Çalışma Kitapçıkları

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 4

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 4

1.Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

– Servet-i Fünuncular konu birliğine, bütün güzelliğine önem vermişlerdir. (   )

– Nazmı nesre yaklaştırmamışlardır. (   )

– Servet-i Fünuncular herkesin anlayabileceği bir dil kullanmışlardır. (   )

-Servet-i Fünun dergisinin kurucusu Cenap Şahabettin’dir. (   )

– Tevfik Fikret, bütün şiirlerinde sanatlı bir dil kullanmıştır. (   )

– Servet-i Fünuncular toplum sorunlarına özellikle yer vermişlerdir.(   )

– Cenap Şahabettin’in şiirlerindeki soyut imgelerin kaynağı Fransız şiiridir.(   )

– Tevfik Fikret, nesir alanında da pek çok eser vermiştir. (   )

2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime veya kelim grupları getiriniz.

-Servet-i Fünun şairlerinin şiirlerinde ……………… ve ………………….. akımlarının etkisi vardır.

-Servet-i Fünun şairleri, Divan şiiri nazım biçimlerinden …………………. geliştirerek ………………….. biçimini sık sık kullanmışlardır.

-Şiirde bir dizede ya da beyitte tamamlanmayan cümlenin sonraki dize ya da beyte sarkması demek olan ……………………. Servet-i Fünun şiirinde sıkça görülür.

-Servet-i Fünun döneminde, parnasizm akımının etkisiyle ………………………… tarzı ortaya çıkmıştır.

– ………………………. 19.yüzyılın sonunda Fransa’da Parnasizm’e tepki olarak doğmuştur.

-Mensur şiir 19.yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Mensur şiir düz yazı ile şiirsel, şairane bir söyleyişin amaçlandığı bir düzyazı türüdür. Mensur şiirde şairane konular, şairane bir üslupla işlenir. Mensur şiirin isim babası ve bu türün Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi ……………………………………’dir.

3.Servet-i Fünun edebiyatının Tanzimat edebiyatıyla ortak üç yönünü söyleyiniz.

 4.Aşağıdaki boşluklara uygun söz sanatlarını yazınız.

– “Küçük, muttarid, muhteriz darbeler” dizesinde “r” sesleri ile ……………………… yapılmıştır.

-Öter gûş-ı ruhumda boş bir enin

Boğuk bir tezad-ı sükûn u tanin

“öter, gûş, enin, boğuk, sükun, tanin” kelimeleri ses ve işitme ile ilgilidir. Aynı konu ile ilgili kelime ya da sözler bir arada kullanılarak ……………….. sanatına başvurulmuştur.

Sükun ile tanin(çınlama) kelimeleri ile  ……………….. sanatı yapılmıştır.

-Elhân-ı Şitâ adlı şiir ……………. ölçüsü ile yazılmıştır.

– “Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar” dizesinde …………….. sanatı vardır.

5.Şiirle mensur şiirin benzerliklerinden beşini yazınız.

 

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 4 Cevaplar

1.Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

– Servet-i Fünuncular konu birliğine, bütün güzelliğine önem vermişlerdir. (D)

– Nazmı nesre yaklaştırmamışlardır. (Y)

– Servet-i Fünuncular herkesin anlayabileceği bir dil kullanmışlardır. (Y)

-Servet-i Fünun dergisinin kurucusu Cenap Şahabettin’dir. (Y)

– Tevfik Fikret, bütün şiirlerinde sanatlı bir dil kullanmıştır. (Y)

– Servet-i Fünuncular toplum sorunlarına özellikle yer vermişlerdir.(Y)

– Cenap Şahabettin’in şiirlerindeki soyut imgelerin kaynağı Fransız şiiridir.(D)

– Tevfik Fikret, nesir alanında da pek çok eser vermiştir. (Y)

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime veya kelim grupları getiriniz.

-Servet-i Fünun şairlerinin şiirlerinde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisi vardır.

-Servet-i Fünun şairleri, Divan şiiri nazım biçimlerinden müstezadı geliştirerek serbest müstezat biçimini sık sık kullanmışlardır.

-Şiirde bir dizede ya da beyitte tamamlanmayan cümlenin sonraki dize ya da beyte sarkması demek olan anjambman Servet-i Fünun şiirinde sıkça görülür.

-Servet-i Fünun döneminde, parnasizm akımının etkisiyle resim altı şiir tarzı ortaya çıkmıştır.

Sembolizm 19.yüzyılın sonunda Fransa’da Parnasizm’e tepki olarak doğmuştur.

-Mensur şiir 19.yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Mensur şiir düz yazı ile şiirsel, şairane bir söyleyişin amaçlandığı bir düzyazı türüdür. Mensur şiirde şairane konular, şairane bir üslupla işlenir. Mensur şiirin isim babası ve bu türün Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi Halit Ziya Uşaklıgil’dir.

3. Servet-i Fünun edebiyatının Tanzimat edebiyatıyla ortak üç yönünü söyleyiniz.

a.Aruz ölçüsü kullanmak

b.Batı edebiyatını örnek almak

c. Şiirde kullanılan dilin sadelikten uzak olması

4. Aşağıdaki boşluklara uygun söz sanatlarını yazınız.

– “Küçük, muttarid, muhteriz darbeler” dizesinde “r” sesleri ile aliterasyon yapılmıştır.

– Öter gûş-ı ruhumda boş bir enin

   Boğuk bir tezad-ı sükûn u tanin

“öter, gûş, enin, boğuk, sükun, tanin” kelimeleri ses ve işitme ile ilgilidir. Aynı konu ile ilgili kelime ya da sözler bir arada kullanılarak tenasüp sanatına başvurulmuştur.

Sükun ile tanin(çınlama) kelimeleri ile  tezat sanatı yapılmıştır.

-Elhân-ı Şitâ adlı şiir aruz ölçüsü ile yazılmıştır.

– “Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar” dizesinde teşbih sanatı vardır.

5. Şiirle mensur şiirin benzerliklerinden beşini yazınız.

a.Şairane, duygusal konular işlenir.

b.Dil ve üslup yönünden benzerlik vardır.

c.Edebi sanatlar vardır.

d. Şiirde kafiye, mensur şiirde iç kafiyeler olabilir.

e. Ahenk önemlidir.

 

servetifünun edebiyati calisma kitapcigi 4     indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap