Testler

Sözcük Yapısı Test 5

SÖZCÜK YAPISI TEST 5

1.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Yağmur dinmedikçe günler birbirini andırmayı sürdürüyor.
B) Toprak yeşermekten bıkmış gibi.
C) Oğlum bahçeyi talan etmekle meşgul.
D) Akşamları yağmur altında uzun yürüyüşlere çıkıyoruz.
E) Geceyi neden dışarıda geçirmekte direniyorsunuz?

2. Çocukluk yıllarından başlayarak ömrünün sonuna değin tanık olduğu şeyleri yazardı.
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin yapıları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Türemiş-basit-türemiş-türemiş
B) Basit-basit-türemiş-basit
C) Türemiş-türemiş-türemiş-basit
D) Türemiş-basit-basit-basit
E) Türemiş-basit-türemiş-basit

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Çalışma odası sadece evin içindeki dört duvar değildi.
B) Bazen sokak lambasının ışığında aklına gelen dizeleri yazardı.
C) Yaradılışı bencil değildi, ama sanatı için benci olurdu.
D) Duygularını açığa vurmayı hiç sevmezdi.
E) Birkaç şiirini gece yarısı yatağından kalkıp yazdığını söylerdi.

4. “Ağaçkakan, günebakan, dalgakıran” sözcükleri aşağıdaki yollardan hangisiyle oluşturulmuştur?
A) Bir isimle bir çekimli fiilin bir araya gelip yeni bir isim oluşturması yoluyla
B) Basit bir isimle türemiş bir fiilin anlamca kaynaşması yoluyla
C) Bir isimle bir sıfat fiilin anlamca kaynaşıp yeni bir isim oluşturması yoluyla
D) Yalın bir isimle bir fiilimsinin kaynaşması yoluyla
E) Sıfat fiilin bir isimle birleşip yeni bir sıfat oluşturması yoluyla

5. Bu yarımada (I) kayalık (II) kıyıları, hırçın (III) denizi büyük ve yüksek (IV)  göğüyle şehirlilere (V) çarpıcı geliyor.
Bu cümledeki numaralanmış sözcükler yapılarına göre ikişerli gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?
A) I.          B) II.          C) III.         D) IV.        E) V.

6. (I) Şiire her zaman sözcükten önce gidilir. (II) Sıradan bir duygu ve düşüncenin anlatımında bile yerini yadırgamamalı sözcük. (III) Ancak bir başına sözcük, yani yardımcı ögelerden yoksun bir sözcük bir ıssız ada mahkumdur. (IV) Bir sözcükten çağrışımlar çalkantısı beklemek hata olur. (V) Her yeni şiir, derinlerdeki içgüdülerin, tutkuların yeni biçimlerde verilişidir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem basit hem türemiş hem birleşik sözcüklere örnek gösterilebilir?
A) I.        B) II.       C) III.       D) IV.       E) V.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevindeki sözcüğün yapısı diğerlerinden farklıdır?
A) Şiir,gerçekten, sürükleyici diliyle etkiliyor okuru.
B) Okuyucu şiirde gerçekçi gözlemlerle karşı karşıya kalıyor.
C) Ilık bahar havasının coşkunluğu var yüreğimde.
D) Büyük idealler taşımamamı şiir dediğin.
E) Bütün şiirlerinde aynı başarıyı gösteremez şair.

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik sözcük kullanılmamıştır?
A) Dolan kara toprağı dolan
Ulaş yeryüzüne ak tohum
B) Dalar gider pencereler önünde şimdi
İlkyaz akşamlarını hatırlar
C) Bomboş denizin üstünde
Aç bir karabatak dalar çıkar
D) Solmuş bir resim gibidir
Eski bir yolculuktan kalan hatıra
E) İşte kırık camlı pencerelerin birinde
Birçoğumuz kaçıncı aldanışını hatırlıyor

9.
Bir çift güvercin (I) havalansa (II)

Yanık (III) yanık koksa karanfil
Değil bu anılacak (IV) şey değil
Apansız (V) geliyor aklıma
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) I.      B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

10. Yorgun insanlar, dolu otobüslerle itile kakıla evlerine dönerler akşamları. Beşiktaş pazarının ucuzluğundan yararlanılan dar gelirliler, emekçiler fileleri ile yokuşları tırmanırlar.
Bu cümlede kaç türemiş sözcük vardır?
A) 6       B) 7     C) 8          D) 9         E) 10

11.
Rüzgâr essem mi esmesem mi diyor

Bir başkalık var arktaki suda
Bu saatte yalnız ölüler uykuda
Bahar almış başını gidiyor
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Son dizede yapım eki almış sözcük yoktur?
B) Birinci dizede hem haber hem dilek kipine örnek gösterilebilir.
C) Türetilirken ünlü kaybına uğramış iki sözcük vardır.
D) Hem yapım hem çekim eki almış sözcüğe örnek gösterilemez.
E) Birleşik sözcük kullanılmamıştır.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük, türetilirken ünlü kaybına uğramıştır?
A) Artık iş işten geçmiş, ağlayıp sızlamanın anlamı yok.
B) Küçücük elleriyle elindeki kitabı tutmaya çalışıyordu.
C) Kapıyı açıp büyücek bir paketi açıp içeriye getirdi.
D) Benimle gelmemenize çok üzüldüğümü bilmelisiniz.
E) Ne zamandan beri burada bekliyorum.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sözcüğün kökünde, yapım eki aldığında ses değişmesi olmuştur?
A) Ağardı saçların, gözlerin soldu
B) Yolculuk ne zaman biter demiştin
C) Her bahar bir ümit verir içime
D) Açığına çeker deniz beni
E) Yüreğim burkuldu, gözlerim doldu

14. Yarım metrekarelik ovasına uçak indirmeyi becermiş bir kasaba seçmiştim tatlimi geçirmek için.
Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır.
B) Fiilden türemiş isme örnek gösterilebilir.
C) Birden fazla yapım eki almış sözcük vardır.
D) Hem iyelik hem hâl eki almış sözcük kullanılmıştır.
E) Belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “etmek” fiili yardımcı fiil olarak kullanılmamıştır?
A) Sanatçılar biraz da aydınlık geleceklerden söz etmeli.
B) Canı çok sıkkındı, ama bunu pek belli etmiyordu.
C) Biraz da güzel günlerden bahset bana.
D) Bu acımasız eleştirilerle ona haksızlık ediyorsunuz.
E) İnsan ne ederse kendine eder, diye boşuna söylememişler.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olmak” fiili yardımcı fiil olarak kullanılmıştır?
A) Bazı günler onu özlediğim de oldu, ama bu uzun sürmedi.
B) Çoğu sanatçıda olduğu gibi onda da halk kültürü hâkimdi.
C) O, yıllarca edebiyatımızda, fikir babası sayılan biri oldu.
D) Bize modern edebiyatın kapılarını açan o oldu.
E) Bu açıklamalar onu tanımamıza çok yardımcı oluyor.

CEVAPLAR: 1.C, 2.E, 3.E, 4.C, 5.A, 6.E, 7.E, 8.D, 9.A, 10.C, 11.D, 12.A, 13.A, 14.E, 15.E, 16.E

Yazdır

Yazar hakkında

admin

2 yorumlar

Yorum yap