Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları P Grubu

ÜNİTE:4 KAZANIM:A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin psikolojisini anlatmayı seçmiş yazarlardır. Toplumsal sorunlar yerine bireyin yabancılaşmasını ve ruh durumunu analiz etmeye gayret etmişlerdir. Bireyin iç dünyası ve açmazları gerçekçi psikolojik tasvirlerle verilmiştir. Ortaya konan ürünlerde olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci plandadır. Daha çok, iç konuşma, bilinç akışı gibi tekniklerden yararlanma söz konusudur.
1.Bireyin psikolojisini anlatmayı seçen beş yazarımızı yazınız.
ÜNİTE:4 KAZANIM: A.2. 8. Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler.
2.Gözlemci bakış açısının iki özelliğini yazınız.
ÜNİTE:4 KAZANIM: A.2. 15. Türün ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
3.Cumhuriyet Dönemi roman yazma anlayışlarını yansıtan bir yazar belirleyiniz.
Milli ve dini duyarlılığı yansıtan yazar:…………………………………………………………………………………..
Toplumcu gerçekçi yazar:……………………………………………………………………………………………………
Modernizmi esas alan yazar:…………………………………………………………………………………………………
Postmodernizmi esas alan yazar:……………………………………………………………………………………………
ÜNİTE:4 KAZANIM:A.2. 16. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
Acemhöyük’te Hititlerin en önemli sarayları yer alıyor. Acemhöyük’teki fildişi atölyelerinde üretilen eserler Hitit sanatının şaheserleri olarak kabul edilir. Araştırmacılar buradaki saraylardan birinin adını “Sarıkayalar”, diğerinin adını ise “Hatipler” koymuşlar. İki saray arasında da irili ufaklı çeşitli resmî yapılar bulunuyor. Şimdiye kadar bu yapılardan aşağı yukarı yüz oda ortaya çıkarıldı.
4.Parçada düşüncenin akışını bozan cümleyi belirleyiniz.
ÜNİTE:5 KAZANIM:A.2. 2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
Geleneksel tiyatronun kurallarını hiçe sayan, bir olayı canlandırmaktan çok, bir ses ve hareket düzeni olan, az olay ve çok mesaj vermeyi amaçlayan çağdaş tiyatro türü absürt tiyatroda serim, düğüm, çözüm bölümlerine ve dekora önem verilmez. Zihinde cereyan eden zaman ele alınır. Kahramanların psikolojisi yansıtılırken insanın en kötü hâlinin portresi çizilir.
5.Absürt tiyatro türünde yazılmış iki eser yazınız.
ÜNİTE:5 KAZANIM:A.3. 8. Metnin dil, üslup ve anlatım/sunum özelliklerini belirler.
– Allah Allah! Taş nasıl yanar acep? Çavuş, şaşkınlığını anlamıştı.
– Ne o, dedi. Kömür görmedin mi hiç?
– İlk defa görüyom çavuşum, nasıl yanar bu?
– Yanar, öyle yanar ki pelit odununun beş katı sıcaklık verir.
– Vay canına! Nereden çıkar bu taşlar?
– Bizde yoktur. Uzaklardan gelir.
– Abov! Nasıl gelir?
– Gemiyle getirirler. Çok da pahalı ha. Avuç dolusu para yer bu kara oğlan.
– Niye odun yakmıyoz?
– Odunla yürür mü ulen koca gemi? Sizin evin ocağı mı sandındı?
6.Parçanın dili hakkında iki özellik belirleyiniz.
ÜNİTE:5 KAZANIM:A.3. 14. Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
Bahar mevsiminin, medeniyetlerin kültüründe yer etmemesi imkânsızdır. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlarda baharın gelişi pek çok anlam ifade eder, büyük bir coşkuyla bayram havasında kutlanır. Bahar bayramları, Türk kültüründe de önemli bir yer tutar. Öyle ki doğanın uyandığı bu zaman dilimi yılın da başlangıcı kabul edilir. On İki Hayvanlı Türk Takvimi’ne göre 21 Mart günü yılbaşıdır; Kaşgarlı Mahmut’un sözlüğünde “Yengi kün” (Yeni gün) adıyla bahsettiği ve “Gedhrem” (bayram) olarak tanımladığı bu gün, Türk toplumlarında Nevruz adını alır.
7.Parçanın ana düşüncesinin verildiği cümleyi belirleyiniz.
ÜNİTE:6 KAZANIM:A.4.1. Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder.
Doğayı bu denli içinde taşıyan şair, hiçbir zaman pastoral duyguların tuzağına düşmez. Doğayı dikkatli bir bakış ile algılar. O, insan ruhunun şiirini yazar. Doğadan güzellikler devşirir, hikmeti arar gibidir.
8.Parçada altı çizili bölümden hareketle anlatıcının sanat görüşüne ulaşınız.
ÜNİTE:6 KAZANIM:A.4.2. Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler.
Bir yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan, kişisel düşüncelerini serbestçe anlattığı yazılardır. Bu türde sanatçı kendisi ile konuşur gibi yazar, içten ve doğaldır. Kendisinden önce benzeri yazılar yazılmış olmakla birlikte 16. yüzyılda bu türün adını, ilk kez kullanan Fransız yazar Montaigne’dir.Türk edebiyatına Tanzimat’tan sonra girmiştir. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı döneminde olgun örneklerin verilmesiyle gelişmeyebaşlar. Türk edebiyatında bu türün en önemli temsilcisi Nurullah Ataç’tır.
9.Bu parçada söz edilen edebi türü belirleyiniz.
ÜNİTE:6 KAZANIM:A.4.7. Metnin üslup özelliklerini belirler.
Kaleminden çıkanı birkaç kez okumayan, bir iki yerini düzeltmeyen yazarı pek sevmem. Kendini beğenmiş bir adamdır, yanılabileceğini pek aklına getirmiyor demektir. Öyle yazarların okurlarına da saygıları yoktur. Ama bir yazdıklarını tekrar tekrar okuyan, bir türlü ellerinden bırakmayan, boyuna düzeltmeye çalışan yazarlardan da hoşlanmam. Yazdıklarını öyle uzun uzun çalışmakla güzelleştireceklerini sanırlar. Oysaki üslup, kişinin ta kendisi olduğuna göre sonradan düzeltilemez, güzelleştirilemez. Kalemden nasıl çıktıysa öyle kalır.
10.Parçada hangi anlatım tekniğinden yararlanılmıştır?

CEVAPLAR
1. Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi, Mustafa Kutlu, Abdulhak Şinasi Hisar(10 puan.)
2. Anlatıcı, anlattığı olayların içinde yer almaz. Olayları yansız bir şekilde aktarır. Yazar, gözlemci (Müşahit ) konumundadır. Yalnızca gördüklerini anlatabilir. Yazarın bildikleri kahramanın bildiklerinden daha azdır. Bu bakış açısında kahramanların gizli bilgilerine , iç dünyalarına , duygularına ve hayallerine yer verilmez. Olaylar üçüncü tekil kişi ağzından anlatılır. Gözlemlerini adeta bir kamera tarafsızlığı ile okuyucuya nakleder. Bir “yansıtıcı” konumundadır. Onun bilme, görme, duyma yetenekleri geçmiş ve geleceğe uzanmadığı gibi, kahramanların ruh hallerine de yetişemez. (10 puan.)
3. Milli ve Dini Duyarlılıkları Yansıtan Sanatçılar:Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Mithat Cemal Kuntay, Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bahaeddin Özkişi, Münevver Ayaşlı, Emine Işınsu, Sevinç Çokum
(3 puan.)
Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazan Sanatçılar: Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Kemal Tahir, Aziz Nesin, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Necati Cumalı, Samim Kocagöz, Kemal Bilbaşar, Mahmut Makal, Talip Apaydın, Fakir Baykurt, Faik Baysal, Dursun Akçam, Abbas Sayar, İlhan Tarus, Muzaffer İzgü, Orhan Hançerlioğlu, Rıfat Ilgaz, Attila İlhan, Tahsin Yücel, Oktay Akbal, Vedat Türkali, Tarık Dursun Kakınç(3 puan.)
Modernizmi Esas Alan Sanatçılar:Sait Faik Abasıyanık, Haldun Taner(2 puan.)
Postmodernizmi Esas Alan Sanatçılar:Adalet Ağaoğlu, Ferit Edgü, Yusuf Atılgan, Rasim Özdenören, Vüsat O. Bener, Füruzan, Bilge Karasu, Oğuz Atay, Demir Özlü, Nezihe Meriç
(2 puan.)
4. Paragrafta akışı bozan cümle: Acemhöyük’teki fildişi atölyelerinde üretilen eserler Hitit sanatının şaheserleri olarak kabul edilir.(10 puan.)
5. Samuel Beckett’in Godot’yu Beklerken, Güngör Dilmen’in Canlı Maymun Lokantası, Melih Cevdet Anday’ın Dikkat Köpek Varve Sabahattin Kudret Aksal’ın Bay Hiçadlı eseri absürt tiyatro örnekleridir.(10 puan.)
6. Parça incelendiğinde parçanın dili ile ilgili yapılabilecek saptamalar: Yerel ağız kullanılmıştır. Dil açık ve sadedir. Diyalog anlatım tekniğine başvurulmuştur. İçten bir anlatım bulunmaktadır. Sıkça ünlemlere başvurulmuştur. (10 puan.)
7. Parçanın ana düşüncesi, “Bahar mevsiminin, medeniyetlerin kültüründe yer etmemesi imkânsızdır.”cümlesinde yer almaktadır. (10 puan.)
8. Sanat anlayışı: Biçime değil içeriğe önem verilmesi, gerçeklik değil duygunun amaçlanmasıdır.(10 puan.)
9. Deneme (10 puan.)
10. Tartışma anlatım tekniği(10 puan.)  

12.sinif turk dili ve edebiyati 2.donem 2.yazili sorulari p grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap