlükte “yol” imgesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayat
B) Güçlükler
C) Beklentiler               

D) Vatan
E) Gençlik

2. Azmışlara yol gösterici, az isteyene bol gösterici; bilmeyene bildirici; görmeyene gördürücü; halk sarayının kapıcısı, gönül evinin yapıcısı…
Sinan Paşa’nın Tazarruname’sinden alınan bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek vardır?
A) Tevriye
B) Mecaz-ı Mürsel
C) Cinas

D) İrsal-i Mesel
E) Seci

Sekizimiz odun çeker
Dokuzumuz ateş yakar
Kaz kaldırmış başın bakar
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz
3. Dörtlükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis

B) Kinaye
C) İstiare
D) Mübalağa
E) Tevriye

4.
Apansız çıkageldin

Sokak ve rüzgâr sevinmiştir
Bu dizelerde başvurulan söz sanatı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abartma
B) Cinas
C) İntak

D) Telmih
E) Teşhis

5.
Yarada mı

Sızılar yarada mı
Böyle mecnun gezdirir
Vefasız yar adamı
Bu dörtlükteki altı çizili bölümlerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mecaz
B) Cinas
C) Kinaye
D) İstiare
E) Hüsn-i talil

6. Gece yarısı sokak ortasından gelen çığlıklar mahalleliyi ayağa kaldırdı.
Bu dizelerde geçen, “ayağa kaldırdı” sözünde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

B) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme
C) Bir sözcüğü, hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde kullanma
D) Bir kelimeyi, gerçek anlamının dışında başka bir sözcük yerine kullanma
E) Bir olgunun gerçek nedenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama

Bir an önce görülsün diye Akdeniz
Toroslarda ağaçlar hep çocuk kalır
7. Bu dizelerde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

B) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma
C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma
D) Söylenmek isteneni en az sözcükle anlatma
E) Bir olguyu, gerçek sebebinin dışında, hoşa giden bir sebebe bağlama

Ateşte kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
8. Bu dizelerde görülen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Telmih

B) Tenasüp
C) Hüsn-i talil
D) Kinaye
E) Tevriye

Ömrümde zararsız günümü bilmem
Her senede yüz milyonluk kârım var
9. Bu dizelerde belirgin olan edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevriye

B) Cinas
C) Tariz
D) Tezat
E) Kinaye

Dileklerim dudağımda
Kalbimde nice volkan var
Ferhat oldum Kaf Dağı’nda
Benliğimi bir yontan var
10. Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki edebî sanatlardan hangisi vardır?
A) Tezat

B) Telmih
C) Tedric
D) Akis
E) Tariz

Sen gittin yaslara büründü cihan
Soluyor dallarda gül, dertli dertli
11. Yukarıdaki beyitte hangi edebî sanat yapılmıştır?
A) Hüsn-i talil

B) Tecahül-i arif
C) Mecaz-ı mürsel
D) Teşbih-i beliğ
E) Tezat

Bir garip rüya rengiyle
Uyumuş gibi her şekil
Rüzgârda uçan tüy bile
Benim kadar hafif değil
12. Bu dörtlükte hangi edebî sanat vardır?
A) Tezat

B) Mecaz-ı Mürsel
C) Cinas
D) Mübalağa
E) Leffüneşr

13.Aşağıdaki beyitlerden hangisinde cinas vardır?
A) Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar

Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar

B) Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor
Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor

C) Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu
     Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu

D) Vur pençe-i âlîdeki şemşîr aşkına
     Gülbang-i âsmanı tutan pîr aşkına

E) Bir güzel şuha dedim ki iki gözün sürmelidir
    Dedi vallahi seni Hind’e kadar sürmelidir

Akdeniz’in dalgası gönlüm kadar taşmadı
Hey ne dağsın ki, dalgam zirvene yaklaşmadı
Bin geçit aştı gönlüm, bir kalbini aşamadı
Geçtiğim dağlar bugün, bana ağlar yolumda
14. Bu dörtlüğün birinci dizesinde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?
A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

B) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme
C) Bir sözcüğü, iki anlamını birden sezdirecek biçimde kullanma
D) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma
E) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama

Böyle dağlar
Yâr başın böyle bağlar
Gül açmaz, bülbül ötmez
Yıkılsın böyle bağlar
15. Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundurma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinas
B) Hüsn-i talil
C) Teşhis

D) Tevriye
E) İntak

16. Karşıma geçip iki saat boyunca konuştu, bense onun karşısında hiç ağzımı açmadım.
Bu cümlede geçen, “hiç ağzımı açmadım” sözünde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

B) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiği şeyi bilmez görünme
C) Bir sözcüğü, hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek biçimde kullanma
D) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma
E) Bir olgunun gerçek nedenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama

Gülmek ol goncaya münasiptir
Ağlamak bu, dil-i hazine gerek
17. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Bir durumu, gerçekte olduğundan daha üstün gösterme

B) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma
C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma
D) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme
E) Anlamı yönünden birbirine zıt kavramları bir arada kullanma

18. (I) Bir binanın en üst katından aşağı bakınca insanlar karıncayı andırıyor. (II) Hepsi ufacık, keşke dertleri de böyle ufak olsa diyorum. (III) Oysa gündelik sorunları çok büyük onların. (IV) Bu duygular içinde onları izlerken birden aşağıdaki geniş cadde ilişiyor gözüme. (V) Caddedeki taşıtlar buradan bakınca oyuncak arabalar gibi küçük küçük ve renk renk…
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme vardır?
A) I. ve II.

B) I. ve V.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü
Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü
19. Bu dizelerde geçen “beyaz bir karanlık” sözünde, aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır?
A) Birbirine zıt kavramları bir arada kullanma

B) Bir sözü benzetme amacıyla başka bir söz yerine kullanma
C) Birden çok anlamı bulunan bir sözcüğü uzak anlamıyla kullanma
D) Bir anlam inceliği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme
E) Bir olguyu, gerçek sebebinin dışında, hoşa giden bir sebebe bağlama

20. Hava kurşun gibi ağır
Aşağıdakilerin hangisinde bu dizedekine benzer bir söz sanatı vardır?
A) Senden başka ağaç olsaydı

     Seni bu kadar sevmezdim

B) Açsam rüzgâra yelkenimi
    Dolaşsam ben de deniz deniz

C) Kansam bir an güzelliğine
     Kuşlar gibi serseri ömrün

D) Bu şehrin sokakları çoktur
     Binlerce insan gelir gider sokaklarında

E) Beni bu güzel havalar mahvetti
     Böyle havada istifa ettim.

 Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.A, 2.E, 3.D, 4.E, 5.B, 6.C, 7.E, 8.C, 9.D, 10.B, 11.A, 12.D, 13.E, 14.A, 15.A, 16.C, 17.E, 18.B, 19.A, 20.C

soz sanatlari test 11 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap