Testler

Cümlenin Ögeleri Test 5-8.Sınıf Türkçe

Yüklem ve özneyi bulma ile ilgili testtir.

CÜMLENİN ÖGELERİ TEST 5 (8.SINIF TÜRKÇE)

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem olarak gösterilen altı çizili sözcük veya söz öbekleri yanlış gösterilmiştir?
A) Egemen olma duygusu evrensel bir duygudur.
B) Bu duyguyu adil ve doğru yönetebilmek, tarihte çok az kişide gerçekleşmiştir.
C) Psikolojik savaşın birinci adımı, düşmanını ve kendini iyi tanımaktır.
D) İnsanlığın hizmetindeki en kuvvetli ilaçlar kelimelerdir.

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki yüklem bulunmaktadır?
A) Bu çaba yeni değil, insanın var oluşundan beri vardır ve var olmaya devam edecektir.
B) Psikiyatri ve psikoloji, insanı ele alan diğer bilim dallarından farklı olarak, ruh ve beden ilişkisinin getirdiği çelişkiye çözüm aramak zorunda kalmıştır.
C) Fizyolojik psikolojinin ve beyin işlevlerinin neler olduğunun daha çok bilinebilir olması, insanı etkilemek isteyen kişi ve kuruluşların çok dikkatini çekmiştir.
D) Şimdiye kadar yapılmış en büyük makine olan internet, giderek büyüyecek ve önem kazanacaktır.

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir söz grubundan oluşmuş özne yoktur?
A) Bilgi teknolojisi dünyanın her yerine yayılacak, aletleri küçülecek, herkesin taşıyabileceği bir hale gelecek.
B) Müstakil bir dünya kültürü oluşacak, diğer kültür ve dillerden çoğu yok olacaktır.
C) Bu durum beklenmedik olaylar ve tehlikelere de neden olabilecektir.
D) Badem büyüklüğünde olan amigdal ise, duygusal durumların uzmanıdır.

4. * Şebnem Hanım, yine iki dirhem bir çekirdeksiniz.
* İnsanların çoğu kırsal kesime, tatil yörelerine yerleşecek, bilgi teknolojisi ile işlerini bulunduğu yerden yürütecektir.
* Bu durum, organizmanın sonuçları değerlendirerek, yeni başlangıçlar yapması için kendini güvende hissedeceği içe dönüklüğün bir işaretidir.
Yukarıdaki cümlelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Tamlama biçiminde kurulmuş yüklem
B) Deyimden oluşmuş yüklem
C) Fiil soylu yüklem
D) İkilemeden oluşmuş yüklem

5.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde alacağımız cevap yüklemdir?
A) Misafirliğe giderken hediye olarak ne götürelim?
B) Benden başka kim seni ziyarete geldi?
C) Gün Olur Asra Bedel romanını hangi kitapçıdan alabilirim?
D) Amigdali alınmış hayvanlarda; korku, öfke, yarışma ve iş birliği güdüleri kaybolur mu?

6. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili yüklem isimdir?
A) Beyin haritalaması yöntemi ile çalışarak, duygusal beyin devrelerini çözüp eski bilgileri değiştirdi.

B) Anlama, kavrama, dikkat, karar verme, plan yapma, strateji üretme gibi özellikler, beyin ön bölgesinin işlevidir.
C) Kalbin, sadece beyne kan pompalayan bir organ, insanın duygu, düşünce, ve davranışlarının yönetildiği organın da beyin olduğunu yine bu gelişmeler kanıtlandı.
D) Moleküler biyoloji ve genetik bilimindeki muazzam ilerleme, her türlü duygunun genler tarafından salgılanan enzimlerin yönlendirdiğini söylüyor.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasıdır?
A) Çevremizde gördüğümüz bazı zor insanlar vardır.
B) “Öküzün altında buzağı  arayan”  tipler olarak bilinen bu kişiler, zor insanlardır.
C) Aslında yaşadıkları güvensizlik, kendi kafaları içindedir.
D) Böyle insanların mutlu görünümleri pek yoktur.

8. “Başkaları tarafından sömürüleceği ve kullanılacağı veya zarar göreceği beklentisi içindedirler.”
Yukarıdaki cümle ile öge dizilişi bakımından özdeş cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendileri gibi düşünmeyen ve yaşamayan insanları, düşman görme eğilimi sağlıklı bir ruh hali değildir.

B) İnternette pek çok parlak fikir yığını arasında, yolunuzu bulmanız hiç de kolay değildir.
C) Yalancılık, öz ve sözün bir olmaması durumudur.
D) İnternet nedeniyle günümüzde sahte bir dünya oluşmuştur.

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yüklem değildir?
A) Kısa vadede insanlar görüntüleriyle karşılanır, kişilikleriyle kabul edilir.
B) Yalancı kişiler güç, imkan ve para gittiğinde yalnız kalırlar.
C) Yalancı kişilerin dostlukları, gülüşleri, yardımları sahtedir ve çıkar odaklıdır.
D) İnternetin insanlığa kattığı çok fayda var, ama yalancılığı doğallaştırdığı da bir gerçek.

10. Arkadaş ilişkilerinde yalancı bir kişiye doğruyu söyleyip ona yardım etmek gerekir. Yalancı kişinin karşısında sessiz kalmak, onaylamak, kendi çıkarın için sessiz tasvip etmek, yalancılığı besler. Vücuda mikrop girdiğinde ilk olarak el yıkanır. Yalan da böyledir. İlk anda zararı yoktur ama yalancılığı onaylamayıp, bunu da söylemek dostça bir tavırdır. Yalancı kişilere doğruları söylemek insanlara hizmettir. Yalancılıkla en iyi mücadele yöntemi doğru davranış kalıplarını artırmaktır.
Yukarıdaki paragrafta kaç yüklem vardır?
A) 5            B) 6              C) 7              D) 8

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi fiilimsidir?
A) Yeni bir konuşmanın zahmetine hiç girmeden yolumuza yürüyüp devam etmeli miydik?
B) O biricik anda, onca zaman acı ve tereddüt hikayelerini dinlediğim bu kadının yanından geçip gidemezdim.
C) Üstelik onun derdiyle aynı durumda olmuş, onun en derin mağarasına çok yaklaştığım bir yere kadar ruhuna sokulmuştum.
D) Yaptığı en iyi iş odun kırmaktı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz grubu, cümlenin öznesi yanlış veya eksik gösterilmiştir?
A) Ağzımızdan çıkan sözler, çıkmayanları gizliyor.

B) Kocaman bir gülümseme yerleşmişti yüzüme, onun da yüzü mutluluktan ışıl ışıldı.
C) Bir şaşkınlık bulutu içimde yer değiştirdi.
D) Mutlu insanların ruhunda yaralar açılıyor, üzgün insanların ruhundaki yaralar iyileşiyor.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) O gün çokça üzüntülerin omuzlarının üzerine külçe gibi çöktüğü, yürüyüşünü ağırlaştırdığı günlerden biriydi.
B) Mustafa içinden gelen sesi dinledi.
C) İnsan için bir umut varsa, o da kendisini iyiliğe çağıran sese kulaklarını tıkamamasıdır.
D) Delikanlının öfkesi dindi, konuştukça bir çınar serinliği üzerlerine sindi.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok özne kullanılmıştır?
A) Taşralarda ağırbaşlı kitaplar okumaya kalkışan öğrencileri, arkadaşları sarakaya alır.

B) Ben senin tanığınım, senin yaralarının, senin varlığının. 
C) Elinde hiçbir şey yoktu, ben ona kaç kere söyledim.
D) Yeryüzünde her insanın haysiyetli bir hayatı hak ettiğini düşünmek, özü itibariyle çok güzel ve ahlaki bir düşüncedir. 

15. “Bizi ayırdığını düşündüğümüz her şey belki de birbirimize sesimizi duyurabilmemizin bir vasıtası.”
Yukarıdaki cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) her şey

B) bir vasıtası
C) düşündüğümüz
D) bizi ayırdığını düşündüğümüz her şey

 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlış gösterilmiştir?
A) Taşların yanında, duman halinde, sıcak ve ince zerreler uçuşur.
B) Hâlbuki döşemedeki küçük kapağı kaldırınca soğuk su damlaları insanın yüzüne yayılır.
C) Yukarıdaki tahta oluktan inen sular, kavak ağaçlarında esen kış rüzgârı gibi uğuldar.
D) Taşların kâh yükselen, kah alçalan ağlamaklı sesleri kayışların tokat gibi şaklayışına karışır.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gizli özne kullanılmıştır?
A) Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en büyük tesiri yapmıştır.

B) Aradan aylar geçtiği halde bir türlü bu tesirden kurtulamadım.
C) Raif Efendi’nin saf yüzü, biraz dünyadan uzak, buna rağmen bir insana tesadüf ettikleri zaman tebessüm etmek isteyen bakışları gözlerimin önünde canlanıyor.
D) Halbuki o hiç de fevkalade bir adam değildi.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne işi yapmamıştır?
A) Siz niye gelmediniz buraya?
B) Toplantıya bütün veliler çağrıldı.
C) Duvardaki resmi siz mi yaptınız?
D) Yerdeki halıların tümünü temizledik.

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmaktadır?
A) Pek alelade, hiçbir özelliği olmayan, her gün etrafımızda yüzlercesini görüp de bakmadan geçtiğimiz insanlardan biriydi.

B) Hayatının bildiğimiz ve bilmediğimiz taraflarında insana merak verecek bir yön olmadığı muhakkaktı.
C) Böyle kimseleri gördüğümüz zaman çok kere kendi kendimize sorarız.
D) İnsanlar ne bulacaklarını tahmin ettikleri şeyleri araştırmayı tercih ediyorlar.

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir kelime grubundan oluşmamıştır?
A) Dibinde bir ejderhanın yaşadığı bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, dibinde ne olduğu hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan kolaydır.

B) Benim de onun daha yakından tanımam sadece bir tesadüf eseri değildi.
C) Sence bir bankadaki küçük memuriyetimden neden çıkarıldım.
D) Beş on kuruş param, yaz aylarını sürünmeden geçirmemi temin etti.

CEVAPLAR: 1.A, 2.A, 3.A, 4.D, 5.D, 6.B, 7.B, 8.C, 9.C, 10.D, 11.D, 12.A, 13.A, 14.C, 15.D, 16.C, 17.B, 18.B, 19.A, 20.C

cumlenin ogeleri test 5 8.sinif turkce indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap