Testler

Milli Edebiyat Dönemi Test 19

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEST 19

1.Servetifünun dergisinde yayımladığı hikâyelerle bu topluluk içinde görünen yazar, ilk hikâyelerinde Servetifünun üslubunu kullandı. Türkçülük ve Yeni Lisan hareketlerini benimsedikten sonra, yerli ve milli konularda sade bir dille yazdı. Hikâyelerini Haristan ve Gülistan ile Çağlayanlar isimli kitaplarında topladı. Gönül Hanım isimli bir de romanı vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Gökalp
B) Halide Edip Adıvar
C) Ömer Seyfettin
D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
E) Mehmet Emin Yurdakul

2. Genç Kalemler dergisinde, Servetifünun’un ağır diline karşı; sade halk dilini savunan bir milliyetçi olarak yazı hayatına başladı. On üç yıl gibi kısa sayılacak bir süreye yüz kırka yakın hikâye sığdırdı. Konularını askerlik ve çocukluk anılarından, günlük hayattan, tarihten ve halk efsanelerinden aldı. Tasvir ve tahlile değil, olay akışına önem verdi.
Bu parçada tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ömer Seyfettin
B) Ziya Gökalp
C) Mehmet Emin Yurdakul
D) Refik Halit Karay
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

3. Roman, adını ahlaksızlıkta çok ileri gittikleri için yok edilen iki kavimden almıştır. Yazar, romanına bu ismi vererek I. Dünya Savaşı’nda işgal edilen İstanbul’da yaşanan bazı ahlaksızlıklara dikkat çekmek istemiştir. Batı hayranlığı uğruna yapılan ölçüsü eğlence ve ahlaksızlığı Batılılaşmak zanneden kimselerin yaptığı aşırılıklar romanının konusunu oluşturur.
Bu parçada hakkında bilgi verilen roman, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaban
B) Sodom ve Gomore
C) Kiralık Konak
D) Yaprak Dökümü
E) Kırık Hayatlar

4. O zamana kadar ferdi çabalarla götürülen Türkçülük akımını sistemleştirip topluma mal eden bir fikir adamıdır. Türkçülüğün dilde, güzel sanatlarda, ahlakta, hukukta, siyasette … vb gerçekleştirme yollarını gösterdi. Milli Edebiyat akımının güçlenmesi, halka ve milli kaynaklara gidilmesi yolunda genç sanatçılara önderlik etti. Makale, didaktik şiir, masal türünde eserler verdi.
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
B) Ömer Seyfettin
C) Şemsettin Sami
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ziya Gökalp

5. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyat sanatçısı değildir?
A) Ziya Gökalp
B) Ömer Seyfettin
C) Ali Canip Yöntem
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Mehmet Akif Ersoy

6.Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem ve Ömer Seyfettin’in ortak özelliği değildir?
A) Türkçülük fikrinin savunuculuğunu yapmışlardır.
B) Türkçe karşılığı olan Arapça, Farsça kelimelerin kullanılmasına karşı çıkmışlardır.
C) Şiir, hikâye ve tenkit türünde eserler vermişlerdir.
D) Eserlerinde, milli konulara yer vermişlerdir.
E) Aynı edebi topluluk içinde yer almışlardır.

7. Edebiyat tarihi başlı başına bir bilim dalı olmakla birlikte, bu saha Milli Edebiyat Dönemi’ne kadar hep ihmal edilmiştir. Fakat daha sonraki çalışmalar, küçümsenmeyecek kadar önemli boyutlara ulaşmıştır. Milli Edebiyat’tan itibaren edebiyat tarihi ile ilgili önemli eserler de ortaya konmuştur. İşte iki başarılı örnek: Türk Edebiyatı Tarihi ve 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi.
Bu parçada tanıtılan ve eserleri verilen sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Ziya Gökalp – Ömer Seyfettin
B) Ali Canip Yöntem – Mehmet Akif Ersoy
C) Fuat Köprülü – Yahya Kemal
D) Fuat Köprülü – Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Fuat Köprülü – Ali Canip Yöntem

8. Türk edebiyatında her yeni akım, kendisini bir basın-yayın organında gösterirdi ve akımın ortaya koyduğu edebi yayınlar, bu yayın organlarında neşredilirdi.
Buna göre, Milli Edebiyat akımının oluşturduğu basın-yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tercüman-ı Ahval
B) Servetifünun
C) Ceride-i Havadis
D) Akbaba
E) Genç Kalemler

9. Edebiyatımızda Yunan sanatından esinlenerek oluşturulmuş Nev-Yunanilik akımının şiirdeki önemli temsilcisi Yahya Kemal’dir. . . .  ise “Okun Ucundan, Erenlerin Bağından” adlı eserlerinde ve romanlarında bu akımı daha da geliştirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Mehmet Rauf
C) Ziya Gökalp
D) Ahmet Rasim
E) Halit Ziya Uşaklıgil

10. Aşağıdakilerden hangisi, Mehmet Akif ile Mehmet Emin Yurdakul’un ortak bir özelliğidir?
A) Her ikisi de aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
B) Şiirleri lirik özellikler taşır.
C) Her ikisinin de şiirleri yanında nesirleri de vardır.
D) Batı edebiyatından alınmış nazım şekillerini kullanmışlardır.
E) Milli Edebiyat akımı içinde yer almışlardır.

11. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyat Dönemi özelliklerinden birisi değildir?
A) Yazı dilinde İstanbul ağzı kullanılmalı.
B) Halka doğru düşüncesi temel alınmalı.
C) Fransız edebiyatı örneklerine uygun eserler verilmeli.
D) Şiirde sadece hece ölçüsü kullanılmalı.
E) Türk şiiri, kendi öz değerleriyle geliştirilmeli.

12. Şiirlerini Gölgeler, Asım, Hatıralar, Süleymaniye Kürsüsü gibi kitaplarda toplayan şairimiz; ölçü olarak sadece aruzu kullanmıştır. Yedi ayrı kitap hâlinde yazılmış olan şiirleri, ölümünden sonra 1943’te bir kitap hâlinde basılmıştır. Şiirlerinde sosyal hayatı, manzum hikâyelerle ve realist olarak vermiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Enis Behiç Koryürek
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Ahmet Haşim

13. Yabancı dil kuralları kullanılmamalı, dilimize girmiş kelimeler de yine Türkçe kurallara göre değerlendirilmeli. Günlük konuşma dili, eserlerin dili hâline gelmelidir. Eserler, günlük hayattan alınan konular üzerine şekillendirilmelidir.
Bu tekliflerle ortaya çıkan edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş Hececiler
B) Fecr-i Aticiler
C) Yedi Meşaleciler
D) Tanzimatçılar
E) Yeni Lisancılar

14.
Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et

Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
Sevenler toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.

Osmanlı Devleti’nin çökmeye yüz tuttuğu 20.yüzyılın başında birçok sanatçı, toplumun dertleri ile ilgilenmiş ve bir aydın sorumluluğu göstererek onu yönlendirmiştir. İşte bu şiir de , haksızlığa uğrayan yoksul ve kimsesizlerin sesi olmak için yazılmıştır.
Yukarıda tanıtılan ve eserinden örnek verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Ahmet Haşim
B) Tevfik Fikret
C) Mehmet Akif Ersoy
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Ömer Seyfettin

15. (I) Bir Sürgün’de, Paris’e kaçan Jön Türklerin hikâyesini (II) Kiralık Konak’ta Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşağın tezatlarını (III) Hüküm Gecesi’nde Meşruetiyet döneminin parti mücadelelerini (IV) Nur Baba’da işgal altındaki İstanbul’un ahlak bozukluklarını (V) Yaban’da Kurtuluş Savaşı yıllarındaki bir Anadolu aydınının köylü kesimi ile arasındaki çatışmayı dile getirmiştir.
Bu parçada verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) V.     B) IV.       C) III.       D) II.       E) I.

16. 1908 yılında II. Meşrutiye ilan edilince Osmanlıcılık görüşü kesin olarak ortadan kalkmamakla beraber oldukça zayıflamıştır. Bundan sonra İslamcılık ve Türkçülük ortaya çıkmış; Türkçülük akımı genç, dinamik fikir adamları tarafından geliştirilmiştir. Milliyetçilik ve Türkçülük cereyanlarının merkezi Selanik’te yayımlanan . . .  olmuştur . . . gibi yazarlar, Türkçülük akımının lideri olarak görülür. Bu yazarlarımız . . . makalesi ile milliyetçiliğin sınırlarını belirlerler.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Genç Kalemler-Ömer Seyfettin-Ali Canip Yöntem-Yeni Lisan
B) Yeni Lisan-Ziya Gökalp-Ömer Seyfettin-Genç Kalemler
C) Genç Kalemler-Mehmet Emirn Yurdakul-Ahmet Hikmet Müftüoğlu-Yedi Meşale
D) Fecr-i Ati-Yakup Kadri-Ahmet Haşim-Yeni Lisan
E) Halka Doğru-Mehmet Emin Yurdakul-Mehmet Akif Ersoy-Yeni Lisan

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.A, 3.B, 4.E, 5.E, 6.C, 7.D, 8.E, 9.A, 10.C, 11.C, 12.D, 13.E, 14.D, 15.B, 16.A

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap