Çalışma Kitapçıkları

Servetifünun Şiiri Etkinlikleri 2

1.Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
a.Servet-i Fünuncular ile birinci dönem Tanzimat sanatçıları ile aynı sanat anlayışına sahiptir.(   )
b.Servet-i Fünuncular şiirde sade bir dil kullanmışlardır. (    )
c.Servet-i Fünuncuların şiirlerinde anlaşılma kaygısı vardır.(    )
d.Servet-i Fünuncular konu birliğine, bütün güzelliğine önem vermişlerdir. (   )
e. Nazmı nesre yaklaştırmamışlardır. (   )
f. Servet-i Fünuncular herkesin anlayabileceği bir dil kullanmışlardır. ( )
g. Servet-i Fünun dergisinin kurucusu Cenap Şahabettin’dir. ( )
h.Tevfik Fikret, bütün şiirlerinde sanatlı bir dil kullanmıştır. ( )
ı.Servet-i Fünuncular toplum sorunlarına özellikle yer vermişlerdir.( )
i.Cenap Şahabettin’in şiirlerindeki soyut imgelerin kaynağı Fransız şiiridir.( )

2. Aşağıda Servetifünun şiirinden örnekler verilmiştir. Bu şiirlerde bulunan söz sanatlarını boşluklara yazınız.
* “Küçük, muttarid, muhteriz darbeler” dizesinde “r” sesleri ile ……………………… yapılmıştır.
* Öter gûş-ı ruhumda boş bir enin
Boğuk bir tezad-ı sükûn u tanin
“öter, gûş, enin, boğuk, sükun, tanin” kelimeleri ses ve işitme ile ilgilidir. Aynı konu ile ilgili kelime ya da sözler bir arada kullanılarak ……………….. sanatına başvurulmuştur.
Sükun ile tanin(çınlama) kelimeleri ile ……………….. sanatı yapılmıştır.
* “Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar” dizesinde …………….. sanatı vardır.

3. Şiirle mensur şiirin benzerliklerini yazınız.
4.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime veya kelime grupları getiriniz.
-Servet-i Fünun şairlerinin şiirlerinde ……………… ve ………………….. akımlarının etkisi vardır.
-Servet-i Fünun şairleri, Divan şiiri nazım biçimlerinden …………………. geliştirerek ………………….. biçimini sık sık kullanmışlardır.
-Şiirde bir dizede ya da beyitte tamamlanmayan cümlenin sonraki dize ya da beyte sarkması demek olan ……………………. Servet-i Fünun şiirinde sıkça görülür.
-Servet-i Fünun döneminde, parnasizm akımının etkisiyle ………………………… tarzı ortaya çıkmıştır.
– ………………………. 19.yüzyılın sonunda Fransa’da Parnasizm’e tepki olarak doğmuştur.
-Mensur şiir 19.yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Mensur şiir düz yazı ile şiirsel, şairane bir söyleyişin amaçlandığı bir düzyazı türüdür. Mensur şiirde şairane konular, şairane bir üslupla işlenir. Mensur şiirin isim babası ve bu türün Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi ……………………………………’dir.
– Mensur şiir, yapı bakımından …………………….. olduğu halde, ahenk ve dilin estetik biçimle kullanımı yönündenşiiri
andırır.
– Servet-i Fünun dönemi sanatçılarından ………………………….. ve Halit Ziya Uşaklıgil’in mensur şiir türünde eserleri vardır.
-Mensur şiirin kaynağı ………………… şiiridir.
– Mensur şiirde, şiirde kullanılan unsurlardan olan ……………., ………………, ………………. yoktur.

5. I.Her konuda yazılabilir.
II.Vezin, mısra, kafiye yoktur.
III. Kelimeler bir ahenk oluşturacak şekilde sıralanır.
IV.Bireysel duygulanmalar ve şairanelik ağır basar.
V.Genellikle uzun cümleler kullanılır.
Yukarıda verilenlerden hangileri şiir ile mensur şiirin ortak yönüdür? Doğru şıkkı işaretleyiniz.
A)I ve III                 B) II ve IV              C) IV ve V             D) III ve IV              E) I ve IV

 6.
I.  aa   /     ba    /   ca    /      da  …
II. aba / bcb  /   cdc  /      d
III. abab   /  cccb  /  dddb  /   eeeb
IV. abba  /    bccb  /  cdc   /    ded
Yukarıdaki kafiye şemalarından hangi ikisi Servet-i Fünun döneminde kullanılmıştır?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I ve IV
D) I ve IV
E) II ve III
7.Servet-i Fünun şiiri ile Divan şiirinin ortak özelliklerinden dördünü yazınız.
8. Servet-i Fünuncuların kullandığı nazım biçimlerini yazınız.

CEVAPLAR:
1.Aşağıdaki cümlelerde geçen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
a.Servet-i Fünuncular ile birinci dönem Tanzimat sanatçıları ile aynı sanat anlayışına sahiptir.( Y  )
b.Servet-i Fünuncular şiirde sade bir dil kullanmışlardır. (  Y  )
c.Servet-i Fünuncuların şiirlerinde anlaşılma kaygısı vardır.( Y   )
d.Servet-i Fünuncular konu birliğine, bütün güzelliğine önem vermişlerdir. ( D  )
e. Nazmı nesre yaklaştırmamışlardır. ( Y  )
f. Servet-i Fünuncular herkesin anlayabileceği bir dil kullanmışlardır. ( Y )
g. Servet-i Fünun dergisinin kurucusu Cenap Şahabettin’dir. ( Y )
h.Tevfik Fikret, bütün şiirlerinde sanatlı bir dil kullanmıştır. ( D )
ı.Servet-i Fünuncular toplum sorunlarına özellikle yer vermişlerdir.( Y )
i.Cenap Şahabettin’in şiirlerindeki soyut imgelerin kaynağı Fransız şiiridir.( D )

2. Aşağıda Servetifünun şiirinden örnekler verilmiştir. Bu şiirlerde bulunan söz sanatlarını boşluklara yazınız.
– “Küçük, muttarid, muhteriz darbeler” dizesinde “r” sesleri ile aliterasyon yapılmıştır.
– Öter gûş-ı ruhumda boş bir enin
Boğuk bir tezad-ı sükûn u tanin
“öter, gûş, enin, boğuk, sükun, tanin” kelimeleri ses ve işitme ile ilgilidir. Aynı konu ile ilgili kelime ya da sözler bir arada kullanılarak tenasüp sanatına başvurulmuştur.
Sükun ile tanin(çınlama) kelimeleri ile  tezat sanatı yapılmıştır.
-Elhân-ı Şitâ adlı şiir aruz ölçüsü ile yazılmıştır.
– “Göklerden emeller gibi rizan oluyor kar” dizesinde teşbih sanatı vardır.

3. Şiirle mensur şiirin benzerliklerini yazınız.
a.Şairane, duygusal konular işlenir.
b.Dil ve üslup yönünden benzerlik vardır.
c.Edebi sanatlar vardır.
d. Şiirde kafiye, mensur şiirde iç kafiyeler olabilir.
e. Ahenk önemlidir.

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelime veya kelime grupları getiriniz.
-Servet-i Fünun şairlerinin şiirlerinde parnasizm ve sembolizm akımlarının etkisi vardır.
-Servet-i Fünun şairleri, Divan şiiri nazım biçimlerinden müstezadı geliştirerek serbest müstezat biçimini sık sık kullanmışlardır.
-Şiirde bir dizede ya da beyitte tamamlanmayan cümlenin sonraki dize ya da beyte sarkması demek olan anjambman Servet-i Fünun şiirinde sıkça görülür.
-Servet-i Fünun döneminde, parnasizm akımının etkisiyle resim altı şiir tarzı ortaya çıkmıştır.
Sembolizm 19.yüzyılın sonunda Fransa’da Parnasizm’e tepki olarak doğmuştur.
-Mensur şiir 19.yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. Mensur şiir düz yazı ile şiirsel, şairane bir söyleyişin amaçlandığı bir düzyazı türüdür. Mensur şiirde şairane konular, şairane bir üslupla işlenir. Mensur şiirin isim babası ve bu türün Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi Halit Ziya Uşaklıgil’dir.
– Mensur şiir, yapı bakımından ……nesir….. olduğu halde, ahenk ve dilin estetik biçimle kullanımı yönünden şiiri andırır.
– Servet-i Fünun dönemi sanatçılarından …Mehmet Rauf…….ve Halit Ziya Uşaklıgil’in mensur şiir türünde eserleri
vardır.
-Mensur şiirin kaynağı ………Fransız………… şiiridir.
– Mensur şiirde, şiirde kullanılan unsurlardan olan ……sone………., ……terza-rima……, ……triyole…………. yoktur.
5.D
6.B
7.Servet-i Fünun şiiri ile Divan şiirinin ortak özelliklerinden dördünü yazınız.
a.Aruz ölçüsünün kullanılması
b.Ağır bir dilin tercih edilmesi
c.Sanat için sanat anlayışının olması
d.Aydın kesime seslenme isteği
8. Servet-i Fünuncuların kullandığı nazım biçimlerini yazınız.
-Serbest müstezat
-sone
-terza-rima
-triyole
-balad

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap