EKPSS DENEME SINAVLARI

EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 24

EKPSS ortaöğretim Türkçe 15 soruluk testtir.

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yapılmıştır?
A) Şair, bu şiirinde ilkbahar mevsiminin güzelliklerini dile getirmiştir.
B) Seyirciler, genç ressamın yaptığı ilginç tablonun başından toplanmıştı.
C) Bu bölgede Hellenistik döneme ait eserler bulundu.
D) Operanın dünyaca ünlü sesi, geçtiğimiz hafta dünyaya gözlerini yumdu.
E) Okurların şiire olan ilgisi, bizleri gelecek adına umutlandırıyor.

2. Sanatçı, bir insan ve yurttaş olarak çağını, toplumunu, olan biten her şeyi derinliğine tanımalı ve yaşamalı. Ancak böyle yaparsa çağının tanığı olabilir sanatçı. Aksi takdirde kitapları tarihin tozlu sayfalarında küllenir gider.
Bu parçada yer alan “çağının tanığı olmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal sorunlara çözüm önerileri sunmak
B) Dönemindeki toplumsal olayları doğru değerlendirmek
C) Toplumla içli dışlı bir yaşam sürmek
D) Döneminde yaşananları eserlerinde aktarmak
E) Yaşarken çağını aşan eserler ortaya koymak

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özlem söz konusudur?
A) Hani o saçlarına taç yaptığım çiçekler
Hani kuşlar, ağaçlar, bin bir renkli çiçekler
B) Yaş otuz beş yolun yarısı eder
Dante gibi ortasındayız ömrün
C) İstanbul’un mermer taşları
Başıma da konuyor martı kuşları
D) Gözlerinin içine başka hayal girmesin
Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin
E) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Ömrüm oldukça gönül tahtına keyfince kurul

4. (I) Edremit Körfezi’nde mavi bir gökyüzü… (II) Güneş, denizin üzerinden yavaş yavaş batıyor. (III) Beyaz martılar uçuyor körfezin üzerinde. (IV) Güneş kaybolunca ortalığa tatlı bir serinlik çöküyor. (V) Ardından ay doğuyor, yıldızlar görünüyor bir bir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi, kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
A) I.     B) II.       C) III.       D) IV.        E) V.

5.(I) Cemal Süreya’nın bir saptaması vardı. (II) “Bir şairin değerini ölçmek için onun azamisine değil asgarisine bakmalı.” derdi Cemal. (III) Bir Melih Cevdet Anday’ı düşünün. (IV) Onun hiçbir zaman belirli bir düzeyin altına düşmediğini görürsünüz. (V) Şiirimizin yüzaklarından biri olarak edebiyat tarihimizde yerini aldığına inanıyorum onun. (VI) Bu köşede ünlü şairlerle dalga geçmek ya da onları küçümsemek gibi bir amacım kesinlikle yok. (VII) Çoğu, sevdiğim, saygı duyduğum sanatçılar. (VIII) Dünyada benzerine çok rastlanan çalışmalar benim yaptıklarım.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A) IV. B) V. C) VI. D) VII. E) VIII.

6. (I) Cumhuriyet tarihimizde ilginç olaylara tanıklık etmiştir Sarayburnu. (II) 1924 Ağustos’unda Mustafa Kemal, Sarayburnu’nda ilk kez şapka giymiş. (III) 1928 Ağustos’unda ise burada Türk alfabesi ile ilgili konuşma yapmış. (IV) Samsun’a gitmek üzere Sarayburnu Rıhtımı’ndan hareket etmiş. (V) Deniz akıntılarının ve çalkantılarının en güçlü olduğu yerdir Sarayburnu. (VI) Burada Atatürk’ün anısına yapılan heykel, yeşillikler arasından Boğaz’ı kucaklıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II. B) III. C) IV. D) V. E)VI.

7. Bu yaştaki çocuklar gerçekle hayal arasındaki farkı daha öğrenememişlerdir. Her söyleneni gerçek kabul ederler. Onun için de hayali öyküler onlara göre değildir. Akıllarını karıştırabilir. Hayal varlıklar onları korkutabilir. Korkulu konulardan hoşlanmazlar. Yalnız kalan, terk edilen, alaya alınan çocukların öyküleri bu yaşlardaki çocuklarda güvensizlik duygusu yaratabilir. Okula başlayana kadar çocuklara bence neşeli öyküler okutmak gerekir.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak hazırlanmış olabilir?
A) Okul öncesi döneminde çocuklara ne tür öyküler okutmak gerekir?
B) Çocuğun gerçekle gerçek dışını ayırt etmesi nasıl sağlanabilir?
C) Okula yeni başlayan bir çocuğa okuma nasıl sevdirilebilir?
D) Çocuktaki kendine güven duygusunun gelişmesi için neler yapılmalıdır?
E) Çocuk öyküsü yazmanın ne gibi zorlukları vardır?

8. Babalık ödevlerini yerine getirmeyecek kimsenin baba olmaya hakkı yoktur. Çocuklarını beslemek ödevini bir babanın üzerinden atması için ne fakirlik, ne iş güç, ne de etraftan utanma gibi mazeretler makbul sayılabilir. Bana inanın okurlarım, vicdanı olan her kimse, böyle kutsal bir ödevi ihmal ederse bilsin ki bu suçunu uzun yıllar dökeceği acı yaşlarla ödeyecek ve hiçbir zaman teselli bulamayacaktır.
Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Babalık Görevi
B) Babalar ve Oğullar
C) Babalık Hakkı
D) Aile Sevgisi
E) İhmalin Bedeli

9. Topraklarını, Tanrıça Matar’a, yani Kibele’ye adayan Friglerin öykülerinin ne zaman başladığı bilinmiyor ama efsane, Gordion’da düğümleniyor. Antik kaynaklara ve günümüz araştırmacılarına göre Frigler, Anadolu’ya Trakya’dan MÖ 1100’lerde göçüp gelmişler. Dilleri Hint-Avrupa ailesinden. Anadolu topraklarında Hititlerin ardından yaşanan 300 yıllık bir sessizlikten sonra ortaya çıkan ilk güç olmalarına karşın geçmişlerine ilişkin belirsizlik antik yazarlar için de geçerli.
Bu parçada Friglerle ilgili aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır?
A) MÖ tarih sahnesinden silindiği
B Sanatsal açıdan oldukça gelişmiş olduğu
C) Göçebe bir kavim olduğu
D) Tarih sahnesine ne zaman çıktıklarının bilinmediği
E) Anadolu’da uzun süren bir hakimiyetlerinin olduğu

10. Önce saptayayım, bir edebiyat türü olarak öykü, Türkçede dolaşımdan düşmektedir. Günümüz okurunun gözünün önünden çekilip gitmektedir öykü. Ne kadar aksine şamata yaparsak yapalım bu böyledir. İnanmayan, satış raporlarını incelesin, rakamlar yalan söylemez. Gazetedeki öykü ekleri, pıtrak gibi açılıp sönen dergiler, yayınevlerinin işin kolayına kaçıp piyasaya sürdüğü yeni isimler, kitaplar, ödüller aldatmasın sizi. Kitaplaşan öykülerin yüzde doksan dokuz virgül dokuzu ilk ve tek baskıdır, bu da ortalama bin nüsha demek. Bir türlü tükenmek bilmeyen bir bin nüsha!
Bu parçada öyküyle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gazetelerin gereğinden çok öykü eki verdiği
B) Çok sayıda derginin çıkmasından olumsuz etkilendiği
C) Usta öykücülerin ürün vermeyi bıraktığı
D) Ödüllerin denetimsiz olmasının kargaşaya yol açtığı
E) Okurlarca ilgi gösterilmediği için gündemden düştüğü

11. İnsanlar günlük hayattaki konuşmalarında belirli yapı ve tümceleri kullanmaktadır, oysa dil, yüzyılların sosyo-kültürel birikiminin taşıyıcısıdır. Yazı yoluyla bu birikim korunup büyüyerek gelecek nesillere aktarılır. Yazıda diğer becerilere oranla dilin kurallarına daha sadık kalınır. Yazı aynı zamanda bireysel üslubu yansıtan belirgin bir anlatım aracıdır.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazıda kullanılan dilin günlük konuşmalarda kullanılan dilden çok farklı yönlerinin olduğu
B) Gelenek ve göreneklerin korunmasında dilin çok önemli bir yerinin olduğu
C) İnsanların konuşurken dile yeterince önem vermedikleri
D) Yazma becerisi olan insanların konuşma becerilerinin zayıf olabileceği
E) Yazarken kullanılan sözcük sayısının konuşurken kullanılandan daha fazla olduğu

12. Kimi sözcüklerin yazımında kullanılan şapkaları koymazsak ne olur? Nasıl olsa bilenler yine doğrusunu okumazlar mı? Tabii okurlar. Ama ya çocuklar, gençler, Türkçeyi yeni öğrenenler? Onlar ne yapacak? Siz çevrenizde “kâğıt”a “kaat” diyen çocukları görmediniz mi? “Canım önce kaat der, sonra öğrenir!” Nasıl öğrenecek? Büyüklerinin “kâğıt” yazdığını göre göre mi? Sevgili büyükler, önce siz “kar” ile “kâr”ın farklı yazılması gerektiğine inanın ve yazın. Bu hepimizin Türkçemize vefa borcumuzdur.
Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) Halk diline yerleşmiş yabancı sözcüklerin atılmaması gerektiğini
B) Yazıda şapkanın kullanılması gerektiğini
C) Gençlere Türkçenin sevdirilmesi gerektiğini
D) Büyüklerin, sözcüklerin doğru yazımını bir ayrıntı olarak gördüğünü
E) Dilimizdeki bozuk kullanımların gün geçtikçe arttığını

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat fiil, ek fiil alarak yüklem olmuştur?
A) Dışarıda bırakılan yoğurt bozulmuş.
B) Benim bu işi kabul etmemi isteyen sendin.
C) Sergiye gelenler resimleri sanki beğenmemiş gibiydiler.
D) Sarayın etrafında çeşit çeşit güllerle dolu gül bahçeleri vardı.
E) Kentin yolları, bizim köyün yolundan daha bozuktu.

14. Belediye başkanı, atık su tesisinden çıkacak yıllık 100 milyon metreküp arıtılmış suyun şehrin yeşil alanlarının sulanmasında kullanılacağını kaydetti.
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır.
B) Birden fazla sıfat-fiil vardır.
C) Yüklem geçişli fiildir.
D) “kaydetti” sözcüğü yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiildir.
E) “suyun” sözcüğü tamlayan eki almıştır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Bazı çocuklar da benimle aynı görüşteydi.
B) Davranışları da sözleri gibi tutarlıydı.
C) Bu ev de depremden önce yapılmış.
D) Poşetin içine diğerlerini de koyalım.
E) Bizim sokak da kazı çalışması var.

CEVAPLAR: 1.D, 2.D, 3.A, 4.D, 5.C, 6.D, 7.A, 8.A, 9.D, 10.E, 11.A, 12.B, 13.E, 14.A, 15.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

3 yorumlar

Yorum yap