Testler

Edebiyat Tarama Testi 16

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 16

1. Benim bu gidişe aklım ermiyor
    Fukara halini kimse sormuyor
    Padişah sikkesi selam vermiyor
   Kefensiz kalacak ölümüz bizim
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Epik
B) Lirik
C) Dramatik
D) Didaktik
E) Satirik

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır?
A) Acını görmesin gözüm alemde
     Teselli demeksin bana son demde
B) Besbelli ölümüm sabahleyindir
     Uzan baş ucumda perdeyi indir
C) Çekin halay, çalsın durmadan sazlar
     Süzülsün oyunlar, süzülsün nazlar
D) Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan
     Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan
E) Bütün ümitleri  yel alır gider
     Tomurcuk açılır, sel alır gider

3.  Anladım, her gerçek, bir yalan gizler
      Beni aldatıyor dağlar, denizler
      Meçhul bir zamana karıştı izler
      Saatı, dakkayı, ânı kaybettim
Bu dizelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kişileştirme yapılmıştır.
B) Dördüncü dizede birden çok nesne vardır.
C) Zengin uyak kullanılmıştır.
D) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Her dizede kurallı cümle vardır.

4. Çiçek açmış ağaçlara bak ne güzel
     Gel bizim olsun serçelerin neşesi
     Gel seninle kırlara açılalım
     Neler vadetmiyor akar suyun sesi
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yaşama sevinci dile getirilmiştir.
B) Farklı türde zamirler kullanılmıştır.
C) Çapraz uyak düzeni vardır.
D) İkinci ve dördüncü dizede tunç uyak kullanılmıştır.
E) Redif kullanılmıştır.

5. İlk dönemde “sanat için sanat” prensibine uygun olarak kişisel hayal kırıklıklarını işleyen aşk ve tabiat konularında şiirler yazdı. Dönemin genel havasından dolayı içe kapanık bir havası vardır sanatçının. İkinci meşrutiyet yıllarından sonra “toplum için sanat” anlayışında medeniyet, hürriyet, gençliğin yetiştirilmesi konularına yöneldi. “Sis, Rücû, Han-ı Yağma” şiirlerinde İkinci Abdülhamit’i ve Osmanlı’yı eleştiren bir tavır takındı.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve bağlı olduğu edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hüseyin Cahit Yalçın-Servet-i Fünun Edebiyatı
B) Cenap Şehabettin-Servet-i Fünun Edebiyatı
C) Recaizade Mahmut Ekrem-Tanzimat Edebiyatı
D) Tevfik Fikret-Servet-i Fünun Edebiyatı
E) Ziya Paşa-Tanzimat Edebiyatı

6. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Sait Faik’in hikayelerinde güncel olaylar kadar, tarihsel olaylar da önemli bir yer tutar.
B) Ahmet Hamdi Tanpınar; şiir, roman, hikaye ve edebiyat tarihi türlerinde eser vermiştir.
C) Cumhuriyet döneminde yazılan romanlarda Kurtuluş Savaşı yılları da işlenir.
D) Cumhuriyet döneminde dilde sadeleşme benimsenmiştir.
E) Peyami Safa, şiir türünde eser vermemiştir.

7. M.Ö. 9.yüzyılda yaşamıştır. Eski Yunan saz şairlerinin hafızalarda yaşayan destan şiirleriyle Yunan efsanelerini birleştirerek yirmi dört büyük manzumeden oluşan İlyada destanını yazmıştır.
Yukarıdaki paragrafta tanıtılan Yunan şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Homeros
B) Virgilius
C) Tacitus
D) Aristoteles
E) Sophokles

8. Elli yıldan çok süren gezileri sırasında gördüğü her şeyi yazmıştır. Bu yüzden, onun eseri; coğrafya, tarih, folklor, dil, etnografya, toplum bilimi bakımlarından önemli bir kaynak sayılmaktadır. Yazar, Divan nesri içinde en sade dille yazılmış eserlerden birini vermiştir. Yazarın anlatımındaki abartı, anlatımın içtenliğini bozmadığından eserin başarısına gölge düşürmez; ancak bu durum anlatılan yerle ilgili yanlış bilgilenmelere neden olur. Yazar bir tarihçi değil bir edebiyatçı olduğundan, eserinde görülen gerçek dışı ögeler bir sanat eserinin özelliği olarak kabul edilmelidir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı ve bu sanatçının eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katip Çelebi-Keşfüz Zünun
B) Evliya Çelebi-Seyahatname
C) Şeyhi-Harname
D) Piri Reis-Kitab-ı Bahriye
E) Mercimek Ahmet-Kabusname

9. Edebi bir eser ancak bize hayal ürünü bir eser olduğunu unutturduğu ve gerçeğin ta kendisiymiş gibi geldiği zaman gerçek değerini bulur.  Anlattığı şeyler somut gerçeğin renklerine öyle bürünmüşlerdir ki, onların hayal ürünü olduğunu ve kahramanlarının gerçek olmadığını düşünmeye hiçbir zaman cesaret edemeyiz.
Bu parçada sözü edilen eser hangi edebi akıma bağlı olabilir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Sürrealizm
E) Sembolizm

10. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirde parça güzelliğine bağlı bütün güzelliğine önem vermek
B) Arapça, Farsça, Türkçe karışımı bir dil kullanmak
C) Nesirde, mesaj vermeyi değil sanat yapmayı amaçlamak
D) İslam kültürünün ortak değerlerini konu etmek
E) Şiirde verilmek isteneni, mazmun denen kalıplaşmış sözlerin arkasına gizlemek

11. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklersin
      Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin
Bu dizelerde aşağıdaki sanatlardan hangisine örnek gösterilebilir?
A) Kişileştirme-nida
B) Benzetme-tecahül-i arif
C) Tevriye-mecaz-ı mürsel
D) Kinaye-hüsn-i talil
E) İstifham-leff ü neşr

12. Çıktım seyreyledim Niğde’yi Bor’u
       Acep gezsem kara gözlüm var m’ola
      Güzeller durağı Tokat, Engürü
     Acep gezsem kara gözlüm var m’ola
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Bir semainin ilk dörtlüğüdür.
B) Bir koşmanın ilk dörtlüğüdür.
C) Bir varsağının ilk dörtlüğüdür.
D) Bir şarkının ilk dörtlüğüdür.
E) Bir manidir.

13. Ben gurbete çıktım yüzü ağ gibi
       Vatan tuttum bahçe gibi bağ gibi
      Takdirime dayanırdım dağ gibi
      Ben ne bilem kaderimde neler var
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Çapraz uyak düzeniyle yazılmıştır.
B) Tam uyak kullanılmıştır.
C) Sözcük halinde redif kullanılmıştır.
D Hiçbir dizede ulama yapılmamıştır.
E) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

14. Divan şairleri eski zamanlarda … yazarlar ve karşılığında caizeler (bağış,hediye) alırlarmış. Caizenin ölçüsü, şiirin güzelliği ölçüsünde değişir ve bir kese akçeden bir memuriyete, bir samur kürkten kâşâneye, bir suçun affından bir köyün gelirine kadar farklı miktarlarda olabilirmiş. Şairler maddi ve manevi yardım görmek, bir işlerini hallettirmek istedikleri kişiye sunulmak üzere, … kaleme alırlar; ancak dileklerinin ne olduğunu asla söylemezler, nadiren söz arasında bir çıtlatma üslubuyla geçerlermiş.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kaside
B) Gazel
C) Rubai
D) Tuyuğ
E) Mesnevi

15. Destandan halk hikayesine geçişin ürünü sayılan …, Türk kültür tarihinin başyapıtlarından biridir?
A) Orhun Yazıtları
B) Kutadgu Bilig
C) Atabetü’l Hakayık
D) Muhakemetü’l Lügateyn
E) Kitab-ı Dede Korkut

16. Şiire başladığı dönem, Garip akımının etkin olduğu bir dönemdir. Yine toplumcu gerçekçi şiir olarak adlandırılan akımın da etkin olduğu bu dönemde söyleyiş özelliği olarak bağımsız kaldığı ve kendi söyleyişini yakaladığı kabul edilmektedir. Orta sınıf insanların yaşamını anlatan şiirleriyle tanındı. Şiire bağlılığını hiç dinmeyen bir coşkuyla, yaşamının sonuna dek sürdürdü. İki Başına Yürümek, Çevre şiirlerinden birkaçıdır. Çok sayıda radyo oyunu, çevirileri bulunmaktadır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedri Rahmi Eyüboğlu
B) Kenan Hulusi Koray
C) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D)Behçet Necatigil
E) Oktay Rıfat

17. Beş Hececilerle Yedi Meşalecileri karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Aruzla şiir yazmayı bırakıp heceye geçmişlerdir.
B) Kurtuluş Savaşı’nın şiirsel bir söyleyişle dile getirmeyi amaçlamışlardır.
C) Halk şiiri nazım biçimlerine yeniden işlerlik kazandırmışlardır.
D) Düşüncelerini bir gazete kurarak aktarmayı amaçlamışlardır.
E) Şiirlerinde daha çok, bireysel konulara yer vermişlerdir.

18. Edebiyatımızda sözlükçülük denince akla gelen ilk isimdir. Değişik türlerde eserleri de olmakla birlikte sözlükçülük alanında çığır açmıştır. Fransızcadan Türkçeye Kamus-ı Fransevi’yi tercüme edişiyle onun lügatçilik dönemi başlamış olur. Altı cilt olarak yayımlanan ilk Türkçe ansiklopedi özelliğine sahip olan Kamus-u Alam adlı bir ansiklopediyi hazırlar.  Ayrıca Kamus-ı Arabi adlı büyük bir sözlük yazar. Daha sonra da Tuhfetüz Zekiye fi Lügat al Türkiye ve 1904’te de Lehçe-i Türkiye-i Memalik-i Mısır adlı Kıpçak Türkçesinin sözlüğünü hazırlar.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nurullah Ataç
B) Mehmet Fuat Köprülü
C) Şemsettin Sami
D) Nihat Sami Banarlı
E) Eflatun Cem Güney

19. Bu sanatçımıza göre hikaye ve romanda amaç, gelenekleri olduğu gibi işlemek, olayları göründüğü gibi göstermek olmalıdır. Bulgar ayaklanmasında ve Balkan Savaşı’nda çekilen acıları açık bir dille anlatır. Hikayelerinde, halk deyimleri, halk fıkra ve masalları geniş bir yer kaplar. Genellikle çocukluk hatıralarını, tarihi olayları ve toplumun bozuk düzenini işlemiştir. Bazı hikayelerinde günlük olaylar yer alır.  Seçtiği konular daha önceki yazarlarda genellikle görüldüğü gibi yalnızca İstanbul’da geçmez. Yurdun her bucağında yaşayan insanlar hikayeye girer. Toplumun her katından tipler hikayelerinde yer alır. Dili yumuşak, anlatımı akıcı ve kolaydır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Ömer Seyfettin
D) Refik Halit Karay
E) Memduh Şevket Esendal

20. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Risaletü’n Nushiyye-Yunus Emre
B) Miskinler Tekkesi-Reşat Nuri Güntekin
C) Son Kuşlar-Sait Faik Abasıyanık
D) Bir Adam Yaratmak-Necip Fazıl Kısakürek
E) Frankfurt Seyahatnamesi-Cenap Şehabettin

21. Çeşitli dergilerde çıkan şiirleriyle ünlendi. İlk şiir kitabı “Adamın Biri”nin ardından yayımladığı ikinci kitabı “Rüzgar”da Orhan Veli şiirine yaklaşmasıyla dikkat çekti. 1940 sonrasında başlayan şiirimizin yenileşmesi hareketinde kendine özgü bir yeri vardır. Rahat anlatımı, içtenlik ve duyarlılığıyla ilgi çeken titiz bir şiir işçisidir o. 
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Külebi
B) Attila İlhan
C) Orhan Şaik Gökyay
D) Kemalettin Kamu
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

22. Aşağıdakilerden hangisi deneme türünde eser vermiş yazarlardan değildir?
A) Nurullah Ataç
B) Suut Kemal Yetkin
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Ahmet Haşim
E) Ahmet Rasim

23. Tanzimat döneminin önde gelen sanatçılarındandır. Divan Edebiyatı nazım biçimlerinin tümünü denemiş en çok, gazel, kıta, mesnevi türünde yazmıştır. Çeşitli yazılarında Türk dilinin yalınlaştırılması gerektiğini savunmuştur. Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sümbüle adlı şiir; Muallim, Demdeme adlı eleştiri; Ömer’in Çocukluğu, Medrese Hatıraları adlı anı; Esami, Osmanlı Şairleri, Istılahat-ı Edebiye adlı araştırma; Muhaberat ve Muhaverat, Şöyle Böyle, Mektuplarım adlı mektup ve Heder adlı oyun kitapları vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Recaizade Mahmut Ekrem
B) Mizancı Murat
C) Muallim Naci
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Namık Kemal

24. Daha ilk öykülerinden başlayarak eserlerinde bir iyimserlik, insanın gücüne duyulan sonsuz güven ve aktif bir hümanizma göze çarpar. Rusya’nın geçirdiği çalkantıları, kapitalizmin gelişme sürecini, emekçilerin mücadelesini konu alan eserleri Rusya’da ve dünyada büyük yankı yarattı. Çarlığa karşı verilen mücadele içinde yer alan sanatçı, defalarca tutuklanmış, uzun yıllar sürgünde yaşamıştır. Foma Gordayev, Ana, Klim Samgin’in Hayatı gibi ölümsüz eserlere imza atmış olan sanatçı, sosyalist gerçekçi edebiyatı kurucusu ve en büyük temsilcisidir. Otuz ciltlik toplu eserleri dünyanın pek çok ülkesinde defalarca basılmıştır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tolstoy
B) Dostoyevski
C) Maksim Gorki
D) Turgenyev
E) Puşkin

CEVAPLAR: 1.E, 2.C, 3.E, 4.D, 5.D, 6.A, 7.A, 8.B, 9.C, 10.A, 11.A, 12.B, 13.A, 14.A, 15.E, 16.A, 17.E, 18.C, 19.C, 20.E, 21.A, 22.C, 23.C, 24.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap