Çalışma Kitapçıkları

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 4

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 4

1.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a.Hümanizme göre her şeyin ölçüsü ……………………….dır.
b.On altıncı yüzyılda Avrupa’da Hümanizmin etkisiyle oluşan bilim ve sanat hareketlerine ………………………. “yeniden doğuş” adı verilir.
c.Her metin, yazıldığı dönemin sosyal ve siyasi yapısını, sanat anlayışını yansıtır. Dönemin bu özelliklerine ………………………….. denir.
d.Tanzimat dönemi öğretici metin türlerinin tanınmasında ve gelişmesinde …………………. büyük rol oynamıştır.
e. Halka ulaşmanın bir gereği olarak ……………………….. anlayışı savunulmuş; ancak bu anlayış eserlere tam olarak yansıtılamamış; eserlerde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara da yer verilmiştir.
f. Öğretici metinlerde dönemin sosyal yaşayış ve gerçekliğine bağlı olarak ………………. konular ve sorunlar işlenmiştir.
g. Divan edebiyatının ……………………… düzyazısı yerine halka belli bir düşünceyi iletmeyi amaçlayan yeni bir düzyazı geliştirilmiştir.
h. Edebiyatımızdaki ilk makale …………………………. gazetesinde yayımlanmıştır.
ı. Ziya Paşa Tanzimat döneminde  Hürriyet gazetesinde yayımlanan ve yalnızca Halk edebiyatının örnek alınması gerektiğini savunduğu …………………………………. adlı makalesini kaleme almıştır.
i. Şinasi Divan şiirindeki parça güzelliğine karşı………………………………. savunarak şiirde kompozisyonu sağlamıştır.
j. Şinasi 1862 yılında tek başına ……………………….. gazetesini çıkarmaya başlamıştır.
k. Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk kez kullanan ……………………………… dir.
l. Tanzimat’a kadar Türk şiirini besleyen kaynak …………………….. iken, Tanzimat’tan sonra ise ………………………. olur.
m. İlk yazarlık deneyimini Muhbir gazetesidne gerçekleştirmiş, yazılarında eğitimin problemleri ve yenilenmesi üzerinde durmuştur. ………………. Muhbir gazetesindeki yazılarında sade bir dil kullanarak Tanzimat dönemindeki dilde Türkçülük hareketine öncülük etmiştir.
n. Tanzimat 1.dönem sanatçıları ………………………… sanat anlayışını benimsediler.?o. Tanzimatçılar şiirde biçim güzelliğine değil, …………………… önem verdiler.
ö. Tanzimat 1.dönem sanatçıları dilde…………………., ölçüde ise …………………………. savundular; fakat bu fikirlerini eserlerine tam olarak yansıtamadılar.
p. Namık Kemal’in en ünlü eserlerinden biri özgürlük ve vatan sevgisini ele aldığı …………………………… şiiridir.
r. Tanzimat birinci dönem şairleri şiirde biçim olarak ………………………….. geleneğini sürdürdüler, şiirin konusunu ise genişlettiler.
s. İlk şiirlerini Divan şiirinin etkisiyle kaleme almış, …………………. ile tanıştıktan sonra edebiyatın Batılılaşması gerektiğini savunmuştur.
ş. Recaizade Mahmut Ekrem eskilerin “göz için kafiye” anlayışına karşılık, ………………………………. anlayışını ortaya atarak büyük tartışmalara sebep olmuştur.
t. Yadigar-ı Şebab, Zemzeme, Pejmürde adlı şiirler …………………….. aittir.
u. İlk pastoral şiirimizin adı …………………………….. dır.

Tanzimat Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 4 Cevapları

1. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

a. Hümanizme göre her şeyin ölçüsü ….insan…...dır.

b. On altıncı yüzyılda Avrupa’da Hümanizmin etkisiyle oluşan bilim ve sanat hareketlerine ….Rönesans….. “yeniden doğuş” adı verilir.

c.Her metin, yazıldığı dönemin sosyal ve siyasi yapısını, sanat anlayışını yansıtır. Dönemin bu özelliklerine ……zihniyet… denir.

d. Tanzimat dönemi öğretici metin türlerinin tanınmasında ve gelişmesinde ….gazete… büyük rol oynamıştır.

e.Halka ulaşmanın bir gereği olarak …toplumcu… anlayışı savunulmuş; ancak bu anlayış eserlere tam olarak yansıtılamamış; eserlerde Arapça, Farsça kelime ve tamlamalara da yer verilmiştir.

f. Öğretici metinlerde dönemin sosyal yaşayış ve gerçekliğine bağlı olarak ….toplumsal… konular ve sorunlar işlenmiştir.

g. Divan edebiyatının .sanatlı.. düzyazısı yerine halka belli bir düşünceyi iletmeyi amaçlayan yeni bir düzyazı geliştirilmiştir.

h. Edebiyatımızdaki ilk makale ..Tercüman-ı Ahval... gazetesinde yayımlanmıştır.

ı. Ziya Paşa Tanzimat döneminde  Hürriyet gazetesinde yayımlanan ve yalnızca halk edebiyatının örnek alınması gerektiğini savunduğu ….Şiir ve İnşa….. adlı makalesini kaleme almıştır.

i.Şinasi Divan şiirindeki parça güzelliğine karşı…..bütün güzelliğini.. savunarak şiirde kompozisyonu sağlamıştır.

j. Şinasi 1862 yılında tek başına …Tasvir-i Efkar… gazetesini çıkarmaya başlamıştır.

k. Edebiyatımızda noktalama işaretlerini ilk kez kullanan …..Şinasi…. dir.

l.Tanzimat’a kadar Türk şiirini besleyen kaynak …İslam kültürü…. iken, Tanzimat’tan sonra ise ….Batı kültürü… olur.

m. İlk yazarlık deneyimini Muhbir gazetesinde gerçekleştirmiş, yazılarında eğitimin problemleri ve yenilenmesi üzerinde durmuştur. …..Ali Suavi… Muhbir gazetesindeki yazılarında sade bir dil kullanarak Tanzimat dönemindeki dilde Türkçülük hareketine öncülük etmiştir.

n.Tanzimat 1.dönem sanatçıları ….toplumcu….. sanat anlayışını benimsediler.

o. Tanzimatçılar şiirde biçim güzelliğine değil, ..konu bütünlüğüne… önem verdiler.

ö.Tanzimat 1.dönem sanatçıları dilde….halk Türkçesini.., ölçüde ise …..hece ölçüsünü…. savundular; fakat bu fikirlerini eserlerine tam olarak yansıtamadılar.

p. Namık Kemal’in en ünlü eserlerinden biri özgürlük ve vatan sevgisini ele aldığı …..Hürriyet Kasidesi.. şiiridir.

r.  Tanzimat birinci dönem şairleri şiirde biçim olarak …..Divan şiiri…. geleneğini sürdürdüler, şiirin konusunu ise genişlettiler.

s. İlk şiirlerini Divan şiirinin etkisiyle kaleme almış, …Şinasi.. ile tanıştıktan sonra edebiyatın Batılılaşması gerektiğini savunmuştur.

ş. Recaizade Mahmut Ekrem eskilerin “göz için kafiye” anlayışına karşılık, ….kulak için kafiye.. anlayışını ortaya atarak büyük tartışmalara sebep olmuştur.

t. Yadigar-ı Şebab, Zemzeme, Pejmürde adlı şiirler ….Recaizade Mahmut Ekrem‘e.. aittir.

u. İlk pastoral şiirimizin adı …Sahra… dır.

tanzimat edebiyati calisma kitapcigi 4 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap