Testler

Cümlede Anlam Test 4

CÜMLEDE ANLAM TEST 4

1.Aşağıdaki yargılardan hangisi nesnel bir nitelik taşımaktadır?
A) Edebiyat dergilerinin memleketimizde gerçek anlamda okuru pek azdır.
B) Son zamanlarda dergilerde güzel öyküler yazan genç kalemler görülüyor.
C) Bugüne değin sadece gazetecilik değil, roman, tiyatro yazarlığı, şairlik de yapmıştır.
D) Bu son romanında insanın hayattaki yalnızlığını etkili bir üslupla anlatmış.
E) Her gün yazmak zorunda kalan gazete yazarının işi roman yazarından daha zordur.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
A) Bugünkü gençlerin şiirleri eski şiirlere benzemiyor.
B) Her edebiyat döneminin kendinden önceki dönemden iyi olduğu yanları vardır.
C) Günümüzdeki şairler eskilerin yazdıklarından daha kısa şiirler yazıyorlar.
D) Türk şiirlerinde eski çağlardan günümüze değin doğa betimlemeleri önemli bir yer tutar.
E) Şiirin bugün geçmişe nazaran daha çok sevildiğini söylemek güç.

3. (I) Bu yazarın öykülerinde en başarılı yanı dili ve anlatımıdır. (II) Köylülerin konuşmalarını romanlarında başarıyla verdiği gibi, öykülerinin konularına ve kahramanlarının durumlarına göre dil kullanmaya da özen göstermiştir. (III) Kendi söylemek istediklerini çoğu kez öykülerindeki kahramanlar söyleten yazar, dolaylı ya da simgeli bir anlatımı verir. (IV) Bu anlatımıyla okuyucuyu düşündürdüğü gibi sözcük seçimiyle de kara mizah anlayışına uyar. (V) Romanlarıyla öyküleri gerek konuları gerekse kişileri bakımından birbirlerini tamamlamaktadır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi sözü edilen yazarın üslubuyla ilgili değildir?
A) I.     B) II.    C) III.      D) IV.       E) V.

4. (I) Geçenlerde arkadaşlarla bir araya geldik. (II) Amacımız yeni yazdığımız şiirleri birbirimize okumaktı. (III) Elbette herkes kendi yazdığını en güzel bulacaktı. (IV) Bir saatlik çay içme faslından sonra şiir okumaya geçtik. (V) Düşündüğüm doğru çıkmış, herkes kendi şiiriyle ilgili övgülere başlamıştı.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir tahmin söz konusudur?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.      E)V.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir değerlendirme yapılmıştır?
A) Dünyada, çok az da olsa hem bilgin hem sanatçı olan kişilere rastlanır.
B) Yahya Kemal Kar Musikileri şiirini, şiirde de hissedilen gamlı, karlı bir kış gecesi yazmış.
C) Her yazarın bir yöntemi, kendisine göre bir tutumu mutlaka vardır.
D) Gönderdiğim ilk öykümü, yayınevi, bir gerekçe göstermeden geri çevirdi.
E) Roman türünün çok önemli bir özelliği de bütün sanat dallarının temelinde olmasıdır.

6. (I) Müşteriler masalarındaki çay bardaklarına öylece dalmış, oturuyorlar. (II) Kapıdan adımımızı attığımızda şöyle bir bakıp tekrar kendi alemlerine dönüveriyorlar. (III) Bize olan ilgi, diğer kahvehaneyle kıyaslanırsa oldukça az. (IV) İçeride etrafları yüksek taburelerle çevrili on tahta masa var. (V) Okul sıralarını andıran masalarda otuz beşini aşmış, bakımsız ve bezgin erkekler oturuyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) I.     B)II.      C) III.      D) IV.        E) V.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir tanım cümlesidir?
A) Eleştirmen yarım bir sanatçı olmamalı, tam bir düşünür olmalıdır.
B) Edebiyat eleştirmecisinin önce edebiyat konusunda geniş bilgisi olmalıdır.
C) Sanat da bütün öteki insan uğraşları gibi, toplumla, toplumun gelişmesiyle ilgilidir.
D) Sanat, insanoğlunun doğayı değiştirmek için ortaya koyduğu yaratıcı bir parçadır.
E) Sanat eseri sanatçının doğaya kendinden eklediği şeylerden doğar.

8. (I) Bir gece Çiftlik koyunun ağaçları altında kıpırdayan ay ışığı beneklerinin üzerinden geçtim. (II) Gölgesiz bir ay ışığında karlar gibi apak ağaran geniş bir büyüleyici kumsala vardırm. (III) Koskocaman bir ay kızgın bir ateş kümesiymiş gibi önümde yanıyordu. (IV) Ufuktan ayak uçlarıma kadar göz kamaştırıcı bir şiddetle denizin üzerinde parlıyordu. (V) Bir aralık ışığın suyun üzerinde parladığı yerden bir kayık geçti.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi söyleyenin yorumunu içermemektedir?
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.       E) V.

9. (I) Yaklaşık üç yıldır, kardeşimle birlikte yaşıyoruz. (II) Buraya benim memuriyetim dolayısıyla geldik. (III) İstanbul’daki o kalabalıktan, o gürültü patırtıdan sonra, buranın bana ne denli sakin geldiğini tahmin edersiniz. (IV) Bir an için hayatımda böyle bir değişimin hiç gerçekleşmediğini düşündüm. (V) Sanırım o zaman ne başka dünyalardan ne de başka insanlardan haberdar olurdum.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur?
A) I.        B) II.       C)III.       D)IV.        E) V.

10. (I) Deniyor ki kadın yazarlarımız romanlarında duygularını, duygusallıklarını yansıtıyorlar; kadınların duygularını işliyorlar. (II) Hanım yazarlarımız bu sözleri duyunca küplere biniyor, fena halde öfkeleniyorlar. (III) Hani bir çatı altında olsak boşanmaya dek gider bu kavganın sonu. (IV) Niye kızar, öfkeleniyorlar, bir türlü anlamıyorum. (V) Deseler ki onlar da efendim ya siz erkekler, erkeklerin duygusallığını yansıtmıyor musunuz?
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öneri söz konusudur?
A) I.         B)II.        C)III.        D)IV.         E)V.

11. (I) Bu eserin çağdaş Türk romanları arasında biçim ve konu bakımından özel bir yeri vardır. (II) Henüz hak ettiği boyutlarda bilimsel bir incelemeye ve eleştiriye tabi tutulmamıştır. (III) Bunu sanırım, bu romanın alışılagelmiş roman ölçütlerinin ötesinde oluşuyla da açıklayabiliriz. (IV) Yazar bu eserinde bir Batı anlatım türü olan romanı Osmanlı anlatım geleneğinden bir türle birleştirmiş. (V) Parodi tarzında bir sentezi denemiş ve bunu başarmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eserin özgünlüğünden söz edilmiştir?
A) I.    B)II.    C) III.     D) IV.     E) V.

12. (I) Kampın bittiği gün karnelerimiz de dağıtılmıştı. (II) Yine bütün derslerden tam numara almıştım. (III) Sınıfımızın beş yüzden çok öğrencisi içinde karnesi benden iyi olan yoktu. (IV) Üç ders yılı üst üste bütün derslerden tam numara alıyordum. (V) Bu öğrencilik başarısını erişilmez başarılar sanıp ne yazık ki çevremi küçük görmeye başlamıştım.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar öz eleştiride bulunmuştur?
A) I.      B)II.        C) III.       D)IV.       E)V.

13. (I) 1961 yılında Nobel armağanını kazanan Drina Köprüsü romanını bu yazımda eleştirecek değilim. (II) Büyük bir ilgi ile okuduğum bu roman, Doğu-Batı ilişkisini anlatıyor. (III) Yazar, Sava Irmağına dökülen Drina suyu üzerindeki bir köprüyü ele alarak onun etrafında yaşayan insanları anlatmış. (IV) Birkaç millletten insanların yaşadığı bu kasabanın Orta Çağ’dan günümüze gelen serüvenini ilginç bir kuruluş ve dille ortaya koymuş. (V) Romanın bütün ayrıntıları bir yana, yazar Doğu ile Batının alışverişini elinden geldiğince tarafsız kalarak sunmuş.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eserin içeriğiyle yazarın üslubu bir arada verilmiştir?
A) I.      B)II.     C) III.      D) IV.     E) V.

14. (I) Araba, etrafında tek tük ağaçların bulunduğu inişli yokuşlu dağ yollarına girmişti. (II) Bazen kurumuş sel çukurlarından geçiyor, bazen boş tarlaların kenarından gidiyordu. (III) Yollarda arada bir köylülere, yorgunluktan inler gibi sesler çıkaran kağnılara rastlıyorduk. (IV) İnce bir bağ yolundan, uzun bıyıklı iki jandarma geliyordu. (V) Sanırım bunlar bizi gideceğimiz yere götürmekle görevlendirilmişlerdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde gözlemlerden söz edilmemiştir?
A) I.    B)II.     C)III.      D)IV.       E)V.

15. Roman yazarı düşüncelerini satırlarına işlemelidir. (I) Ancak yanlış anlaşılmasın, ben tıklım tıklım iddialar ve nutuklarla dolu bir roman istemiyorum. (II) Böyle olursa romancı hem romana hem kendine ihanet etmiş olur. (III) Söylemek istediğim, romancının yarım şair olduğu kadar, yarım da fikir adamı olması.(IV) Yalnız başına şiir ve duygu bir romanı bütünlemeye yetmiyor. (V) Biraz da sorunlara çözümler sunması gerekiyor onun.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki yargının gerçekleşmesi sonucunda olacak bir durumu anlatmaktadır?
A) I.      B)II.       C)III.       D) IV.        E)V

16. Ben o zamana kadar böylesine adam gibi adam görmemiştim hiç. (I) İçimden, kim bilir bin lira mı yüz lira mı aylık alır, diye geçiriyordum. (II) Bana göre başka türlü bu denli iyi giyinilemez de… (III) Bize sık sık: “Eski, yamalı giyinmek değil; kirli, yırtık giyinmek ayıptır.” derdi. (IV) Ben en çok bana uygun düşen bu sözünü seviyorum. (V) Ben hayatımda bir tek gün bile yırtık, kirli giyinmedim.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlenin gerekçesini bildirmektedir?
A) I.        B) II.         C)III.        D) IV.        E)V

17. Gözlemlediğini değil dinlediğini anlatan roman yazarı sadece dinlediğini anlattığı için eserine kendinden bir şeyler katmak yeteneğinden yoksundur.
Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetenekli bir roman yazarı gözlemlerini kendinden bir şeyler katarak romanına aktarır.
B) Roman başkalarından duyulma bilgilerle yazılmaz.
C) Sanat eseri dinlenenlerden değil yaşananların değiştirilmeden anlatılmasından oluşmalıdır.
D) Yazar çevresinden duyduklarını eserine almamalıdır.
E) Hayal gücünden yoksun sanatçılar eserlerine kendinden bir şeyler katmaz.

18. “Sıcak bölgelerde yaşayan insanlar uykuya çok düşkündür.” cümlesinde birkaç kişide görülebilecek bir özellik bölgenin tüm insanları için genellenmiştir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tür bir genellemeye örnek gösterilemez?
A) Kalabalık şehirlerde yaşayanlar yalnızlığı çok sever.
B) Şiir bütün dünyada en sevilen edebiyat türüdür.
C) Şairler kendilerinden başkasını düşünmeyen kendini beğenmiş insanlardır.
D) Edebiyatımızda ilk roman Tanzimat döneminde yazılmıştır.
E) Karadeniz’in insanları olaylar karşısında çok tepki gösterir.

19. Romancı bütün varlığı ile içinde yaşadığı toplumun tutsağıdır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Romancının olayları ve kişileri çevresinden seçmesi yanlış bir tutum değildir.
B) Gözlemlediği her olay romancı üzerinde mutlaka bir etkiye sahiptir.
C) Romancı ne yaparsa yapsın her şeyiyle toplumun malı olmaktan kurtulamaz.
D) Romancı gerçek hayatın, kendisi üzerindeki olumsuz etkisinden kurtulmalıdır.
E) Eserlerinde ancak gerçeğe bağlı kalan yazarlar başarılı olabilir.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolaylı anlatıma örnek olabilir?
A) Arkadaşım, bana kendinin iki gün önce geldiğini söylediğinde çok şaşırmıştım.
B) Ahmet Haşim, şiir hakkındaki görüşlerini açıklarken “Şiir sözden ziyade musikiye yakın bir dildir.” der.
C) Babam, kardeşime her zaman “Geleceği bugünden hazırlamaya başla!” diye öğüt verirdi.
D) Kimi zaman hayatın bizim için ne denli sürprizlerle dolu olduğunu düşünmeyiz.
E) Bazen kendi kendimize düşünür ve “Ne garip dünya bu!” diye söyleniriz.

21. (I) Ne yazdımsa insanlara dair yazdım şimdiye kadar. (II) Fakat hiçbir zaman sermaye gözüyle bakmadım onlara; hiçbir zaman herhangi bir olay, herhangi bir insan karşısında “İyi bir hikaye konusu olur!” demedim çok şükür. (III) Yine de gördüklerimi, yaşadıklarımı yazdım. (IV) Ama gördükten, yaşadıktan çok sonra yazdım. (V) Hikaye yazmış olabilmek için değil, yazmadan edemediğim için yazdım.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde “yapılan işten pişmanlık duyulmadığı” anlamı vardır?
A) I.       B) II.       C) III      D) IV.         E)V.

22. I.  Çoğu eleştirmenin, eserden yola çıkarak kendi sanat görüşlerini anlatmayı tercih etmesi                      doğru değildir.
      II. Eleştirmen tarafsız olacağım derken kendi anlayışını bir kenara bırakmamalıdır.
      III.Eleştirmen de bir sanatçı olduğuna göre elbette eleştirisine kendinden bir şeyler katmalıdır.
      IV. Eleştirmen her eserde belli ölçütleri dikkate almadıkça sağlıklı bir eleştirme yapamaz.
Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi birbirine anlamca en yakındır?
A) I. ve II. 
B) I. ve III.
C) I. ve IV.
D) II. ve IV.
E) II. ve III.

23.(I) Şimdi oturduğumuz eve iki yıl önce taşınmıştık. (II) Taşındığımızda yanda gördüğünüz şu havuzun içi pisliklerle, boş şişelerle, meyve atıklarıyla doluydu. (III) Ağaçların, rengarenk çiçeklerin, bu yemyeşil çayırların, güzelim kelebeklerin tekini bile göremezdiniz. (IV) Bahçenin duvarı, kimi kısımlarda göçmüş, kiminde yıkılacak gibi eğrilmişti. (V) Evin pencerelerinin çoğu kırılmış, kapıları sökülmüş, duvarların sıvaları dökülmüştü.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi söyleyenin yorumunu da içermektedir?
A) I.         B) II.         C)III.         D)IV.           E)V.

24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayımdan söz edilmiştir?
A) Uçağın iki saat sonra burada olması bekleniyor.
B) Havaalanı sis yüzünden kapatılmış olabilir.
C) Onun bu davete gelmeyeceği çok önceden belliydi.
D) Hadi yarın sizinle görüşmeyi kabul etti, ona ne demeyi düşünüyorsunuz?
E) Aradan on yıl geçse yine bu davranışını unutmayacağım.

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.E, 4.C, 5.B, 6.E, 7.D, 8.E, 9.D, 10.E, 11.C, 12.E, 13.D, 14.E, 15.B, 16.B, 17.A, 18.D, 19.C, 20.A, 21.B, 22.E, 23.C, 24.D

cumlede anlam test 4’ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap