Testler

Milli Edebiyat Dönemi Test 16

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 16

1.Aşağıdakilerden hangisi, Mehmet Akif Ersoy, Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Ahmet Rasim’in ortak özelliğidir?
A) Şiiri düzyazıya yaklaştırmıştır.
B) Romanlarında Anadolu gerçeğini ve insanını dile getirmişlerdir.
C) Gözleme dayalı şiirleriyle Türk şiirine gerçekçiliği getirmişlerdir.
D) Aruz veznini terk ederek hece veznini kullanmaya başlamışlardır.
E) Yazı yaşamlarını bağımsız olarak sürdürmüşlerdir.

2. Tanzimat döneminden beri dağınık bir şekilde devam eden Türkçülük hareketini sisteme bağlayan fikir adamıdır. Türk milletini yükseltmek ilkesinde özetlediği Türkçülüğün, dilde, sanatta, edebiyatta, siyasette ve ekonomide gerçekleştirme yollarını göstermiştir. Milli Edebiyat akımını güçlendirmek için ulusal kaynaklara yönelmek gerektiğini savunmuştur. Şairlik yönü de bulunan sanatçının Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık adlı  kitapları vardır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Ömer Seyfettin
C) Fuat Köprülü
D) Ali Canip Yöntem
E) Mehmet Emin Yurdakul

3. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyatçıların özelliklerinden biri değildir?
A) Edebiyatta ulusal kaynaklara yönelme
B) Sanat için sanat anlayışını benimseme
C) Sade bir dil kullanma
D) Aruz ölçüsü yerine hece ölçüsünü kullanma
E) Gerçekçi bir anlatım kullanma

4. Selanik’te yayımlanan Genç Kalemler dergisindeki yazılarıyla ünlendi. Yalın, halkın konuştuğu ve anladığı bir dil kullanmak gerektiğini savundu. Türkçenin kendi kurallarına uygun yazılmasını, Arapça ve Farsça sözcüklerden arındırılmasını istedi. Milli Edebiyat akımının öncülerinden biri oldu. Birinci dünya Savaşı yıllarında Yeni Mecmua’da yayımlanan öyküleriyle ününü iyice yaygınlaştırdı. Öykülerini kişisel deneyimlerine, tarihsel olaylara ve halk geleneklerine dayandırdı. Günlük konuşma dilini kullanması, öykülerine canlı ve etkileyici bir özellik verdi. “Yüksek Ökçeler, Beyaz Lale, Bahar ve Kelebekler” yazarın bazı öyküleridir.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Refik Halit Karay

5. Milli Edebiyat döneminin yazarlarındandır. İlk romanı Seviye Talip ile 1911’de yayımlanan ilk öykü kitabı Harap Mabetler edebiyat çevrelerinde ilgiyle karşılanmıştır. Romanlarının kişileri, genellikle Batılı bir anlayışla idealize edilmiş, güçlü ve kültürlü kadınlardır. Kahramanlarının kişiliklerine, ruh yapılarına ve davranışlarına önem vererek bu özelliğiyle Türk romanında yeni bir adım atmıştır. Kurtuluş Savaşı döneminde ulusçu, milli duyguları öne çıkaran roman ve öyküler kaleme almıştır. Yeni Turan bunlardan biridir.
Bu parçada eserleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Ömer Seyfettin
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halide Edip Adıvar

6. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Efruz Bey-Ömer Seyfettin
B) Bugünün Saraylısı-Refik Halit Karay
C) Yeşil Gece-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Kenan Çobanları-Halide Edip Adıvar
E) Gönül Hanım-Ahmet Hikmet Müftüoğlu

7. Yazarlığa Kirpi takma adıyla kaleme aldığı yazılarla başladı. Öykü ve romanlarıyla öne çıktı. Yazın yaşamından sürgün olduğu yıllar, ayrı bir yere sahiptir. Sürgün olarak gittiği Anadolu’da çeşitli kesimlerden insanları gözlemledi. Bu gözlemlerini Memleket Hikayeleri adlı kitabında aktardı. Bu kitapla, o güne kadar konuları İstanbul’la sınırlı olan öykücülüğü Anadolu’ya taşıdı. Bu yönüyle sonradan serpilip gelişen köy edebiyatının öncüleri arasına girdi. 1920’lerden sonra daha arı ve anlaşılır bir dil kullandı.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Refik Halit Karay
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Ziya Gökalp
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

8. Bu, Türk edebiyatında gerçekçi romana yönelimin ilk örneklerindendir. Dili, anlatımındaki rahatlığı, duygusal yanlarıyla uzun yıllar güncelliğini korumuştur. Sinemaya da uyarlanan romanda, iyi bir eğitim görmüş ve bir aşk nedeniyle hayal kırıklığı yaşamış İstanbullu genç öğretmen Feride’nin tanıklığıyla Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı’ndaki hali yansıtılır. Farklı yaşam biçimleri, farklı gelenek ve görenekler, toplumsal çatışmalar, Feride’nin gündelik yaşamı  ve duygu dünyasıyla iç içe verilir.
Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eylül-Mehmet Rauf
B) Sürgün-Refik Halit Karay
C) Yaban-Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Ateşten Gömlek-Halide Edip Adıvar
E) Çalıkuşu-Reşat Nuri Güntekin

9. Yaban, yazarın en başarılı romanı sayılır. Yazar, bu romanında Anadolu köylüsünün gerçeklerini dile getirdiği ve Türk aydını ile köylüsü arasındaki uçurumu gözler önüne serdiği için övülmüştür. Ancak bazı eleştirmenler de onu, köylüyü küçümsediği gerekçesiyle eleştirmiştir. Kiralık Konak ile Sodom ve Gomore’de Osmanlı düşüncesini sürenlerle Batı hayranı alafranga sınıftan insanların çürüyen tarafları verilmiştir.
Bu parçada sözü edilen yapıtlar aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
A) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
B) Reşat Nuri Güntekin
C) Ömer Seyfettin
D) Yakup Kadir Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

10. Aşağıdaki eserlerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Hüküm Gecesi
B) Kadınlar Tekkesi
C) Tanrıdağı Ziyafeti
D) Handan
E) Gönül Hanım

11. (I) Milli Edebiyat akımının ilk örnekleri, Genç Kalemler dergisinde verilir. (II) Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin gibi isimler, öykü ve romanlarını bu dergide bölümler halinde yayımlayarak akıma güç katarlar. (III) Milli Edebiyat akımı, önce dilde sadeleşmede önemli bir yenilik ortaya koyar, sonra edebiyatta biçim ve konularda yeniliğe gider. (IV) Çok önemli bir yenilik de Milli Edebiyatçıların eserleriyle bilinçli olarak Anadolu’ya açılmalarıdır. (V) Tanzimat döneminde Nabizade Nazım, bunu gerçekçi bir ürün ortaya koyabilmek amacıyla Karabibik’te yapar, ama bu kalıcı bir çabaya dönüşmez.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.        B) II.       C) III.       D)IV.        E)V.

12. Divan şiirini Batı şiirindeki bütünlük anlayışıyla ele aldı. Şiirlerinde aruzu Türkçeye ustaca uyguladı. Osmanlı kültür ve medeniyetine bağlılık duyan şair, İstanbul’a hayranlığını şiirlerinde dile getirdi. Duygu, düşünce ve hayali ustalıkla kaynaştırdı. Şiirde iç ahenge, musikiye büyük önem verdi, bunu aruzla sağlayabileceğine inandı. “Ok” şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazdı.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Rasim
B) Tahsin Nahit
C) Süleyman Nazif
D) Ziya Gökalp
E) Yahya Kemal

13. …, Milli Edebiyat akımının güçlü seslerindendir. İlk kitabı “Türkçe Şiirler” büyük yankılar uyandırmıştır. Dönemin şiir anlayışı dışında, hece ölçüsünü kullanarak yazdığı şiirlerde yalın bir dil göze çarpar. Türk edebiyatına halk sesini getiren şair olarak nitelendirilmiştir. Osmanlıcılık ve İslamcılık akımlarına karşı Türkçülük akımını savunan, bu konudaki düşüncelerini dile getiren öğretici şiirler yazmıştır. Şiirde biçim yönünden yenilikler yapmış, geleneksel Türk şiirinde sürekli kullanılan kalıpların dışında kalıplar kullanmıştır. Dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizelik bentler kullanmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ali Canip Yöntem
B) Ömer Seyfettin
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Celal Sahir Erozan
E) Ziya Gökalp

14. Aşağıdakilerden hangisi Halide Edip Adıvar’ın Kurtuluş Savaşı yıllarını anlattığı eseridir?
A) Sinekli Bakkal
B) Tatarcık
C) Ateşten Gömlek
D) Kenan Çobanları
E) Mor Salkımlı Ev

15. Daha çok, ustası Ahmet Mithat’ın edebi çizgisini izleyen, döneminin güçlü akımı Servet-i Fünun içinde yer almayan …, öğrencilik yıllarında şiirler yazdı. Daha sonra düzyazıya yöneldi. Ama şiiri bırakmadı. Kimi şiirlerini Leyla Feride takma ismiyle bir dergide yayımladı. Çoğunun güftesi kendisine ait olmak üzere altmış kadar şarkı besteledi. Döneminin tüm edebiyat ve siyasi tartışmalarından uzak kaldı. Benimsediği gerçekçi gözlemci çizgide yazılarını sürdürdü. Kısa, canlı cümlelere, yaygın ve güncel deyimlere dayanan arı bir İstanbul Türkçesi ile yazdı. Makale, fıkra, anı türünde önemli eserler verdi. Ramazan Sohbetleri, anı tünde verdiği eserlerdendir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yahya Kemal
B) Hüseyin Rahmi
C) Halit Ziya
D) Ahmet Rasim
E) Cenap Şehabettin

CEVAPLAR: 1.E, 2.A, 3.B, 4.A, 5.E, 6.C, 7.B, 8.E, 9.D, 10.C, 11.B, 12.E, 13.C, 14.C

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap