Çalışma Kitapçıkları

Divan Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 6

1.Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserin adını yazınız.
2. Divan şiirinde hikemi şiirin temsilcisi 17.yüzyıl divan şairi kimdir?
3.Aşağıdakilerden hangileri Divan edebiyatının temsilcisi ise karşısına “x” işareti koyunuz.
Nedim
Pir Sultan Abdal
Yunus Emre
Ahmedi
Necati
Seyrani
Hoca Dehhani
4. Çağatay edebiyatının en büyük şairidir. Türkçe ile Farsça’yı karşılaştırırken Türkçe’nin zenginliğini göstermek istemiştir. Bu şair ve yazar kimdir?
5. Divan edebiyatında süslü nesrin ilk temsilcisidir. Tazarruname adlı eseriyle tanınmıştır. Bu yazar kimdir?
6. Aşağıda isimlerin verilen şairlerden hangisi veya hangileri tasavvuftan etkilenmişse karşısına “x” işareti koyunuz.
Şeyh Galip
Hoca Dehhani
Fuzuli
Nedim
Mevlana
7. On yedinci yüzyılda gezi alanında eser veren en büyük sanatçıdır. Suriye’den Balkanlara, Mısır’da Macaristan’a kadar çok geniş bir coğrafyayı gezen sanatçımız kimdir, eserinin adı nedir? Yazınız.
8. Aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisi veya hangileri birim olarak beyitle yazılıyorsa karşısına “x” işareti koyunuz.

murabba
gazel
muhammes
mesnevi
kaside
şarkı
müstezat

9. Mantıku’t Tayr adlı mesnevi şekliyle yazılmış tasavvufi eseri Türkçeye çeviren kimdir? Yazınız.
10. –On dördüncü yüzyıl şairlerindendir.
-Mesneviler yazmıştır.
-Hurşidname mesnevisiyle ünlenmiştir.
Yukarıda kimden bahsedilmektedir? Yazınız.
11. Aşağıda verilen eserlerden mesnevi olanların karşısına “x” işareti koyunuz.
►Hüsn ü Aşk
►Leyla ile Mecnun
►Danişmendname
►Ferhat ile Şirin
►Harname
►Garipname
►Hüsrev ü Şirin
►Battalname
12. Aşağıdaki yazarlarla eserleri doğru bir şekilde eşleştiriniz.
Eser Yazar
a.Mantıku’t Tayr                    Nabi
b.Garipname                          Gülşehri
c.İskendername                    Ahmedi
d.Hayriye                                Fuzuli
e.Beng ü Bade                        Aşık Paşa

13.Mesneviler işlediği konulara göre sınıflandırılabilirler. Bunları yazınız.
14. Divan edebiyatında süslü nesrin özelliklerini yazınız.
15. Aşağıdaki cümlelerde bilgi yanlışı olanların karşısına Y, olmayanların karşısına D yazınız.
►Katip Çelebi, düzyazı alanındaki eserleriyle tanınmıştır.
►Harname fabl örneğidir.
► Siham-ı Kaza hiciv türündedir.
► Mizanü’l Evzan, Katip Çelebi’nin bir eseridir.
► Muhammeslerin nazım birimi beyittir.
16. Aşağıda verilen yazarlarla eserleri eşleştiriniz.
Eser Yazar
a.Heşt Behişt Gülşehri
b.Cihannüma Katip Çelebi
c.Makalat Bağdatlı Ruhi
d.Şikayetname Sehi Bey
e.Mecalisü’n Nefais Hacı Bektaş Veli
f.Terkib- bent Ali Şir Nevai
g.Mantıku’t Tayr Fuzuli

17. Gazel ve koşmayı ait oldukları gelenek, nazım birimi, ölçü, konu, birim sayısı, dil ve anlatım bakımından karşılaştırınız.
18. Ölen bir kişinin ardından üzüntüyü dile getirmek amacıyla yazılan Divan edebiyatı nazım türü nedir? Yazınız.
19. “Döndü Mecnun’a gönül, her gece Leyla diyerek” mısrasında altı çizili kelimelerle hangi söz sanatı yapılmıştır? Yazınız.
20. Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Sinan Paşa, Nergisi ve Veysi’nin ortak yönü nedir? Yazınız.
21. Aşağıda belirtilen eserlerden hangisi veya hangileri düzyazı alanında verilmişse karşılarına “x” işareti koyunuz.
Şikayetname
Vesiletü’n Necat
Harname
Garipname
Tazarruname

Divan Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 6 Cevaplar

1.Edebiyatımızda aruz ölçüsünün kullanıldığı ilk eserin adını yazınız.

Kutadgu Bilig

2. Divan şiirinde hikemi şiirin temsilcisi 17.yüzyıl divan şairi kimdir?

Nabi

3.Aşağıdakilerden hangileri Divan edebiyatının temsilcisi ise karşısına “x” işareti koyunuz.

Nedim x
Pir Sultan Abdal 
Yunus Emre
Ahmedi x
Necati x
Seyrani 
Hoca Dehhani x

4. Çağatay edebiyatının en büyük şairidir. Türkçe ile Farsça’yı karşılaştırırken Türkçe’nin zenginliğini göstermek istemiştir. Bu şair ve yazar kimdir?

Ali Şir Nevai

5. Divan edebiyatında süslü nesrin ilk temsilcisidir. Tazarruname adlı eseriyle tanınmıştır. Bu yazar kimdir?

Sinan Paşa

6. Aşağıda isimlerin verilen şairlerden hangisi veya hangileri tasavvuftan etkilenmişse karşısına “x” işareti koyunuz.

Şeyh Galip x
Hoca Dehhani
Fuzuli x
Nedim
Mevlana x

7. On yedinci yüzyılda gezi alanında eser veren en büyük sanatçıdır. Suriye’den Balkanlara, Mısır’da Macaristan’a kadar çok geniş bir coğrafyayı gezen sanatçımız kimdir, eserinin adı nedir? Yazınız.

Evliya Çelebi, Seyahatname

8. Aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisi veya hangileri birim olarak beyitle yazılıyorsa karşısına “x” işareti koyunuz.

murabba
gazel x
muhammes
mesnevi x
kaside x
şarkı
müstezat x

9. Mantıku’t Tayr adlı mesnevi şekliyle yazılmış tasavvufi eseri Türkçeye çeviren kimdir? Yazınız.

Gülşehri

10. –On dördüncü yüzyıl şairlerindendir.
-Mesneviler yazmıştır.
-Hurşidname mesnevisiyle ünlenmiştir.
Yukarıda kimden bahsedilmektedir? Yazınız.

Ahmedi

11. Aşağıda verilen eserlerden mesnevi olanların karşısına “x” işareti koyunuz.
►Hüsn ü Aşk x
►Leyla ile Mecnun x
►Danişmendname
►Ferhat ile Şirin
►Harname x
►Garipname x
►Hüsrev ü Şirin x
►Battalname
12. Aşağıdaki yazarlarla eserleri doğru bir şekilde eşleştiriniz.
Eser Yazar
a.Mantıku’t Tayr       Gülşehri                     
b.Garipname              Aşık Paşa                   
c.İskendername         Ahmedi
d.Hayriye                    Nabi                   
e.Beng ü Bade            Fuzuli          

13.Mesneviler işlediği konulara göre sınıflandırılabilirler. Bunları yazınız.

-Mizahi mesneviler
-Savaş ve kahramanlık mesnevileri
-dini ve tasavvufi mesneviler
-aşk konulu mesneviler
-bir şehri anlatan mesneviler
-ahlaki ve öğretici mesneviler
14. Divan edebiyatında süslü nesrin özelliklerini yazınız.

Kelime oyunlarına ve secilere sıkça yer verilmesi
-Tarih, gezi yazısı, tezkire gibi türleri kapsaması
– Cümle yapısının uzun ve girift olması
-Dilinin ağır, ağdalı ve sanatlı olması

15. Aşağıdaki cümlelerde bilgi yanlışı olanların karşısına Y, olmayanların karşısına D yazınız.
►Katip Çelebi, düzyazı alanındaki eserleriyle tanınmıştır.(D)
►Harname fabl örneğidir. (D)
► Siham-ı Kaza hiciv türündedir. (D)
► Mizanü’l Evzan, Katip Çelebi’nin bir eseridir. (Y)
► Muhammeslerin nazım birimi beyittir.(Y)

16. Aşağıda verilen yazarlarla eserleri eşleştiriniz.
Eser Yazar
a.Heşt Behişt       Sehi Bey
b.Cihannüma       Katip Çelebi
c.Makalat              Hacı Bektaş Veli
d.Şikayetname     Fuzuli
e.Mecalisü’n Nefais Ali Şir Nevai
f.Terkib- bent      Bağdatlı Ruhi
g.Mantıku’t Tayr   Gülşehri

17. Gazel ve koşmayı ait oldukları gelenek, nazım birimi, ölçü, konu, birim sayısı, dil ve anlatım bakımından karşılaştırınız.
-Gazelin nazım birimi beyit, koşmanın nazım birimi dörtlüktür.
-Gazelin ait olduğu gelenek divan şiiri, koşmanın ait olduğu gelenek halk şiiridir.

-Gazelde sanatlı dil, koşmada sade bir dil kullanılır.
-Gazelin birim sayısı5-15, koşmanınki 3-5’tir.
18. Ölen bir kişinin ardından üzüntüyü dile getirmek amacıyla yazılan Divan edebiyatı nazım türü nedir? Yazınız.

mersiye

19. “Döndü Mecnun’a gönül, her gece Leyla diyerek” mısrasında altı çizili kelimelerle hangi söz sanatı yapılmıştır? Yazınız.

Telmih
20. Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Sinan Paşa, Nergisi ve Veysi’nin ortak yönü nedir? Yazınız.

Düzyazı alanında eserler vermişlerdir.

21. Aşağıda belirtilen eserlerden hangisi veya hangileri düzyazı alanında verilmişse karşılarına “x” işareti koyunuz.

Şikayetname x
Vesiletü’n Necat
Harname
Garipname
Tazarruname x

divan edebiyati calima kitapcigi 6 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap