Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 18

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 18

1.Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Düşünce, duygu ve hayallerin sözlü veya yazılı olarak etki uyandıracak güzellikte anlatılması sanatına edebiyat denir.

B) Yenileşme çabaları Osmanlı Devleti’nde geriye gidişin ve çöküşün bir nedeni değil, sonucudur.
C) Osmanlı Devleti’nde bozulma, ilk önce eğitim alanında kendini gösterir.
D) Tanzimat’ın ilanından sonra sosyal yaşamdaki değişiklikler, zihniyet değişikliğinin bir göstergesidir.
E) Osmanlı’da Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde Mustafa Reşit Paşa’nın etkisi büyüktür.

2. Batı kültürünün etkisiyle yetişen … edebiyatı sanatçıları, … edebiyatında bulunan şiir, tarih,mektup gibi edebiyat türlerini Batı anlayışına göre yenileştirmişlerdir. Ayrıca, kendilerinden önceki dönemlerde edebiyatımızda hiç bulunmayan makale, tiyatro, roman, hikâye, anı, eleştirme gibi yeni edebiyat türlerini getirmişlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halk-Divan

B) Tanzimat-Divan
C) Divan-Fecr-i Âti
D) Tanzimat-Servetifünun
E) Servetifünun-Fecr-i Âti

3.Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Edebiyatın yanında siyasetle de ilgilenmişlerdir.
B) Şiirde estetik güzelliği değil içeriği ön plana almışlardır.
C) Batı edebiyatından yeni düzyazı türleri alıp bu türlerde eserler vermişlerdir.
D) Fransız edebiyatının etkisiyle veremli olma, hastalıklı oluş, duygusallık gibi temaları sıkça işlemişlerdir.
E) Divan edebiyatı nazım şekillerini bütünüyle terk edip Batı edebiyatı kaynaklı nazım şekillerini kullanmışlardır.

4. Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Batı edebiyatından roman, tiyatro, deneme gibi düzyazı türleri alınmıştır.
B) Divan edebiyatı nazım şekilleri içinde hak, adalet, özgürlük gibi yeni konu ve kavramlar işlenmiştir.
C) Dilde sadeleşme savunulmuş, ancak eserlerde bu fikir tam olarak yaşama geçirilememiştir.
D) Hece ölçüsü köylü vezni olarak görülmüş, halk edebiyatı ürünleri önemsenmemiştir.
E) Gazetelerin ortaya çıkmasıyla birlikte makale, deneme gibi gazete yazıları görülmeye başlanmıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Edebiyatımıza düzyazı alanında yeni türler kazandırılması
B) Noktalama işaretlerinin kullanılmaya başlanması
C) Sone ve terzarima gibi yeni nazım şekilleriyle şiir yazılması
D) Hak, adalet, hürriyet gibi toplumsal kavramların kullanılmaya başlanması
E) Aruz vezninin kullanılmaya devam edilmesi

6. Türk edebiyatı, … edebiyatıyla birlikte yeni bir medeniyet dairesinin içine girer. Bu dönemde doğuya has yaşama tarzından ve edebiyat anlayışından birdenbire Batılı yaşama tarzına ve edebiyat anlayışına geçilir. Bu dönemde edebiyatımızda başlayan Doğu-Batı çatışması, giderek hem yaşam tarzında hem de edebî eserlerin bünyesinde kendini kuvvetle hissettirir. Bu çatışma 1940’lı yıllara kadar en çok işlenen temalardandır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Servetifünun

B) Tanzimat
C) Fecr-i Ati
D) Cumhuriyet
E) Divan

7. Tanzimat edebiyatında düzyazının yenileşmesinde gazetelerin önemi büyüktür. 1831’de sarayın çıkardığı ilk resmi gazete Tasvir-i Efkar (I), 1840’ta çıkan yarı resmi Ceride-i Havadis (II), 1860’ta Âgah Efendi ile Şinasi’nin birlikte çıkardıkları Tercüman-ı Ahval (III), Şinasi’nin sonradan çıkardığı Takvim-i Vakayi (IV) yeni düzyazının gelişmesinde önemli rol oynamıştır.
Yukarıdaki numaralanmış gazetelerden hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ve II.

B) I. ve III.
C) I. ve IV.
D) II. ve III.
E) III. ve IV.

8. I. Dönem Tanzimat edebiyatı sanatçıları, sanat için sanat (I) görüşünü benimsemişler, dilde sadeleşmeyi (II), şiirde hece ölçüsünü (III) savunmuşlardır. Edebiyatı, fikirleri yaymada bir araç olarak gören (IV) bu sanatçılar, Fransız edebiyatından (V) etkilenmişlerdir.
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III.        D) IV.         E) V.

9. 1860’ta Agah Efendi ile birlikte Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkararak yeni bir edebiyatın temellerinin atılmasına öncülük etmiştir. Sanatın toplum için yapılması gerektiğini savunan sanatçı, dilini süs ve özentiden kurtararak sadeleştirmeye çalışmıştır. Edebiyatımızda, Batılı anlamda ilk tiyatro eserini yazarken geleneksel tiyatromuzdan da yararlanmayı ihmal etmemiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal

B) Ziya Paşa
C) Şinasi
D) Şemsettin Sami
E) Ahmet Mithat Efendi

edebiyatsultani.com

10. Ziya Paşa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Terkib-i Bend adlı şiirinde devrinin sosyal bir eleştirisini yapmıştır.

B) Fransız edebiyatından dilimize ilk şiir çevirilerini o yapmıştır.
C) Harabat adlı antolojisinde divan şiirini yüceltmiştir.
D) Birçok beyti sonradan özdeyiş niteliği kazanmıştır.
E) Şiir ve İnşa makalesinde halkın kullandığı günlük konuşma dilinin yazı dili olması gerektiğini savunmuştur.

11. …, divan edebiyatı sevgisini ve alışkanlığını sürdürmekle birlikte şiirlerinde hak, adalet, ilerleme gibi siyasî ve sosyal düşünce ve kavramları işlemiştir. … adlı makalesinde, halk dilinin yazı dili olması gerektiğini, bizim asıl şiirimizin halk şiiri olduğunu savunur.
Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir?
A) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa

B) Namık Kemal-Hürriyet
C) Şemsettin Sami-Kamus-ı Türkî
D) Ahmet Mithat Efendi-Paris’te Bir Türk
E) Şinasi-Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

12. Aşağıdakilerden hangisi özellikle ilk dönem Tanzimat edebiyatı için söylenemez?
A) Dilin sadeleşmesi gerektiği savunulmuştur.
B) Batı edebiyatından şiir çevirileri yapılmıştır.
C) Divan edebiyatı nazım şekilleri terk edilmiştir.
D) Batı’dan alınan düzyazı türlerinde eserler verilmiştir.
E) Sanatın toplum için yapılması gerektiği savunulmuştur.

13. Şinasi(I) Avrupa’ya gidince Tasvir-i Efkar (II) gazetesinin yönetimi Namık Kemal’e kaldı. Namık Kemal, Ziya Paşa ile Paris’e gittiğinde ise Tercüman-ı Ahval (III) gazetesini çıkardı. Sanatçı, biçim bakımından eskiye bağlı, öz yönüyle yeni şiirler(IV) yazdı; eserlerini sanat toplum içindir(V) ilkesine bağlı kalarak kaleme aldı.
Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlış vardır?
A) I. B) II. C) III.        D) IV.         E) V.

14. (I) Şinasi, düzyazılarında sade bir dil kullanmıştır. (II) Dildeki yalınlaşma çabasını, edebiyat ve tiyatro alanlarındaki eserleriyle desteklemiştir. (III) Batı şiirini tanıtma, yeni şiir biçimlerini edebiyata sokma amacıyla Fransız şairlerinden tercümeler yapmıştır. (IV) Şiir kitabına özel bir ad vererek o güne dek sürdürülen divan geleneğini bozmuştur. (V) Şiirlerini Durub-ı Emsal-i Osmani adı altında bir kitapta toplamıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı söz konusudur?
A) I. B) II.         C) III.        D) IV.         E) V.

15. Tanzimat edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sanatçılar; vatan, millet, özgürlük, adalet, eşitlik gibi kavramları kullanarak toplumu bilinçlendirmek istemişlerdir.
B) Bütün sanatçılar toplum için sanat anlayışını benimsemiş ve bu anlayış doğrultusunda eser vermiştir.
C) Batılı yazarlardan roman, tiyatro çevirileri yapılmış, bu türler bu şekilde edebiyatımıza girmiştir.
D) Makale, fıkra, eleştiri gibi gazeteye bağlı yazı türleri kullanılmaya başlanmıştır.
E) Şiirin içeriğinde değişiklik yapılmış, şiire yeni temalar sokulmuştur.

16. Şinasi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Atasözü derlemeleri yapmış ve bunları Durub-ı Emsal-i Osmaniye adlı eserinde toplamıştır.
B) La Fontaine’den fablları tercüme etmiş, bunları Tercüme-i Manzume isimli eserinde toplamıştır.
C) Romanlarında yanlış Batılılaşmanın olumsuz sonuçlarını, cariyelik ve kölelik konularını işlemiştir.
D) Kısa cümleli, yeni görüşlere örülü bir düzyazı biçimi oluşturarak düşüncelerini yalın ve açık bir biçimde dile getirmiştir.
E) Edebiyatımızdaki ilk makale olan Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi adlı makaleyi yazmıştır.

17. 1868’de Hürriyet’te yayımladığı ünlü Şiir ve İnşa makalesinde, Türk edebiyatının çağdaş bir düzene erişmesini, gerçek Türk edebiyatı olan halk edebiyatının bu yenileşmede temel alınması gerektiğini savunmuştur. 1874’te çıkardığı antolojisinin ön sözünde ise halk edebiyatını küçümseyerek divan edebiyatını övdüğü görülür. Bu görüş, diğer pek çok görüşü gibi, tarihi birikimi inkar eden Batıcı aydınların düştüğü sıradan çelişkilerden biridir. Türkiye, sonraki dönemlerde yerli kaynaklar esas alıp değişerek devam etmek fikrine ulaşmıştır.
Bu parçada çelişkiler içinde olduğundan söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yirmisekiz Çelebi Mehmet

B) Ahmet Mithat Efendi
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Ziya Paşa
E) Sami Paşazade Sezai

18. Tanzimat edebiyatının 1.dönemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sanat toplum içindir, görüşü benimsenmiştir.
B) Hece ölçüsü savunulmuş ve bütün şiirler heceyle yazılmıştır.
C) Edebiyat, fikirlerin aktarılmasında bir araç olarak görülmüştür.
D) Dilin sadeleşmesi, konuşma dilinin yazı dili hâline gelmesi düşüncesi savunulmuştur.
E) Vatan, millet, hak, hukuk, hürriyet ve meşrutiyet gibi kavramlar şiire taşınmıştır.

19. …, divan şiiri geleneğini sürdürmesine rağmen siyasi ve sosyal düşünceleri, halk dilinin yazı dili olmasını savunan düşünceleriyle arkadaşlarının ortak ülkülerine katılmıştır. Ancak eski edebiyata ilgisi nedeniyle özellikle Namık Kemal tarafından şiddetle eleştirilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem

B) Ziya Paşa
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Muallim Naci
E) Sami Paşazade Sezai

20. …, Türk şiiri üzerindeki yenileştirme çabası Fransa’dan dönüşü ile başlar. Gerçekten, Fransa’ya gitmeden önce Reşid Paşa’ya yazdığı bir kaside ile, dönüşünden sonra aynı kişi için yazdığı diğer üç kaside arasında gerek dil, gerek üslup ve gerekse tema bakımından olan ayrılıklar bunu açıkça gösterir. Nefî tarzını taklit eden ve övüşlerindeki aşırılıkla dikkati çeken ilk kaside eski kaside şeklinin bütün özelliklerini taşıdığı hâlde diğer üç kaside gerek şekil ve gerekse muhteva bakımından eski kasidelerden hemen hemen tamamıyla farklıdır. Bunlar, şekilce klasik kasidenin kafiye sistemine tam olarak uymadığı gibi, içerik bakımından da çok değişiktir. Bu kasidelerde fikrin üstünde hâkim kılınan unsur akıldır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ziya Paşa’nın

B) Şinasi’nin
C) Muallim Naci’nin
D) Recaizade Mahmut Ekrem’in
E) Abdülhak Hamit Tarhan’ın

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.E, 4.D, 5.C, 6.B, 7.C, 8.A, 9.C, 10.B, 11.A, 12.C, 13.C, 14.E, 15.B, 16.C, 17.D, 18.B, 19.B, 20.B

tanzimat edebiyati test 18 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap