Testler

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri Test 1

1.Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde varlığını sürdüren edebî topluluklardan değildir?
A) Beş Hececiler
B) Yedi Meşaleciler
C) Maviciler
D) Garip Akımı
E) İkinci Yeni

2.Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşale topluluğunun özelliklerinden biri değildir?
A) Şiirlerini Yedi Meşale adlı dergide yayımlamışlardır.
B) İçtenlik, canlılık ve sürekli yenilik ilkeleriyle yola çıkmışlardır.
C) Topluluğu oluşturan sanatçılar şiir dışında eser vermemişlerdir.
D) Beş Hececiler’in yazdıkları şiirleri beğenmedikleri için onlara bir tepki olarak ortaya çıkmışlardır.
E) Anadolu’yu yurtseverlik anlayışıyla anlatmayı düşünmüşlerdir; ancak pek başarılı olamamışlardır.

3. Aşağıdakilerin hangisinde İkinci Yenicilerle ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Şiir dışındaki türlerde eser yazmamışlardır.
B) Şiirde basitliğe, sıradanlığa ve yalın bir söyleyişe yer vermemişlerdir.
C) Şiirde duygu ve çağrışımı öne çıkarmışlardır.
D) Şiirde günlük dilden ve folklordan yararlanmışlardır.
E) Bilgi seviyesi yüksek, seçkin bir kesim için şiir yazmışlardır.

4.1940’ta şiir görüşlerini anlatan bir kitapla ortaya çıkmışlardır. Günlük konuşma dilini şiire getirirler. Buna alışık olmayanlara garip gelecek yeni bir şiir estetiği meydana getirmişlerdir; sanatlı söyleyişten ve şairanelikten uzak, yalın bir söyleyiş kurmaya çalışmışlardır.
Yukarıda özellikleri anlatılan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yedi Meşaleciler
B) Beş Hececiler
C) Garipçiler
D) Hisarcılar
E) İkinci Yeniciler

5.Bir derginin etrafında toplanan sanatçılar, edebiyatla ilgili görüşlerini: “Yazılarımızı müşterek neşretmemizin sebebi, memleketimizde son edebi cereyanları gösterecek toplu bir eser vücuda getirmek arzusudur. Yazılarımızda ne dünün mızmız ve soluk hislerini ne son zamanların renksiz ve dar Ayşe, Fatma terennümünü bulacaksınız. Siz her şeyden evvel duygularımızı başkalarının manevi yardımına muhtaç kalmadan ifade etmeye çalıştık.” sözleriyle açıkladılar. Ziya Osman Saba bu topluluğun şiir alanındaki en önemli temsilcisi kabul edilir.
Bu parça sözü edilen edebi topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş Hececiler
B) Yedi Meşaleciler
C) İkinci Yeniciler
D) Garipçiler
E) Fecr-i Aticiler

6. “Ölçü yerine dizeye bağımsızlık sağlamak; uyak gerekliliğinden sıyrılmak; şairane söyleyiş ve görüntülerden kurtulmak; düşlem dünyasının duvarlarından atlayarak gerçek ve günlük yaşama ya da yaşananlar arasına girmek; halktan her şeyi, insanı, konuyu, deyişleri şiire almak, yergi ve espriye yer vermek; özentili ve yapmacıksız olmak, doğal, yalın ve içten olmak …”
Yukarıda ilkeleri verilen şiir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkinci Yeni
B) Garip Akımı
C) Beş Hececiler
D) Hisarcılar
E) Yedi Meşaleciler

7.Bu dönemde dildeki sadeleşme hareketi yerleşmiştir. Atatürk devrimlerinin hazırlayıcılığını, yaygınlaştırılmasını ve savunuculuğunu aydınlar, edebiyatçılar yüklenir. Edebiyatta yeni üsluplar, olayların geliştiği yeni mekanlar, yerler görülmeye başlamıştır. Bu dönemdeki tiyatro eserlerinde milli konular işlenmiştir.
Bu parçada verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Servetifünun Edebiyatı
B) Milli Edebiyat
C) Cumhuriyet Edebiyatı
D) Tanzimat Edebiyatı
E) Fecr-i Ati Edebiyatı

8.Aşağıdakilerden hangisi öz şiir anlayışının özelliklerinden birisi değildir?
A) Şiirde şekil özelliklerine önem verilmiştir.
B) İçsel ve gizemsel bir yaklaşımla insan anlatılır.
C) Şiirde toplumsal fayda gözetilir.
D) Şairlerin kendilerine özgü imge düzenleri vardır.
E) Güzel şiir ancak çalışarak elde edilir.

9.
Nedir benim bu çilem
Hesap bilmem
Muhasebe memuruyum
En sevdiğim yemek imambayıldı
Bu şiir, hangi edebi dönem veya edebiyat topluluğunun anlayışıyla yazılmış olabilir?
A) Milli Edebiyat
B) Beş Hececiler
C) Garipçiler
D) İkinci Yeni
E) Fecr-i Aticiler

10. İkinci Yeni topluluğu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Garip Hareketi’ne bir tepki olarak doğmuştur.
B) Mantığa dayalı şiirler yazmışlardır.
C) Halk şiirine sırt çevirmişlerdir.
D) İkinci Yenicilere göre şiir öykü anlatmamalı, diğer edebi türlerinden kendini net bir çizgi ile ayırmalıdır.
E) Anlamca kapalılığı, somutluğa karşı soyutluğu savunmuşlardır.

11. Aşağıdakilerden hangisi, ayraç içinde verilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) “Birinci Perde” adlı şiir kitabını yayımlayan sanatçı, daha sonraki yıllarda edebiyat ve tiyatro tarihi ile ilgili araştırmalar yaptı. (Muammer Lütfi Bahsi)
B) “Odalar ve Sofalar” adlı kitapta şiirlerini yayımlayan şair, edebiyat hayatına çeviri ve inceleme çalışmalarıyla devam etmiştir. (Sabri Esat Siyavuşgil)
C) Şiirlerinde çoğunlukla duygusal, epik ve pastoral konuları işleyen sanatçı, “Tunç Sesleri”, “Geçmiş Geceler”, “Bizim Türküler” adlı şiir kitaplarını yayımlamıştır. (Vasfi Mahir Kocatürk)
D) Şiirlerinde daha çok sosyal konuları, acıları, sevinçleri, insanî zaaflarıyla halktan kişileri ele alan şair, “Kahramanlar”, “Onar Mısra” adlı şiir kitaplarıyla bilinir. (Yaşar Nabi Nayır)
E) Yedi Meşaleciler içerisine şiir türünde eser vermeyip öyküleriyle katılan tek sanatçıdır. (Kenan Hulusi Koray)

12.
I. Yort Savul
II. Arz-ı Hal
III.Yerçekimli Karanfil
IV.Umutsuzlar Parkı
III. Ezra ile Gary
Yukarıdaki eserlerden hangileri, aynı sanatçıya aittir?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

13.
I. Egzotik Şiir
II.Mistik Şiir
III.Ölüm teması
IV.Varlık dergisi
Aşağıdaki sanatçıların hangisi, yukarıdaki kavramlardan biriyle eşleştirilemez?
A)Asaf Halet Çelebi
B)Cahit Sıtkı Tarancı
C)Necip Fazıl Kısakürek
D)Yaşar Nabi Nayır
E)Oktay Rıf’at

14.Aşağıdaki özellikleri verilen şiir anlayışlarından hangisi ayraç içinde verilen şairle ilişkilendirilemez?
A) Anadolu, toplum sorunları, millî duygular şiirin ana konusunu oluşturur. (Faruk Nafiz Çamlıbel)
B) Aşırı duygusallığa, şairaneliğe, basmakalıp söyleyişe karşı çıkmışlardır. (Orhan Veli Kanık)
C) Şiirin estetik kaygılardan çok, ideolojik ve düşünsel işlevi olduğuna inanmışlardır. (Ataol Behramoğlu)
D) Her türlü düşünsel eğilimin dışında bireysel şiirler yazmayı amaçlamış, biçim endişesini öne çıkarmıştır. (Ahmet Muhip Dıranas)
E) İmge, hayal gücü ve duyguya ağırlık vererek yeni bir şiir dili geliştirmeye çalışmıştır. (Cahit Külebi)

15.
I. Attila İlhan
II.Ahmet Hamdi Tanpınar
III.Oktay Rifat
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sanatçıların ortak özelliğidir?
A) Aynı edebî topluluk içinde yer almaları
B) Şiir dışında roman da yazmaları
C) İkinci Yeni hareketine karşı çıkmaları
D) Şiirlerinde toplumsal konulara yer vermemeleri
E) Hece ölçüsüyle şiir yazmaları

 

CEVAPLAR: 1.A, 2.C, 3.A, 4.C, 5.B, 6.B, 7.C, 8.C, 9.C, 10.B, 11.A, 12.D, 13.E, 14.E, 15.B

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap