Testler

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 5

Bu testte Servet-i Fünun şiirinin genel özellikleri, Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Ali Ekrem Bolayır ile ilgili sorular vardır.

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 5

1. …….şiirleri duygulara, tabiata, yaşanmış hayat sahnelerine dayanır ve romantik-lirik bir nitelik taşır. Bilim ve teknik onun şiirlerinde kendine yer bulur. Hürriyet ve medeniyet kavramları sıkça geçer. Fransız edebiyatının ve çağdaş akımlardan sembolizmin etkisini tanıyan …… şiiri ise özenli bir müzikaliteye dayanır. Aşk ve tabiat temalarını işler. Alafranga yaşayıştan gelen zevk özellikleri gösterir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenekteki sanatçılar getirilmelidir?
A) Hüseyin Suat’ın, İsmail Safa’nın
B) Ali Ekrem’in, Süleyman Nazif’in
C) Tevfik Fikret’in, Cenap Şahabettin’in
D) Hüseyin Cahit’in, Celal Sahir’in
E) Hüseyin Siret’in, Süleyman Nesip’in

2. (I) Edebiyatı Cedide şiirinde kesin olarak gerçekleştirilen yeniliklerden biri, anlamın bir beyitte tamamlanması geleneğinin yıkılmasıdır. (II) Böylece şiirin içinde parçalar halinde kalan güzellik anlayışından kurtulmak ve şiirde bütünlük kurmak mümkün oldu. (III) Bu şiir, kafiyenin göz için değil, kulak için olması gerektiği anlayışına dayandı. (IV) Genellikle aruz veznini kullanan Edebiyatı Cedide şairleri, kelimelerin söyleniş değerine önem verdiler. (V) Türkçe kelimeleri öne çıkararak dilde sadeleşme çalışmalarının öncüsü oldular.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I.            B) II.           C) III.           D) IV.           E) V.

3. Tevfik Fikret‘le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır.
B) Sosyal konulara eğilmiştir.
C) Aruzun yerleşik kalıplarını kırmıştır.
D) Dilde sadeleşmeyi savunmuştur.
E) Fen ve teknik konularını şiire sokmuştur.

4. Onlar, Batı edebiyatındaki örneklere dayanarak şiirin konularını büyük ölçüde genişlettiler. Bu dönemde Tanzimat edebiyatına ait olan, “her güzel şeyin şiire girebileceği” şeklindeki anlayışı değiştirdiler. “Güzel” olmayan konuları da şiirde işlemeye başladılar. Hayattan alınan basit olaylar şiirin konusu oldu. Fakat çoğunlukla bireysel duygulara, hayallere yer verdiler. Eserlerinde aşk, tabiat ve aile hayatı başlıca temalardı.
Bu parçada “onlar” diye sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyat-ı Cedideciler
B) Fecr-i Aticiler
C) Milli Edebiyatçılar
D) Beş Hececiler
E) Yedi Meşaleciler

5. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?
A) Cümleler mısra veya beyit sonunda bitmeyerek devam eder.
B) Mısradan mısraya geçen uzun cümleler arasına küçük cümlelerden yapılmış mısralar katılır.
C) Şiirlere nazım biçimlerine göre isimler verilir.
D) “Ve” bağlacı, “ah”, “of” ünlemleri sık sık kullanılır.
E) Karşılıklı konuşma cümlelerine yer verilir.

6. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun şiiri ile Tanzimat şiirinin ortak özelliklerinden biridir?
A) Beyit bütünlüğünün esas alınması
B) Sanat sanat için görüşünün savunulması
C) Farklı türden sözcüklerle kafiye yapılması
D) Kulak için kafiye anlayışının kabul görmesi
E) Aruz ölçüsünün esas alınması

7……….., çevreden ve gerçeklerden kaçış düşüncesine bağlıdır. Yalnızlık, sükunet ve inziva istekleri hastalıklı bir duygulanış ve hayal tarzı meydana getirdi. Düş ile gerçek arasındaki çatışma bu topluluğun şiirinin en çok işlenen konularından biridir. Bu çatışmanın aşkta ve hayatta daima hayal kırıklığına yol açtığı anlatılır. Bütün bunlar onlardaki karamsar, bezgin ve kırılgan ruh halinin yansıması olarak görülebilir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tanzimatçılar
B) Edebiyatı Cedideciler
C) Fecr-i Aticiler
D) Milli Edebiyatçılar
E) Yedi Meşaleciler

8. Aşağıdakilerden hangisinin, Servet-i Fünun şiirinin özelliklerinden biri olduğu söylenemez?
A) Arapça ve Farsça tamlamalarla dolu, ağır bir dil kullanılması
B) Dönemin koşulları gereği sosyal konulardan uzak durulması
C) Bir şiirde birden fazla aruz kalıbı kullanılması
D) Göz için kafiye anlayışının benimsenmesi
E) Anlamın dizede tamamlanması geleneğinin yıkılması

9. Batı şiirinin etkisine açık şiir anlayışını benimsedi. 1894’te Paris dönüşü yazdığı şiirlerde ise Mallerme ve Verlaine gibi Fransız şairlerin etkisiyle sembolist bir şiir anlayışı benimsedi. 1896’da Servet-i Fünun hareketine katıldı. Seçtiği eski kelimelerdeki ustalık ve dizelerinin ses zenginliği bakımından Türk şiirinde önemli bir yer tutar. Şiirde sözcük seçiminin değer ve önemini vurgulamış, kendisinden sonra gelen şairler içinde en çok Ahmet Haşim’i etkilemiştir. Şiirinde resimsel betimleme ve imgelere yer vermiş, çoğunu serbest müstezat biçiminde yazarak mısra düzeninde de yeni biçim arayışlarına girmiştir. “Tamat”, şiir türündeki eserlerini topladığı eseridir.
Bu parçada sözü edilen Servet-i Fünun şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin
B) Tevfik Fikret
C) Hüseyin Suat
D) Süleyman Nazif
E) Ali Ekrem Bolayır

10. Ey uçarken düşüp ölen kelebek
Bir beyaz rîşe-i cenâh-ı melek
Gibi kar
Seni solgun hadikalarda arar
Bu dizelerden hareketle, Servet-i Fünuncuların şiir anlayışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Arapça ve Farsça kelimelerin yoğun olduğu bir dil kullanmışlardır.
B) Dizelerde anlam bütünlüğünü dikkate almamışlardır.
C) Doğa temalarını sıkça işlemişlerdir.
D) Biçimi, ahengi ve ritmi öne çıkarmışlardır.
E) Aynı türden sözcüklerle kafiye yapmışlardır.

11. Servet-i Fünun sanatçılarının sosyal konulardan uzak durmalarının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Duygusal bir karaktere sahip olmaları
B) Fransız edebiyatını yakından izlemeleri
C) 2.Abdülhamit döneminin baskıcı yönetimi
D) Hep başka yerlere göç etme hayaliyle yaşamaları
E) Yüksek zümre edebiyatı oluşturmak istemeleri

12. “Vatan şairi” Namık Kemal’in oğludur. Şiirlerinde ve eleştiri yazılarında A. Nadir takma adını kullandı. Edebiyat-ı Cedide dönemindeki şiirleri bireysel konuları işler. 1908’den sonra toplumsal konuları içeren, günlük yaşamı yansıtan şiirler yazdı. “Ahenk vezinden doğar.” görüşünü savunarak yeni aruz kalıpları aradı; hece veznini de denedi. Türk-Yunan savaşını işleyen Vasiyet adlı şiiri büyük yankılar oluşturdu. Kahramanlık şiirleri yanında çocuk şiirleri de yazdı. Şiirinde nazmı nesre yaklaştırma, halkın hayatını anlatma, realist şiir yazma gayreti içindedir. Zilal-i İlham, Ruh-ı Kemal şiir türündeki eserlerini içeren eserleridir.
Bu parçada sözü edilen Servet-i Fünun şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Cenap Şahabettin
C) Hüseyin Suat
D) Süleyman Nazif
E) Ali Ekrem Bolayır


CEVAPLAR:

1.C, 2.E, 3.D, 4.A, 5.C, 6.E, 7.B, 8.D, 9.A, 10.E, 11.C, 12.E

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI TEST 5

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap