Testler

Telaffuz (Söyleyiş) Test 1

TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ) TEST 1

1.Aşağıdaki dizelerin hangisinde “ulama”ya bir örnek yoktur?
A) Zemheride gül ister benden.
B) Yâr deyince kalem elden düşüyor.
C) Tırtıl iki dış bulsa eğer ormanı yerdi.
D) Değmen benim gamlı yaslı gönlüme.
E) Sert oldu hava çıkma koyundan kuzucağım.

2. Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangisinde vurgu son hecededir?
A) Masmavi, uçsuz bucaksız bir denizin ortasındaydık.
B) Marmara bu sene daha çalkantılı, daha haşin.
C) Hayatında tertemiz bir sayfa açman gerekiyor.
D) Türkiye aslında bir deniz ülkesidir.
E) Denizler dünyamız için büyük bir zenginlik kaynağıdır.

3.
Bin cefalar etsen almam üstüme
Gayet şirin geldi dillerin dostum
Varıp yâd ellere meyil verirsen
Kış olan bağlana yolların dostum
Bu dörtlükte kaç yerde ulama söz konusudur?
A) 2    B) 3    C) 4    D) 5     E) 6

4.
I. Bu hayalde uyur Bursa her gece
II. Her şafak onunla uyanır, güler
III. Gümüş aydınlıkta serviler, güller
IV. Serin hülyasıyla çeşmelerinin
V. Başındayım sanki bir mucizenin
Yukarıdaki dizelerin hangilerinde ulama vardır?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

5. Aşağıdaki dizelerden hangisinin duraklanışı ötekilerden farklıdır?
A) Laleyi sümbülü gülü har almış
Zevk u şevk ehlini ah ü zar almış
B) Kamil olanların bellidir yeri
Yoluna koyarlar can ile seri
C) Dadaloğlum yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
D) Kalktı göç eyledi avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
E) Yıkılmış dilberin mamur illeri
Susmuş bülbüllerin her dem dilleri

6. I. Seslerin ağızdan doğru şekilde çıkarılmasıdır. (Tonlama)
II. Konuşma sırasında belli bir süre duraklayıp soluk almadır. (Duraklama)
III. Doğal söyleyişin bozulması sonucu ortaya çıkan söyleyiştir. (Yapmacık söyleyiş)
IV. Konuşma sırasında seslerin tekdüze devam etmeyip alçalması, yükselmesi, yumuşaması, sertleşmesidir. (Telaffuz)
V. Konuşma organlarının birlikte hareketiyle heceleri anlaşılır şekilde oluşturmadır. (Boğumlama)
Numaralı cümlelerdeki bilgi yanlışlığının giderilmesi için ayraç içindeki kavramlardan hangilerinin yerinin değiştirilmesi gerekir?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu zaman kavramı üzerindedir?
A) Arkadaşım hafta sonunda hızlı trenle İstanbul’a gitmiş.
B) Arkadaşım hafta sonunda İstanbul’a hızlı trenle gitmiş.
C) Hafta sonunda hızlı trenle İstanbul’a arkadaşım gitmiş.
D) Hafta sonunda arkadaşım hızlı trenle Ankara’ya gitmiş.
E) Arkadaşım hızlı trenle Ankara’ya hafta sonunda gitmiş.

8. Birden çok heceden oluşan sözcüklerde kimi hecelerin, diğer hecelerden daha baskılı söylenmesine . . . adı verilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) ulama
B) vurgu
C) mimik
D) duraklama
E) boğumlama

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgulu olan söz yanlış gösterilmiştir?
A) Sen miydin dün beni telefonla arayan?
B) Aylardır aradığım kitabı mahalle arasındaki bir kitapçıda buldum.
C) Biz de az önce bu konuyu görüşmüştük.
D) O arkadaşınla en son ne zaman görüştün?
E) Başarıya ulaşmak için derslerine planlı çalışmalısın.

10. Vurguyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ünlem olan sözcüklerde vurgu daha çok ilk hece üzerindedir.
B) Yer adlarında vurgu genellikle son hecededir.
C) Türkçede vurgulanmak istenen öge yükleme yaklaştırılır.
D) Olumsuzluk eki “-ma, -me” vurguyu kendinden önceki heceye aktarır.
E) “de” bağlacı vurguyu kendinden önceki sözcüğe aktarır.

11. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde vurgu ilk hecededir?
A) Antep
B) Malatya
C) Çiçekçilik
D) Galatasaray
E) Zeytinburnu

12.
İsterdim bu eski yerde seninle
Baş başa uyumak son uykumuzu
Bu hayal içinde… ve ufkumuzu
Çepeçevre kaplasın bu ziya, bu renk
Havayı dolduran uhrevi ahenk
Bu dörtlükte kaç yerde ulama söz konusudur?
A) 1    B) 2    C) 3     D) 4    E) 5

13. Aşağıdaki dizelerden hangisi duraklarına yanlış ayrılmıştır?
A) Bülbül geldi / kondu dala
Bülbülden yok / hata güle
B) Benim bir sözüm var / efsane sözde
Ne günah der isen / bulunur bizde
C) Yüz çevirdi benden / baht-ı siyahım
Görünmedi gitti / ol yüzü mâhım
D) Bir dilbere / meyil verdim / özümden
Nasihat / eyledim geçmez / sözümden
E) Haber edin / kuşlar çeksin / yasımı
Yuva yapsın / püskülümü / fesimi

 

CEVAPLAR: 1.D, 2.E, 3.D, 4.C, 5.C, 6.B, 7.E, 8.B, 9.C, 10.B, 11.A, 12.C, 13.D

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap