Yazılı Soruları

12.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 2.Yazılı Soruları A Grubu

12.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI A GRUBU

1. Bir edebî eser incelerken “yazar, eser ve okur” dikkate alınmalı, bu üç faktörden eser içerisinde en etkili olan tespit edildikten sonra eser incelenmelidir. Yazarın nasıl bir insan olduğu, eserini nasıl oluşturduğu, eserde karşımıza çıkan kahramanlar ile bunların davranış özellikleri ortaya konmalı ve eserin okuyucular üzerindeki etkileri araştırılmalıdır.
Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdaki bilim dallarından hangisinden yararlanmıştır?
A)Coğrafya

B)Felsefe           
C)Psikoloji         
D)Sosyoloji        
E)Tarih

2. Aşağıdakilerden hangisi edebî ve felsefi eserlerin ortak özelliklerinden biridir?
A)Bireysel bir çabanın ürünü olmaları
B)Sanatsal işlevde bir dille yazılmaları
C) Güzellik duygusu uyandırmak amacıyla yazılmaları
D) Anlatımlarının kapalı ve öznel olması
E) Düşünceden çok duygu ve sezgilerin ön planda olması

3. Aşağıdakilerden hangisi dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebeplerden biri değildir?
A) Kültürel etkileşim
B) Coğrafi değişiklikler
C) Dilin  kendi iç dinamikleri
D)Teknolojik gelişmeler              
E) Kişilerin dile müdahalesi

4. Felsefe tarihine baktığımızda, pek çok filozofun aynı zamanda edebî bir tarzı kullandıkları görülür. İlk Çağ filozoflarından bazıları görüşlerini şiirler şeklinde dile getirmişler ve aynı zamanda ozan olmuşlardır. Platon, Nietzsche aynı zamanda büyük edebiyatçılardır. Russel, Camus, Sartre Nobel Edebiyat Ödülü’nü almışlardır. Ama bazı çok iyi filozoflar da vardır ki bunlar kötü yazar olmuşlardır. Örneğin Aristoteles, Kant gibi isimler çok iyi filozof oldukları hâlde, kullandıkları dil bakımından iyi yazar değillerdir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?
A) Büyük edebiyatçıların aynı zamanda iyi bir filozof olduğu
B) Edebiyat ile felsefenin ilk çağlardan beri aynı konuları ele aldığı
C) İyi bir filozof olmak için iyi bir edebiyatçı olmanın gerekmediği
D) Dili iyi kullanan filozofların daha başarılı olduğu
E) Filozofların düşüncelerini her zaman edebî türlerle anlattıkları

5. Edebiyat ile psikoloji ilişkisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Edebiyat ve psikoloji kendilerine malzeme olarak insanı seçmiştir.
B) Edebiyat ve psikoloji benzer çözümleme yöntemlerini kullanır.
C) Edebiyatta psikolojik unsurların saptanması   ilk defa Adler ile başlamıştır.
D) Edebiyat psikolojiden, psikoloji de edebiyattan istifade eder.
E) Psikoloji biliminin bulguları edebî eser çözümlemesinde kullanılır.

6. Aşağıdakilerden hangisi sözlüklerin işlevlerinden biri değildir?
A) Bir dilin kelimelerini alfabe sırasına göre tanımlamak
B) Kelimelerin başka dillerdeki karşılıklarını vermek
C) Kelimelerin söylenişlerini, kökenlerini, dilbilgisi kategorilerini göstermek
D) Bir dilin kelime hazinesini düzenlemek ve açıklamak
E) Dil bilgisi ve   imla kurallarını  açıklamak ve örneklemek

7. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk hikâyeciliğini etkileyen olaylardan biri değildir?
A) Köyden kente göç
B) II. Dünya Savaşı
C) Cumhuriyet’in ilanı
D)Tanzimat Fermanı’nın ilanı
E) Çok partili hayata geçiş

8. Aşağıdakilerden hangisi 1960 sonrası Türk hikâyeciliğinde ele alınan konulardan biri değildir?
A) Almanya’ya göç ve gurbetçi insanlar
B) Ekonomik yetersizliklerin dayattığı geçim sıkıntısı
C) Köyden kente göçün getirdiği sorunlar
D) Bireyin çevresiyle ve  toplumla olan uyumsuzluğu
E) Millî  Mücadele ve Cumhuriyet’in  ilk  yıllarında gerçekleşen inkılaplar

9. I. Milleti oluşturan değerler farklı yönleri ile hikâyelerde yer almıştır.                              
Anlatımda farklı kurgu teknikleri denenmiştir.
III. Geleneksel  anlatılardan içerik ve biçim yönünden   yararlanılmıştır.
IV. Dönemin toplumsal ve siyasi koşullarından  dolayı    bireysel  temalara yönelinmiştir.
V. Okuyucuda   merak   ve heyecan uyandıran  hikâyeleri yaygınlaşmıştır.
Numaralanmış cümlelerin hangisi 1980 sonrası Türk hikâyeciliği için söylenemez?
A)I          B) II        C) III      D) IV      E) V

10. Aşağıdakilerden hangisi “ben merkezli” eserlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) İnsan gerçekliği toplumsal değil psikolojik yönüyle anlatılır.
B) Olay örgüsüne bağlı merak unsuru ön planda tutulur.
C) Bireyin ruh hâline ve iç çatışmalarına  yer verilir.
D) Ruh  tahlilleri, psikolojik analizler yapılır.        
E) Daha  çok iç konuşma, bilinç   akışı gibi teknikler kullanılır.                       

11. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi hikâye yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Sanatı toplumu aydınlatmak için araç olarak kullanırlar.
B) Sosyal yaşamın sorunlarını dile getirirler.
C) Realizm ve natüralizmden etkilenmişlerdir.
D) Eserlerini daha çok estetik kaygıyla kaleme alırlar.
E) Gözleme dayalı betimlemeler yaparlar.

12. Toplumsal değerleri, kendine özgü bakış açısı ve anlatımıyla ele alır. 1967 yılında yayımladığı “Hastalar ve Işıklar”daki ben merkezli hikâyeleriyle yeni bir hikâye dili ortaya koyar. Hikâyelerinde bireyin bilinçaltı derinliğine eğilerek ruhsal çözümlemelerde bulunur.
Bu parçada sözü edilen hikâye yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Necati Tosuner          

B) Murathan Mungan  
C) Adalet Ağaoğlu          
D) Rasim Özdenören    
E) Ferit Edgü

13. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunumda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Sunum yapacak kişi hazırladığı plan ve elindeki fişlerden yararlanarak konuşma metnini hazırlamalıdır.
B) Mekâna, konuya, zamana, duruma, hedef kitleye ve  amaca   uygun   bir şekilde sunum yapmalıdır.
C) Sunum sırasında teknolojik araçlar etkin ve işlevsel  bir şekilde kullanılmalıdır.

D) Konuşmacı    sunumunu dinleyicilerden “özür dileyerek” bitirilmelidir.
E) Sunum yapan kişi önceden planladığı  konuşma süresini aşmamalıdır.

14. Her yaşlı kadını elmacı kadın sanmaktan, her sepette zehirli elma aramaktan kendine de gına gelmiş.
Bu cümlede altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bir değişme olur?
A) bezmek

B) bıkmak
C) hoşlanmak   
D) sıkılmak         
E) usanmak

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi içerisinde yer almaz?
A) Toplumcu Gerçekçi
B) Yedi Meşaleciler
C) İkinci  Yeni
D) Birinci Yeni   
E) Genç Kalemler

16. *Dize yapısına ve kelime seçimine önem verilir.
* Çağrışımlara dayalı bir dil kullanılır.
* Anlamdan çok söyleyişe önem verilir.
* Düşsel ve bireysel yön ağır basar.
Verilen özellikler aşağıdaki şairlerden hangisinin şiirleriyle örtüşmez?
A) Asaf Halet Çelebi

B) Ziya Osman Saba                     
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Oktay Rifat Horozcu
E) Cahit  Sıtkı Tarancı

17. Cumhuriyet sonrası Türk şiirinde kimi şairlerin tanınmasında bazı eserlerinin katkısı çoktur. Bu şairler bu eserlerinden dolayı takma isimlerle anılmıştır. Necip Fazıl’ın “Kaldırımlar Şairi”, “İstiklâl Marşı”nın millî marş olması sebebiyle, Mehmet Âkif’in “millî şair” olarak anılması bu duruma örnek gösterilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi, bayrak şairi olarak tanınan şairimizdir?
A) Orhan Şaik Gökyay               
B) Arif   Nihat     Asya     
C) Âşık  Veysel                 
D) Cahit Zarifoğlu                           
E) Attilâ İlhan

18. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Necip Fazıl Kısakürek-Örümcek Ağı
B) Cahit Sıtkı Tarancı-Otuz Beş Yaş
C) Nazım Hikmet Ran-835 Satır
D) Arif Nihat Asya-Vazgeçemediğim
E) Attila İlhan-Sisler Bulvarı

19. I. Edip Cansever-İkinci Yeni
II. Oktay RIfat-Yedi Meşale
III. Ziya Osman Saba-Birinci Yeni
IV. Nazım Hikmet-Toplumcu Gerçekçi
V. Abdurrahim  Karakoç-Halk şiiri
Yukarıdaki eşleştirmelerden hangi ikisinde hata yapılmıştır?      
A)           I              ve           II            
B)           I              ve           III           
C)           II             ve           III           
D)           II             ve           IV                          
E)          III            ve           IV

20. Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Halk şiirinin şekil ve içerik özelliklerinden yararlanmıştır.
B) Şiirlerinde daha çok günlük yaşamla ilgili konuları işlemiştir.               
C) Kendine özgü üslubuyla her türde eser vermiştir.
D) Fransız sembolistlerinden etkilenmiştir.
E) Şiirlerinde mistik düşüncelere yer vermiştir.

21. 1980 sonrası Türk şiiriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Kimi özellikleriyle geleneğin devamlılığını yansıtır.
B) Farklı eğilimler ve şiir anlayışları görülür.
C) Daha çok şiir ve edebiyat dergileri etrafında gelişir.
D) Şairler bireysel temalardan uzaklaşıp toplumsal temalara yönelirler.
E) Bu dönemde ortak hareket eden edebî bir topluluk oluşmaz.

22.
Şimdi bomboş sebilden selviler bir şey sorar,
Hatırlatır uzıyan dem çekişleri rüzgâr,
Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.     

II. Bir insan daha var, çok şükür, evde; 
Nefes var, 
Ayak sesi var; 
Çok şükür, çok şükür
Numaralanmış şiirlerin temsil ettiği şiir anlayışları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?     
I                 II

A) Yedi Meşaleciler- Toplumcu şiir
B) İkinci Yeni –  Mistik şiir
C) Mistik şiir  – İkinci Yeni
D) Yedi Meşaleciler –  Garipçiler
E) Toplumcu şiir- Garipçiler

23.
annem mi bir kadın

geciken bir kadın geceyatısına
ölüm kendini göstereli babamın saçlarından
günübirlik bir kadın Üsküdar’la İstanbul arasında
Bu şiir, teması bakımından aşağıdaki şiir anlayışlarından hangisini örnekler?
A) İkinci Yeni şiiri
B) Metafizik anlayışı öne çıkaran modern şiir
C) Saf şiir
D) Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiir
E) Toplumcu gerçekçi şiir

24.
Bunlar beyaz güvercinler

Bunlar büyük meydanlar
Bu küçük bir dağ çiçeği
Sen hiç gülmeyi bilmiyorsun
Sen hiç sevmeyi bilmiyorsun.
Bu dizelerdeki en belirgin ahenk unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Durak
B) Kelime tekrarları
C) Nakarat
D) Ölçü
E) Ses benzerlikleri

25. Aşağıdakilerden hangisi “Garip” akımının görüşlerinden biri değildir?
A) Uyak şiirden atılmalıdır.
B) Teşbih, istiare, mübalağa gibi edebî sanatlara şiirde ihtiyaç   vardır.
C) Şairin ahenk için belirli bir ölçü kullanması gerekmez.
D) Şiirde önemli olan anlamdır, şiir herkesin anlayabileceği bir açıklıkta olmalıdır.
E) Şiirde şairanelikten ve basmakalıp sözlerden uzak durulmalıdır.

CEVAPLAR:

1.C, 2.A, 3.E, 4.C, 5.C, 6.E, 7.D, 8.E, 9.E, 10.B, 11.D, 12.D, 13.D, 14.C, 15.E, 16.D, 17.B, 18.D, 19.C, 20.B, 21.D, 22.D, 23.E, 24.B, 25.B

12.sinif-turk-dili-ve-edebiyati-1.donem-2.yazili-sorulari-a-grubu indir.

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap