Testler

Edebiyat Deneme Sınavı 7

EDEBİYAT DENEME SINAVI 7

1.Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Suda Halkalar-Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Sebil ve Güvercinler-Ziya Osman Saba
C) Tan Sesleri-Mehmet Emin Yurdakul
D) Rahatı Kaçan Ağaç-Oktay Rıfat
E) Ömrümde Sükut-Cahit Sıtkı Tarancı

2. Yanıltıcı bir özelliği olan duygular, dış dünyayı olduğu gibi algılamamızı engeller. Duygular, dış dünyayı değiştirerek zihnimize ulaştırır. Bu yüzden benim yapıtlarımda da okurlar, dış dünyayı değil, bunun hayal dünyamda bıraktığı çağrışımları bulacaktır.
Bu görüşü savunan sanatçı aşağıda belirtilen sanat akımlarından hangisine bağlı olabilir?
A) Romantizm           
B) Naturalizm       
C) Sürrealizm
D) Dadaizm                
E) Empresyonizm

3. Türk milliyetçiliğinin ve sosyolojisinin önde gelen isimlerindendir. 1908’e kadar küçük memuriyetlerde bulunur, toplumsal sorunlarla ilgili inceleme ve araştırmalar yapar. Bir dönem Türkçülük akımının yayın organı olan Genç Kalemler dergisinde yazar; ünlü Turan şiir bu dergide yayımlanır. Türk milliyetçiliğinin ana ilkelerini sistemli bir şekilde saptamaya ve açıklamaya çalışır. 1917’de Yeni Mecmua’yı çıkaran sanatçı, bu dergideki yazıları ve Yeni Hayat adlı kitabındaki şiirlerinde çağdaş medeniyet ve milliyetçiliğin sentezini öneren tasarılar geliştirir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp             
B) Ömer Seyfettin    
C) Ahmet Vefik Paşa                          
D) Mehmet Emin Yurdakul       E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

4. Aruzu Türkçeye başarıyla uygulayan şairimiz, daha çok bireysel konularda şiir yazsa da toplumsal konurla da değinmiştir. Batılı şiir tekniğini Türk şiirine uygulamış, Batılı şiir türlerini kullanmıştır. Şiirlerinde ağır bir dil kullanan şair, çocuk şiirlerini topladığı Şermin adlı kitabında öteki şiirlerine göre daha sade bir dil kullanmıştır. Ayrıca bu kitabındaki şiirlerini hece ölçüsüyle kaleme almıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci            
B) Tevfik Fikret    
C) Cenap Şehabettin                    
D) Ahmet Haşim           
E) Recaizade Mahmut Ekrem

5. Açıksa söz kalmalı
    Fikre ışık salmalı
    Eş anlamlı sözlerden
    Türkçesini almalı
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?
A) Pastoral     
B) Lirik   
C) Didaktik   
D) Epik     
E) Satirik

6. Onun şiiri, anlatıya ve öğüde dayanır. Dinsel yönden ulaştığı başarı, öğüt ve anlatıyı donukluktan kurtarır. Zaman zaman didaktizmin sakıncalarını hafifleten bir mizah ön plana çıkar. Kimi zaman da coşku ve içtenlik gibi ögeler şiiri söylev parçası olmaktan kurtarır. Sanat sanat içindir, tezine her zaman karşı çıkmıştır. İstanbul halkının konuşma dili kadar Osmanlıcayı da çok iyi bildiği için aruz veznini ustalıkla kullanır. Türkçülük hareketine ve Milli Edebiyat akımına karşı çıkar. İslam birliğini savunurken İslam dünyasındaki durağanlığı da sert bir dille eleştirir. Savaş, bunalım ve yokluk yıllarının yoksul insanları Türk edebiyatında gerçek yüzleri ve sorunlarıyla ilk kez onun şiirlerinde ele alınır. 
Bu şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Akif Ersoy       
B) Namık Kemal       
C) Tevfik Fikret
D) Yahya Kemal Beyatlı     
E) Abdülhak Hamit Tarhan

7. İlk şiirlerinde İkinci Yeni akımının etkileri görülür. Madde-ruh çatışması, Batı diktasına karşı Doğu protestosu temalarını işler. İlk şiir kitabı İşaret Çocukları adıyla yayımlanmıştır. Şiirlerinde dinsel inançları çerçevesinde ele aldığı Anadolu insanlarının acı, umut ve sevgilerini yansıtmıştır. Son şiirlerinde ise İslamcı düşüncedeki insan sevgisi, toplumsal mutluluk anlayışını işlediği görülür. Yer yer gerçeküstü ögeler ve eski şiir kalıplarını uygulamıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşar Kemal
B) Cahit Zarifoğlu
C) Recep Bilginer
D) Necati Cumalı
E) Haldun Taner

8. Aşağıdaki eserlerden hangisi ötekilerden farklı bir türde yazılmıştır?
A) Araba Sevdası
B) Sergüzeşt
C) Şair Evlenmesi
D) Cezmi
E) Henüz On Yedi Yaşında

9. Aşağıdakilerden hangisi gazel ve koşmanın ortak özelliğidir?
A) Süslü ve ağır bir dil kullanılması
B) Aruz vezniyle yazılmaları
C) Son bölümde şairin adının ya da mahlasının söylenmesi
D) Divan adı verilen kitaplarda toplanması
E) Müzik eşliğinde kendine özgü ezgilerle irticalen söylenmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Koşuk, sagu gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
B) Şiirler dörtlükler halinde yazılmıştır.
C) Şiirler yuğ, sığır, şölen adı verilen törenlerde söylenmiştir.
D) Savaş, kahramanlık, yiğitlik gibi konular işlenmiştir.
E) Şiirler cönk adı verilen defterlere yazılmıştır.

11. Yazarın yayımlanmış olan eserlerin başarılı ve başarısız yönleri ortaya koyduğu yazılardır. Bu tür yazılarda yazar, ele aldığı eseri nesnel bir yaklaşımla ve bilimsel ölçütlerle değerlendirmek zorundadır. Çünkü bu yazılar yazarlara yol gösterici olma özelliğine sahiptir. Ayrıca, bu tür yazılar, okur ile kitabın yazarı arasında bir köprü görevini de yerine getirmektedir. Bu tür yazılar daha çok dergi ve gazetelerde yayımlanmaktadır.
Bu parçada yazarın sözünü ettiği yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eleştiri                
B) Makale            
C) Deneme    
D) Fıkra                   
E) Mektup

12. Karahanlı hükümdarlarından Tabgaç Buğra Han’a sunulan eserin adı,mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Aruz vezniyle yazılan eserde sembolik kişiler, karşılıklı konuşmalarıyla devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği, insanların nasıl mutlu olacağı gibi konuları dile getirmişlerdir. İslam etkisinde oluşan ilk eserlerden biri olan eserde Arapça ve Farsça sözcüklerin kullanılmaya başlandığı görülür.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Divan-ı Lügat’it Türk   
B) Atabet’ül Hakayık
C) Muhakemet’ül Lügateyn
D) Kutadgu Bilig
E) Divan-ı Hikmet

13.  (I) Papatya, bileşikgiller familyasından 20-50 cm yükseklikte, çok dallı, yaprakları parçalı, tüysüz, çiçekleri küçük başlar biçiminde toplanmış bir yıllık otsu bitkidir.

(II) Bahar olsunda da seyredin
Nasıl süsler bayırları
Zümrüt gibi çayırları
Yüze gülen o pek narin
Gelin yüzlü papatyalar
Papatyanın ele alındığı bu iki parça ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) I.de nesnel bilgilere yer verilmiştir.
B) II.de duygular dile getirilmiştir.
C) II. de şair, duygu ve düşüncelerini güçlendirmek için birtakım benzetmelere yer vermiştir.
D) I.de öğretme, II.de duygulandırma amaçlanmıştır.
E) Her iki parçada da dil göndergesel işlevde kullanılmıştır.

14. Çınarlar yorgun düşmüş rüzgardan korulukta
Bebekler gibi mışıl mışıl nasıl da uyuyor
Gülümsüyor bulutların arasından mehtap
Kuşlar dallarda cıvıldaşıyor
Bu dizelerde kişileştirilen varlıklar aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir?
A) çınarlar-rüzgar
B) bulutlar-mehtap
C) bulutlar-kuşlar
D) dallar-kuşlar
E) çınarlar-mehtap

15. İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul’dasın
Havada kaçan bulutların hışırtısı
Karaköy çarşısından geçen tramvayların camlarına yağmur yağıyor
İnsanlar sokak sokak çarşı çarşı ev ev
İnsanlar sırt sırta  omuz omuza verip durmuşlar
Boyunları bükük
Yorgun asabi kederli kindar
Yığın yığın olmuşlar hepsi köprünün açılmasını bekliyor

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Serbest ölçüyle oluşturulmuştur.
B) Betimleyici ögelere yer verilmiştir.
C) Gerçek yaşamdan bir kesit sunulmuştur.
D) Yinelemeler ahenk ögesi olarak kullanılmıştır.
E) Uyak ve redif kullanılmamıştır.

16. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının ilkelerinden biri değildir?
A) Türkçede kullanılan Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları kaldırılmalı.
B) Süslü, sanatlı ve özentili söyleyişten kaçınılmalı.
C) Konuşmalarda İstanbul ağzına uyulmalı.
D) Konuşma diline girmiş Arapça ve Farsça sözcükler atılmamalı.
E) Edebiyatta tümüyle evrensel nitelikler öncelikli olmalı.  

17. Divan edebiyatı ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisinde bir bilgi yanlışı yoktur?
A) Şairler, muhammes denen takma adlar kullanmıştır.
B) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, süslü ve ağır bir dil kullanılmıştır.
C) Şiirde parça güzelliğine değil, bütün güzelliğine önem verilmiştir.
D) Şiirler sadece beyit birimiyle oluşturulmuştur.
E) Şairler, manzume denen kalıplaşmış sözler kullanmışlardır.

18. İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerde kullanılan benzetmelerde doğadan yararlanılmıştır.
B) Şiirlerde genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
C) Şiirlerde hece ölçüsüyle birlikte aruz ölçüsü de kullanılmıştır.
D) Şiirler; sığır, yuğ, şölen adı verilen törenlerde söylenmiştir.
E) Şiirlerde aşk, yiğitlik, doğa, ölüm gibi konular dile getirilmiştir.

19. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde kurulan şiir topluluklarından biri değildir?
A) Maviciler
B) İkinci Yeniciler
C) Garipçiler
D) Genç Kalemler
E) Yedi Meşaleciler

20. Aşağıdakilerden hangisi Uygur metinlerinden biridir?
A) Altun Yaruk
B) Mizanü’l Evzan
C) Mantıku’t Tayr
D) Mahabarata
E) Gılgamış

21. Aşağıdakilerden hangisi doğal destan değildir?
A) Alp Er Tunga
B) Şansön dö Röland
C) Kaybolmuş Cennet
D) Oğuz Kağan
E) Gılgamış

22.Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarında geçen motiflerden biri değildir?
A) Rüya
B) Ağaç
C) Baksı
D) Bozkurt
E) Ak sakallı bilge

23. Aşağıdakilerden hangisi ilahi için söylenemez?
A) Dini-tasavvufi konuların işlendiği
B) Tarikatlara göre farklı isimler aldığı
C) Hece ölçüsüyle oluşturulduğu
D) Yalın bir dilinin olduğu
E) Divan şiiri biçimi olduğu

24. Gel asmadan asmadan
Entarisi basmadan
Gel de bitsin bu hasret
Ecel mührün basmadan

Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şarkı
B) Mani
C) Ağıt
D) Semai
E) Koşma

Edebiyatsultani.com

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.A, 4.E, 5.C, 6.A, 7.B, 8.C, 9.C, 10.E, 11.A, 12.D, 13.E, 14.E, 15.E, 16.E, 17.B, 18.C, 19.D, 20.A, 21.C, 22.C, 23.E, 24.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap