Testler

Edebiyat Tarama Testi 25

EDEBİYAT TARAMA TESTİ 25

1.Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu ürünlerinden olan Karagöz oyununun bir özelliği değildir?
A) Klişeleşmiş bölümler vardır.
B) Yalnızca bayram günlerinde oynanır.
C) Kuklayı oynatan kişi, konuşmaları tek başına yapar.
D) Karagöz’le Hacivat arasındaki diyaloğa dayanır.
E) İzleyicileri eğlendirme amacı taşıyan bir kukla oyunudur.

2. Milli Edebiyat hareketinin önderlerinden olan sanatçı daha çok hikayeleriyle tanınmıştır. Yeni Lisan makalesinde ortaya koyduğu görüşlerini, hikayelerinde uygulamaya çalışmış ve bunda başarılı olmuştur. Dilimizin sadeleşmesinde önemli yeri vardır. Anılarından, tarihteki kahramanlıklardan yararlanarak yazdığı öyküleri gücünü çekici anlatımından alır. Öyküleri, çoğunlukla beklenmedik sonuçlarla biter. İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler, Gizli Mabet hikayelerinden birkaçıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Refik Halit Karay
C) Sait Faik Abasıyanık
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Mehmet Emin Yurdakul

3. Bu arkadaşımız eski yıllarda da tuttuğunu koparan biriydi.
Bu cümledeki altı çizili bölümde aşağıdaki açıklamaların hangisine uygun bir söz sanatı yapılmıştır?
A) Bir anlam içeriği yaratmak için bildiğini bilmezlikten gelme
B) Bir sözcüğü, gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma
C) Bir gerçeği sezdirmek için bir sözü hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanma
D) Bir sözcüğü alışılmış anlamının dışında bir anlamda kullanma
E) Bir olgunun gerçek etkenini bir yana bırakarak olguyu başka bir nedene bağlama

4. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Aticilerin özelliklerinden biri değildir?
A) Eserlerinde aşk ve tabiat konusunu işlediler.
B) Gerçekten uzak tabiat tasvirleri yaptılar.
C) Fransız sembolistlerinden etkilendiler.
D) Şiirlerini hece vezniyle yazdılar.
E) Arapça, Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullandılar.

5. Tanzimat romanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Teknik yönden kusurludur.
B) Uzun tasvirlere ve beklenmedik tesadüflere yer verilir.
C) Konular Anadolu halkının yaşamından alınır.
D) Kişiler tek yanlı ele alınır; iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
E) Zaman zaman romanın akışı durdurularak okuyucuya bilgi verilir.

5. Bu yolda herkes bir ey delikanlı
     Diriler şerefli, ölüler şanlı
     Yurt için döğüşen başı dumanlı
     Her zaman bu şandan, o şana gider
Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Lirik
B) Dramatik
C) Didaktik
D) Epik
E) Pastoral

6. Dağda yaprak kalmadı
     Yarama bağlamaktan
Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Tezat
C) İstiare
D) Kinaye
E) Mübalağa

7. Türk edebiyatında Batılı anlamda tiyatro türünün ilk örneği olarak anılan, 1860’ta yazılan ve bir töre komedisi olarak bilinen eser ve bu eserin yazarı, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Nesteren-Abdülhak Hamit Tarhan
B) Şair Evlenmesi-Şinasi
C) Vatan yahut Silistre-Namık Kemal
D) Sergüzeşt-Sami Paşazade Sezai
E) Çok Bilen Çok Yanılır-Recaizade Mahmut Ekrem

8. Fıkra yazı türü için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Güncel konular ele alınır.
B) Kanıtlama düşüncesi yoktur.
C) Gazetenin çıkmasıyla ortaya çıkmıştır.
D) Günlük konuşma dili kullanılır.
E) Bilimsel bir nitelik taşır.

9. Ziya Paşa ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Fikirleriyle yenilikçi olmasına karşın eserleriyle eskiye bağlıdır.
B) Anılarını Defter-i Amal adlı eserinde toplamıştır.
C) Zafername adlı eserinde Sadrazama Ali Paşa’yı hicvetmiştir.
D) Terkib-i bend ve terci-i bend türlerinde başarılı eserler vermiştir.
E) Romanlarında Osmanlı tarihinin önemli olaylarını ele almıştır.

10. Yazılarında, çok sevdiği Bodrum’un antik çağlardaki ismi olan Halikarnasos’tan esinlenerek Halikarnas Balıkçısı takma adını kullandı. Çeşitli dergilerde yazılar yazdı, kapak resimleri ve süslemeler yaptı, karikatürler çizdi. Çizgi romanlar yayımladı. Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis gibi romanları vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Abdülhak Şinasi Hisar
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Cevat Şakir Kabaağaçlı
E) Sait Faik Abasıyanık

11. O bir İstanbul hikayecisiydi. Çok kere kendi sıkıntı ve avareliklerinin dramını yaşadı. Çalışkan, işinde gücünde insanları gördükçe şehirden, kalabalıklardan sevinç duydu; kötülüklerle karşılaştıkça kırlara, kıyılara, odalara, balıkçılara sığındı. Doğayı ustalıkla anlatmayı bildi.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Cahit Sıtkı Tarancı
E) Sait Faik Abasıyanık

12. Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır?
A) Sodom ve Gomore
B) Saatleri Ayarlama Enstitüsü
C) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
D) Devlet Ana
E) Eğil Dağlar

13. Aydın bir saz şairi içtenliği, bir Karacaoğlan rahatlığı ve temiz bir dil ile zaman zaman kötümser, güvensiz bir üslupla kendi türküsünü söyledi. Yarım kafiye, iç ses, duygu ve düşüncelerine eklediği zarif benzetmeler ve söyleyişindeki titizlikle en sevilen şairler arasına girdi. Yurt köşelerinin manzaralarını özellikle Sivas, Tokat yöresini ve insan gerçeklerini modern bir biçim ve yeni bir romantizmle yaratış; anılarla güçlü, içten duyarlık başlıca özellikleridir. Kimi şiirlerini Yeşeren Otlar, Atatürk Kurtuluş Savaşında, Yangın adlı kitaplarında topladı.
Yukarıdaki parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fazıl Hüsnü Dağlarca
B) Cahit Külebi
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Ahmet Kutsi Tecer

14. Şiirde ölçü ve kafiye önemli değildir. İçerik, biçimden önce gelir. Şiirde amaç sanat yapmak olmamalıdır. Şiir, slogan olarak kullanılmamalı, dil ve konu bakımından halk yönelmelidir. Bunun için de her türlü konu şiire girebilmelidir.
Yukarıdaki görüşü savunan edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni Lisancılar
B) Hisarcılar
C) Garipçiler
D) Beş Hececiler
E) Fecr-i Aticiler

15. …, Servet-i Fünun edebiyatının önemli romancılarındandır. … isimli romanıyla ünlenmiştir. Bu, edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman özelliği taşımaktadır. Eserlerinde daha çok bireysel konuları elen alan yazar, döneminin sanatçılarına göre daha sade bir dil kullanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Halit Ziya-Mai ve Siyah
B) Malta Geceleri-Süleyman Nazif
C) Mehmet Rauf-Eylül
D) Halit Ziya-Aşk-ı Memnu
E) Hüseyin Cahit Yalçın-Nadide

16. Aşağıdakilerden hangisinde verilen eserler Servet-i Fünun sanatçılarına ait değildir?
A) Mai ve Siyah, Elhan-ı Şita, Tarih-i Kadim
B) Zoraki Diplomat, Altın Işık, Acımak
C) Sis, Balıkçılar, Kırk Yıl
D) Saray ve Ötesi, Kırık Hayatlar, Genç Kız Kalbi
E) Doksan Beşe Doğru, Tiryaki Sözler, Sanata Dair

17. Divan edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Gazel ve kasidelerde nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
B) Arap ve Fars edebiyatından alınan nazım şekilleri yanında sadece Türkler tarafından kullanılanlar da vardır.
C) Uzun olayları anlatmak için kaside nazım biçiminden faydalanılmıştır.
D) Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılmıştır.
E) Şiirlerde sanatlı bir söyleyiş hakimdir.

18. Ahval-i cihânı her zaman söyleşelim
      Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim
      Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i can
      Ney gibi seninle bî-zebân söyleşelim
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rubai
B) Kaside
C) Müstezat
D) Gazel
E) Mesnevi

19. Yâ Rab bela-yı aşk ile kıl âşîna beni
       Bir dem bela-yı aşktan kılma cüdâ beni.

      Az eyleme inayetini ehl-i dertten
      Yani ki çoh belâlara kıl müptelâ beni.
Bu beyitler aşağıdaki nazım şekillerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Rubai
B) Gazel
C) Müstezat
D) Şarkı
E) Tuyuğ

20. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Kutadgu Bilig, devlet yönetimiyle ilgili bilgiler vermekle birlikte kişiye mutlu olmanın yollarını gösteren bir eserdir.
B) Satuk Buğra Han, Karahanlıların İslam dinini seçmelerini anlatan bir destandır.
C) Yusuf Has Hacip’in yazdığı Divan-ı Lügati’t Türk adlı eser, Türk dilinde sözlük alanında ortaya konan ilk çalışmadır.
D) Türklerin İslam dinini seçmelerinden sonra edebiyat, Divan edebiyatı ve Halk edebiyatı kollarına ayrılmıştır.
E) Kitab-ı Dede Korkut, Oğuz boylarının yaşamlarını, yaptıkları mücadeleleri anlatan on iki hikayeden oluşmaktadır.

21. Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Nibelungen-Alman
B) Kalevala-Hint
C) Şehname-Hint
D) İgor-Rus
E) Ergenekon-Türk

22. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesinde destanın özelliklerinden biri değildir?
A) Olağanüstü olaylara yer verir.
B) Ulusal nitelikler taşır.
C) Söyleyeni belli değildir.
D) Kahramanları kral, han, hakan gibi seçkin kişilerdir.
E) Daha çok, zengin uyak kullanılır.

23. Klasik trajedi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişiler günlük yaşamdan seçilir.
B) Korkunç olaylara sahnede yer verilmez.
C) Konularını tarihten ve mitolojiden alır.
D) Üç birlik kuralına (yer-zaman-olay) uyulur.
E) Koroya yer verilir.

24. Her an bir başka hatıran
       Çiçek açıyor karşıki dalda
       Kendimi kaybederek rüyada
       Yaşadığım o sonsuz zaman
Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Sarma uyak
B) Düz uyak
C) Çapraz uyak
D) Koşma tipi uyak
E) Mani tipi uyak

CEVAPLAR: 1.B, 2.A, 3.C, 4.C, 5.D, 6.E, 7.B, 8.E, 9.E, 10.D, 11. E, 12.E, 13.B, 14.C, 15.C, 16.B, 17.C, 18.A, 19.B, 20.C, 21.C, 22.E, 23.A, 24.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap