Testler

Divan Edebiyatı Test 7

DİVAN EDEBİYATI TEST 7

1.Kasideyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Beyit sayısı genellikle otuz üç ile doksan dokuz arasında değişir.
B) Din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılır.
C) İşlediği konu ve redifine göre adlar alabilir.
D) Kaside içinde şairin, şiiri yazdığı kişiyi övdüğü bölüme medhiye denir.
E) Uyak düzeni “aa-bb-cc” şeklindedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Divan nesri türlerinden değildir?
A) Siyer
B) Gazavatname
C) Tarih
D) Tezkire
E) Müstezat 

3. Sinan Paşa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Divan nesrinin başarılı temsilcilerindendir.
B) Divan şiiri mazmunlarını Divan nesrine taşımıştır. 
C) Düzyazıyla sanatlı bir söyleyiş geliştirmiştir.
D) Cihannüma adlı eserinde din dışı konuları işlemiştir.
E) Ünlü tasavvufçuların hayatını Tezkiret’ül Evliya adlı eserinde anlatmıştır.

4. (I) 12 ciltten oluşan bir Osmanlı tarihinin yazarıdır. (II) Mecelle adı verilen hukuk düzenlemesinin hazırlanmasında etkin olmuştur. (III) Süslü nesrin en güzel örneklerini vermiş, ağır ve süslü bir dil kullanmıştır. (IV) Kısas-ı Enbiya adlı önemli bir eseri vardır. (V) Divan nesrinin son dönemdeki temsilcilerindendir.
Bu parçada Ahmet Cevdet Paşa ile ilgili olarak numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I     B) II       C) III      D) IV        E)V

5. Aşağıdakilerden hangisi Fuzuli’nin eserlerinden biri değildir?
A) Harname
B) Beng ü Bade
C) Şikayetname
D) Rind ü Zahid
E) Leyla ve Mecnun

6. Divan edebiyatında yazarların gelip gördükleri yerlerle ilgili bilgi ve izlenimlerini aktardıkları eserlerdir. Bu eserler, çoğu kez tarihsel birer yapıt olarak kabul edilir. Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’si bu türün örnekleri arasında yer alır.
Bu parçada sözü edilen Divan nesri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tezkire
B) Siyer
C) Tarih
D) Surname
E) Seyahatname

7. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Naima, Osmanlı Devletinin ilk resmi tarihçisidir.
B) Seydi Ali Reis’in Mir’atü’l Memalik adlı eseri gezi edebiyatımızın ilk eserlerindendir.
C) Divan nesir yazarlarının hepsinin aynı zamanda şiirlerini topladıkları divanları vardır.
D) Bir nasihatname kitabı olan Kabusname Mercimek Ahmet tarafından tercüme edilmiştir.
E) Divan nesri süslü, orta ve sade nesir olmak üzere üç koldan devam etmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi mesnevi biçiminde kaleme alınmış bir eser değildir?
A) Leyla ve Mecnun
B) Hüsn ü Aşk
C) Harnâme
D) Yusuf u Züleyha
E) Şikayetname.

9. Baki ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şiirlerini topladığı Divan’ından başka eseri vardır.
B) Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine yazdığı Kanuni Mersiyesi, en çok bilinen şiiridir.
C) Hece vezni ile şiirler yazmıştır.
D) Şiirlerinde din dışı konuları işlemiştir.
E) Aşk, tabiat, devrin zenginliği gibi konulara yer verdiği şiirlerini nazım kusurlarıdan arındırmıştır.

10. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Mecalis-i Seba-Mevlana
B) Beng ü Bade-Fuzuli
C) Neyname-Şeyhi
D) Cihannüme-Bağdatlı Ruhi
E) Kısas-ı Enbiya-Ahmet Cevdet Paşa

11. Divan edebiyatında şarkı türüyle öne çıkan Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nedim
B) Baki
C) Nef’î
D) Şeyh Galip
E) Hayalî

12. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Mevlid-Süleyman Çelebi
B) Hadikatü’s Süeda-Fuzuli
C) Edirne Şehrengizi-Nabi
D) Kanuni Mersiyesi-Baki
E) Cemşid u Hurşid-Ahmedî

13. II. Bayezid zamanında İstanbul’a gelmiş, padişaha şiirler söylemiş, 16.yüzyıl Divan şairlerindendir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman zamanlarında da devlet adamlarına kasideler sunarak hayatını sürdüren şairin, Bayezid Camii’nin avlusunda bugünkü Çınaraltı’nda bir dükkanı olduğu, burada ufak tefek şeyler sattığı, para karşılığı gazeller, mektuplar yazdığı anlatılır. Ayrıca aralarında Baki’nin de olduğu dönemin genç şairlere ders verip hocalık yapmıştır. Yaşadığı yıllarda gazelin üstadı olarak kabul edilmiştir.
Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hoca Dehhani
B) Aşık Paşa
C) Kadı Burhaneddin
D) Zati
E) Şeyyad Hamza

14. Yaşamını Hille, Bağdat ve Kerbela civarlarında geçirmiş olan …, güçlü bir Divan şairidir. Ayrıca Türk edebiyatının en güzel aşk mesnevisi ona aittir. Divanlarından başka Kerbela olayını anlatan … adlı eseri de bulunmaktadır.
Yukarıda boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
A) Hayali- Rind ü Zahid
B) Baki-Beng ü Bade
C) Şeyhi-Enis’ül Kalb
D) Nedim-Hayrabad
E) Fuzuli-Hadikat’üs Süeda

15. Divan edebiyatının son temsilcilerinden kabul edilen şair 18.yüzyılda yaşamıştır. Mevlevi şeyhlerindendir. Eserlerinde ağır ve süslü bir dil kullanmıştır. Divan şiirindeki Sebk-i Hindî tarzının temsilcileri arasında yer alır. Divanında hece vezniyle yazılmış bir şiiri de vardır. Şiirlerini Divanında toplamıştır. Kısa bir sürede yazdığı sembolik bir aşk hikayesini anlattığı tasavvufi mesnevisi çok meşhur bir eseridir. Bu mesnevisinde hüsn-i mutlak olan Allah’ı ve onun güzelliğini bulma yolundaki âşığın başına gelenleri anlatmıştır.
Bu parçada sözü edilen Divan şairi ve eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuzuli – Leyla ve Mecnun
B) Mevlana – Fihi Ma Fih
C) Nabi – Hayrâbat
D) Nefî -Siham- ı Kaza
E) Şeyh Galip – Hüsn ü Aşk

16. Didaktik şiirleriyle Divan şairleri arasında özel bir yeri vardır. 17.yüzyıl Divan şairlerindendir. Şiirlerinde halkın ruh halini dile getirmiştir. Atasözlerinden, fikir ve hikmetten fazlasıyla yararlanan şair, halka onların diliyle ve ruh haliyle hitap etmesini bildiği için, çok sevilmiş, Divan şiirinde yeni bir çığır açmıştır. Tuhfetü’l Harameyn adlı bir gezi kitabı vardır.
Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sümbülzade Vehbi
B) Nabi
C) Şeyhülislam Yahya
D) Bağdatlı Ruhi
E) Kadı Burhaneddin

17. Lale devrinin ünlü Divan şairidir. Dönemin eğlence hayatını şiirine ustaca taşımış, Divan şiirine renk ve canlılık getirmiştir. Din dışı konularda yazmıştır. Divan şiirinin yerli ve gerçekçi bir havaya bürünmesi için gayret etmiş, Divan şiirinde mahallileşme cereyanını başlatmıştır. Gazel ve şarkıda başarılı olmuştur.
Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabi
B) Nedim
C) Zati
D) Baki
E) Şeyh Galip

18. 15.yüzyıl Divan edebiyatı şairlerinden olan …, dönemine göre sade bir dil kullanmıştır. Mesnevi biçiminde yazdığı … adlı eseriyle tanınır. Onun açtığı bu çığırda çok sayıda eser yazılmış olmasına karşın, bunlardan hiçbiri, onun eseri kadar yaygınlaşıp benimsenmemiştir. Bu eserini yazmasındaki temel amacı, Hz. Muhammed’in üstünlüğünü, faziletlerini, doğumunu, miracını anlatmaktır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Fuzuli-Heft Cem
B) Şeyh Galip-Hüsn ü Aşk
C) Süleyman Çelebi-Vesiletü’n Necat
D) Baki-Hayrîname
E) Nabi-Zeyl-i Siyer-i Veysi

19. Aşağıdakilerden hangisi Mevlana’nın eserlerinden değildir?
A) Mesnevi
B) Fîhi Mâ Fih
C) Divan-ı Kebir
D) Mecalis-i Seb’a
E) Neynâme

20. Divan edebiyatı temsilcileri ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Şarkı, tuyuğ gibi Türklere özgü nazım şekillerini de kullanmışlardır.
B) Naili ve Şeyh Galip, Divan şiirinde sembollere ağırlık veren Sebk-i Hindi akımının temsilcileridir.
C) Fuzuli ve Mevlana, Türkçenin dışında Arapça ve Farsça eser vermiştir.
D) Arap ve Fars edebiyatlarından alınan nazım şekilleri yanında Türklere özgü nazım şekillerini de kullanmışlardır.
E) Şiirde nazım biçimi olarak gazel ve kasideye ağırlık vermişlerdir.

 

CEVAPLAR: 1.E, 2.E, 3.D, 4.C, 5.A, 6. E, 7.C, 8.E, 9.C, 10.C, 11.A, 12.C, 13.D, 14.E, 15.E, 16.B, 17.B, 18.C, 19.E, 20.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap