Testler

Halk Edebiyatı Test 4

HALK EDEBİYATI TEST 4

1.Az gittim, uz gittim, altı ay bir güz gittim, bir de baktım ki bir arpa boyu yol gitmişim. O yalan, bu yalan, fili yuttu bir yılan, eşeğe binip deveyi kucağına alan ağalar bu da mı yalan?
Bu parça aşağıdakilerden hangisine ait olabilir?
A) Destan
B) Orta oyunu
C) Hikaye
D) Meddah
E) Tekerleme

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde verilenlerin tümü Anonim Halk edebiyatı nazım biçimidir?

A) Koşma-mani-ağıt-ninni
B) Deme-semai-ninni-mani
C) İlahi-mani-türkü-destan
D) Ninni-mani-türkü-ağıt
E) Varsağı-destan-türkü-mani

3. Haydi bre deli gönül

Alevden mi dışın senin
Haydi bre deli gönül
Alafirik işin senin
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani
B) Semai
C) Varsağı
D) Rubai
E) Türkü

4. Kuloğlu dostların yüzü ağ olsun

Düşman olanların bağrı dağ olsun
Sultan İbrahim Han şimdi sağ olsun
Harben fethettiğin eller elveda
Bu dizeler aşağıdakilerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Güzelleme
B) Semai
C) Taşlama
D) Koçaklama
E) Varsağı

5.Semai ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kendine özgü bir ezgisi vardır.
B) Hecenin sekizli kalıbı ile yazılır.
C) Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişir.
D) Aşk, tabiat ve güzellik konularını işler.
E) Söyleyenleri belli değildir.

6. Halk şairlerinin şiirlerinin toplandığı defterlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan
B) Münşeat
C) Siyer
D) Cönk
E) Hamse

7. Çayda çıra yakarım

Yâr yoluna bakarım
Bir yüz görümlüğüne
Beşibirlik takarım
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ninni
B) Mani
C) Türkü
D) Koşma
E) Varsağı

8. 19.yüzyıl halk şairlerindendir. Divan şiirinin en iyi bilen halk ozanlarındandır. Aruz vezniyle yazdığı gazel, murabba, muhammes ve müseddeslerinde bunu açıkça belli etmiştir. Halk ozanı olarak asıl ustalığını koşma ve semailerde göstermiştir. Tasavvufla ilgili şiirlerinde hece veznini kullanmıştır.

Bu parçada sözü edilen Halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dadaloğlu
B) Köroğlu
C) Seyrani
D) Gevheri
E) Erzurumlu Emrah

9. Aşağıdakilerden hangisi, Âşık edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Nazım birim olarak dörtlük kullanılmıştır.
B) Taşlamalarda toplumsal konular işlenmiştir.
C) Hece vezninin yanı sıra az da olsa aruz vezni kullanılmıştır.
D) Koçaklamalarda aşk ve özlem konuları işlenmiştir.
E) Yalın ve anlaşılır bir dil kullanmıştır.

10. Söyleyeni belli olmayan ürünlerin oluşturduğu edebiyata …; halk ozanlarının yazıp söylediklerinden meydana gelen edebiyata …; dini duygu ve düşünceleri işleyen şairlerin oluşturdukları edebiyata ise … adı verilir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?
A) Tekke edebiyatı-Âşık edebiyatı-Anonim edebiyat
B) Anonim edebiyat-Tekke edebiyatı-Âşık edebiyatı
C) Âşık edebiyatı-Tekke edebiyatı-Anonim edebiyat
D) Anonim edebiyat-Âşık edebiyatı-Tekke edebiyatı
E) Âşık edebiyatı-Anonim edebiyat-Tekke edebiyatı

11.Aşağıdakilerden hangisi Âşık edebiyatı nazım biçimi değildir?
A) Koşma
B) Devriye
C) Semai
D) Varsağı
E) Destan

12. Aşağıdakilerden hangisi, Tekke edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Kendine özgü nazım şekilleri kullanılmıştır.
B) Halka seslendikleri için dili yalındır.
C) Hem aruz hem de hece vezni kullanılmıştır.
D) Saray etrafında gelişmiş ve saraydan büyük ilgi görmüştür.
E) En çok kullanılan nazım şekli olan ilahi tarikatlara göre değişik isimler almıştır.

13. Halk şiirinde hecenin on birli ölçüsü ile söylenir. Dörtlük sayısı 3 ile 5 arasında değişir. Doğa, güzellik, ayrılık gibi temaları işler. İşlediği konulara göre değişik isimler alır. Güzelleme bunlardan biridir. Son dörtlükte şair adını veya mahlasını söyler.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A) Semai
B) Koşma
C) Türkü
D) Rubai
E) Varsağı

14. Fırın üstünde kürek

Yine âh çekti yürek
Her derde dayanırdın
Buna da dayan yürek
Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mani
B) Semai
C) Varsağı
D) Rubai
E) Türkü

15. Aşağıdakilerden hangisi halk hikayesi değildir?

A) Ferhat ile Şirin
B) Aslı ile Kerem
C) Tahir ile Zühre
D) Hüsn ü Aşk
E) Arzu ile Kamber

16. Aşağıdakilerde hangisi, Anonim Halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A) Bütün ürünleri manzum olarak verilmiştir.
B) Kim tarafından söylendiği bilinmeyen, halkın ortak malı sayılan ürünlerin oluşturduğu edebiyattır.
C) Ürünler sözlü oluşturulmuş ve ağızdan ağza aktarılarak yayılmıştır.
D) Nazım şekli olarak mani, türkü, ninni ve ağıt kullanılmıştır.
E) Şiirde ölüm, aşk, hasret, yiğitlik gibi konular işlenmiştir.

17. Yunus Emre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tekke şiirinin öncülerindendir.
B) Aruz veznini de kullanmıştır.
C) Dini ve tasavvufi düşünceleri işlemiştir.
D) Semai nazım şeklinin ustalarından biridir.
E) İlahilerinde sade bir dil kullanmıştır.

18. Eğerleyin kır atımın ikisin

Fethedeyim düşmanların hepisin
Sabah namazında Bağdat kapısın
Allah Allah deyip açtı Genç Osman
Bu dörtlük aşağıdaki nazım şekillerinden hangisinden alınmış olabilir?
A) Güzelleme
B) Ağıt
C) Mani
D) Semai
E) Destan

19. Aşağıdakilerden hangisi Tekke edebiyatı şiir türlerinden biri değildir?

A) Nutuk
B) Hikmet
C) Nefes
D) Semai
E) İlahi

20. Tek dörtlükten oluşan Anonim Halk edebiyatı ürünüdür. Uyak düzeni “aaxa” biçimindedir. Hecenin 7’li kalıbıyla söylenir. İlk iki mısra giriş niteliğinde olup doldurmadır. Dörtlüğün anlam yükünü üçüncü ve dördüncü mısra taşır. Edebiyatımız bu şiir türünün zengin örneklerini barındırmaktadır.

Bu parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koşma
B) Ağıt
C) Türkü
D) Varsağı
E) Mani

CEVAPLAR: 1. E, 2.D, 3.C, 4.D, 5.E, 6.D, 7.B, 8.E, 9.D, 10.D, 11.B, 12.D, 13.B, 14.A, 15.D, 16.A, 17.D, 18.E, 19.D, 20.E

Halk Edebiyati Test 4’ü indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap