Yazılı Soruları

12.Sınıf Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları A Grubu

1. Aşağıdakilerden hangisi, ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) “Birinci Perde” adlı şiir kitabını yayımlayan sanatçı, daha sonraki yıllarda edebiyat ve tiyatro tarihi ile ilgili araştırmalar yaptı. (Muammer Lütfi Bahsi)
B) “Odalar ve Sofalar” adlı kitapta şiirlerini yayımlayan şair, edebiyat hayatına çeviri ve inceleme çalışmalarıyla devam etmiştir. (Sabri Esat Siyavuşgil)
C) Şiirlerinde çoğunlukla duygusal, epik ve pastoral konuları işleyen sanatçı, “Tunç Sesleri”, “Geçmiş Geceler”, “Bizim Türküler” adlı şiir kitaplarını yayımlamıştır. (Vasfi Mahir Kocatürk)
D) Şiirlerinde daha çok sosyal konuları, acıları, sevinçleri, insanî zaaflarıyla halktan kişileri ele alan şair, “Kahra-manlar”, “Onar Mısra” adlı şiir kitaplarıyla bilinir. (Yaşar Nabi Nayır)
E) Yedi Meşaleciler içerisine şiir türünde eser vermeyip öyküleriyle katılan tek sanatçıdır. (Kenan Hulusi Koray)

2. Kemal Tahir’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Romanlarında yerli öğelerden yararlanmış, halk yaşantısını eserlerine başarıyla yansıtmıştır.
B) Esir Şehir Üçlemesi; Esir Şehrin insanları, Esir Şehrin Mahpusu ve Yol Ayrımı romanlarından oluşmaktadır.
C) Yorgun Savaşçı adlı romanı mütareke dönemi ve Kurtuluş Savaşı’nın ilk yıllarını konu alır.
D) Kurt Kanunu romanında Çukurova insanının yaşam mücadelesini işlemiştir.
E) Toplumcu gerçekçi olan yazar genellikle tezli ve nehir romanlar kaleme almıştır.

3. Duygu ve sezgiye dayalı bir yazar tavrına sahibim. Ben, yaşamı tüm gerçekliğiyle sanat katına çıkarma eğiliminde ve bu bakış açısıyla ele aldığım bireyi bütün yönleriyle anlatma çabasında oldum. Romanlarımın odağında, bunalan küçük kent soylunun kendisi ve dış gerçeklikle çatışmaları yer alır. Romanlarımın kurgu dünyası bu figürlerin kendini bulma ve kurma edimleriyle şekillenir. Yazarlık yaşamımda bireye ait olanı anlatmayı benimsememe karşın toplumsal sorunların tamamen uzağında da olmadım, içsel yaşantılar ya da bireyin bilinci beni etkilemekle birlikte, dış gerçeklikte insanların yaşadıkları sorunlara karşı her zaman duyarlı oldum ve bu duyarlıkla bireyin acılarını, çatışmalarını, iletişimsizliklerini ya da yaşamdan vazgeçişlerini romanlarıma yansıttım. Romanlarımda bilinçaltı ve duyumsamanın önemli rolü yadsı-namaz.
Bu parçadaki görüşler, aşağıdaki yazarların hangisinin edebi-yat anlayışı ile örtüşür?
A) Talip Apaydın
B) Yakup Kadri
C) Rıfat Ilgaz
D) Selim ileri
E) Mithat Cemal Kuntay

4. I. Yort Savul
II. Arz-ı Hal
III. Yerçekimli Karanfil
IV. Umutsuzlar Parkı
III. Ezra ile Gary
Yukarıdaki eserlerden hangileri, aynı sanatçıya aittir?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

5. Bana göre roman, sadece bir kurmaca. Onun için de bol bol gerçek dışına yer vererek sanat ile gerçek yaşam arasındaki bağları koparmalı. Okuru eserin içine çekebilmeli. Bunu yaparken dili de geleneksel anlatıma karşı kullanarak okuru metne yabancılaştırabilmeli. Bunu bir tezat gibi görmüyorum. Böylece okur, kendi yorumunu yapmaya zorlanacaktır. Ayrıca roman kişilerinin iç dünyalarındaki karmaşık ruh hâllerini de verebilmek için alışılmışın dışında farklı anlatım tekniklerine de yer vermeli. Amacım okurda bir kuşku doğurmak. Bunun için de romanlarım çok sonuçlu ya da sonuçsuz biter.
Bu parçadaki görüşler, aşağıdaki yazarların hangisinin edebiyat anlayışı ile örtüşür?
A) Halide Edip Adıvar
B) Pınar Kür
C) Mustafa Necati Sepetçioğlu
D) Yaşar Kemal
E) Abbas Sayar

6. Roman, Almanyalı işçi Bayram’ın bir gününün hikâyesidir. Romanda, sınıfının ve konumunun bilincinde olmayan Bayram’ın “Bayram Bey” olma çabasının ve hayatında çok önemli bir yer taşıyan bal rengi Mercedes’i İle olan ilişkisi anlatılmaktadır. Bayram, Almanya’ya işçi olarak giden yoksul bir köylüdür. Tek hayali, Türkiye’ye döndüğünde saygın biri olarak görülmesi ve sevdiği Kezban’la evlenebilmesidir. Bayram Mercedes’iyle köye döndüğünde Kezban’ın başkasıyla evlendiğini, köyün sit alanı Han edildiğini ve köylülerin de köyü terk ettiğini öğrenir. Hiçbir hayali gerçekleşmemiştir artık. Yazar, olayları ve Bayram’ın gözlemlerini bilinç akışı ve çağrışım yoluyla verir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Hayat
B) Yalnızız
C) Siyah Kehribar
D) Kaf Dağı’nın Ardında
E) Fikrimin ince Gülü

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Nazlı Eray, Aşkı Giyinen Adam’da tarot kartları aracılığıyla fantastik gerçekçiliğin farklı bir yansımasını sunar. Fal ustası Dürnev Hanım’ın salonu gizemli, olağanüstü ve fantastik dünyaya ait kişilerle dolar.
B) Emine Işınsu, Küçük Dünya romanında Urfa dolaylarını, yeni evli genç bir kadının bulunduğu yere ve evliliğine alışmasını, kadının ruh dünyasından süzerek aktarır.
C) Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar üçlemesinin ilk kitabı Ölmeye Yatmakta, otel odasında geçmişiyle hesaplaşan, akademisyen kimliğiyle bireysel istekleri arasında bocalayan Doçent Aysel’in yaşadığı yasak aşkın da etki-siyle intihara teşebbüsü anlatılır.
D) Abbas Sayar, çiftçilik yaptığı yılların gözlemlerinden yola çıkarak yazdığı ilk romanı Yılkı Atı’nda Doru Kısrak’ın yılkıya bırakılma öyküsünü anlatır.
E) Yaşar Kemal’in Yılanların Öcü romanı, toplumsal eşitsizlikleri dile getiren, güçlü ile güçsüzün mücadelesini konu edinen bir köy romanıdır.

8. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Sabahattin Ali, otobiyografik karakterli romanı içimizdeki Şeytan’da doğruyu bildiği hâlde savunmaktan korkan bir aydının, Ömer’in kararsızlığını, yalnızlığını, bunalım ve iç çatışmalarını ele alır.
B) Tarık Buğra’nın İbişin Rüyası’nda, tiyatro oyuncusu Naşid’in hayatından ilhamla geçmiş-şimdi çatışması içinde roman kahramanı Nahit ile Hatice’nin aşkları anlatılmıştır.
C) Talip Apaydın, köye yönelik olan ilk romanı Sağırdere’de, köylü bir gencin Çankırı dolaylarındaki köyünden iş bulmak için gittiği Ankara’daki hayatını anlatır.
D) Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur romanında, başkişi Mümtaz’la Nuran’ın aşkı çevresinde sanat anlayışını, kültür birikimini ve hayat felsefesini işleme fırsatı bulmuştur.
E) Ferit Edgü’nün Kimse ve O adlı romanlarında, Hakkâri’de görevli bir öğretmenin halk ile kurduğu iletişim anlatılmaktadır.

9. Geri kalmışlıktan kaynaklanan batıl itikatları, saçma sapan inançları, bunlardan kaynaklanan korkuları ve abartıları hicveden —-, Türk edebiyatının epik konulu en iyi eserlerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Oyun neredeyse epik özelliklere yaklaşan bir dramdır, ikiyüzlü, çıkarcı, düzenbaz, züppe ve sahtekâr tipler ele alınmış; cahil insanların mantıksız batıl itikatları, olaylara ve kişilere abartılı yaklaşımları, saçma bir inanışla kurtarıcı aramaları vb. kara mizah örnekleri ile ortaya koyulmuştur. Gecekondu sorununu ele alan ilk oyun olma özelliğini de taşımaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere, eser isimlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
B) Kutularda Sinek
C) Keşanlı Ali Destanı
D) Kahvede Şenlik Var
E) Günün Adamı

10.
I. Egzotik Şiir
II.Mistik Şiir
III.Ölüm teması
IV.Varlık dergisi
Aşağıdaki sanatçıların hangisi, yukarıdaki kav¬ramlardan biriyle eşleştirilemez?
A)Asaf Halet Çelebi
B)Cahit Sıtkı Tarancı
C)Necip Fazıl Kısakürek
D)Yaşar Nabi Nayır
E)Oktay Rıf’at

11.
* Ahmet Celal
* Selim
* Ka
* Şinasi
Aşağıdaki eserlerden hangisi bu roman kahramanlarından herhangi biriyle eşleştirilemez?
A) Cemo
B) Kar
C) Yaban
D) Tutunamayanlar
E) Fatih-Harbiye

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içinde belirtilen ifade getirilemez?
A) Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesini savunan —-, şiirlerini Yolların Sonu adlı kitabında toplamıştır. (Zeki Ömer Defne)
B) Enis Behiç Koryürek, konularını deniz savaşlarından alan —- adlı manzum hikâyeleriyle ün kazanmıştır. (Eski Korsan Hikâyeleri
C) —-, Mondros Mütarekesi’yle memleketin içine düştüğü karanlık hâli anlattığı “Git Bahar” adlı şiiriyle ünlenmiştir. (Halide Nusret Zorlutuna)
D) Faruk Nafiz Çamlıbel’in Atatürk’ün hayatını an¬lattığı —- adlı tiyatrosu edebiyatımızda ayrıcalıklı bir yere sahiptir. (Kahraman)
E) —-, biçim arayışlarına girmiş; hece vezniyle gazeller yazmıştır. (Orhan Seyfi Orhon)

13. Bu tiyatronun amacı toplumun işsizlik, açlık, savaş gibi sorunlarının arkasında yatan nedenleri ortaya çıkarmayı sağlamaktır. Amacı hayata ve sahneye eleştirel bir gözle yaklaşabilmektir. Sahnedekinin bir oyun olduğunu seyirciye hatırlatmak, izleyiciyi gözlemci yaparak onu etkin konuma sokarak bir yargıya varmak istenir. Bertolt Brecht, “Burası bir tiyatro sahnesi ve sizler de izleyicilersiniz.” diyerek seyirciyi oyunun dışında tutmuştur.
Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karakter komedisi
B) Absürt tiyatro
C) Epik tiyatro
D) Dram
E) Avangart tiyatro

14. Aşağıdaki yapıt-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Berlin’in Nar Çiçeği – Ayla Kutlu
B) Aşkı Giyinen Adam – Nazlı Eray
C) Ağda Zamanı – İnci Aral
D) Yaseminler Tüter mi Hala? – Alev Alatlı
E) Dol Karabakır Dol – Bedri Rahmi Eyüpoğlu

15. II. Dünya Savaşı’nın olumsuz sonuçlarının bulunduğu bir ortamda, insanların boşuna çabalarından ve bekleyişlerinden kaynaklanan bir umutsuzluk içinde oluşmuştur. 1950’de özellikle Fransa’da yaygınlık kazanmıştır. Yazarlar, insanların ruhsal durumunu yansıtarak onların çelişkilerini ve karşıtlıklarını sahneye uyarlamışlardır. Amacı, seyirciyi düşündürmek ve tedirgin etmektir. Bütün kalıplara, alışılmış düzene karşı çıkar. Mantık sınırlarını tanımaz. Olaylar arasında bağ kurulmaz. Kahramanları genelde zavallı, suçlu, bilgisiz ve zayıf kişilerdir. Belli bir olay dizisi yoktur. Verilmek istenen mesaj yoruma açıktır. Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken ve Eugene lonesco’nun Kel Şarkıcı adlı oyunları bu türün ilk örnekleri olmuştur.
Bu parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durum komedisi
B) Kabare tiyatrosu
C) Epik tiyatro
D) Absürt tiyatro
E) Feeri

16. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) İlk hikâyeleri 1971 ‘den itibaren Dost dergisinde yayımlanmaya başlayan ve daha çok, romancılığı ile ön plana çıkan Pınar Kür’ün, Bir Deli Ağaç ve Akışı Olmayan Sular adlı hikâye kitapları vardır.
B) Nezihe Meriç’in, birbirinden bağımsız gibi görünen ama bütüncül açıdan bakıldığında fantastik bir roman izlenimi uyandıran Göçmüş Kediler Bahçesi adlı yapıtı, imgesel anlatımın tüm özelliklerini bünyesinde taşır.
C) Nazan Bekiroğlu’nun roman ve denemelerinin yanı sıra yayımlanmış tek hikâye kitabı Nun Masalları adını taşı-maktadır.
D) Hallaç, Gecede ve Eski Sevgili adlı hikâye kitaplarının yazarı olan Leyla Erbil, yazın hayatına Uğraşsız adlı hikâyesi ile girer.
E) Edebiyata şiirle başlayan sanatçılarımızdan olan Ferit Edgü, ilk hikâyesini Yeni Ufuklar dergisinde yayımlamış, 1979’da ise Bir Gemide ile Sait Faik Armağanı’nı kazanmıştır.

17. I. Geleneksel romanlardaki ilahî anlatıcı, postmodern eserlerde konumdan konuma geçer. Yani bir eserde ilahi, I. tekil, III. tekil bakış açıları iç içe kullanılır.
II. Metinler, okurun “yaratıcı” olmasını gerektiren bir niteliğe sahiptir. Geleneksel romanlardaki yazar-metin-kahraman üçlüsüne postmodern romanlarda okur da eklenir.
III.Postmodern metinlerde yazar okuyucuyu bilgilendirmeyi, bilinç düzeyinde değişiklik yapmayı amaçlar.
IV.Postmodern metinlerde yazar, anlatımın bir kurmaca olduğunu okura hissettirir; genellikle okurla konuşur ve anlatımın bir hayal ürünü olduğunu vurgular, metni yazma serüvenini olmadık yerde anlatarak metni nasıl kurguladığını okurla paylaşır.
V.Postmodern metnin tek ve mutlak bir yorumu yoktur, okur sayısı kadar yorumu vardır. Aynı şekilde metin, birden fazla sonla bitirilebilir.
Postmodern metinlerle ilgili yukarıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?
A) l. B) II. C) III. D) IV. E) V.

18. Aşağıdakilerin hangisinde yapılan açıklamayla ayraç içinde verilen sanatçı ilişkilendirilemez?
A) Türk edebiyatında “ayrıntı avcısı” dedirtecek bir özellik ve güçlü bir tasvir yeteneğiyle, insanın evrensel yanlarını öne çıkararak öykülerini yazmıştır. (Rasim Özdenören)
B) “Yeni Yalan Zamanlar”da kadın sorunlarını somutlayacı bir tutumla yansıtmaya çalışmıştır. (Adalet Ağaoğlu)
C) İlk romanı “Parasız Yatılı” ile 1972 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanmıştır. (Füruzan)
D) Anadolu’daki köy yaşamını ve insanlarını masalımsı bir atmosferde anlattığı “Sevgili Arsız Ölüm” adlı romanı ile ün kazanmıştır. (Latife Tekin)
E) 1990 sonrası edebiyatının öncülerindendir. Yapıtlarında da psikolojik olayları anlatırken Türk toplumundaki tarihsel ve toplumsal gelişmeleri de aktarmıştır. (Ayla Kutlu)

19. Aşağıdaki özellikleri verilen şiir anlayışlarından hangisi ayraç içinde verilen şairle ilişkilendirilemez?
A) Anadolu, toplum sorunları, millî duygular şiirin ana konusunu oluşturur. (Faruk Nafiz Çamlıbel)
B) Aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe karşı çıkmışlardır. (Orhan Veli Kanık)
C) Şiirin estetik kaygılardan çok, ideolojik ve düşünsel işlevi olduğuna inanmışlardır. (Ataol Behramoğlu)
D) Her türlü düşünsel eğilimin dışında bireysel şiirler yazmayı amaçlamış, biçim endişesini öne çıkarmışlardır. (Ahmet Muhip Dıranas)
E) İmge, hayal gücü ve duyguya ağırlık verilerek yeni bir şiir dili geliştirilmeye çalışılmıştır. (Cahit Külebi)

20. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Parkta Bir Sonbahar Günüydü oyununda parkta birbirleriyle tanışan ve evlenmek isteyen iki yaşlı ve yalnız insanın birlikte zorlukların üstesinden gelmesi anlatılır. (Recep Bilginer)
B) Çemberler üç perdelik oyunda içinde bulundukları durumdan memnun olmayan baba, anne ve yetişkin çocukları Nejat ve Nevin, değişiklikler aramaktadır. (Çetin Altan)
C) Yazdığı Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Pencere gibi radyo oyunları en az şiirleri kadar önemlidir. (Necati Cumalı)
D) Absürt tiyatronun önemli bir temsilcisi olan yazar Canlı Maymun Lokantası oyununda kapitalist zengin ile Doğulu fakir, Amerikalı petrol kralı ile Çinli şairin şahsında canlandırılır. (Güngör Dilmen)
E) Aile, kadın konularına eğilen sanatçı, sosyal taşlama oyunları yazar. Üç Oyun, Türk Dil Kurumu Tiyatro Ödülü’nü kazanmıştır. (Adalet Ağaoğlu)

21. I. Attila İlhan
II.Ahmet Hamdi Tanpınar
III.Oktay Rifat
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sanatçıların ortak özelliğidir?
A) Aynı edebî topluluk içinde yer almaları
B) Şiir dışında roman da yazmaları
C) İkinci Yeni hareketine karşı çıkmaları
D) Şiirlerinde toplumsal konulara yer vermemeleri
E) Hece ölçüsüyle şiir yazmaları

22. I. Darülbedayi ve Şehir Tiyatrolarında çok oynanan Aynaroz Kadısı adlı eser, Selanik civarında manastırlarıyla meşhur Aynaroz’da geçer. (Musahipzade Celal)
II.Tiyatrolarında romanlarında ele aldığı konulan işleyen yazarın oyunlarından bazıları Balıkesir Muhasebecisi ve Tanrıdağı Ziyafeti’dir. (Cevat Fehmi Başkut)
III.Kahraman üç perdelik, hece vezniyle yazılan manzum bir oyundur. Yazarın Yayla Kartalı adlı oyunu da vardır. (Faruk Nafiz Çamlıbel)
IV.Haldun Taner, Recep Bilginer ve Refik Erduran ile birlikte Türkiye Tiyatro Yazarları Derneğini kuran sanatçı Köşebaşı adlı oyunu yazmıştır. (Ahmet Kutsi Tecer)
V.Soygun’da dürüst bir hâkim, Hacı Yatmaz’da siyasi dalkavuk, Göç’te kurnaz bir kapıcı tipini canlandırmıştır. (Reşat Nuri Güntekin)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle birlikte verilen sanatçı adlarından hangi ikisi yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) II. ve V.

23. Orhan Pamuk, Sessiz Ev (I) romanında, doksan yaşındaki büyükannenin her biri ayrı bir siyasi görüşe sahip torunlarıyla yaşadığı bir haftanın öyküsünü anlatır. Beyaz Kale (II)‘de.17. yy’da korsanlara esir düşen bir Venedikli ile onu satın alan bir Osmanlının, kahraman olduğu ve Doğu – Batı çatışmasının yaşandığı olayları işler. Benim Adım Kırmızı (III), 16.yy’daki Osmanlı minyatür sanatçılarını anlatır. Eserde post-modern romanların karmaşası ve Doğu-Batı çatışması yer alır. Kara Kitap (IV)‘ta, İstanbullu zengin bir ailenin çocuğu olan Kemal ile onun uzak ve yoksul akrabası Füsûn’un hikâyesini anlatır. Yeni Hayat (V) romanı, “Bir kitap okudum hayatım değişti” cümlesiyle başlar, yeni bir hayat aramak için sürekli otobüs yolculuğu yapan, şehirden şehre geçen, bir İç karmaşası yaşayan kahramanın hayatını dile getirir.
Bu parçada altı çizili yerlerden hangisi bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) .

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) İbrahim, antrenmanlardan geriye kalan zamanlarda kız kardeşiyle birlikte evlerinin arkasındaki ana caddede faytona binmeyi çok severdi.
B) Kolesterolü olduğu için hastaneye giden Ceren, burada karşılaştığı Burcu Hanım’a maalesef sezaryen doğum yapmak istediğini söyledi.
C) Okulun kantininde bisküvi ve çikolata ne yazık ki çok az kaldığı için Eda kendine sandviç, arkadaşı Melis’e de poğaça almıştı.
D) Oyunbozanlık yaparak arkadaşına hoşçakal diyen Levent’i ömür boyu asla affetmeyeceğini söyleyen Suzan’dan başkası değildi.
E) Katiyen bijuteride çalışmayacağını söyleyen Arzu lokantaya gidip de menüye baktığında, tabii ki çalışmalıyım yoksa bu yemeklerden mahrum kalırım, demişti.

25. Gün gelir, tüm hayatınız (I) gözünüzün önünden geçer.Sanki siz değil de aynı size (II) benzeyen tanıdık biri yaşıyormuş hayatınızı gibi izlersiniz.(III) O günden geriye ne kalır, orasını yaptığınız muhasebe belirler. Kerem Eksen, Uyku Krallığı adını verdiği kitabında böyle bir hikâye anlatıyor. Yazar bazen kimsenin (IV)  anlayamayacağı kadar derine inip ince bir duygusallık (V) ortaya koyuyor.
Bu parçadaki altı çizili sözcükler ve işlevleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) IV. sözcük tamlayan eki almış bir belgisiz zamirdir.
B) V. sözcük hem yapım hem çekim eki almış bir isimdir.
C) I. sözcük iyelik eki almış bir zarftır.
D) II. sözcük bulunma durumu eki almış bir zamirdir.
E) III. sözcük şahıs eki almış birleşik bir fiildir.

26. Ayla Öğretmen, sınıfında bir yarışma düzenler. Yarışmanın kuralları şu şekildedir:
I. Öyle bir cümle kurun ki içinde mutlaka fiilimsi olsun.
II.Hiç kimse, kendinden bir öncekinin kullandığı fiilimsi çeşidini ve fiilimsi ekini kullanmasın.
III.Yarışma kurallarını ihlâl edenler elenir.
Öğrenciler, sırasıyla şu şekilde cümleler kurduğuna göre;
Kardelen: Yazar, bu kitabında da yalın bir söyleyiş yakalamıştır.
İpek: Biz, sarsılmaz bir inançla çalışırız hep.
Şevval: Çocuk ağlayarak odadan çıktı.
Işıl: İşlerini bitirip bana yardım eder misin?
Ceren: İtfaiye, yangını söndürmeye tam vaktinde geldi.
Çağrı: Görmedik şehir kalmadı, hepsini gezdik.
hangi öğrenciler yarışmadan elenmiştir?
A) Kardelen, Ceren
B) Kardelen, Işıl) Şevval, Çağrı
D) Işıl, Ceren
E) İpek, Çağrı

27. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynıdır?
A) Marketten ne alacağını ona söylediniz mi?
Burada ne okuyabileceğim bir kitap var ne de dertleşebileceğim bir dost.
B) Ödevlerinizi artık tamamlamanız gerekiyor.
Ona bir şeyler anlatmak artık iyice sorun olmaya başladı.
C) Neredeyse o olay bir an bile aklımdan çıkmıyordu.
Bu sempozyuma katılmamızı özellikle o istemişti.
D) Böyle bir olayı nasıl anlatmalıyız ona?
Ondan nasıl bir yardım talep ettiniz?
E) Seninle biraz yalnız konuşabilir miyiz?
Konuşuruz yalnız zamanını daha sonra belirleyelim.

 

 

28. Türkçe öğretmeni:
Sevgili Murat, tatilde nereye gideceğini ve neler yapmak istediğini tahtaya yazar mısın?
Murat: —-
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse öğrencinin cümlesinde yazım yanlışı olur?
A) Sömestir tatilinde dedemlere güzel bir sürpriz yaparak Manavgat’a gitmeyi ve onlarla gece yarılarına kadar sohbet etmeyi arzu ediyorum.
B) Ben raslantıları ve kendiliğinden gelişen güzellikleri sevdiğim için herhangi bir program yapmak, kendimi sınırlandırmak istemiyorum.
C) Açık sözlü olmam gerekirse tatil için hiçbir şey planlamadım illaki bir şey yapacaksam herhalde bol bol gezerim.
D) Size epey garip gelecektir ama ben bisiklet sürerken çiklet çiğnemeyi en güzel tatil ve en güzel eğlence olarak görüyorum.
E) Eğer babam müsaade ederse Karadeniz’e seyahat et-meyi hatta geceleri bir kulübede kalıp cırcır böceklerini dinlemeyi hayal ediyorum.

29. Zor zanaat insan olmak. Hem merhametli (şefkatli)(I) hem adaletli olabilmek, inisiyatif (öncecilik) (II) kullanmak ama arkadan vurulmamak, affedici olmak ama bundan ileride pişman olmamak, hem statüyü (toplumda kazanılan yeri)(III) korumak hem de dostça sohbet edebilmek, iradene (varlığına) (IV) hâkim olmak ama zevkten de mahrum kalmamak, entelektüel (değişik alanlarda kendini yetiştirmiş aydın) (V) olmak ama kibrine yenik düşmemek…
Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?
A) I B) II C) III D) IV E) V

30. I. Eski ahşap evlerden birinde çıkan yangın bütün mahalleyi sardı.
II.Tadı hâlâ damağımda birlikte yediğimiz yemeklerin.
III.Günün ilk ışıklarıyla o eşsiz yolculuğumuz başlamıştı.
IV.Tekneleri, akıntının ve rüzgârın etkisiyle kıyıya hızla sürüklenmiş.
V.Biliyor musun, sokağın başındaki küçük bakkal onlarınmış.
Bu cümlelerle ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
A) IV. cümlede, tamlayanla tamlanan arasına belirteç girmiş bir ad tamlaması bulunmaktadır.
B) V. cümlede, tamlananı düşmüş ad tamlaması yer almaktadır.
C) I. cümlede, tamlayan eki yerine durum eki kullanılan ad tamlaması yer almaktadır.
D) II. cümlede, tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması vardır.
E) III. cümlede, tamlayanla tamlanan arasına sıfat girmiş bir ad tamlaması bulunmaktadır.

31. Batı tiyatrosunda 17. yüzyıldan itibaren sahneye çıkmaya başlayan kadın oyuncular, bizim tiyatromuzda ancak 19. Yüzyılın ikinci yarısında sahnede yerini alır.
Bu cümlede vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kadın oyuncuların Batı tiyatrosunda 17. yüzyıldan itibaren sahneye çıktığı
B) Türk tiyatrosunda tiyatro sanatçılığının kadınlara uygun bir meslek olarak görülmediği
C) Kadın oyuncuların Türk tiyatrosunda Batı tiyatrosundan çok daha sonra görüldüğü
D) Tiyatro sanatçılığının Türk kadınları tarafından çok tercih edilen bir meslek olmadığı
E) Batı tiyatrosunun Türk tiyatrosuna göre çok daha fazla geliştiği

32. Polisiye romanların bir numaralı yazan Agatha Christie tüm eserlerinde benzer bir esrarı çözmeye çalışır ( ) Peki ( ) böyle bir benzerliğe karşın okur her romanda nasıl yeni bir gizem buluyor ( ) Bu sorunun cevabı ( ) yazarın romanlarında oluşturduğu büyülü bir etkide gizlidir ()
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (;) (?) (;) (…)
B) (:) (,) (!) (,) (.)
C) (.) (,) (!) (,) (?)
D) (:) (,) (?) (,) (!)
E) (.) (,) (?) (,) (.)

33. Tonalizm akımı, Amerikalı ressamlar aracılığı ile 1880’li yılların başında resim sanatında yeni bir akım olarak ortaya sunulmuştur. Farklı sanatçıların akımı benimseyip bu akımı kullanarak tablo oluşturmaları ile büyümüştür. Akımda daha çok 1900’lü yılların etkisi görülmüştür. Günümüzde adı fazla duyulmayan bu sanat akımıyla hem resim sanatında hem de karikatür alanında eserler vermiştir. Bu akıma bağlı ressamlar, çizimlerini yaparken genellikle koyu renkleri kullanırlar. Kullanılan koyu renklerle birlikte keskin olmayan fırça darbeleri ile renklerin birbirine karışıp pastel tonlarında görüntünün oluşumunu sağlarlar. Bu tür modern sanatları benimseyen ressamlar sanatı, dünyayı gördüğü gibi yansıtmak değil, hayal gücünün bir unsuru olarak niteler. Bu düşünceyle daha çok hayal güçlerini kullanarak tablo yapma istemlerini yıllar boyunca yansıtırlar.
Bu parçada “tonalizm akımı” ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisini cevabı yoktur?
A) Etkili olduğu alanlar nelerdir?
B) Ne zaman ortaya çıkmıştır?
C) Akımın özellikleri nelerdir?
D) Konusunu nereden alır?
E) Nerede ortaya çıkmıştır?

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.D, 4.D, 5.B, 6.E, 7.E ,8.C, 9.C, 10.E, 11.A, 12.A, 13.C, 14.A, 15.D, 16.B, 17.C, 18.B, 19.E, 20.C, 21.B, 22.E, 23.D, 24.D, 25.A, 26.B, 27.B, 28.B, 29D, 30.A, 31.C, 32.E, 33.E

12.sinifsecmeliturkdiliveedebiyati2.donem2.yazilisorulari İNDİR

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap