Çalışma Kitapçıkları

12.Sınıf Türk Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 1

1.Metinleri hangi yönlerden sınıflandırırız? Yazınız.

2.Öğretici metinlerden beş tanesini yazarak bunların ortak özelliklerini yazınız.

3.Cumhuriyet Döneminin dil ve zevk anlayışından beşini yazınız.

4.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

a.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ………………………………………………… edebiyatın konu ve öz bakımından devamı niteliği taşımaktadır.

b.Sezgicilik akımının öncüsü ………………………………………. dur.

c.Descartes’in “Düşünüyorum, öyleyse varım.” felsefesine dayanan ……………………………. akımı “Kendini tanı, seçimini yap, sorumluluğunu üstlen.” biçiminde ifade edilir.

d.Türk edebiyatının devirlere ayrılmasında etkili olan şartlar: ……………………., ……………….., ……………………, …………..

e.Sürrealizm’den etkilenen Garip Akımı’nın en önemli temsilcisi şairimiz, …………………………………..dir.

f.Egzistansiyalizm akımının Batı edebiyatındaki temsilcileri …………..…….., …………..………, ………………………….’dır.

g.Edebiyatta bir eserde sık tekrarlanan ögeye ……………………….. denir.

h.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda …………………….. ve …………………………………. Gerçekleştirilen ilmi çalışmalardan edebi eserlerde yararlanılmıştır.

ı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında ………………….. dünyasında meydana gelen ………………………. bunalımını esas alan hareketlerden yararlanılmıştır.

5.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın oluşmasını sağlayan şartlardan dördünü yazınız.

6.Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinin özelliklerinden dördünü yazınız.

7.Aşağıdaki denemeler kimlere aittir? Yazarlarını yazınız.

Karalama Defteri:

Söz Arasında:

Bu Ülke:

Bize Göre:

Gurabahane-i Laklakan:

Beş Şehir:

Yaşadığım Gibi:

Mavi ve Kara:

Kurutulmuş Felsefe Bahçesi:

 8.Aşağıda gezi alanında yazı yazan yazarlarımız ve eserleri karışık olarak verilmiştir. Eşleştiriniz.

Denizaşırı                                  a.Attila İlhan

Tuna’dan Kıyıya                      b. Azra Erhat

Anadolu Notları                      c. İsmail Habip Sevük

Mavi Yolculuk                         d. Reşat Nuri Güntekin

Abbas Yolcu                            e. Falih Rıfkı Atay

[spoiler title=’12.Sınıf Türk Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 1 Cevapları’ style=’default’ collapse_link=’false’]1. Metinleri hangi yönlerden sınıflandırırız? Yazınız. a.Gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçlarına göre b. Kullanılan anlatım türlerine göre c.Dilin işlevlerine göre d.Sözlü ya da yazılı anlatımla oluşturulmalarına göre 2.Öğretici metinlerden beş tanesini yazarak bunların ortak özelliklerini yazınız. a.Açıklamak, bilgi vermek ve öğretmek amacıyla yazılır. b.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır. c.Verilen bilgiler, yapılan açıklamalar örneklerle, tanımlarla pekiştirilir. d. Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz ve soyut anlamlarına pek yer verilmez. e. Daha çok ansiklopedilerde, bilim kitaplarında ve ders kitaplarında yer alır. 3. Cumhuriyet Döneminin dil ve zevk anlayışından beşini yazınız. a.Konuşma ve yazı dilinin birbirine yaklaştırılması b. Yalın bir dilin kullanılması c.Anadolu ve Anadolu insanına önem verilmesi d.Sanatlı bir anlatımdan uzak durma e. Batı’dan gelen sezgicilik, gerçeküstücülük ve varoluşçuluk akımlarının yansıması 4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. a. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ………Milli …… edebiyatın konu ve öz bakımından devamı niteliği taşımaktadır. b.Sezgicilik akımının öncüsü ……Henri Bergson……. dur. c.Descartes’in “Düşünüyorum, öyleyse varım.” felsefesine dayanan ……Egzistansiyalizm…. akımı “Kendini tanı, seçimini yap, sorumluluğunu üstlen.” biçiminde ifade edilir. d.Türk edebiyatının devirlere ayrılmasında etkili olan şartlar: …dini hayat, kültürel farklılaşma, dil anlayışı, dil coğrafyası. e. Sürrealizm’den etkilenen Garip Akımı’nın en önemli temsilcisi şairimiz, Orhan Veli’dir. f. Egzistansiyalizm akımının Batı edebiyatındaki temsilcileri Albert Camus, Andre Gide, Jean Paul Sartre’dır. g. Edebiyatta bir eserde sık tekrarlanan ögeye motif denir. h. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının oluşumunda psikolojide ve psikiyatri alanında gerçekleştirilen ilmi çalışmalardan edebi eserlerde yararlanılmıştır. ı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasında …Batı….. dünyasında meydana gelen ……bireyin…. bunalımını esas alan hareketlerden yararlanılmıştır. 5. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın oluşmasını sağlayan şartlardan dördünü yazınız. Milliyetçilik düşüncesi, Atatürk ilke ve inkılapları, Avrupa’dan alınan fikir ve sanat akımları, Kurtuluş Savaşı 6. Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerinin özelliklerinden dördünü yazınız. a. Milli kültüre yönelme olmuş, Anadolu ve Anadolu insanı konu edilmiştir. b. Öğretici metinlerde günlük konuşma dilindeki Türkçe sözcükler, halk söyleyişlerindeki tamlamalar kullanılır; Arapça ve Farsça sözcüklere fazla yer verilmez. c. Cumhuriyet döneminde yazarlar, öğretici metinlerde terim ve kavramları, gündelik hayata ait sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak edebi bakımdan güçlü bir anlatıma ulaşmayı amaçlarlar. d. Bu dönem öğretici metinlerinde yazı dilinin konuşma diline yaklaştırılması, açık ve sade bir dilin kullanılması daha fazla okura ulaşılmasını sağlamıştır. 7. Aşağıdaki denemeler kimlere aittir? Yazarlarını yazınız. Karalama Defteri: Nurullah Ataç Söz Arasında: Nurullah Ataç Bu Ülke: Cemil Meriç Bize Göre: Ahmet Haşim Gurabahane-i Laklakan: Ahmet Haşim Beş Şehir: Ahmet Hamdi Tanpınar Yaşadığım Gibi: Ahmet Hamdi Tanpınar Mavi ve Kara: Sabahattin Eyüboğlu Kurutulmuş Felsefe Bahçesi: Salah Birsel 8. Aşağıda gezi alanında yazı yazan yazarlarımız ve eserleri karışık olarak verilmiştir. Eşleştiriniz. 1. Denizaşırı Falih Rıfkı Atay 2.Tuna’dan Kıyıya İsmail Habip Sevük 3. Anadolu Notları Reşat Nuri Güntekin 4. Mavi Yolculuk Azra Erhat 5. Abbas Yolcu Attila İlhan [/spoiler]
Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap