Testler

Âşık Tarzı Halk Şairleri Test 1

1. Aşağıdakilerden hangisi Âşık edebiyatı ozanlarından değildir?
A) Âşık Ömer
B) Bayburtlu Zihni
C) Hacı Bektaş Veli
D) Karacaoğlan
E) Katibi

2. Şarkışla’nın Sivrialan köyünde doğmuştur. Çocukluğunda geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybetmiştir. İçli bir saz şairidir. Şiirlerinde insan, yurt, tabiat sevgisi konuların dile getirmiştir. TRT Ankara ve İstanbul radyolarında program yapmıştır. Ahmet
Kutsi Tecer tarafından edebiyatımıza kazandırılmıştır. Deyişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın ozanın eserleridir.
Bu parçada sözü edilen Halk edebiyatı ozanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dadaloğlu
B) Bayburtlu Zihni
C) Erzurumlu Emrah
D) Âşık Veysel
E) Âşık Ömer

3.Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı şairlerimizden değildir?
A) Şeyh Galip
B) Âşık Ömer
C) Eşrefoğlu Rumi
D) Gevheri
E) Dertli

4.Âşıklık geleneğinde usta kabul edilen ünlü bir halk şairidir. İyi bir medrese eğitimi görmüş ve tasavvufla ilgilenmiştir. Farsça ve Klasik Türk edebiyatını bilen şair, Klasik Türk edebiyatının mükemmellik anlayışını bütün şiirlerine yansıtarak aruz ve heceyle tasavvufi
aşkı anlatan şiirler yazmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hayali
B) Âşık Ömer
C) Dertli
D) Dadaloğlu
E) Karacaoğlan

5.Aşağıdaki ozanlardan hangisi Klasik Türk edebiyatından (Divan Edebiyatı) hiç etkilenmemiştir?
A) Dadaloğlu
B) Âşık Ömer
C) Gevheri
D) Yunus Emre
E) Bayburtlu Zihni

6.
I.Dadaloğlu
II.Köroğlu
III.Karacaoğlan
Aşağıdakilerden hangisi bu halk ozanlarının ortak özelliğidir?
A) Güneydoğu Toroslarda yaşamaları
B) Aruzla da şiirler yazmaları
C) Divan geleneğinden etkilenmemeleri
D) Daha çok koçaklamalarıyla tanınmaları
E) Aynı yüzyılda yaşamaları

7. Değişik türlerde eser vermiş olsalar bile bazı türler sanatçı adının duyulmasında daha etkili olmuştur.
I.Kayıkçı Kul Mustafa-destan
II.Dadaloğlu-koçaklama
III.Karacaoğlan-güzelleme
IV.Pir Sultan Abdal-varsağı
V.Seyrani-taşlama
Yukarıda verilen sanatçı ve tanınmasında daha etkin olan edebi tür eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
D

8. …. Denince akla kavga, yiğitlik şiirleri gelir. 16.yüzyılda yaşadığı sanılmaktadır. Asıl adının
Ruşen Ali olduğu rivayet edilmektedir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Dadaloğlu
B) Karacaoğlan
C) Kaygusuz Abdal
D) Köroğlu
E) Kayıkçı Kul Mustafa

9. Halk edebiyatı şairlerinden olmasına rağmen divan etkisi altında kalmış, aruzla da şiirler yazmış şairlerimiz aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?
A) Âşık Ömer-Erzurumlu Emrah
B) Gevheri-Dadaloğlu
C) Karacaoğlan-Bayburtlu Zihni
D) Pir Sultan Abdal-Seyrani
E) Âşık Veysel-Dertli

10. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Yunus Emre, Kaygusuz Abdal gibi tasavvuf şairleri hem heceyi hem de aruzu kullanmış,
Pir Sultan Abdal her zaman heceye sadık kalmıştır.
B) Eşrefoğlu Rumi, Hacı Bayram Veli, Hacı Bektaş Veli tasavvuf edebiyatı yazarlarıdır.
C) Âşık edebiyatının en lirik şairi Köroğlu, koçaklama dendiğinde akla gelen ilk isim ise Karacaoğlan’dır.
D) Yergi ve mizah şiirinde Seyrani, Bayburtlu Zihni önemli isimlerdir.
E) Erzurumlu Emrah, Dertli, Seyrani gibi isimler âşık edebiyatının tasavvufla da ilgilenen
ozanlarıdır.

11.
I. Sergüzeştname
II. Dostlar Beni Hatırlasın
III. Risaletü’n Nushiye
IV. Nemçe Destanı
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda numaralanmış eserlerden birine sahip değildir?
A) Yunus Emre
B) Dadaloğlu
C) Karacaoğlan
D) Bayburtlu Zihni
E) Âşık Veysel

12. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Gevheri aruzu kullanmış olsa da asıl gücünü heceyle yazdıklarında göstermiştir.
B) Dadaloğlu; şiirleri kadar mertliği, kahramanlığı ile de tanınmıştır.
C) Seyrani, divan şiirinden ve tasavvuftan etkilenmiş, tüm şiirlerini heceyle yazmıştır.
D) Ercişli Emrah divan edebiyatından etkilenmemiştir.
E) Âşık Ömer, 17.yüzyılda âşık edebiyatının en ünlü en çok eser bırakan ismidir.

13.Âşık Veysel ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirlerinde aşk, yurt ve toprak sevgisi, alışılagelen bir söyleyişten uzak bir duyarlılıkla dile gelir.
B) İç dünyasına çekilen şairin şiirlerinde insan önemli bir malzeme olarak yer alır.
C) Yedi yaşında gözlerini yitirmesine rağmen şiirlerinde çiçekler; allı yeşilli, sarılı morlu renkler kol kola gezer.
D) Kendi kendisine ulaştığı insanseverlik, şiirlerinin diğer bir yönüdür.
E) Âşıklık geleneğinin son döneminde yetişen büyük üstatlardan olup şiirlerinde önceleri Adlî
mahlasını kullanmıştır.

14. Köroğlu ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Rumlara karşı İslam’ı yaymaya çalışan kültürlü bir şair ve kahramandır.
B) Hakkındaki öyküler Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar yayılmıştır.
C) Hakkındaki hikayeler yeni zaman ve mekana uyarlanarak mahallileştirilmiştir.
D) En çok koçaklamalarıyla tanınmış olan şair, yiğitliğin sembolü olmuştur.
E) Aynı zamanda bir halk hikayesi kahramanıdır.

15. Aşağıdakilerin hangisinde şair-yapıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Genç Osman Destanı-Kayıkçı Kul Mustafa
B) Risaletü’n Nushiye-Yunus Emre
C) Sergüzeştname-Bayburtlu Zihni
D) Nutuk-Hacı Bektaş Veli
E) Budalaname-Kaygusuz Abdal

16. … Doğu Anadolu’da yetişen şairlerdendir. Âşık geleneğinin son temsilcilerindendir.
Koşma ve semai ustasıdır. Aynı zamanda destan şairidir. Destanlarında sosyal konuların
yanında deprem ve yangın gibi felaketleri de işlemiştir. Hayali sevgilisi Gülperi’yi bulmak için
yaşadığı maceraları anlattığı hikayeleri ile ünlüdür. Özgün söyleyişiyle 20.yüzyıl halk
ozanlarını etkilemiştir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki halk şairlerinden hangisi getirilmelidir?
A) Âşık Veysel
B) Seyrani
C) Sümmanî
D) Erzurumlu Emrah
E) Gevheri

CEVAPLAR: 1.C, 2.D, 3.A, 4.B, 5.A, 6.C, 7.D, 8.D, 9.A, 10.C, 11.B, 12.C, 13.E, 14.A, 15.D, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap