Çalışma Kitapçıkları

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 5

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 5

1.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

– Halit Ziya Uşaklıgil 1891’de …………………………… ve ……………………………….. başlığıyla mensur şiirlerini yayımlamıştır.

– Mehmet Rauf, mensur şiirlerini ……………………………………. adlı kitapta toplamıştır.

2.Mensur Şiirle şiirin farklı yönlerini yazınız.

3.Aşağıdaki bilgiler doğru ise parantaz içine D, yanlış ise Y yazınız.

-Baudelaire ve Mallerme mensur şiir yazmıştır. (   )

-Mensur şiir, şekil bakımından şiirle aynı özellikleri gösterir.(   )

– Mensur şiirde sanatlı bir dil vardır.(   )

-Mensur şiir Servet-i Fünun dönemiyle başlamış ve bitmiştir.(   )

-Mensur şiirde nazım birimi dörtlüktür.(   )

4.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

– Mensur şiir, yapı bakımından …………………….. olduğu halde, ahenk ve dilin estetik biçimle kullanımı yönünden şiiri andırır.

– Servet-i Fünun dönemi sanatçılarından ………………………….. ve Halit Ziya Uşaklıgil’in mensur şiir türünde eserleri vardır.

-Mensur şiirin kaynağı ………………… şiiridir.

– Mensur şiirde, şiirde kullanılan unsurlardan olan ……………., ………………, ………………. yoktur.

5.Mensur şiirle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğru şıkkı işaretleyiniz.

A) Şiirsel bir üslubu vardır.

B) Ünlem ve seslenişler vardır.

C) Şekil bakımından şiirle aynı özellikleri gösterir.

D) Tasvir ve çözümlemelere önem verilir.

E) Fransız edebiyatında ortaya çıkmıştır.

6.I.Her konuda yazılabilir.

II.Vezin, mısra, kafiye yoktur.

III. Kelimeler bir ahenk oluşturacak şekilde sıralanır.

IV.Bireysel duygulanmalar ve şairanelik ağır basar.

V.Genellikle uzun cümleler kullanılır.

Yukarıda verilenlerden hangileri şiir ile mensur şiirin ortak yönüdür? Doğru şıkkı işaretleyiniz.

A)I ve III                 B) II ve IV              C) IV ve V             D) III ve IV              E) I ve IV

 7.

  1. aa ba       ca          da  …
  2. aba bcb     cdc        d

III. abab     cccb    dddb     eeeb

IV.abba      bccb   cdc         ded

Yukarıdaki kafiye şemalarından hangi ikisi Servet-i Fünun döneminde kullanılmıştır?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I ve IV

D) I ve IV

E) II ve III

8.Servet-i Fünun şiiri ile Divan şiirinin ortak özelliklerinden dördünü yazınız.

9.Servet-i Fünuncuların kullandığı nazım biçimlerini yazınız.

servetifunun edebiyati calisma kitapcigi 5 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap