Çalışma Kitapçıkları

Servetifünun Şiiri Etkinlikleri 3

1.Aşağıdaki cümleleri uygun kelime ve ifadelerle tamamlayınız.
a.Servet-i Fünun edebiyatında Divan edebiyatındaki müstezat nazım biçimi değiştirilmiş ve ……………………. nazım biçimine dönüştürülmüştür. Yine bu dönemde üç üçlük ve tek dizeden oluşan terza-rima ile iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan sone kullanılmıştır.
b.Rübab-ı Şikeste …………………………………..’in şiir türündeki eseridir.
c.Cenap Şahabettin ………………… isimli şiirinde karın yağışını hissettirmiştir.
2. Servet-i Fünuncuların beyit bütünlüğü anlayışını yıktıklarının göstergelerinden dördünü yazınız.
3. Servet-i Fünun şairlerinden Tevfik Fikret’in şiirlerinde Servet-i Fünun edebiyatına ters düşen özelliklerden dördünü yazınız.
4.Cenap Şahabettin’in şiirleriyle ilgili dört maddelik bilgi veriniz.
5. Servetifünun şiiri ve şairleriyle ilgili aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz.
(   ) Servetifünun şiirinde en çok aşk, kadın, doğa ve aile yaşamı temaları işlenmiştir.
(   ) Servetifünun şairleri, sanat toplum içindir anlayışına bağlıdırlar.
(   ) Servetifünun döneminde bütünüyle Divan edebiyatı anlayışına uygun şiirler yazılmıştır.
(   ) Servetifünun şiirinde Fransız edebiyatı esas alınmıştır.
(   ) Servetifünuncular “kulak için kafiye” anlayışını benimsemişlerdir.
(   ) Servetifünuncular dilde sadeleşme hareketini başlatmışlardır.
(   ) Servetifünun döneminde şiir dili değişmiştir.
(   ) Noktalama işaretleri ilk defa şiire Servetifünun şiiriyle girmiştir.
(   ) Şiir sadece toplumun sorunlarını savunan bir araç olmaktan çıkarılmıştır.
(   ) Şiirlerde doğa betimlemelerinin yoğun etkisi görülmüştür.
(   ) Duyguya önem verilmemiş, düşünce öne çıkarılmıştır.
(   ) Kafiyede, şekilden çok ses benzerliğine önem vermişlerdir.
(   ) Konu birliğine, bütün güzelliğine önem vermişlerdir.
(   ) Nazmı nesre yaklaştırmışlardır.
(   ) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi aramışlardır.
(   ) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanışlardır.

6.Aşağıdaki eserlerin hangi şairlerle eserleri eşleştiriniz.

1.Rübab-ı Şikestea.Tevfik Fikret
2.Tâmât
3.Haluk’un Defterib.Cenap Şahabettin
4.Lâne-i Melâl
5.Tarih-i Kadimc.Hüseyin Suat Yalçın
6.Gizli Figanlar
7.Şermind.Süleyman Nazif
8.Gâve Destanı

7.Aşağıdaki sözleri, parçadaki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.
“söz dizimini / bütünlük / Klasik / Fransız / aruz / dizeyi”
Servetifünuncular ……………………. edebiyat geleneğini (Divan edebiyatı) yıkmışlardır. Şiirlerinde genellikle ………………… ölçüsünü kullanmışlardır. Şiirde ………………………. anlayışını benimsemiş, nazmı düzyazıya yaklaştırmışlardır. Eski edebiyattaki beyitin egemenliğine son vererek şiirde …………….. öne çıkarmışlardır. ……………………… şiirinden etkilenmişlerdir. Yabancı sözcüklere, tamlamalara, sıfatlara çokça yer vermişlerdir. Fransızcanın ……………………. örnek almışlardır.

8. Çürüyen, yozlaşan İstanbul ve İstanbul’un çürümüş, yozlaşmış insanları… Mithat Cemal Kuntay’ın romanından sürekli olarak bir küf kokusu gelir burnumuza. İstanbul’un birbirini izleyen üç dönemini yansıtmak isteyen yazar, gözlerini hep bu kokuşmuşluğa dikmiştir. Yalnız kişisel çıkarları peşinde koşanlar, dalkavuklar, jurnalciler… Bir pislik, bir kokuşmuşluk perdesine bürünmüş olarak anlatır İstanbul’u.
Aşağıdaki şairlerden hangisi İstanbul’u, şiirinde bu parçada belirtilen yönleriyle yansıtmaya çalışmıştır?
A) Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Mehmet Emin
D) Mehmet Akif
E) Celal Sahir

9. (I) Servetifünuncular genel olarak 2.Abdülhamit’ten ve dönemin siyasal koşullarından nefret etmişlerdir. (II) Bu nedenle hemen hepsi siyaset yoluyla 2.Abdülhamit’e karşı mücadeleye girişmişlerdir. (III) Tanzimat döneminde açılan okullarda yetişmişler, Fransızcayı öğrenmişlerdir, Batı edebiyatını günü gününe izlemişlerdir. (IV) Doğu kültürüne yabancı olan bu sanatçılar gerçeklerden kaçarak karamsar ve bezgin bir edebiyat meydana getirmişlerdir. (V) Tanzimatçıların çok yönlü kişiliklerine karşın onlar genellikle şiire ağırlık vermişlerdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.    B) II.    C) III.     D) IV.     E) V.

 

CEVAPLAR:
1.Aşağıdaki cümleleri uygun kelime ve ifadelerle tamamlayınız.
a.Servet-i Fünun edebiyatında Divan edebiyatındaki müstezat nazım biçimi değiştirilmiş ve ………serbest……. nazım biçimine dönüştürülmüştür. Yine bu dönemde üç üçlük ve tek dizeden oluşan terza-rima ile iki dörtlük ve iki üçlükten oluşan sone kullanılmıştır.
b.Rübab-ı Şikeste …Tevfik Fikret..’in şiir türündeki eseridir.
c. Cenap Şahabettin Elhan-ı Şita isimli şiirinde karın yağışını hissettirmiştir.
2.Servet-i Fünuncuların beyit bütünlüğü anlayışını yıktıklarının göstergelerinden dördünü yazınız.
*Nazmı nesre yaklaştırmaları
*Sone, terza-rima gibi Batılı nazım biçimini kullanmaları
*Şiirde bütün güzelliğine önem vermeleri
*Kaside, gazel gibi nazım biçimlerini kulanmamaları
3. Servet-i Fünun şairlerinden Tevfik Fikret’in şiirlerinde Servet-i Fünun edebiyatına ters düşen özelliklerden dördünü yazınız.
* Şermin adlı şiirde hece ölçüsünü kullanması
* Bazı şiirlerinde toplumsal konulara yer vermesi
* Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonra toplum için sanat anlayışını benimsemesi
* Bazı şiirlerinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanması
 4. Cenap Şehabettin’in şiirlerinin özelliklerini dört maddede anlatınız.
*Daha önce duyulmamış tamlamalar kullanmıştır.
*.Tabiat, aşk, kadın gibi konuları işlemiştir.
*Sanat için sanat anlayışına bağlıdır.
*Sembolizmden etkilenmiştir.
5. Aşağıdaki cümlelerin doğru-yanlış (D/Y) olarak değerlendiriniz.
( D  ) Servetifünun şiirinde en çok aşk, kadın, doğa ve aile yaşamı temaları işlenmiştir.
( Y  ) Servetifünun şairleri, sanat toplum içindir anlayışına bağlıdırlar.
( Y  ) Servetifünun döneminde bütünüyle Divan edebiyatı anlayışına uygun şiirler yazılmıştır.
( D  ) Servetifünun şiirinde Fransız edebiyatı esas alınmıştır.
( D ) Servetifünuncular “kulak için kafiye” anlayışını benimsemişlerdir.
( Y  ) Servetifünuncular dilde sadeleşme hareketini başlatmışlardır.
( D  ) Servetifünun döneminde şiir dili değişmiştir.
( D  ) Noktalama işaretleri ilk defa şiire Servetifünun şiiriyle girmiştir.
( D  ) Şiir sadece toplumun sorunlarını savunan bir araç olmaktan çıkarılmıştır.
( D  ) Şiirlerde doğa betimlemelerinin yoğun etkisi görülmüştür.
( Y  ) Duyguya önem verilmemiş, düşünce öne çıkarılmıştır.
( D  ) Kafiyede, şekilden çok ses benzerliğine önem vermişlerdir.
( D  ) Konu birliğine, bütün güzelliğine önem vermişlerdir.
( D  ) Nazmı nesre yaklaştırmışlardır.
( D  ) Konuyla vezin arasında bir ahenk ilgisi aramışlardır.
( Y  ) Herkesin anlayabileceği bir dil kullanışlardır.

6.Aşağıdaki eserlerin hangi şairlerle eserleri eşleştiriniz.

1.Rübab-ı Şikestea.Tevfik Fikret ( 1, 3, 5,7)
2.Tâmât
3.Haluk’un Defterib.Cenap Şahabettin (2)
4.Lâne-i Melâl
5.Tarih-i Kadimc.Hüseyin Suat Yalçın (4,8)
6.Gizli Figanlar
7.Şermind.Süleyman Nazif (6)
8.Gâve Destanı

7.Aşağıdaki sözleri, parçadaki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.
“söz dizimini / bütünlük / Klasik / Fransız / aruz / dizeyi”
Servetifünuncular ……Klasik………………. edebiyat geleneğini (Divan edebiyatı) yıkmışlardır. Şiirlerinde genellikle …….aruz………….. ölçüsünü kullanmışlardır. Şiirde ……..bütünlük……………….. anlayışını benimsemiş, nazmı düzyazıya yaklaştırmışlardır. Eski edebiyattaki beyitin egemenliğine son vererek şiirde ……dizeyi……….. öne çıkarmışlardır. …….Fransız……………….. şiirinden etkilenmişlerdir. Yabancı sözcüklere, tamlamalara, sıfatlara çokça yer vermişlerdir. Fransızcanın ……..söz dizimini…………….. örnek almışlardır.

8.B
9.B
servetifununsiirietkinlikleri-3 indir

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap