Testler

Milli Edebiyat Dönemi Test 17

Bu testte Milli Edebiyatın oluşumu ve Yeni Lisan ile ilgili sorular bulunmaktadır.

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 17

1.Aşağıdakilerden hangisi Yeni Lisan hareketinin temel görüşlerinden biri değildir?
A) Dilimize girmiş yabancı sözcükleri tümüyle atmak
B) Yabancı dillere ait gramer kurallarını terk etmek
C) Arapça ve Farsça kelimeleri Türkçede söylendiği gibi yazmak
D) Öteki Türk lehçelerinden kelime almamak
E) Konuşmada İstanbul ağzını kullanmak

2. 1911’de Selanik’te çıkmaya başlayan … ile, milliyetçilik hareketi edebiyatta da kendini göstermeye başlar. …, … gibi isimler edebi dilin millileştirilmesinden yola çıkarak Yeni Lisan davasını ortaya atarlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Servet-i Fünun-Tevfik Fikret-Cenap Şahabettin
B) Genç Kalemler-Ömer Seyfettin-Ali Canip Yöntem
C) Yedi Meşale-Ziya Osman Saba-Yaşar Nabi Nayır
D) Genç Kalemler-Ahmet Vefik Paşa-Mehmet Emin Yurdakul
E) Milli Edebiyat-Ziya Gökalp-Faruk Nafiz Çamlıbel

3.Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat akımının içinde yer alan sanatçılardan biri değildir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ali Canip Yöntem
C) Ziya Gökalp   

D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ahmet Vefik Paşa

4. Onların temel amacı yazı diliyle konuşma dili arasındaki uçurumu kapatmaktı. Bu amacı gerçekleştirmek için İstanbul ağzının kullanılması gerektiği fikrini ileri sürdüler. O güne dek kullanılan Arapça ve Farsça tamlamaları sadeleştirdiler. Bunun yanında dile yerleşmiş yabancı sözcüklere ise pek müdahale etmediler. Sonuçta edebiyatta kullanılan yeni bir Türkçe ortaya çıktı.
Bu parçada onlar diye sözü edilen sanatçılar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fecr-i Aticiler
B) Genç Kalemler
C) Tanzimatçılar
D) Beş Hececiler
E) Edebiyat-ı Cedideciler

5. Aşağıda verilenlerden hangisi Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Mehmet Emin Yurdakul’un ortak özelliğidir?
A) Şiirden çok, nesir alanında eser vermeleri
B) Hikaye türünün seçkin örneklerini vermeleri
C) Birinci Yeni şiir hareketine bağlı olmaları
D) Türkçülük hareketinde önde yer almaları
E) Genç Kalemler hareketinin kurucusu olmaları

6.Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye
Sanatında yol gösteren ilimle fen Türkündür
Hirfetleri birbirini daim eder himaye
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türkündür
Ey Türkoğlu işte senin orasıdır vatanın
Bu şiirin şairi, aşağıdaki düşünce akımlarının hangisinden etkilenmiş olabilir?
A) Osmanlıcılık
B) Batıcılık
C) Türkçülük

D) İslamcılık
E) Halçılık

7. Meşrutiyet’in ilanından sonra hem Müslüman topluluklar hem azınlıklar Osmanlı’dan yavaş yavaş kopar ve bunlar bağımsızlıklarını ilan ederler. Bu durum … akımının yayılmasında, gelişmesinde etkili olur. Temelinde ulusal değerlere yönelme olan bu akım, kısa süre içinde edebiyatta da varlığını gösterir ve … hareketi doğar.
Bu parçada hakkında verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlıcılık-Tanzimat
B) İslamcılık-Milli Edebiyat

C) Halkçılık-Beş Hececiler
D) Türkçülük-Milli Edebiyat

E) Batıcılık-Servet-i Fünun

8.I. Temeli 1911 yılında Selanik’te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan genç sanatçılar tarafından atılmıştır.
II.Dilde sadeleşme hareketinden doğmuştur.
III.Biçim ve içerikte ulusal değerlere yönelme amaçlanmıştır.
IV.Türkçülük düşüncesinden beslenen bir edebi harekettir.
Yukarıda özellikleri verilen edebiyat hareketi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat edebiyatı
B) Milli Edebiyat
C) Fecr-i Ati

D) Yedi Meşaleciler
E) Edebiyat-ı Cedide

9. Milli Edebiyat akımının önemli isimlerindendir. Dille ilgili görüşlerini Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesinde açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu görüşlerini yazdığı öykülerde uygulamış ve bunda başarılı olmuştur. Dilimizin sadeleşmesinde onun önemli katkıları olmuştur.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Refik Halit Karay
C) Ömer Seyfettin

D) Ali Canip Yöntem
E) Hamdullah Suphi Tanrıöver

10. Bir grup genç sanatçı, Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde yazılarını yayımlar. Bu dergi etrafında toplanan gençler, Yeni Lisan hareketini başlatırlar. Genç Kalemler’de yazı yazan bu genç sanatçılar, Selanik işgal edilince İstanbul’a gelirler. Genç Kalemler dergisi çevresinde olgunlaşan zevk ve anlayış, İstanbul basınında varlığını kuvvetle hissettirmeye başlar. Böylece … akımı başlamış olur.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tanzimat
B) Servet-i Fünun
C) Fecr-i Ati

D) Beş Hececiler
E) Milli Edebiyat

11. Aşağıdakilerin hangisinde Milli Edebiyat akımının öncüleri bir arada verilmiştir?
A) Ömer Seyfettin-Ali Canip Yöntem-Ziya Gökalp
B) Mehmet Emin Yurdakul-Mehmet Akif Ersoy-Hamdullah Suphi Tanrıöver
C) Refik Halit Karay-Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Ali Canip Yöntem
D) Ali Canip Yöntem-Faruk Nafiz Çamlıbel-Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp-Reşat Nuri Güntekin-Halide Edip Adıvar

12. Milli Edebiyat akımıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Edebiyatta yerelleşme amaçlandığı için milli konulara yönelim başlamıştır.
B) Dilde sadeleşme hareketinin başarıya ulaşmasında etkili olmuştur.
C) Roman ve hikayede İstanbul dışına çıkılarak Anadolu anlatılmıştır.
D) Şiir bir düşünceyi iletmek için araç olarak görülmemiş, sanatsal değeri yüksek şiirler yazılmıştır.
E) Selanik’te çıkarılmaya başlanan Genç Kalemler dergisi çevresinde toplanan gençler tarafından yazılmıştır.

CEVAPLAR: 1.A, 2.B, 3.E, 4.B, 5.D, 6.C, 7.D, 8.B, 9.C, 10.E, 11.A, 12.D

milli edebiyat donemi testi 17 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap