Testler

Anlatım Bozuklukları Test 5-Çıkmış Sorular

ANLATIM BOZUKLUĞU TEST 5-ÇIKMIŞ SORULAR

1. “Ölçümlere ne zamandan beri başladınız?”
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1987 -ÖSS)
A) “ne zamandan beri” yerine “ne zaman” getirilmeli
B)ne zamandan” yerine “hangi tarihten’ getirilmeli
C) “başladınız” yerine “başlıyorsunuz” getirilmeli
D) “beri” yerine “bu yana” getirilmeli
E) “başladınız” yerine “başlamıştınız” getirilmeli

2. Bu sonuca ulaşılacağını belki de biliyor olmalılar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1987 -ÖSS)
A) “ulaşılacağını” yerine “ulaşılabileceğini” getirilmeli
B) “belki de” yerine “sanıyorum” getirilmeli
C) “ulaşılacağını” yerine “ulaşılmayacağım” getirilmeli
D) “biliyor olmalılar” yerine “biliyorlardır” getirilmeli
E) “olmalılar’ yerine “olabilirler” getirilmeli 

3.Önümüzdeki haftanın programlarından bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık sayın seyirciler.
Bu cümledeki düşünme hatasını gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1987-ÖSS)
A) “önümüzdeki” yerine “gelecek” kelimesi getirilmeli 
B) “çalıştık” yerine “çalışıyoruz” kelimesi getirilmeli.
C) “hatırlamaya” yerine “tanıtmaya’ kelimesi getirilmeli 
D) “önemli” kelimesi “bazılarını” kelimesinden önce getirilmeli
E) “sayın dinleyiciler” sözü cümle başına alınmalı

4. Shakespeare’in oyunları arasında en sık sahnelenen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimsenenler arasında Hamlet ve Othello’dur.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1987-ÖSS)
A) “en çok” sözü kaldırılmalı
B) “en sık” sözü kaldırılmalı
C) “ve” yerine “ile” kelimesi getirilmeli
D) “oyunları” sözünden sonra gelen “arasında” kelimesi kaldırılmalı
E) “Hamlet” sözünden önce gelen “arasında” kelimesi kaldırılmalı

5. Bunun üzerine üyeler, bir an sessizlik içinde kaldılar ve herkes ellerini havaya kaldırarak söz istediler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1987-ÖSS)
A) “üyeler” kelimesi kaldırılmalı
B) “ve” kelimesi çıkarılıp, yerine virgül (,) konmalı
C) “herkes” kelimesi kaldırılmalı
D)”bunun üzerine” sözü “üyeler” kelimesinden sonra getirilmeli
E) “ellerini” kelimesi kaldırılmalı


6.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, “yaklaşık” kelimesi yanlış kullanılmıştır? (1987 -ÖSS)
A) Ev ona, yaklaşık hesapla otuz milyon liraya mal olmuştu.
B) Köy Ankara’ya yaklaşık olarak yetmiş kilometre uzaktaydı.
C) Doğup büyüdüğü kasabaya, yaklaşık on yıldır uğramamıştı.
D) Bu büyük apartmanlar, birbirine yaklaşık yapılmıştı.
E) Yaklaşık olarak üç metre kumaşın yeteceğini sanıyordu.

7. İçtenlikle (I) söylüyorum: eğer (II) vapur biletini (III) almamış olsaydım, (IV) bu geziden (V) vazgeçerdim.
Bu cümleden altı çizili sözcüklerin hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez? (1988-ÖSS)
A) I. B)II. C) III. D) IV. E) V.

8. Arkadaşım gördüklerini, duyduklarını gizli bir sırmış gibi yavaşça kulağıma fısıldadı.
Bu cümlede gereksiz kullanılmış iki sözcük aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? (1988-ÖSS)
A) Arkadaşım – bir     
B) Bir – yavaşça       
C) Arkadaşım – gibi     
D) Gizli – yavaşça       
E) Gizli – sırmış

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1988-ÖSS)
A) Hastalığı nedeniyle bir süre geri hizmete alınması onu bir hayli üzdü.
B) Hemen getireceğini söyleyerek aldığı makası hâlâ geri iade etmemiş.
C) Onun, bu küçücük ricamı geri çevireceğini hiç sanmıyorum.
D) Bu işte geri planda kalmak istemem.
E) Olayın geri kalan bölümünü siz anlatın.

10. Genç sanatçılara, yapıtlarının konularını seçerken nelere önem vermelerini anlatıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? (1988-ÖSS)
A) “vermelerini” yerine “vermeleri gerektiğini” sözü getirilmeli.
B)”nelere” yerine “hangi noktalara” sözü getirilmeli.
C) “sanatçılara” yerine “sanatçıların” sözü getirilmeli.
D) “seçerken” yerine “seçmekte” sözü getirilmeli.
E) “anlatıyor” yerine “belirtiyor” sözü getirilmeli.

11. Vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını sağlayacaklar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? (1988-ÖSS)
A) “göre” yerine “uyularak” sözü getirilmeli.
B) “toplanacağını” yerine “toplanmasını” sözü getirilmeli.
C) “yeni” den sonra “bir” sözü getirilmeli.
D) “sisteme” yerine “kurala” sözü getirilmeli.
E) “sağlayacaklar” yerine “sağlamalılar” sözü getirilmeli.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1988- ÖSS)
A) Okula başladığımızdan beri birbirimizden hiç ayrılmadık.
B) Okula başlayışımızdan beri birbirimizden hiç ayrılmadık.
C) Okula başlayalı beri birbirimizden hiç ayrılmadık.
D) Okula başlayışımızdan bu yana birbirimizden hiç ayrılmadık.
E) Okula başladığımızdan itibaren birbirimizden hiç ayrılmadık.

13. Ülkemizde başarıyla gerçekleştirilen bu tür ameliyatlarda, ölüm şansı, Amerika’da yapılanlardan ancak yüzde bir fazladır.
Bu cümledeki bir sözcüğün yerinde kullanılmamasından doğan anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? (1989-ÖSS)
A) “tür” sözcüğü atılarak
B) “gerçekleştirilen” yerine “yapılabilen” sözcüğü getirile-rek
C) “yapılanlardan” yerine “yapılan ameliyatlarda” getirilerek
D) “ancak” sözü atılarak
E) “şansı” yerine “olasılığı” sözcüğü getirilerek

14. Batı ve güney bölgeleri yağmurlu geçerken, öte yandan doğu ve kuzey bölgeleri soğuk geçer.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? (1989-ÖSS)
A) “yağmurlu geçerken” yerine “ile” sözcüğü getirilmeli.
B) “geçerken” yerine “geçip” sözcüğü getirilmeli.
C) “öte yandan” sözü atılmalı.
D) “doğu ve kuzey” yerine “doğu ile kuzey” sözü getirilmeli.
E) “kuzey bölgeleri” yerine “kuzey bölgesi” sözü getirilmeli.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1989-ÖSS)
A) Önemsiz şeyler üzerinde boşu boşuna zaman harcadı.
B) Görüşleri doğru ya da yanılmış olabilir.
C) Dünyada kaç tür olduğu bilinmemektedir.
D) En çok tartışılan konulardan biri de müziktir.
E) Doğanın kış aylarında başka bir çekiciliği vardır.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? (1990-ÖSS)
A) Burada, en çok eski arkadaşlarımı arıyor, özlüyorum.
B) Konunun az bilinen bir yönüne ışık tutuyor, aydınlatıyor.
C) Yeni çıkan kitapları alıyor, hemen okuyorum.
D) Gezilerinde yeni yerler görüyor, değişik insanlar tanıyor.
E) Yaptıklarını yeterli bulmuyor, eleştiriyor.

17.Bu yasadan, özel ve kamu kuruluşlarında çalışanlar yararlanacak.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? (1990 -ÖSS)
A)”yasadan’ dan sonra “bütün” sözcüğü getirilerek
B) “ve” sözcüğü kaldırılarak
C) “ve” yerine, “kuruluşlarla” sözcüğü getirilerek
D) “çalışanlar”dan sonra “kesinlikle” sözcüğü getirilmeli
E)“yararlanacak” yerine “yararlanabilir” sözcüğü getirilerek


18. Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir? (1990-ÖSS)
A) “sara nöbetlerine” sözü ile ”ölüme” sözcüğü yer değiştirilerek
B) “yol açabilir” yerine “neden olabilir” sözü getirilerek
C) “sara” sözcüğü kaldırılarak
D) “zarı” yerine “zarının” sözcüğü getirilerek
E) “edilmezse” yerine “edilmediğinde” sözcüğü getirilerek


19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ilk kez” sözü gereksiz kullanılmıştır? (1990-ÖSS)
A) Onu ilk kez bu kadar üzgün görüyordum.
B) Uçağa ilk kez bineceği için çok heyecanlıydı.
C) Bu kıyı kasabasına ilk kez gidiyordum.
D) Böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum.
E) Onunla ilk kez bir arkadaş toplantısında tanıştık.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden altı çizili sözcük çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz? (1990-ÖSS)
A) Buradaki gerçek, kanımca sanat gerçeğidir.
B) Her şey sanki aynı anda olup bitiyor gibidir.
C) Bunun nereden kaynaklandığını kestirmek oldukça zordur.
D) Oyunda ayrıca, gülünç bulunabilecek mantıksızlıklara rastlanıyor.
E)Yaşamdaki gerçek ile sanattaki gerçek çoğunlukla aynı değildir.

CEVAPLAR: 1.A, 2.D, 3.C, 4.E, 5.C, 6.D, 7.B, 8.D, 9.B, 10.A, 11.B, 12.E, 13.E, 14.C, 15.B, 16.B, 17.C, 18.A, 19.E, 20.B

Edebiyatsultani.com

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap