Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Test 8

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TEST 8

1…., şiir, öykü, fıkra, tiyatro, röportaj türlerinde eserler yazmıştır. Çukurova’daki ağa-köylü çatışmasını işlediği romanı … ile 1955 yılında Varlık Roman Armağanı’nı kazanmıştır. Yapıtlarında Torosları, Çukurova’yı, Çukurova insanının yaşamını, toprak sorununu çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. Yazarın eşsiz betimlemeleri yapıtlarının en önemli özelliğidir. Yapıtlarında yerel söyleyişlerden ve folklordan yararlanmıştır. Ala Geyik, Beyaz Mendil, Yusufçuk Yusuf adlı romanları vardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kemal Tahir-Yorgun Savaşçı
B) Yaşar Kemal-İnce Memed
C) Necati Cumalı-Bozkırda Bir Atlı
D) Tarık Buğra-Yağmur Beklerken
E) Rıfat Ilgaz-Sarı Yazma

2, Aşağıdakilerin hangisinde İkinci Yenicilerle ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Şiir dışındaki türlerde eser yazmamışlardır.
B) Şiirde basitliğe, sıradanlığa ve yalın bir söyleyişe yer vermemişlerdir.
C) Şiirde duygu ve çağrışımı öne çıkarmışlardır.
D) Şiirde günlük dilden ve folklordan yararlanmışlardır.
E) Bilgi seviyesi yüksek, seçkin bir kesim için şiir yazmışlardır.

3. İkinci Yeni hareketinin önde gelen şair ve kuramcılarından sayılan …, buluşları ve söyleyiş biçimiyle İkinci Yeni şiirinin karanlığını gidermiş; geleneğe yaslanarak bir yenilik yaratmıştır. İkinci Yeni’nin diğer şairleri gibi şiirde anlamsızlık taraftarı olmamıştır. Olaya dayalı şiir yerine imgenin yoğunlukta olduğu şiirler yazmış, şiirleriyle toplumsal değerlere ters düşmemiştir. Şiir yanında düzyazı eserler de veren sanatçı, denemelerinde sanatçılar üzerinde yoğunlaşmıştır. 99 Yüz bu tür eserlerdendir. Bütün şiirleri Sevda Sözleri adlı kitapta bir araya getirilmiştir. Şapkam Dolu Çiçekle adlı eseri ise denemelerinden oluşmaktadır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Edip Cansever
B) Turgut Uyar
C) Ece Ayhan
D) Cemal Süreya
E) Cahit Külebi

4. Sanatçı, eserlerinde toplumsal bozuklukları, haksızlıkları, fırsatçılığı, bürokrasiyi, yanlış değer yargılarını kıyasıya eleştirmiştir. Sadece Türk edebiyatının değil, dünya mizah edebiyatının da sayılı isimleri arasında yer alan bir sanatçıdır. Öykülerinde Türk toplumunu ayrıntılarıyla yansıtır. Anlatımında Halk edebiyatının ana ögelerinden yararlanır. Yer yer masal temasıyla ve mizah aracılığıyla günlük olayları, toplumsal aksaklıkları eleştirir. Fil Hamdi, Damda Deli Var, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aziz Nesin
B) Haldun Taner
C) Kemal Tahir
D) Sabahattin Ali
E) Orhan Kemal

5. I. Tarık Buğra-Gençliğim Eyvah
Necati Cumalı-Susuz Yaz
III. Attila İlhan-Elde Var Hüzün
IV.Rıfat Ilgaz-Bereketli Topraklar Üzerinde
V. Fakir Baykurt-Üvercinka
Yukarıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I. ve II.             B) I. ve III.            C) II. ve IV.
D) III. ve V.          E) IV. ve V.

6.Sanat yaşamına şiirle başlamıştır. Şiiri, köy notları ve öyküler izlemiştir. Daha sonra roman yazmaya başlamıştır. Romanlarında içinde doğup yetiştiği köylülerin hallerini, sanatın gerçeklerini de göz önünde tutarak ortaya koymuştur. Köy yaşamını anlatırken halkın dilindeki söyleyişlerden ve deyimlerden yararlanmıştır. Dili yalın, doğal ve şiirseldir. Romanlarında köy yaşamını bütün yalınlığıyla yansıttığı için gerçekçi romanlarımız arasında yer almıştır. Yılanların Öcü, Onuncu Köy, Kara Ahmet Destanı adlı eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edip Cansever
B) Turan Oflazoğlu
C) Fakir Baykurt
D) Sabahattin Ali
E) Kemal Tahir

7.Yazı yaşamına şiirle başlamıştır. Şiirlerine kendine özgü söyleyişleri hakimdir. Eserlerinde Anadolu’yu ve Anadolu insanını işlemiştir. Yalın, duru ve gözleme dayalı bir anlatım kullanmıştır. Şiir, öykü, roman ve tiyatro türlerinde ürün veren …, zaman zaman deneme alanına da el atmıştır. Harbe Gidenin Şarkıları, Yağmurlu Deniz, Ceylan Ağıdı, Tütün Zamanı adlı eserleri vardır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Necati Cumalı      B) Cahit Külebi  C) Orhan Şaik Gökyay
D) Edip Cansever      E) Turgut Uyar

8.Aşağıdakilerden hangisi şiir türünde değildir?
A) Ben Sana Mecburum
B) Yağmur Beklerken
C) Sevda Sözleri
D) Dirlik Düzenlik
E) Dünyanın En Güzel Arabistanı

9. Çeşitli dergilerde yer alan şiirleriyle adını duyurmuştur. Ölçülü, uyaklı ilk dönem şiirlerinde daha çok, kişisel yaşantısı üzerinde durmuştur. Aşk, ayrılık, ölüm temalarını işlediği bu dönem şiirlerinde Garip akımının izleri görülür. Daha sonra yoğun imgelerin ve simgeci bir söyleyişin etkili olduğu şiirleriyle İkinci Yeni’nin önemli şairlerinden biri olmuştur. Halk şiirinin deyişleri ve Divan şiirinin biçimlerinden yararlanarak şiirlerini geliştirmiştir. Lirik şiirin geleneksel sınırlarını zorlayarak şiirle düzyazı ayrımı ortadan kaldırmıştır. Şiirin yanında Türk şiiri üzerinde yazıları ve edebiyat eleştirileriyle de ilgi toplamıştır. Arz-ı Hal, Türkiyem, Tütünler Islak, Divan adlı şiir kitaplarının sahibidir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Behçet Necatigil
B) Refik Erduran
C) Sabahattin Ali
D) Turgut Uyar
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

10. Fazıl Hüsnü Dağlarca ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Türkçeye çok önem vermiş, kendine özgü bir anlam oluşturmuştur.
B) İkinci Yeni akımının öncüleri arasında yer almıştır.
C) Şiir yazmaya hece vezni ile başlamıştır.
D) Epik, lirik, dramatik ve didaktik şiirler yazmıştır.
E) Kurtuluş Savaşı’yla ilgili Üç Şehitler Destanı adlı bir eseri vardır.

11.Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Herhangi bir topluluk içinde yer almayan Cahit Külebi şiirlerinde Halk şiirinin imkanlarından yararlanmıştır.
B) Bingöl Çobanları şiiriyle ünlenen Kemalettin Kamu, aruz ve hece vezni ile şiirler yazmıştır.
C) Turan Oflazoğlu tiyatro alanında yoğunlaşmış ve başarılı eserler yazmıştır.
D) Hababam Sınıfı serisinin yazarı Rıfat Ilgaz’ın toplumsal gerçekçi şiirleri vardır.
E) Kınar Hanımın Denizleri ile kendine özgü bir şiir çizgisi olan Edip Cansever şiirlerini hece vezni ile yazmıştır.

12. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi edebiyatı sanatçılarından değildir?
A) Rıfat Ilgaz
B) Orhan Kemal
C) Aziz Nesin
D) Şemsettin Sami
E) Sabahattin Ali

13. Anadolu insanına yaklaşımıyla edebiyata yeni bir boyut kazandırmış olan sanatçı, insanların acılarını dile getirmiş, aydınlar ve kentlilerin Anadolu insanına karşı takındıkları küçümseyici tavrı eleştirmiştir. Kuyucaklı Yusuf adlı romanı, gerçekçi Türk romanının en özgün örneklerinden biridir. Halk şiirinden esinlenerek şiirler yazan sanatçı, şiir kitabı yayımladıktan sonra şiirle ilgilenmemiş, sadece öykü ve roman yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Şaik Gökyay
B) Refik Erduran
C) Cahit Külebi
D) Fakir Baykurt
E) Sabahattin Ali

14.Aşağıdaki eserlerden hangisi roman türünde bir eser değildir?
A) Devlet Ana
B) Firavun İmanı
C) Cemile
D) Sisler Bulvarı
E) Demirciler Çarşısı Cinayeti

15. Yazar, Rahmet Yolları Kesti adlı eseri ile ünlenmiştir. Romanlarında devletin birleştirici ve koruyucu güç olduğunu ifade etmeye başlamıştır. Yorgun Savaşçı adlı romanı bunun en güçlü örneğidir. Yorgun Savaşçı’da Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti’nin çöktüğü, ülkenin işgal altında kaldığı karanlık günlerde asker, sivil bir grup aydının yeni bir devlet arayışını anlatmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Kemal
B) Refik Erduran
C) Kemal Tahir
D) Fakir Baykurt
E) Necati Cumalı

16.Aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen yazara ait değildir?
A) Adamın Biri-Cahit Külebi
B) Sevgilerde-Behçet Necatigil
C) Dağlar ve Rüzgar-Sabahattin Ali
D) Yer Demir Gök Bakır-Haldun Taner
E) Bingöl Çobanları-Kemalettin Kamu

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.D, 4.A, 5.E, 6.C, 7.A, 8.B, 9.D, 10.B, 11.E, 12.D, 13.E, 14.D, 15.C, 16.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap