Çalışma Kitapçıkları

Milli Edebiyat Dönemi’nde Şiir Etkinlikleri 2

1.Milli Edebiyat Döneminde sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirlerin özelliklerinden dört tanesini yazınız.
2. Milli Edebiyat Dönemi’nde yazılan saf şiirlerin özelliklerinden dördünü yazınız.
3. Aşağıda hece ölçüsü kullanan bazı şairler verilmiştir. Bunlardan hangisi sadece hece ölçüsünü kullanmıştır?

A)Mehmet Akif Ersoy
B)Yusuf Ziya Ortaç
C)Faruk Nafiz Çamlıbel
D)Mehmet Emin Yurdakul
E) Yahya Kemal Beyatlı
4. “Ok” şiiri hariç bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan şairimiz kimdir?
Yahya Kemal Beyatlı
5. Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul, hangi akımı temsil etmişlerdir?
6.Şiirlerini saf şiir anlayışıyla yazmasına ve milli meselelere yaklaşımıyla  Milli Edebiyata yakın olmasına rağmen bir şiir hariç diğer şiirlerini aruz ile yazan şairimiz kimdir?
7. Milli Edebiyat Dönemi şiir ve yazarları ile ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
* Milli Edebiyat akımının öncüsü sayılan, hece ölçüsü ve halk diliyle yazan şairimiz ……………………………….dur.
* Millî Edebiyat dönemi şiirinde Halk edebiyatı şiir biçimlerine yönelinmiş, dörtlüklerle şiirler yazılmış; …….., ………. gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
* Millî Edebiyat dönemi şiirinde Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanılmakla birlikte bu konuda bir çeşitlilik göze çarpar. Bu dönemde yeni nazım biçimleri denenmiş, serbest müstezat daha da geliştirilmiş, Batıdan alınan ……….ve ……………. gibi nazım şekilleri de kullanılmıştır.
*Bu dönemde Ziya Gökalp etkisinde sade bir dille ve hece ölçüsüyle millî konuları öne çıkaran, halka moral aşılayan, milliyetçilik fikrini destekleyen, …………….. şiirler yazılmıştır. Bu şiirlerin sanatsal yönü zayıftır. Biçimsel yönden ölçü ve uyak sağlanmıştır. Ancak birçok şiirde uyakların doldurma olduğu hissi uyanmaktadır.
* Millî Edebiyat dönemi şiirinin egemen olduğu yıllarda saf (öz) şiire özgü arayışlar da söz konusudur. Özellikle ………………………… ve ………………………………. bu yolda şiirler yazmıştır.
*Sanatı toplumun hizmetinde gören ……………………………, aruz vezniyle sokaktaki halkın diliyle halkın içinde bulunduğu çıkmazları, yaşama tarzını ve değerlerini anlatan manzum hikâyeler yazmıştır.

8. Milli Edebiyat Dönemi’nde yazılan şiirlerle ilgili olarak verilen bilgiler doğruysa cümlenin başına D, yanlışsa Y yazınız.
(    )  Eski şairlerin şiirlerindeki samimi, lirik ve mistik atmosferi şiirlerinde devam ettirmek istediler; milli geçmişe bağlanarak edebiyatın milli olabileceğini savundular.
(    ) 20. yüzyılın başında Ömer Seyfettin ile birlikte hece ile şiir yazılması yüksek sesle dile getirilmiş, onunla ilk çıkış yapılmış, Yeni Lisancılar ile bu daha da ileri götürülmüş, Beş Hececi şairlerle birlikte de hece ile yazma tam bir akım hâline gelmiştir.
(     )  Millî Edebiyat Dönemi şiirinde konu seçiminde yerliliğin esas alındığı görülür.
(     ) Halkın yaşama biçimi şiirlerde işlenmeye başlanmış, fakat bu yerlilik daha sonra memleketçi bir edebiyatı doğurmamıştır.
(    ) Şairler vatan savunması için halka moral aşılayan kahramanlık ve yurt sevgisini işleyen coşkun bir lirizmin olduğu şiirler yazmışlar, devrin gerçekliğini şiire yansıtmışlardır.
(     ) Millî Edebiyat akımı dönemi şiirlerinde dilde sadeleşme gerçekleştirilmesi amaçlanmış fakat başarılı olunamamıştır.
(    ) Bu dönemde Ziya Gökalp etkisinde sade bir dille ve hece ölçüsüyle millî konuları öne çıkaran, halka moral aşılayan, milliyetçilik fikrini destekleyen, lirik şiirler yazılmıştır.
(    ) Millî Edebiyat akımı şiirinin etkili olduğu yıllarda halkın yaşama tarzını ve değerlerini yansıtan manzum hikâyeler yazan şairlerin başı çeken şahsiyeti Mehmet Emin Yurdakul’dur.
(    )Türkçülük yerine İslamcılığı öne çıkaran, hece vezni yerine aruzu kullanan, sanatı toplumun hizmetinde gören Mehmet Akif, aruz vezniyle sokaktaki halkın diliyle halkın içinde bulunduğu çıkmazları, yaşama tarzını ve değerlerini anlatan manzum hikâyeler yazmıştır.
(     ) Halkın yaşama tarzını ve değerlerini anlatan, sokak dilinin tüm sıcaklığıyla hissedildiği manzumelerde dil ve söyleyişin kaynağı doğrudan doğruya halkın dilidir.
(     ) Bu dönem manzum hikâyelerinde devrik cümleler, ünlemler, soru cümleleri, karşılıklı konuşmalar kullanılmamıştır.

CEVAPLAR:
1.-Bu şiirler Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul çevresinde verilmiştir.
-Halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.
-Milli temalar işlenmiştir.
-Şiirlerde duygu değil, düşünce önem kazanmıştır.
2. – Saf şiirde iç ahenge önem verilir.
– Soyut ve kapalı bir anlamı vardır.
– Söz sanatları ve imgeler kullanılır.
– Sembolizm akımının etkileri görülür.
– Musikiye olanak sağlayan dil ve aruz kalıpları kullanılır.
3.Mehmet Emin Yurdakul
4. Yahya Kemal Beyatlı
5. Türkçülük
6. Yahya Kemal Beyatlı
7. *Milli Edebiyat akımının öncüsü sayılan, hece ölçüsü ve halk diliyle yazan şairimiz …Mehmet Emin Yurdakul..dur.
* Millî Edebiyat dönemi şiirinde Halk edebiyatı şiir biçimlerine yönelinmiş, dörtlüklerle şiirler yazılmış; mani, koşma gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
* Millî Edebiyat dönemi şiirinde Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanılmakla birlikte bu konuda bir çeşitlilik göze çarpar. Bu dönemde yeni nazım biçimleri denenmiş, serbest müstezat daha da geliştirilmiş, Batıdan alınan sone ve terza-rima gibi nazım şekilleri de kullanılmıştır.
* Bu dönemde Ziya Gökalp etkisinde sade bir dille ve hece ölçüsüyle millî konuları öne çıkaran, halka moral aşılayan, milliyetçilik fikrini destekleyen, didaktik şiirler yazılmıştır. Bu şiirlerin sanatsal yönü zayıftır. Biçimsel yönden ölçü ve uyak sağlanmıştır. Ancak birçok şiirde uyakların doldurma olduğu hissi uyanmaktadır.
*Millî Edebiyat dönemi şiirinin egemen olduğu yıllarda saf (öz) şiire özgü arayışlar da söz konusudur. Özellikle Ahmet Haşim ve Yahya Kemal bu yolda şiirler yazmıştır.
*Sanatı toplumun hizmetinde gören Mehmet Akif, aruz vezniyle sokaktaki halkın diliyle halkın içinde bulunduğu çıkmazları, yaşama tarzını ve değerlerini anlatan manzum hikâyeler yazmıştır.
8.(  D  )  Eski şairlerin şiirlerindeki samimi, lirik ve mistik atmosferi şiirlerinde devam ettirmek istediler; milli geçmişe bağlanarak edebiyatın milli olabileceğini savundular.
( Y ) 20. yüzyılın başında Ömer Seyfettin ile birlikte hece ile şiir yazılması yüksek sesle dile getirilmiş, onunla ilk çıkış yapılmış, Yeni Lisancılar ile bu daha da ileri götürülmüş, Beş Hececi şairlerle birlikte de hece ile yazma tam bir akım hâline gelmiştir.
( D  )  Millî Edebiyat Dönemi şiirinde konu seçiminde yerliliğin esas alındığı görülür.
( Y  ) Halkın yaşama biçimi şiirlerde işlenmeye başlanmış, fakat bu yerlilik daha sonra memleketçi bir edebiyatı doğurmamıştır.
( D  ) Şairler vatan savunması için halka moral aşılayan kahramanlık ve yurt sevgisini işleyen coşkun bir lirizmin olduğu şiirler yazmışlar, devrin gerçekliğini şiire yansıtmışlardır.
( Y  ) Millî Edebiyat akımı dönemi şiirlerinde dilde sadeleşme gerçekleştirilmesi amaçlanmış fakat başarılı olunamamıştır.
( Y ) Bu dönemde Ziya Gökalp etkisinde sade bir dille ve hece ölçüsüyle millî konuları öne çıkaran, halka moral aşılayan, milliyetçilik fikrini destekleyen, lirik şiirler yazılmıştır.
( D ) Millî Edebiyat akımı şiirinin etkili olduğu yıllarda halkın yaşama tarzını ve değerlerini yansıtan manzum hikâyeler yazan şairlerin başı çeken şahsiyeti Mehmet Emin Yurdakul’dur.
( D )Türkçülük yerine İslamcılığı öne çıkaran, hece vezni yerine aruzu kullanan, sanatı toplumun hizmetinde gören Mehmet Akif, aruz vezniyle sokaktaki halkın diliyle halkın içinde bulunduğu çıkmazları, yaşama tarzını ve değerlerini anlatan manzum hikâyeler yazmıştır.
( D  ) Halkın yaşama tarzını ve değerlerini anlatan, sokak dilinin tüm sıcaklığıyla hissedildiği manzumelerde dil ve söyleyişin kaynağı doğrudan doğruya halkın dilidir.
( Y ) Bu dönem manzum hikâyelerinde devrik cümleler, ünlemler, soru cümleleri, karşılıklı konuşmalar kullanılmamıştır.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap