Testler

Edebiyat Deneme Sınavı 4

EDEBİYAT DENEME SINAVI 4

1.Aşk, özlem, gurbet, vatan, ölüm gibi konularda kişisel duyguların dile getirildiği, coşkulu bir anlatımın kullanıldığı şiirlerdir. Eski Yunan edebiyatında ilk örnekleri verilmiştir. Türk edebiyatında bir dönem bir tür telli saz olan rebab ile söylendiği için bu şiire rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, murabba, şarkı, Halk edebiyatımızda koşma ve semailer bu şiir türüne örnek verilebilir.
Bu parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epik 
B) Dramatik
C) Didaktik
D) Satirik
E) Lirik

2. Çocukluğu babasının görevi nedeniyle bulundukları Atina’da geçmiştir. İlköğrenimini Büyükada Mahalle Mektebi’nde, ortaöğrenimini Robert Koleji’nde tamamladıktan sonra İngiltere’ye gitmiş, üniversiteyi orada bitirmiştir. İstanbul’a dönünce Diken, Resimli Gazete, Resimli Ay, İnci gibi dergilerde yazmış, kapak resimleri ve süslemeler yapmış, karikatürler çizmiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra asker kaçaklarıyla ilgili bir yazısı yüzünden 3 yıl kalebentliğe mahkum edilmiş ve Bodrum’a sürülmüş, cezasını tamamladıktan sonra yürekten bağlandığı Bodrum’a yerleşmiş, Ege merkezli yazılarını burada yazmıştır. Aganta Burina Burinata, Ötelerin Çocuğu, Anadolu Efsaneleri eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halikarnas Balıkçısı
B) Haldun Taner
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Kemalettin Kamu
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu

3. Yirminci yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkmıştır. Edebiyatta devrim ve dinamizmi vurgulayan akım olarak değerlendirilir. İtalyan şair, romancı, oyun yazarı ve yayın yönetmeni Filippo Tommaso Marinetti’nin yayımladığı bildiri bu akımın manifestosu olmuştur. Söz konusu bildiride, “Bizler feminizm ve bütün yararcı korkaklıklarla savaşacağız.” denmiştir. Bu geçmişin bütünüyle reddi demektir. Bu akımın kurucusu Marinetti, Avrupa’da birçok yazarı etkilemiştir. Mayakovski, Ezra Pound, D.H. Lawrence ve Giovanni Papini bu akımdan etkilenen yazarlardır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm
B) Sembolizm
C) Realizm
D) Fütürizm
E) Parnasizm

4. Onun kendine özgü varoluşçu felsefesini ve muhafazakar psikolojisini en iyi, hikayeler ve Siyah Kehribar romanı yansıtır. Kasaba yaşantısından, orta sınıf insanların ev ve aile ortamlarından kesitler verdiği hikayelerinde, yoğun, şiirli bir dille aşk, yalnızlık, uyumsuzluk gibi temaları işler. Olay örgüsünden çok, iç gerçekliğe ağırlık vermiştir. Kurtuluş Savaşı’na merkezden değil, bir kasabadan baktığı Küçük Ağa’da yakın tarihe resmi tarih anlayışının dışına çıkan bir yorum getirmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati Cumalı
B) Kemal Tahir
C) Tarık Buğra
D) Orhan Asena
E) Orhan Kemal

5. Fecr-i Ati topluluğunun en önemli sanatçısıdır.O, topluluk dağıldıktan sonra da çalışmalarına bireysel olarak devam eder. Şairin yaşamı sanatını derinden etkiler. Bu nedenle şiirlerinde çocukluk anıları, aşk ve doğa konularında yoğunlaşır. Karamsar yaklaşımı onun belirgin özelliğidir. Şiirlerinde ağır ve süslü bir dil kullanmasına rağmen düzyazıları daha sadedir. Şiirle ilgili görüşlerini Piyale adlı şiir kitabının ön sözünde açıklar. Şiirlerinde musikiye son derece önem verir.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Ziya Gökalp
C) Ahmet Haşim
D) Tevfik Fikret
E) Cenap Şehabettin

6. Romanlarının kadınları, Batılı bir anlayışla idealize edilmiş, güçlü ve kültürlü kişilerdir. Kahramanlarının kişiliklerine, ruh yapılarına ve davranışlarına önem vererek bu özelliğiyle Türk romanında yeni bir adım attı. İlk önce Soytarının Kızı adıyla yazdığı romanı yazarlığında olgunluk dönemini gösterir. Bu romanda Sinekli Bakkal mahallesinde yaşayan insanlar, aydınlar ve saray çevresi gibi II. Abdülhamit döneminin farklı toplum kesimleri canlandırılır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Halide Edip Adıvar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Ziya Gökalp

7. Tohum saç, bitmezse toprak utansın
     Hedefe varmayan mızrak utansın
Bu dizelerdeki insana özgü nitelikler toprağa aktarılmıştır.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yapılmamıştır?
A) Ötelerin gülücükleri gibi damlalar
     Dolaşır, ayrı düştüğü deryaları arar
B) Her damla veda eder semavi hayatına
     Ve döner ummalarla coşan kainatına
C) Beni görünce hüzünlenmiş gibi deniz
     Dalgalar suskun, martılar sessiz
D) Sen sordular ayrıldığımızdan habersiz
     Ayrıldık dedim dalgalar duruldu
E) Kimsesiz odanda kış geceleri 
     İçin ürperdiği anlar beni an

8. Yazarın, gördüğü yerlerle ilgili gözlemlerini, izlenimlerini aktardığı yazı türüdür. Okur, anlatılan yerleri bu sayede sanki yazarla birlikte görmüş duygusuna kapılır. Bu tür yazılarda aydınlatıcı, öğretici bilgiler de yer alır. Bu yazılar, yalnız bir toplumun kendi yerlerini değil, başka toplumların şehir, kasaba ve köylerini tanıtarak toplumlar arası kültür alışverişlerine de katkı sağlar.
Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anı
B) Biyografi
C) Günlük
D) Gezi yazısı
E) Otobiyografi

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Cezmi, Türk edebiyatında tarihi roman türünün ilk örneği olarak kabul edilir.
B) Tanzimat dönemi sanatçıları, dilde sadeleşmeyi istemişler, anacak bunda başarılı olamamıştır.
C) Divan şairlerinin, bir kişiyi eleştirmek için yazdıkları şiir türüne mersiye denir.
D) Servet-i Fünun sanatçıları, dönemin siyasi şartlarından dolayı daha çok bireysel konularda yazmışlardır.
E) Şinasi, Türk edebiyatında noktalama işaretlerini ilk kez kullanan sanatçıdır.

10. On sekizinci yüzyıl Divan şairlerindendir. Döneminin ünlü şairlerinden Farsçanın inceliklerini öğrenmiştir. Çok genç yaşta divan sahibi olan şairin güçlü bir üslubu vardır. Kullandığı yeni sembollerle, aruzu ustaca kullanmasıyla Divan edebiyatının son büyük temsilcisi olmuştur. Hüsn ü Aşk, ünlü Divan şairinin başyapıtı sayılır.
Bu parçada sözü edilen Divan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nedim
B) Baki
C) Fuzuli
D) Şeyh Galip
E) Enderunlu Vasıf

11. Titreyen dallarını açıp göklere kadar
      Hıçkırarak ney gibi sülün boylu kavaklar
      Talihimin göğsümde hapsettiği canavar
       Derin çatırtılarla kıracak mahpesini
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) “Kavaklar” kişileştirilmiştir.
B) Redif vardır.
C) Benzetme yapılmıştır.
D) Tam uyak kullanılmıştır.
E) Düz uyak düzeniyle yazılmıştır.

12. Büyük halk ozanının felsefesinde yaradılanı yardandan ötürü hoş görme vardır. Şiirlerinin en önemli teması sevgidir. Bütün varlıklara olan sevgisini duru bir Türkçeyle şiirlerinde yansıtır. Şiirlerinin topladığı Divan’ının ölümünden sonra düzenlendiği sanılmaktadır. Şairin ayrıca Risalet’ün Nushiye adlı küçük bir mesnevisi vardır.
Bu parçada sözü edilen Halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karacaoğlan
B) Mevlana
C) Hacı Bayram Veli
D) Kaygusuz Abdal
E) Yunus Emre

13. Belimizde kılıcımız kirmani
      Taşı deler mızrağımın temreni
      Hakkımızda sultan etmiş fermanı
      Ferman padişahın dağlar bizimdir
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Epik
B) Lirik
C) Satirik
D) Pastoral
E) Dramatik

14. Aşağıdakilerden hangisi Halk şiirinin ortak özellikleri arasında yer almaz?
A) Koşma, mani, semai gibi yerli nazım biçimlerini kullanma
B) Genellikle yarım uyak ve redif kullanma
C) Bütün güzelliğine değil parça güzelliğine önem verme
D) Halkın anlayabileceği sade bir dil kullanma
E) Ulusal ölçü olan heceyi kullanma

15. Aşağıda verilen eserlerden hangisi, karşısında verilen yazara ait değildir?
A) Üç Şehitler Destanı – Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Yağmur Beklerken – Tarık Buğra
C) Ekmek Kavgası – Orhan Kemal
D) Otuz Beş Yaş – Ziya Osman Saba
E) Tütün Zamanı – Necati Cumalı

16. Sigmund Freud’un psikanaliz yöntemini temel alan sanat akımıdır. Bu akıma bağlı sanatçılar, insanı tanımak için hipnotizma deneylerine başvurmuşlardır. Onlara göre şiir, insanın iç dünyasının derinliklerinde, yani bilinçaltında gizlidir ve çağrışımla bilinç üstüne çıkar. Duyguların akışını engellediğinden şiirin biçimiyle ilgili kurallara bu akımda önem verilmez. Breton, Aragon akımın önemli temsilcilerindendir.
Bu parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Romantizm
B) Sürrealizm
C) Empresyonizm
D) Sembolizm
E) Egzistansiyalizm

17. Aşağıdakilerin hangisinde konularına göre adlandırılan şiir türleri bir arada verilmiştir?
A) Güzelleme-mersiye-koçaklama-rubai
B) Gazel-hicviye-taşlama-mesnevi
C) Kaside-koçaklama-ağıt-türkü
D) Taşlama-mersiye-mesnevi-varsağı
E) Mersiye-koçaklama-güzelleme-hicviye

18. Türk edebiyatında üç şairin başlattığı bu akımın ilkeleri, “Konuşma dilinin doğallığı içinde şiirsel deyişleri bulmak, gündelik yaşamın sorunlarına ve küçük adamlara eğilmek, söylev havasından kurtulmak, süslerle söz oyunlarından yardım beklememek, ölçü-uyak-biçim tutsaklığına nazım kolaylığına düşmemek, dünya görüşlerine bağlı kalarak yaşamak ve özgürce yazmak” olarak açıklanabilir.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garip
B) İkinci Yeni
C) Servet-i Fünun
D) Fecr-i Ati
E) Beş Hececiler

19. İlk kitaplarında daha çok köy ve köylü sorunlarına eğildi. Daha sonra Türk tarihinin ve özellikle yakın tarihin olaylarını ele aldı. Devlet Ana’da kuruluş sürecindeki Osmanlı toplumu ve yönetim sistemini, Kurt Kanunu’nda Atatürk’e karşı düzenlenmek istenen İzmir suikastini, Rahmet Yolları Kesti ve Yedi Çınar Yaylası’nda ağalık kurumu ve eşkıyalık olgusunu inceledi. Yorgun Savaşçı’a Anadolu’daki başsız, öndersiz ulusal güçlerin birleşip Kurtuluş Savaşı’na başlamasına kadar geçen dönemi anlattı.
Bu parçada eserlerinin ismi verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Halide Edip Adıvar
C) Kemal Bilbaşar
D) Yaşar Kemal
E) Kemal Tahir

20. Dehri Bey, hali vakti yerinde yaşı epey ilerlemiş biridir. Çocuklarının eğitimi konusunda oldukça hassastır. Çocuklarının eğitimi, terbiyesi için İstanbul’da yaşayan Parisli Anjel adlı bir kadını evine getirir. Ne var ki bu kadın Dehri Bey’in düşündüğünün tam tersi bir kişiliğe sahiptir. Bu kadını çocuklarının eğitimi için tutmuştur, ancak kadın, evin içinde Dehri Bey’in oğlunu ve damadını yoldan çıkarır.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeşil Gece
B) Yüksek Ökçeler
C) Mürebbiye
D) Araba Sevdası
E) Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

21. Türk edebiyatının öykü alanında önemli isimlerindendir. Yakup Kadri’nin uzaktan uzağa Aşk-ı Memnu’daki hoppa Behlül’ü andırır halleri olduğunu söylediği bu öykücü, ilk yazılarını Servet-i Fünun’da yayımlamıştır. Daha sonra Zend Avesta başlığı altında yazdığı bir dizi düzyazı ile dikkat çekmiştir. Onun yazılarında Edebiyat-ı Cedide’nin allı pullu süslerinden hiçbir iz görülmez. Öykülerini gayet sade bir konuşma Türkçesiyle yazar. Döneminin iktidarını eleştirdiği için sürgüne gönderilir. Sürgün yıllarında edindiği Anadolu izlenimlerini dile getirdiği Memleket Hikayeleri’ni Ziya Gökalp’in yönettiği Yeni Mecmua’da yayımlamıştır.
Bu parçada sözü edilen öykücü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
B) Ömer Seyfettin
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Refik Halit Karay
E) Memduh Şevket Esendal

22. Gönül Mecnun olmuş, kaderim Leyla
       Ne çöl var ortada, ne dağ, ne yayla
       Gün güne, yıl yıla kavuştu, hâlâ
       Sen benden uzakta, ben senden uzak
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Telmih sanatına başvurulmuştur.
B) Redif ve tam uyak kullanılmıştır.
C) Nazım birimi dörtlüktür.
D) Düz uyak kullanılmıştır.
E) İrsal-i mesel vardır.

23. Tanzimat edebiyatı ilk dönem sanatçılarından Abdülhak Hamit (I), Recaizade Mahmut Ekrem (II) ve Ziya Paşa (III) sanatın toplum için yapılması gerektiğini savuınmuştur. İkinci dönemde gençleri çevresinde toplayan Namık Kemal (IV) ise Servet-i Fünun edebiyatının hazırlanmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde eskiyi savunan fikirleriyle Muallim Naci (V) daha farklı bir yol izlemiştir. Oynanmaya elverişli olmayan oyunlarıyla dikkati çeken Şinasi (VI) ise Divan şiir geleneğini sona erdiren sanatçı olarak çıkar karşımıza.
Yukarıdaki paragrafta verilen adların tarihsel sırası bir bilgi yanlışlığına yol açmıştır. Numaralandırılmış adlardan hangilerinin yerleri değiştirilirse bu paragraftaki bilgi yanlışlığı giderilmiş olur?
A) IV. ile I., V. ile III.
B) I. ile IV., VI. ile III.
C) V. ile I., IV. ile III.
D) VI. ile II., V. ile I.
E) VI. ile I., II. ile IV.

24.  Aşağıdakilerden hangisinde aynı türde yazılmış yapıtlar bir arada verilmiştir?
A) Afife Anjelik-Tarık-Duhter-i Hindu-Vuslat
B) Zemzeme-Zehra-Makber-Araba Sevdası
C) Yadigar-ı Şebab-Istılahat-ı Edebiye-Şemsa
D) Pejmürde-Karabibik-Liberte-Sahra
E) Nağme-i Seher-Karabibik-Şir-Takdir-i Elhan

CEVAPLAR: 1.E, 2.A, 3.D, 4.C, 5.C, 6.B, 7.E, 8.D, 9.C, 10.D, 11.B, 12.E, 13.A, 14.C, 15.D, 16.B, 17.E, 18.A, 19.E, 20.C, 21.D, 22.B, 23.E, 24. A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap