Çalışma Kitapçıkları

Servetifünun Şiiri Etkinlikleri 1

Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
a.Servet-i Fünun sanatçıları, Divan şiirindeki müstezadı alıp …………………. müstezadı geliştirdiler.
b.Servet-i Fünun sanatçıları Fransız şiirinden aldıkları şiir türleri ……………., ……………., …………………… .
c.Servet-i Fünun döneminde …………………… için kafiye anlayışı geçerlidir.
d.Servet-i Fünuncular şiirlerini …………….. ölçüsüyle yazmışlardır.
e.Şiirde bir dizede ya da beyitte bitmeyen cümlenin sonraki dize ya da beyitte devam edip tamamlanmasına ………………….. denir.
f.Servet-i Fünuncular şiirlerinde …………… bir dil kullanır.
g.Tevfik Fikret nazmı ……………….. yaklaştıran şairlerdendir.
h. Tevfik Fikret, çocuklar için yazdığı şiirlerde hece ölçüsü kullanmıştır. Bu şiirlerini ………….. adlı kitapta toplamıştır.
ı. Fikret’in manzum hikaye türünde şiirleri vardır. Bunlar: ………………, Nesrin, Ramazan Sadakası, ……………………………’tur.
i. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonraki şiirlerinde toplumcu bir anlayışa yönelmiştir. Bu şiirlerin ana teması …………………. ve ……………………..
j. Parnasizmi edebiyatımızda ilk tanıtan ve temsil eden …………………………’dir.
k. ……………………. realizm akımının şiire uygulanmasıdır.
l. Fransız edebiyatından alınan ………… iki dörtlük ve iki üçlükten oluşur.
m. Servet-i Fünun şiirinde …………………. ve ………………….. akımlarının etkisi görülür.
n. Servet-i Fünun döneminde ……….., ………….., ………………., …………………….. gibi bireysel konular işlenmiştir.
o. Batı edebiyatı nazım biçimlerinden olan …………… edebiyatımızda ilk defa Tevfik Fikret kullanmıştır.
ö. Servet-i Fünuncular ……………………………….. anlayışını benimsemişlerdir.
p. Mehmet Rauf’un mensur şiirleri ……………………………………. adlı kitapta toplanmıştır.
r.Şiirlerini Gizli Figanlar adlı kitapta toplayan Servet-i Fünun şairi ……………………………………..
s. Servet-i Fünun şiirinde parça güzelliğine değil ………………….. güzelliğine önem verilmiştir.
ş.Arapça ve Farsça tamlamaların ağırlıkta olduğu bir dil kullanma Servet-i Fünun şiiriyle ………….. şiirinin ortak özelliğidir.
t.Hasta Çocuk, ………………………….’in bir şiiridir.
u. Cenap Şahabettin, …………………………. adlı şiirinde bir tabiat hadisesi olan karın yağışının duygulara bağlı olarak anlatıldığı bir şiirdir.
ü. Sessizlik ilahileri ve beyaz titreyiş tamlamaları Servet-i Fünun döneminde görülmeye başlayan alışılmıştan farklı tamlamalardır. Bu tamlamaları ilk kullanan ……………………………………..’dir.
v.Parnasizm’in Türk edebiyatında ilk izleri …………………………… şairlerinde görülür.
y. Parnasyen şairler ölçüye, kafiyeye önem ……………………………

CEVAPLAR:

a.Servet-i Fünun sanatçıları, Divan şiirindeki müstezadı alıp serbest müstezadı geliştirdiler.
b.Servet-i Fünun sanatçıları Fransız şiirinden aldıkları şiir türleri: sone,terza-rima,triyole.
c.Servet-i Fünun döneminde kulak için kafiye anlayışı geçerlidir.
d.Servet-i Fünuncular şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmışlardır.
e. Şiirde bir dizede ya da beyitte bitmeyen cümlenin sonraki dize ya da beyitte devam edip tamamlanmasına anjambman denir.
f.Servet-i Fünuncular şiirlerinde ağır bir dil kullanır.
g.Tevfik Fikret nazmı nesre yaklaştıran şairlerdendir.
h.Tevfik Fikret, çocuklar için yazdığı şiirlerde hece ölçüsü kullanmıştır. Bu şiirlerini Şermin adlı kitapta toplamıştır.
ı. Fikret’in manzum hikaye türünde şiirleri vardır. Bunlar: Balıkçılar, Nesrin, Ramazan Sadakası, Hasta Çocuk’tur.
i. Tevfik Fikret, Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonraki şiirlerinde toplumcu bir anlayışa yönelmiştir. Bu şiirlerin ana teması hürriyet ve medeniyettir.
j. Parnasizmi edebiyatımızda ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şahabettin’dir.
k. Parnasizm realizm akımının şiire uygulanmasıdır.
l. Fransız edebiyatından alınan sone iki dörtlük ve iki üçlükten oluşur.
m. Servet-i Fünun şiirinde Parnasizm ve Sembolizm akımlarının etkisi görülür.
n. Servet-i Fünun döneminde aşk, üzüntü, mutluluk, doğa güzellikleri gibi bireysel konular işlenmiştir.
o. Batı edebiyatı nazım biçimlerinden olan soneyi edebiyatımızda ilk defa Tevfik Fikret kullanmıştır.
ö. Servet-i Fünuncular sanat için sanat anlayışını benimsemişlerdir.
p.Mehmet Rauf’un mensur şiirleri Siyah İnciler adlı kitapta toplanmıştır.
r.Şiirlerini Gizli Figanlar adlı kitapta toplayan Servet-i Fünun şairi Süleyman Nazif’tir.
s.Servet-i Fünun şiirinde parça güzelliğine değil bütün güzelliğine önem verilmiştir.
ş.Arapça ve Farsça tamlamaların ağırlıkta olduğu bir dil kullanma Servet-i Fünun şiiriyle Divan şiirinin ortak özelliğidir.
t.Hasta Çocuk, Tevfik Fikret’in bir şiiridir.
u. Cenap Şahabettin, Elhan-ı Şita adlı şiirinde bir tabiat hadisesi olan karın yağışının duygulara bağlı olarak anlatıldığı bir şiirdir.
ü.Sessizlik ilahileri ve beyaz titreyiş tamlamaları Servet-i Fünun döneminde görülmeye başlayan alışılmıştan farklı tamlamalardır. Bu tamlamaları ilk kullanan Cenap Şahabettin’dir.
v.Parnasizm’in Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünun şairlerinde görülür.
y. Parnasyen şairler ölçüye, kafiyeye önem vermişlerdir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap