Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 14

TANZİMAT EDEBİYATI TEST 14

1.Sanat hayatının birinci döneminde yazdığı manzumelerde tam  bir “Harabat şairi” özelliği gösterir. Çağını ve çağının gereklerini kavradıktan sonra, dil ve biçimde belirli bir değişmeye gitmemekle birlikte konuda ve davada genç arkadaşı Namık Kemal’le omuz omuza yürür, terkib-i bent ve terci-i bentlerinde siyasal ve sosyal düşünce ve kavramlarını bir bir ortaya koyar. Konusunun aktüalitesiyle, olaylara el atışıyla tümden yeni ve değişiktir.
Parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif
B) Abdülhak Hamit Tarhan
C) Ziya Paşa
D) Tevfik Fikret
E) Muallim Naci

2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiirinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Aruz ölçüsü kullanılmaya devam edilmiş, bununla birlikte az da olsa hece ölçüsüyle de şiirler yazılmıştır.
B) Günlük yaşamda görülen her olay şiire konu olarak seçilerek şiirin konusu genişletilmiştir.
C) Anlamı beyitte tamamlama anlayışı yavaş yavaş terk edilmiş, şiirin tüm dizeleri arasında bir anlam bağı kurulmasına özen gösterilmiştir.
D) Divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilerek Batı’da alınan sone, terza-rima gibi yeni biçimler kullanılmıştır.
E) Duygusal konulardan çok, toplumsal konulara geniş yer verilmiştir.

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi gençleri yeni edebiyat konusunda eğitmeyi bir amaç haline getirmiş ve Tanzimat edebiyatından sonra yeni bir edebiyatın doğmasına zemin hazırlamıştır?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B) Şinasi
C) Ahmet Mithat Efendi
D) Namık Kemal
E) Recaizade Mahmut Ekrem

4. Tanzimat dönemi ilk kuşak sanatçıları arasında, nesir türünde ürünler veren yazarımızdır. Tanzimat romanı denince de önce onun adı akla gelir. Matematikten hokkabazlığa, öykü ve romandan tiyatroya iki yüze yakın eser vermiştir. Hemen her türde roman yazıp Türk edebiyatına konu bolluğu getiren de odur.
Bu parçada tanıtılan Tanzimat yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Sami Paşazade Seazi
C) Nabizade Nazım
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Şemsettin Sami

5. Doğu ile Batı edebiyatı arasında bir köprü olabilecek kadar kuvvetli bir kültürü, zengin bir hayal gücü vardır. Kırkı aşan yapıtlarının yarısı tiyatrodur. Şiiri iç ve dış bakımından geleneklerden kurtardı. Ondan sonradır ki özle birlikte şiirimizin biçimi de yenileşir. Görünende görünmeyeni arar; fiziki alemle değil metafizik alemle ilgilenir. Sık sık soyut konuları işler.
Parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Muallim Naci
C) Namık Kemal
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Şinasi

6. Aşağıdakilerden hangisi tiyatroyu bir eğitim yolu olarak görmüş ve tiyatronun Anadolu’ya yayılması için çalışmış, devlet memuru olarak bulunduğu Bursa’da bir tiyatro açılmasını sağlamıştır?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) Namık Kemal
C) Ahmet Vefik Paşa
D) Nabizade Nazım
E) Şemseddin Sami

7. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şinasi, edebiyatımızda halk kaynaklarından yararlanan ilk sanatçıdır.
B) Ziya Paşa’nın; Türk, Arap ve İran şairlerinden seçtiği şairleri bir araya toplayan “Harabat” adlı antolojisi vardır.
C) Ön sözünde tiyatro görüşünü yansıtan, konusunu Harzemşahlar dönemindeki Türk tarihinden alan Celaleddin Harzemşah, Namık Kemal’in tiyatro eseridir.
D) Şinasi, La Fontaine tarafından fabllar yazmış ve bunları Divan-ı Şinasi adlı eserinde toplamıştır.
E) Namık Kemal, edebiyatımızda deneme yazarı olarak bilinir; makale hiç yazmamıştır.

8. Aşağıdaki sanatçılardan hangisinde realizm akımının etkisi görülmez?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Sami Paşazade Sezai
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Nabizade Nazım
E) Halit Ziya Uşaklıgil

9. Edebiyatımızda Batılı anlayışta yazılan ilk tiyatro eseridir. Eser, bir perdelik, küçük bir komedidir. Bazı yerli tipleri başarıyla canlandıran Şinasi, bu eseriyle yerel malzemeler kullanarak Batılı tarzla yerli bir tiyatro örneği vermiştir.
Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gülnihal
B) Çok Bile Çok Yanılır
C) Vatan yahut Silistre
D) Şair Evlenmesi
E) Afife Anjelik

10. …, milliyetçilik ve Türkçülük akımının önemli isimlerindendir. Tiyatro uyarlamaları ve çevirileri vardır. Moliere’in hemen hemen bütün eserlerini Türkçeye kazandırmıştır. Valiliği sırasında Bursa’da bir tiyatro yaptırmış, burada çevirdiği eserleri sahnelettirmiş, halkı tiyatroya gitme konusunda yönlendirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Şinasi
B) Şemsettin Sami
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Ahmet Vefik Paşa

11. Türk edebiyatında ilk yerli roman olarak kabul edilir. Yazar, bu ilk ve tek romanında döneminin aile yapısına ışık tutarken, örf ve adetlerin, birbirine aşık iki tarafı nasıl bunalıma sürüklediğine de tanıklık eder. Olay, Hacıbaba, tüm kötülüklerden korumak için sekiz yaşındayken okuldan alıp adeta eve hapsettiği üvey kızı ve ona aşık olan bir genç arasında geçer.
Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah-Namık Kemal
B) Eylül-Mehmet Rauf
C) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat-Şemsettin Sami
D) Henüz Onyedi Yaşında- Ahmet Mithat Efendi
E) Araba Sevdası-Recaizade Mahmut Ekrem

12. I. Kölelik, cariyelik gibi konular işlenmiştir.
      II.Olayların akışı kesilerek bilgiler aktarıldığından teknik yönden kusurlar taşır.
     III. Romantizmin etkisi görülür.
     IV. Kişiler, tek yönlü değil, bütün yönleriyle birlikte anlatılmıştır.
     V. Olaylar rastlantılarla birlikte verilmiştir.
Tanzimat romanıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I     B) II       C) III     D)IV       E)V

13. (I) Tanzimat döneminde en önemli yenilik şiirde görülür. (II) Şekil olarak Divan şiirine bağlı kalınmıştır. (III) Gazel, kaside, terkib-i bent gibi Divan edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır. (IV) Ancak konuda değişikliklere gidilmiş; hak, adalet, özgürlük gibi yeni konular ele alınmıştır. (V) Bu dönemde yalnızca aruz ölçüsü kullanılmış, hece ölçüsünden hiç yararlanılmamıştır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.      B) II.     C)III.      D)IV.        E)V.

14. Aşağıdaki eserlerden hangisi karşısında verilen sanatçıya ait değildir?
A) Harabat-Ziya Paşa
B) Araba Sevdası-Şinasi
C) Kara Bela-Namık Kemal
D) Lehçe-i Osmani-Ahmet Vefik Paşa
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat-Şemsettin Sami

15. Türk edebiyatında, Tanzimat döneminden önce aşağıdaki edebiyat türlerinden hangisiyle eser verilmiştir?
A) Gezi
B) Roman
C) Deneme
D) Makale
E) Öykü

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.E, 4.D, 5.D, 6.C, 7.E, 8.C, 9.D, 10.E, 11.C, 12.D, 13.E, 14.B, 15.A, 

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap