Çalışma Kitapçıkları

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 9

Servet-i Fünun Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 9

1.Ahmet İhsan Tokgöz’ün 1891’de yazdığı; Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Avusturya vb. ülkelerle ilgili gezi notlarından oluşmuş olan eserin adını yazınız.

2. Servet-i Fünun sanatçılarına yöneltilen eleştirilerden dördünü yazınız.

3. Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Servet-i Fünun şairleri içinde, heceyi ilk kullanan şair …………………………………………dir.

b. Çürüyen, yozlaşan İstanbul ve İstanbul’un kokuşmuş insanlarını şiirlerinde dile getiren şair ………………………………, İstanbul’u bin kocadan artakalan bir dula benzetir.

c. Servet-i Fünuncularda kafiye ……………….. içindir anlayışı vardır.

ç. Servet-i Fünun şiirinde ………………… edebiyatı esas alınmıştır.

d. Tâmât ………………………………………………in şiirlerinin toplandığı kitaptır.

e. Servet-i Fünun şairlerinin divan edebiyatından alıp getirdikleri nazım şekli …………………………………..tır.

f. Türk edebiyatında ilk kez Servet-i Fünun döneminde kullanılan ……………….. nazım şekli iki dörtlük, iki üçlük olmak üzere dört bent ve toplam on dört dizeden oluşur.

g. ……………………………… nazım şeklinin kafiye örgüsü olan aba   bcb   cdc   ded (…) e şeklindedir. Servet-i Fünuncular bu nazım şeklini Fransız edebiyatından almışlardır.

ğ. Servet-i Fünun şairleri içinde duygusal yönü ve lirizmi en belirgin şair olarak tanınmıştır. Aşk, kadın, aile, özlem, gurbet ve tabiat güzellikleri üzerine şiirler yazmıştır. ………………………………….. ‘in ilk iki eseri Leyâl-i Girizân ve Bağbuzumu’dur.

h. ……………………………, romantizme tepki olarak doğduğu için, bu akımda duygunun yerini düşünceler almış, bu akıma bağlı şairler şiirde ayrıntılı ve nesnel betimlemelere yer vermişler, duygusallığı reddetmişlerdir.

ı. Parnasyenler Yunan mitolojisine büyük hayranlık duyarlar. Dolayısıyla ele alınan bazı konular ……………………….. akımıyla benzerlikler taşır.

i. Sembolistler daha çok …………………………….. biçimine yönelmişlerdir.

j. Cenap Şahabettin’in, karın yağışını müzikal bir anlattığı ……………………………….. adlı şiiriyle adeta bir müzik eserini taklide çalışmıştır.

k. Bir şiirde birden fazla aruz ölçüsü kullanılması, Servet-i  Fünun şiirinin genel özelliklerinden biridir. Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin şiirde bu yolu açarak ……………………….. şiirinin en önemli niteliklerinden birini yıkmışlardır.

4. Servet-i Fünuncuların “serbest müstezat” nazım biçimini kullanmalarının ortaya çıkardığı sonuçlardan dördünü yazınız.

5. Aşağıdaki nazım biçimlerinden, Türk edebiyatında ilk kez Servet-i Fünuncular tarafından kullanılanların karşısına artı(+) işareti koyunuz.

Gazel

Rubai

Sone

Tuyuğ

Terza-rima

Kaside

Triyole

 

6. Tanzimat sanatçılarıyla Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelliklerinden dördünü yazınız.

7.     BALIKÇILAR

-Bugün açız yine evlatlarım, diyordu peder

Bugün açız yine; lakin yarın, ümit ederim

Sular biraz daha sakinleşir… Ne çare, kader!

-Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim

Diyordu, oğlu. Yarın sen biraz ninemle otur;

Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta…

-olur;

Biraz da sen çalış oğlum, biraz da sen çabala;

Ninen, baban iki miskin, biz artık ölmeliyiz…

Çocuk düşündü, şikayetli bir nazarla: -Ya biz,

Ya ben nasıl yaşarım siz ölürseniz?

Hâlâ

Yukarıdaki şiirden Servet-i Fünun şiirine ait hangi çıkarımları yapabilirsiniz? Yazınız.

servetifunun edebiyati calisma kitapcigi 9 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap