Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 27

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 27

1.Özellikle 1839’dan sonra Osmanlı aydınları Batı ile daha sıkı ilişkiler içine girdiler. Yaşayış, bilim, sanat ve edebiyat alanlarında Batı ile bağlantılar kurdular. Bu etkileşim hiç kuşku yok ki edebiyatta da kendini gösterdi. 1860 yılında Şinasi ile Agâh Efendi’nin birlikte çıkardıkları Tercüman-ı Ahval gazetesiyle birlikte yeni bir edebiyat başlamış oldu.
Bu parçada sözü edilen edebiyat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Edebiyatı

B) Edebiyat-ı Cedide
C) Fecr-i Âtî
D) Millî Edebiyat
E) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

2….…, şiir ve tiyatro alanlarında eserler vermiştir. Türk şiirini geleneklerden kurtararak ona Batılı bir kimlik kazandırmış, şiirin ufkunu genişletmiştir. Şiirlerinde aşk, doğa, ölüm, yurt, ulus, sevinç, ümit, feryat gibi lirik ve epik duyguları işlemiştir. Kuvvetli bir kültürün ve zengin bir hayalin yardımıyla yeni görüşler ortaya koymuştur. Tiyatro türündeki eserleri, oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şemsettin Sami

B) Ziya Paşa
C) Namık Kemal
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Recaizade Mahmut Ekrem

3. Edebiyatımızda hikâye ve roman türünde eserler verdi. Eserlerinde romantizmden realizme geçiş açıkça görülür. Yazar, olayların anlatıldığı bölümlerde kendi kişiliğini gizlemedi, olayın gelişimine müdahale etti. Betimlemelerde Namık Kemal’in etkisiyle şairane bir üslup kullandı. Eserlerinde gerçek yaşamda karşılaşabileceğimiz olayları ele aldı. Ayrıntılardan, gereksiz tasvirlerden kaçındı. Betimlemeleri süs için değil, olayın geliştiği ortamı tanıtmak için yaptı. Sergüzeşt adlı romanı, tanınmasında büyük pay sahibi olmuştur.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Sami

B) Nabizade Nazım
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Samipaşazade Sezai
E) Recaizade Mahmut Ekrem

4. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Letaif-i Rivayat, Abdülhak Hamit’in yazdığı ilk tiyatro eseridir.
B) Samipaşazade Sezai, hikâyelerini Küçük Şeyler adlı bir kitapta toplamıştır.
C) Talim-i Edebiyat, Recaizade Mahmut Ekrem’in edebî bilgilerle ilgili bir kitabıdır.
D) Muallim Naci’nin, edebî bilgiler konusunda yazılmış Istılahat-ı Edebiye adlı bir eseri vardır.
E) Tanzimat Dönemi sanatçılarından Nabizade Nazım, realizm ve natüralizmden etkilenmiştir.

5. Divan şiirinin terk edilmesine razı değildir. Yeni bir çaba ile divan şiirinin canlandırılmasını ister. Divan şiirinin geleneklerinden uzaklaşmaya başlayan Tanzimat şairleriyle bu yüzden tartışmaya girişir. Bunun bir sonucu olarak da eski-yeni tartışmalarında eski edebiyat taraftarlarının lideri durumuna gelir. Eski şiirin temsilcisi olarak tanınmasına rağmen Batılı tarzda da şiirler yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi

B) Ziya Paşa
C) Muallim Naci
D) Namık Kemal
E) Abdülhak Hamit

6. Şinasi (I), Ziya Paşa (II), Namık Kemal (III), Samipaşazade Sezai (IV) birinci dönem Tanzimat edebiyatının önemli sanatçılarıdır. Abdülhak Hamit (V), Recaizade Mahmut Ekrem (VI), Ahmet Mithat Efendi (VII) ise Tanzimat edebiyatının ikinci döneminin önemli temsilcileridir.
Yukarıdaki parçada numaralanmış isimlerden hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ve V.

B) II. ve V.
C) III. ve VI.
D) IV. ve VI.
E) IV. ve VII.

7. Tanzimat edebiyatının I.dönem romancıları Namık Kemal (I), Ahmet Mithat Efendi (II), Nabizade Nazım (III) romantizmin; II. dönemde roman türünde eser veren Recaizade Mahmut Ekrem (IV), Şemsettin Sami (V), Sami Paşazade Sezai (VI) ise realizm ve natüralizmin etkisindedir.
Bu parçadaki numaralanmış sanatçılardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ve IV.
B) II. ve IV.
C) II. ve V.
D) III. ve V.
E) III. ve VI.

8. Tanzimat Döneminde Namık Kemal’in İntibah (I), Şemsettin Sami’nin Felatun Bey’le Rakım Efendi (II), Ahmet Mithat Efendi’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (III), Nabizade Nazım’ın Zehra (IV), Samipaşazade Sezai’nin Sergüzeşt (V) adlı eserleri edebiyatımızda roman türünün ilk örneklerini oluşturmaktadır.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış eserlerden hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

9. Sanatçılar Eserler Türler
        ……                       Yeniçeriler          Roman
Ziya Paşa                     ………                   Antoloji
Namık Kemal             Gülnihal               ……

Yukarıda Tanzimat Dönemi sanatçılarının bazı eserleri ve o eserlerin türleri verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal-Cezmi-Öykü

B) Abdülhak Hamit-Takip-Eleştiri
C) Nabizade Nazım-Zafername-Roman
D) Ahmet Mithat Efendi-Harabat-Tiyatro
E) Recaizade Mahmut Ekrem-Zemzeme-Eleştiri

10. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat aydınlarının yetiştirilmesi ve diplomatik yazışmalar için tercüman yetiştirmek amacıyla 1821’de kurulmuştur?
A) Tercüme Odası
B) Encümen-i Daniş
C) Encümen-i Şuara
D) Elçilikler
E) Nizam-ı Cedid

11. Tanzimat Döneminde çıkarılan ilk yarı resmi gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takvim-i Vekayi
B) İbret
C) Hürriyet
D) Tasvir-i Efkar
E) Ceride-i Havadis

12. Tanzimat Döneminde yapılmış ilk şiir çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kavaid-i Osmaniye
B) Tercüme-i Manzume
C) Telemak
D) Tabsıra
E) Hürriyet Kasidesi

13. I. Tanzimat Dönemi’nde çıkarılan ilk özel gazete Hürriyet’tir.
Tanzimat Fermanı’nı hazırlayan kişi Mustafa Reşit Paşa’dır.
III. Tanzimat Dönemi’nde halkı eğitmek amacıyla en fazla, gazetelerden yararlanılmıştır.
IV. Muhbir gazetesi Teodor Kasap tarafından çıkarılmıştır.
V. Tercüman-ı Hakikat gazetesi Ahmet Mithat tarafından çıkarılmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.
B) II. ve IV.
C) III. ve V.

D) I. ve IV.
E)II. ve III.

14. Tanzimat Dönemi’nde yazılmış anı türündeki ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüya
B) Seyahat Jurnali
C) Tabsıra
D) Demdeme
E) Takip

15. Tanzimat Dönemi eserlerinden olan “Harabat” adlı eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Antoloji
B) Mektup
C) Anı
D) Mülakat
E) Biyografi

16. Batılı anlamda ilk gezi yazısı olan “Avrupa’da Bir Cevelan” aşağıdakilerden hangisi tarafından kaleme alınmıştır?
A) Namık Kemal
B) Nabizade Nazım
C) Şemsettin Sami
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Teodor Kasap

17. Osmanlı atasözlerinin toplandığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamus-ı Türkî
B) Lehçetü’l Hakayık
C) Durub-ı Emsal-i Osmaniye
D) Kamus’ul Alam
E) Zafername

18. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi anı (hatıra) türündeki eserlerden biridir?
A) Demdeme
B) Mukaddime-i Celal
C) Defter-i Amal
D) Takdir-i Elhan
E) Zemzeme

19. Aşağıdakilerden hangisi sözlük alanında yazılmış eserlerden biri değildir?
A) Kamus’ul Alam
B) Lehçe-i Osmani
C) Lügat-i Naci
D) Lehçetü’l Hakayık
E) Defter-i Amal

20.
Tabsıra
II. Seyahat Jurnali
III. Şiir ve İnşa
IV. Tahrib-i Harabat
V. Ömer’in Çocukluğu
Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisiyle yukarıdaki eserlerden hangisi eşleştirilemez?
A) Akif Paşa
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Namık Kemal
D) Muallim Naci
E) Ziya Paşa

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.D, 4.A, 5.C, 6.E, 7.D, 8.C, 9.D, 10.A, 11.E, 12.B, 13.D, 14.C, 15.A, 16.D, 17.C, 18.C, 19.E, 20.B

 

tanzimat edebiyati test 27 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap