Testler

Halk Edebiyatı Test 5

HALK EDEBİYATI TEST 5

1.”Semai” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kendine özgü bir ezgisi vardır.
B) Hecenin 8’li kalıbı vardır.
C) Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişir.
D) Aşk, tabiat ve güzellik konularını işler.
E) Söyleyenleri belli değildir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Tekke şairleri arasında yer almaz?
A) Hacı Bektaş Veli
B) Yunus Emre
C) Pir Sultan Abdal
D) Aşık Ömer
E) Hacı Bayram Veli

3. Koşma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Nazım birimi dörtlüktür.
B) Kendine özgü bir ezgi ile söylenmez.
C) Çoğunlukla hecenin 11’li kalıbıyla söylenir.
D) Aşk, sevgi, doğa güzellikleri vb. konular ele alınır.
E) Son dörtlükte ozanın adı ya da mahlası yer alır.

4. Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin tamamı halk edebiyatı ürünüdür?
A) koşma, semai, gazel, türkü, mani
B) mesnevi, ağıt, türkü, varsağı
C) türkü, mani, koşma, semai
D) varsağı, rubai, destan, koşma
E) koşma, destan, türkü, kaside

5. Dede Korkut Hikayeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Düzyazı ile şiir iç içedir.
B) Olağanüstü özelliklere sahip kahramanlar vardır.
C) Canlı, akıcı bir dili vardır.
D) Destandan halk hikayeciliğine geçiş eseridir.
E) Hikayeler Dede Korkut tarafından yazılmıştır.

6. Aşk, ayrılık ve tabiat güzellikleri konularında söylenen şiirlere İslam öncesi dönemde … adı verilirdi. Bu tür şiirlere İslam sonrasında Halk edebiyatında … denmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) yuğ-koçaklama
B) koşuk-semai
C) sagu-ağıt
D) koşuk-koşma
E) yuğ-varsağı

7. “Mani” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Her konuda söylenebilir.
B) Anonim Halk edebiyatı ürünlerindendir.
C) Asıl söylenmek istenen son iki mısrada verilir.
D) Uyakları cinaslı olan manilere kesik mani denir.
E) Hecenin yedili kalıbı ile söylenir.

8. 20.yüzyılda yaşamış halk şairlerindendir. Çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığı sebebiyle görme duyusunu kaybetmiş; gezgin bir hayat sürmüştür. Aşktan, doğadan, kardeşlikten, birlikten, barış içinde yaşamaktan ve insanı insan yapan erdemlerden bahsederek şiirlerini saz eşliğinde söylemiştir. Şiirlerini Deyişler, Sazımdan Sesler adlı iki kitapta toplamıştır.
Bu parçada sözü edilen halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşık Ömer
B) Gevheri
C) Seyrani
D) Dadaloğlu
E) Aşık Veysel

9. Bir de tenezzül et bizim köyde yat
    Gel sor soruştur derdimiz kat kat
    Taş koyulmamış Kars’a bir göz at
    Ardahan’a gitmez yolları da yaz
Bu dörtlük aşağıdakilerden hangisinden alınmış olabilir?
A) Ağıt
B) Koçaklama
C) Güzelleme
D) Taşlama
E) Varsağı

10.  16.yüzyıl tekke şairlerindendir. Sivas’ta yaşamış, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Doğu Anadolu’da ortaya çıkan bir isyana katılıp yaşadıklarını ve gördüklerini şiirlerinde anlatmıştır. Hızır Paşa tarafından Sivas’ta idam ettirilmiştir. Şiirlerinde yalın halk dili ve coşkulu bir lirizm kullanmıştır.
Bu parçada sözü edilen Tekke şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pir Sultan Abdal
B) Kaygusuz Abdal
C) Yunus Emre
D) Hacı Bektaş Veli
E) Erzurumlu İbrahim Hakkı

edebiyatsultani.com

11. Halk hikayeleri  ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Genel olarak konular aşk ve yiğitliktir.
B) Sözlü gelenek içinde günümüze kadar devam etmiştir.
C) Dönemin sosyal yapısını yansıtır.
D) Şiir ile nesir karışıktır.
E) Olağanüstü olaylara sık sık yer verilir.

12. Aşağıdaki dizilerin hangisinde verilenlerin tümü Aşık edebiyatı şairleridir?
A) Aşık Ömer-Yunus Emre-Dadaloğlu
B) Seyrani-Karacaoğlan-Gevheri
C) Kaygusuz Abdal-Seyrani-Hacı Bayram Veli
D) Pir Sultan Abdal-Köroğlu-Erzurumlu Emrah
E) Aziz Mahmut Hüdayi-Seyrani-Dadaloğlu

13. Kara haberin almadan
      Can bedenden ayrılmadan
      Azrail bizi bulmadan 
      Gel gidelim dosta gönül 
Bu dizeler aşağıdaki nazım şekillerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Ninni
B) Mani
C) Koşma
D) İlahi
E) Türkü

14. Divan edebiyatındaki “hicviye”nin Halk edebiyatındaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Semai
B) Güzelleme
C) Varsağı
D) Taşlama
E) Koçaklama

15. 16.yüzyılda yaşadığı sanılan bir halk şairidir. Çoğunlukla koçaklama türünde örnekler vermiş, coşkulu şiirler söylemiştir. Bolu Beyi’yle olan mücadelesiyle efsaneleşen şair, halkın gönlünde bir kahraman olarak yerini almıştır.
Bu parçada sözü edilen halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dadaloğlu
B) Aşık Ömer
C) Seyrani
D) Köroğlu
E) Gevheri

16. 15.yüzyıl tekke şairlerindendir. Yunus Emre’nin izinden giderek tekke şiirinin kuruculuğunu yapmıştır. Şiirlerini hem hece hem aruz vezniyle yazmıştır. Şiirlerinde kuvvetli bir din ve tasavvuf kültürü görülür. Yazdığı şiirleri arasında şathiye çoğunluktadır. Şathiyelerine gizli mizah motifleri ve tekerlemeler katarak ham sofularla, insanlık kusurlarıyla alay etmiştir. Sade bir dil kullanmıştır. Budalaname gibi düzyazı alanında eserleri de vardır.
Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pir Sultan Abdal
B) Hacı Bektaş Veli
C) Kaygusuz Abdal
D) Aziz Mahmut Hüdayi
E) Erzurumlu İbrahim Hakkı

17. 19.yüzyılda Çukurova yöresinde yaşamış olan halk şairlerindendir. Türkmenlerin yerleşik hayata geçirilmesi için 1865’te yöreye yollanan Osmanlı ordusuyla Türkmenler arasındaki çatışmalara katılmış, bu çatışmaları yiğitçe bir eda ile koçaklamalarına yansıtmıştır. Ayrıca aşk ve doğadan söz eden şiirleri de başarılıdır. Şiirlerini yalın bir dille ve hece ölçüsüyle yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen halk ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âşık Veysel
B) Âşık Ömer
C) Kayıkçı Kul Mustafa
D) Seyrani
E) Dadaloğlu

18. Aşağıdaki dizelerden hangisi bir koçaklamadan alınmıştır?
A) Sultan Murad eydür gelsin göreyim
     Nice kahramandır ben de bileyim
B) Kemirir gönlümü bir sinsi firak
     Gönül yâr peşinde yâr ondan ırak
C) Ta ezelden beri bir güzele meftunum
     Yitirdim Leyla’mı ben bir Mecnun’um
D) Bana derler alevin yok közün yok
     Bu dünyada itibarın sözün yok
E) Okudum harfini zihnim bulandı
     Yaralarım göz göz oldu sulandı

19. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Halk edebiyatı ürünlerinden değildir?
A) Mani
B) Ninni
C) Ağıt
D) Semai
E) Masal

20. (I) Halk edebiyatında şiir yanında düzyazı eserler de vardır. (II) Anonim edebiyat, Âşık ve Tekke edebiyatı adıyla üç koldan devam eden Halk edebiyatı, sözlü bir edebiyattır. (III) Âşık edebiyatı şairleri, genelde din dışı konuları işlemişlerdir. (IV) Halkın içinde, halk için varlığını sürdüren Halk edebiyatının dili oldukça yalındır. (V) Halk edebiyatı milli bir edebiyat olduğu için milli nazım şekilleri ve hece vezni dışına hiç çıkılmamıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I          B) II        C) III       D)IV        E)V

CEVAPLAR: 1.E, 2.D, 3.B, 4.C, 5.E, 6.D, 7.D, 8.E, 9.C, 10.A, 11.E, 12.B, 13.D, 14.D, 15.D, 16.C, 17.E, 18.A, 19.D, 20.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap