Testler

Servet-i Fünun Edebiyatı Test 14

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 14

1.Edebiyat-ı Cedide topluluğuna ilk katılan yazarlardandır. 1900’de Servet-i Fünun dergisinde yayımlanan Eylül romanında, varlıklı ailelere mensup kahramanlar çevresinde gelişen bir aşkı, geniş psikolojik tahlillere yer vererek anlatır. Döneminde geniş yankılar uyandıran roman, Türk edebiyatının ilk psikolojik roman örneği sayılır. Romanlarının çoğunda aşk ve kadın konusunu işleyen yazarın dili, döneminin yazarlarına oranla daha açık ve özentisiz olarak değerlendirilir.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halit Ziya
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Cahit
D) Süleyman Nazif
E) Recaizade Mahmut Ekrem

2. Yazmış olduğu Edebiyat ve Hukuk adlı makaleyle Servet-i Fünun dergisinin kapanmasına ve topluluğun dağılmasına neden olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şehabettin
B) Tevfik Fikret
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Mehmet Rauf
E) Hüseyin Cahit Yalçın

3. Türk edebiyatının Batılılaşmasında önemli bir rol oynayan şairin şiirleri hem biçim hem de içerik olarak yenidir. Parnasizmden etkilendiği açıkça görülür. …, müstezadı, serbest müstezada dönüştürmüş, nazmı düzyazıya yaklaştırmış, beytin ve aruzun egemenliğine son vermiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tevfik Fikret
B) Ahmet Haşim
C) Namık Kemal
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Cenap Şehabettin

4. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’e ait bir özelliktir?
A) Edebiyatımızda Batı tekniğine uygun ilk roman örneğini vermiştir.
B) Eserlerinde romantizm akımının etkileri görülür.
C) Edebiyat alanındaki ününü, Batı’dan yaptığı tercümelerle kazanmıştır.
D) Eserleri eski ile yeni edebiyatımız arasında bir köprü oluşturur.

5. Bu eser hem Türk romanında, hem de sanatçının sanat hayatında bir dönüm noktasıdır. Sanatçı, o dönemlerde Fransa’da yaygın olan realizm ve natüralizm akımlarının etkisinde kalmıştır. Eserde yer yer romantizme ait çizgiler görünmesine rağmen bu eser realist bir romandır; ancak eserin kahramanı Ahmet Cemil romantik bir kişiliğe sahiptir.
Parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah
B) Eylül
C) Şıpsevdi
D) Mai ve Siyah
E) Bir Ölünün Defteri

6. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun döneminin özellikleri arasında yer almaz?
A) “Her şey şiirin konusu olabilir.” görüşünü benimsemişlerdir.
B) “Sanat kişisel ve muhteremdir.” anlayışını benimsemişlerdir.
C) Aruzun dizeler üzerindeki egemenliğini de yıkarak, bir şiirde birden çok kalıba yer vermişlerdir.
D) Cümlenin dize ya da beyitte tamamlanması kuralı yıkılmıştır.
E) Sanatçılar, “Sanat, sanat içindir.” ilkesine bağlıdırlar.

7. Mehmet Rauf’la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Roman, hikaye ve tiyatro türünde eser vermiştir.
B) Edebiyat-ı Cedide’nin diğer yazarlarına göre sade bir dil kullanmıştır.
C) Şiirde Fransız klasik şairlerin etkisinde kalmıştır.
D) Romanlarında ruhsal çözümlemelere ağırlık vermiştir.
E) Siyah İnciler adlı kitapta mensur şiirlerini bir araya getirmiştir.

8. Elli yaşlarındaki Adnan Bey, genç ve hasta karısı yaşamını yitirmesinden sonra güzel bir bayan olan Bihter Hanım’la evlenir. Adnan Bey ile Bihter Hanım birbirine denk değildir. Bu yanlış evlilik acı sonuçlar doğurur. Bihter’le Adnan Bey’in yeğeni Behlül arasında gizli bir aşk yaşanmaya başlar. Zamanla Behlül, Bihter’i bırakıp Nihal’e âşık olunca Bihter intihar eder. Yazar bu romanıyla yasak bir aşkın trajik sonuçlarını dile getirmiştir.
Bu parçada sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aşk-ı Memnu
B) Mai ve Siyah
C) Eylül
D) Nemide
E) Bir Ölünün Defteri

9. (I) Servet-i Fünun edebiyatı yazarları, Tanzimatçıların birinci dönemde savundukları dilde sadeleşme görüşünü terk etmişlerdir. (II) Dönemin siyasi şartlarının etkisiyle toplumsal sorunlara uzak oldukları için Namık Kemal’in halkı eğitme aracı olarak gördüğü tiyatroya ağırlık vermemişlerdir. (III) Adını aldıkları edebi dergide halktan uzak bir yüksek zümre edebiyatı meydana getirmişlerdir. (IV) Recaizade Mahmut Ekrem’in teşvikiyle oluşan bu edebi topluluk sanatı sanat için oluşturmaya çalışmışlardır. (V) Şiir dışında eser vermeyen bu topluluğun eserlerinde sembolizmin etkisi görülmüştür.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde Servet-i Fünun  edebiyatı ile ilgili olarak bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.     B)II.      C)III.      D) IV.       E)V.

10. Türk edebiyatının büyük romancılarındandır. Realizmi romanlarına başarıyla uygulamıştır. Romanlarında ağır bir dil kullanmıştır. Dilde sadeleşme akımından etkilenip sonradan kendisi eserlerini sadeleştirme yoluna gitmiştir. Mai ve Siyah adlı başarılı realist roman olarak kabul edilir.
Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Rauf
B) Namık Kemal
C) Süleyman Nazif
D) Ahmet Mithat Efendi
E) Halit Ziya Uşaklıgil

11. Servet-i Fünun edebiyatının usta romancılarından olan …, yazı hayatına İzmir’de başlamış, daha sonra İstanbul’a gelmiştir. İlk kitabı Sefile adını taşıyan, Stendhal, Flaubert, Balzac, Emile Zola gibi Batılı romancılardan etkilenen yazarda realizm ve natüralizmin izleri görülür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Ahmet Haşim
B) Mehmet Rauf
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Süleyman Nazif
E) Cenap Şehabettin

12. Aşağıdakilerden hangisi roman türünde yazılmış bir eser değildir?
A) Ferda-yı Garam
B) Aşk-ı Memnu
C) Kırık Hayatlar
D) Hayal İçinde
E) Evrak-ı Eyyam

13. Aşağıdaki yazarlardan hangileri gezi türünde eser vermiştir?
A) Mehmet Rauf-Tevfik Fikret
B) Süleyman Nazif-Halit Ziya Uşaklıgil
C) Cenap Şehabettin-Ahmet Haşim
D) Fuat Köprülü-Hüseyin Cahit Yalçın
E) Sami Paşazade Sezai-Yakup Kadri

14. Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünun döneminde yazılan eserler birlikte verilmiştir?
A) Sefile-Doksanbeşe Doğru-Malta Geceleri
B) Hac Yolunda-Harabat-Kırık Hayatlar
C) Aşka Dair-Araba Sevdası-Siyah İnciler
D) Onu Beklerken-Şair Evlenmesi-Sansar
E) Genç Kız Kalbi-Mai ve Siyah-Gülnihal

15. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A) Aruzu Türkçeye başarıyla uygulama
B) Söz oyunlarından uzak, sade bir dil kullanma
C) Parça bütünlüğüne değil, bütün güzelliğine önem verme
D) Sone, terza-rima gibi Batılı nazım şekillerini kullanma
E) Sanat için sanat ilkesini benimseme

16. Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya Uşaklıgil’in yapıtlarından biri değildir?
A) Saray ve Ötesi
B) Nemide
C) Kırk Yıl
D) Sefile
E) Hayat-ı Muhayyel

CEVAPLAR: 1.B, 2.E, 3.A, 4.A, 5.D, 6.B, 7.C, 8.A, 9.E, 10.E, 11.C, 12.E, 13.C, 14.A, 15.B, 16.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap