Testler

İslam Öncesi Türk Edebiyatı Test 5

İSLAM ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI 5

 1. … destanında Göktürklerin demirden bir dağı eriterek kendilerine yol açmaları ve büyük bir devlet kurmaları anlatılır.
  Bu cümledeki boş yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Türeyiş
  B) Ergenekon
  C) Oğuz Kağan
  D) Gılgamış
  E) Manas
 2. Atasözlerinin ilk örnekleri olan özlü sözlerdir. Bunların birçoğunu, Kaşgarlı Mahmut’un ünlü eseri Divan-ı Lügat’it Türk’te buluyoruz.
  Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
  A) Sagu
  B) Koşuk
  C) Sav
  D) Destan
  E) Mani
 3. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir?
  A) Manas Destanı
  B) Bozkurt Destanı
  C) Türeyiş Destanı
  D) Göç Destanı
  E) Alp Er Tunga Destanı
 4. . . .  denilen sürek avları sırasında söylenen lirik doğa şiirleridir. . . . eşliğinde söylenir. Halk şiirindeki … nazım biçimine benzer.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
  A) Kam-saz-koşuk
  B) Baksı-kopuz-sagu
  C) Yuğ-saz-koşma
  D) Sığır-kopuz-koşma
  E) Şölen-saz-sav
 5. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi yazılı edebiyat ürünlerinden biridir?
  A) Kutadgu Bilig
  B) Oğuz Kağan Destanı
  C) Bilge Kağan Yazıtı
  D) Dede Korkut Hikayeleri
  E) Alp Er Tunga Destanı
 6. . . . adı verilen cenaze törenlerinde söylenen sagular Halk edebiyatındaki ağıtların en eski biçimleridir. Bu şiirlerde ölen kişinin iyiliklerinden, ölümünün doğurduğu acıdan söz edilir.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Şölen
  B) Sığır
  C) Yuğ
  D) Destan
  E) Sav
 7. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?
  A) Kurtarılmış Kudüs
  B) Alp Er Tunga
  C) Göç
  D) Manas
  E) Battal Gazi Destanı
 8. Alp Er Tunga Destanı (I), Türk-İran savaşlarını ve Afrasyab’ın kahramanlıklarını; Şu Destanı (II), Türklerin kutsal taşı Çinlilere vermeleri üzerine cezalandırılmalarını; Bozkurt Destanı (III), savaşta yaralanan bir Türk’ün dişi bir kurt tarafından kurtarılmasını; Oğuz Kağan Destanı (IV) , Hun hükümdarı Mete’nin yiğitliklerini; Göç Destanı (V) ise İskender ile Türkler arasındaki savaşları anlatan Türk destanlarıdır.
  Paragrafta numaralanmış bölümlerden hangilerinin yerleri değiştirilirse bu yanlışlık giderilmiş olur?
  A) I. ve II.
  B) II. ve V.
  C) III. ve IV.
  D) III. ve V.
  E) IV. ve V.
 9. Aşağıdaki destanlardan hangisi yapma destanlardandır?
  A) Genç Osman Destanı
  B) Manas Destanı
  C) Gılgamış Destanı
  D) Türeyiş Destanı
  E) Oğuz Kağan Destanı
 10. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk şiirinin özelliklerinden değildir?
  A) Hece ölçüsü kullanılmıştır.
  B) Zengin uyak kullanılmıştır.
  C) Dil yalındır, yabancı dillerin etkisi yoktur.
  D) Nazım birimi dörtlüktür.
  E) Yiğitlik, doğa, aşk ve destansı olaylar işlenen başlıca konulardır.
 11. Aşağıdakilerden hangisi, hece ölçüsü ve dörtlüklerle yazılan, aşk, doğa konularını işleyen İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünüdür?
  A) Sagu
  B) Destan
  C) Koşma
  D) Koşuk
  E) Türkü
 12. Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
  A) Gılgamış-Kalevala-İlahi Komedya
  B) İlyada ve Odesa-Manas-Üç Şehitler Destanı
  C) Çılgın Orlando-Mahabarata-Cid
  D) Şehname-Şinto-Gılgamış
  E) Türeyiş-Ramayana-Kurtarılmış Kudüs
 13. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyetin kabulünden önceki Türk destanlarından biri değildir?
  A) Manas Destanı
  B) Göç Destanı
  C) Ergenekon Destanı
  D) Türeyiş Destanı
  E) Oğuz Kağan Destanı
 14. Aşağıdakilerden hangisi Sözlü Dönem Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
  A) Şiirlerin hece ölçüsüyle oluşturulması
  B) Nazım biriminin dörtlük olması
  C) Şiirlerde belli bir uyak düzeninin olmayışı
  D) Destan konularının fazlaca işlenmesi
  E) Ürünlerin yalın bir dille ortaya konması
 15. Eski bir Türk hakanı, kızlarını yalnızca tanrılara layık görmekte, kızlarının insanlarla evlenmelerine izin vermemektedir. Bunun üzerine Gök Tanrı bozkurt şekline bürünerek kızlarla evlenir. Bu evliliklerden Dokuz Oğuz ve On Uygur boyları meydana gelir.
  Yukarıda aşağıdaki destanlardan hangisi hakkında bilgi verilmiştir?
  A) Türeyiş Destanı
  B) Göç Destanı
  C) Ergenekon Destanı
  D) Şu Destanı
  E) Yaratılış Destanı
 16. Bir baskın sonucu yok olan Türklerin yeniden türeyişi anlatılır. Bu bakından yaralı olarak kurtulan genci, Tanrı tarafından gönderilen bir dişi kurt iyileştirir. Böylece neslin devamı sağlanır. Bu destanla ilgili bilgiler Çin kaynaklarından alınmıştır.
  Yukarıda aşağıdaki destanlardan hangisi hakkında bilgi verilmiştir?
  A) Alp Er Tunca Destanı
  B) Şu Destanı
  C) Göç Destanı
  D) Türeyiş Destanı
  E) Bozkurt Destanı

CEVAPLAR: 1.B, 2.C, 3.E, 4.D, 5.C, 6.C, 7.A, 8.B, 9.A, 10.B, 11.D, 12.D, 13.A, 14.C, 15.A, 16.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap