Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 10

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 10

1.1940’ta şiir görüşlerini anlatan bir kitapla ortaya çıkmışlardır. Günlük konuşma dilini şiire getirirler. Buna alışık olmayanlara garip gelecek yeni bir şiir estetiği meydana getirmişlerdir; sanatlı söyleyişten ve şairanelikten uzak, yalın bir söyleyiş kurmaya çalışmışlardır.
Yukarıda özellikleri anlatılan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi Meşaleciler
B) Beş Hececiler
C) Garipçiler
D) Hisarcılar
E) İkinci Yeniciler

2. Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Edebiyatımızda hikayeleri ile tanınır. Hikayelerde kişileri yaşadıkları çevreye ve karakterlerine uygun olarak tanıdır. Deniz, tabiat, yaşlı bir adam, bir boyacı çocuk, balıkçı kahvesi onun hikayelerinde sık sık görülen unsurlardır. Hikayeleri yapmacıktan, sanat kaygısından uzaktır. Hikayeciliğinin yanında şiir ve roman türünde eserleri de vardır.
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Memduh Şevket Esendal
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Refik Halit Karay

3. Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Eleştiri türünün gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Dilimizin özleşmesine öncülük etmiştir. Konuşma dilindeki devrik cümlelerin yazıda da kullanılmasını yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Yaşadığı dönemde deneme türünün başarılı bir temsilcisi olmuştur.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Falih Rıfkı Atay
B) Yaşar Kemal
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Nurullah Ataç
E) Halikarnas Balıkçısı

4. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Otuz Beş Yaş-Cahit Sıtkı Tarancı
B) Huzur-Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Miras-Memduh Şevket Esendal
D) Boğaziçi Mehtapları-Yahya Kemal
E) Keşanlı Ali Destanı-Haldun Taner

5. Öykü ve romanlarında ele aldığı konular, kişiler çeşitlilik gösterir. Sıradan insanların gündelik yaşamları üzerinde durdu. Ev içi yaşam, aile ilişkileri, kahve mahalle ortamı ile köylülük gibi temaları işledi. Katı sınıf ilişkileriyle belirlenmemiş bir toplum özlemini dile getirdi. Olayları ve kişileri ön yargısız, sevecen ve gerçekçi bir yaklaşımla ele aldı. Uzun boylu çözümlemelere girmekten kaçındı. Uzun boylu çözümlemelere girmekten kaçındı. Dilde yalınlığı, duruluğu benimsedi, konuşma dilini esas alan bir yazı dilinin öncülüğünü üstlendi. Ayaşlı ve Kiracıları, Vassaf Bey en önemli romanlarıdır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Memduh Şevket Esendal
C) Peyami Safa
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Kemal Tahir

6. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal için söylenemez?
A) Eserlerinde İstanbul’u, Boğaziçi’ni ve Türk musikisini büyük bir hayranlıkla işler.
B) “Ok” şiirinin dışında bütün şiirlerini aruz ile yazmıştır.
C) Hem şiir hem nesir sahasında eserler vermiştir.
D) Ömer Hayyam’ın rubailerini Türkçeye tercüme etmiştir.
E) Servet-i Fünun edebiyatının etkisi altında kalmıştır.

7. Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşale topluluğu sanatçılarından biri değildir?
A) Sabri Esat Siyavuşgil
B) Cevdet Kudret Solok
C) Kenan Hulusi Koray
D) Yaşar Nabi Nayır
E) Mehmet Emin Yurdakul

8. Yakup Kadri bu romanında işgal altındaki İstanbul’u bir yozlaşma ve çürüme içinde anlatır. Roman İstanbul sosyetesi içinde yer alan insanları anlatıyor. On yedi yaşındaki Nermin, Amerika’dan gelen bir baya gazeteci ile aşk yaşamaktadır. Leyla kendine Türkleri yakıştıramamakta; İngiliz donanmasının yüksek kumandanlarından bir sevgili aramaktadır. Azize Hanım Türkçenin çok kaba bir dil olduğunu düşündüğü için hep Fransızca konuşmaktadır ve genç Fransız bahriyelilerin ilgisinden memnundur. Roman boyunca bu yozlaşma ve çürüme anlatılır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban
B) Nur Baba
C) Ankara
D) Kiralık Konak
E) Sodom ve Gomore

9. Şiiri birtakım kalıp ve klişelerden, şairanelikten, yıpranmış benzetmelerden kurtararak daha kısa, daha basit bir şekle soktu. Yalın bir halk dili kullandı. Gündelik sözlerle zaman zaman kısa, zaman zaman da yergi ve espriden faydalanarak gündelik yaşantılar üzerine yazdı. La Fontaine’in fabllerini Türkçeye çeviren şair, aynı şekilde Nasreddin Hoca fıkralarını nazma çevirdi.
Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Seyfi Orhon
B) Orhan Veli Kanık
C) Melih Cevdet Anday
D) Oktay Rıfat Horozcu
E) Cahit Külebi

10. Aşağıdaki eserlerden hangisi Peyami Safa’ya ait değildir?
A) Abdullah Efendi’nin Rüyaları
B) Bir Tereddüdün Romanı
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
D) Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
E) Sözde Kızlar

11. Eserlerinde İstanbul’u, Boğaziçi’ni, Türk musikisini, tabiat güzelliklerini ve tarihi değerleri ustalıkla işlemiştir. Duygu, düşünce ve hayali ustalıkla kaynaştırmıştır. Şair, şiirlerinin konularını aşk, tabiat, ölüm, deniz ve sonsuzluktan almış ve biri hariç bütün şiirlerini, ahengin sağlanmasına daha elverişli gördüğü aruzla yazmıştır.
Parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Orhan Veli Kanık
C) Ahmet Haşim
D) Tevfik Fikret
E) Mehmet Akif Ersoy

12. Çok sayıda romanlarıyla İstanbul halkının iç mahallelerindeki hayatını hikaye ve karikatürize eden yazar, eserlerinin bu özellikleriyle geniş ve popüler bir şöhret kazanmıştır. Bu romancı, Türk halkının komedi zekasını romanlarına işleyerek güldürücü hayat tabloları içinde oluşturduğu çok çeşitli ev ve mahalle tipleriyle, halk arasında geniş sevgi ve ilgi uyandırmıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peyami Safa
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halit Ziya Uşaklıgil

13. Sembolizmin etkisinde kalmış, şekil ve ahengi, duyguları uyandırmak için kullanmıştır. “O Böyle İstemezdi” ve “Gölgeler” adlı eserleri vardır. “Fahriye Abla” adlı şiiri en beğenilen eseridir.
Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Attila İlhan
B) Ahmet Muhip Dıranas
C) Ümit Yaşar Oğuzcan
D) Bedri Rahmi Eyüboğlu
E) Orhan Veli Kanık

14. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Bireysel konuların ağırlıkta olduğu, sanatın sanat için yapıldığı bir anlayış benimsenmiştir.
B) Şiir, roman, hikaye ve tiyatro gibi türlerde önemli gelişmeler olmuştur.
C) Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almış, şiirlerde günlük konuşma dili kullanılmıştır.
D) Edebiyatımız bu dönemde toplumcu bir karakter kazanmış, gerçekçi bir anlayış güdülmüştür.
E) Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, dildeki sadeleşme çalışmaları sürmüştür.

15. Gözlemci bir yazar olarak ortaya çıkan sanatçı, kısa sürede öyküyü olaydan sıyırmaya yöneldi. Bu yönelişinde onun gerçeği ya da durumu bir anlatıcıdan, kendi “ben”inden geçirme eğiliminin de büyük payı vardı. Konu ve olay akışını iyice ortadan kaldıran sanatçı, öykülemeyi ruhsal değişiklikler yoluyla yaptı. Alemdağ’da Var bir Yılan’la gerçeküstücülüğe yönelirken kişinin yalnızlığı ve bunun yarattığı acıları irdeledi. Sıradan insanlar, işsizler, hamallar, balıkçılar, sokak kadınları, kimsesiz çocuklar, emekçiler ve küçük burjuvalar onun insanlarıydı. O bu insanlarda evrensel insanı yakaladı. O aynı zamanda bir İstanbul öykücüsüydü.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Hüseyin Cahit Yalçın
E) Cevat Şakir Kabaağaçlı

16. Yazarlığa mizah öyküleri yazarak başlamış, 1919’dan başlayarak Türk öykücülüğüne yeni bir sayfa açmıştır. Sürgün olarak gittiği Anadolu’dan çeşitli kesimlerden insanları canlandırdığı hikayeleri Memleket Hikayeleri adlı kitabında yayımlanmıştır. Bu kitapla, o güne kadar konuları İstanbul’la sınırlı olan öykücülüğü Anadolu’ya taşımıştır. Bu yönüyle sonradan serpilip gelişen köy edebiyatının öncüleri arasına girmiştir. Arı ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. İstanbul’un İç Yüzü en yetkin romanı sayılır. Bu romanda, roman tekniğinin dışında birbirinden kopuk parçaları mozaikler halinde birleştirerek İstanbul’un bütün renk ve çizgileriyle yansıtmıştır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Reşat Nuri
C) Fakir Baykurt
D) Sabahattin Ali
E) Memduh Şevket Esendal

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.D, 4.D, 5.B, 6.E, 7.E, 8.E, 9.B, 10.A, 11.A, 12.B, 13.B, 14.A, 15.B, 16.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap