Testler

Destan Dönemi Türk Edebiyatı Test 1

Destan Dönemi Türk Edebiyatı Test 1

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Oğuz Kağan ve Atilla, Hunların destanıdır.
B) Türkler, İslamiyet’ten önce Göktürk ve Uygur olmak üzere iki milli alfabe kullanmışlardır.
C) Destan dönemi ürünlerinde bütün insanlığa ait değerlerin hakim unsur olduğu söylenebilir.
D) Türk destanlarında ok, yay, ak sakallı koca gibi kavramlara yer verilir.
E) Destan dönemi ürünleri sözlü olarak sonraki nesillere aktarılmıştır.

2. Troya Savaşı . . . adlı destanda yer alan bir savaştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) İlyada
B) Odessa
C) Truva
D) Nibelungen
E) Le Cid

3. Aşağıdakilerden hangisi Oğuz Kağan Destanı ile ilgili değildir?
A) Gün, Ay, Yıldız
B) Urum Kağan, Altın Kağan
C) Bozoklar, Üçoklar
D) Altın Yay
E) Kutluk Dağı

4. (I) Doğal destanda da yapay destanda da olay vardır. (II) Her ikisi de yazarı belli olarak ortaya çıkar. (III) Her ikisinde de olayın çevresinde örgülendiği çekirdek olay vardır. (IV) Nazım olarak oluşturulması da önemli özelliklerinin başında gelir. (V) Yine her ikisinde de ahengi sağlayan unsurlara yer verilir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı söz konusudur?
A) I.     B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.

5. Büyük bir düşman baskını olmuş ve Türk milleti kıyıma uğramıştı. Bir gencin elleri ve kolları kesilerek bırakıldı geride sadece.
Yukarıdaki bölüm destanın hangi özelliği ile eşleştirilir?
A) Doğuş nedeni
B) Yayılma
C) Derleme
D) Olağanüstülük
E) Mit

6. Genellikle destanlarda yer alan evrenin doğuşu, türeyiş, tanrı gibi kavramların anlatıldığı efsanevi anlatımlara … adı verilir.
Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?
A) Destan
B) Mit
C) Doğal destan
D) Derleme
E) Sözlü dönem

7. (I) Destanlar genelde uzun anlatımlardan oluşur. (II) O ulusun millî dil ve şekil özellikleriyle oluşur. (III) Destanların kahramanları da genellikle olağanüstü özellikler taşır. (IV) Destanlar her zaman manzum olarak söylenmiştir. (V) Anlatılanlar toplumda derin bir etki bırakmış olaylardır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.         B) II.         C) III.          D) IV.          E) V.

8. I. Dil o dönemin konuşma dilidir.
II. Söz sanatlarına yer verilmez.
III. İstek, tutku ve beklenti söz konusudur.
IV. Olağanüstülükler ve mitolojik unsurlar yok denecek kadar azdır.
V. Uyak ve redife yer verilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri Türk destanlarının genel özellikleri düşünüldüğünde yanlıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve IV.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

9. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Kırgız-Manas
B) Karahanlı-Satuk Buğra Han
C) Saka-Alp Er Tunga
D) Uygur -Göç
E) Göktürk-Oğuz Kağan

10. *Kaybolmuş Cennet
*İlahi Komedi
*Çılgın Orlando
*Kurtarılmış Kudüs
Yukarıda verilen destanlarla aşağıdaki sanatçılar karşılaştırıldığında aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıdaki destanlardan herhangi birini yazmamıştır?
A) Milton
B) Dante
C) Voltaire
D) Tasso
E) Ariosto

11. Divan edebiyatında mersiye halk edebiyatında ağıt adını alan . . .  İslamiyet öncesi edebiyatına aittir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Koşuk
B) Sav
C) Yuğ
D) Destan
E) Sagu

12. I. Destan dönemi edebiyatında dil saf Türkçedir.
II. Destan dönemi edebiyatının asıl ürünü destan olmakla birlikte koşuklar da önemli bir şiir türüdür.
III. Divanü Lügati’t Türk destan dönemi ürünlerinin örneklerini günümüze taşıyan bir eserdir.
IV. Bugünkü atasözünün karşılığı olan savlar, sadece nazım olarak oluşmuştur.
V. Sözlü dönem Türk edebiyatında dörtlüklerin yanında yer yer beyitler de görülür.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

13. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Destanlardaki mitolojik unsurlar çoğunlukla evrensel özellikler taşır.
B) Destanlarda birden çok anlatıcı bakış açısı kullanılabilir.
C) Destanlar olay çevresinde gelişen metinler arasında yer alır.
D) Destan kahramanları olağanüstü özelliklere sahip olduğu için olağanüstü varlıklarla iletişim kurabilir.
E) Destanın; dönemin tarihi, siyasi, kültürel yapısıyla doğrudan ilişkisi vardır.

14. 
I. Destanlar sözü dönem ürünleridir.
II. Destanlarda ulusa ait özellikler öne çıkar.
III. Mitolojik ögeler insanların açıklayamadıkları kavramlara kutsallık vermesiyle oluşur.
IV. Destanlar nesir olarak oluşan ve gelişen türlerdir.
V. Mitolojik ögelerin kullanımı destanlarla sınırlıdır, günlük hayatta veya sanatta bir etkisi yoktur.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

15. Aşağıdakilerden hangisinde doğal destanlar bir arada verilmiştir?
A) İlyada, Kalevala, Oğuz Kağan
B) İlyada, Kaybolmuş Cennet, Oğuz Kağan
C) Kaybolmuş Cennet, Kalevala, Şehname
D) İlyada, Kurtarılmış Kudüs, Kalevala
E) Kurtarılmış Kudüs, Şehname, Odessa

16. Aşağıdakilerden hangisi destanlar için söylenemez?
A) Çoğunlukla manzumdurlar, manzum-mensur karışık olanlar da vardır.
B) İnsanlığın en eski metinleridir.
C) Destanlarda evrensel özellikler hakimdir.
D) Olağanüstü olaylara sıkça başvurulmuştur.
E) Mitler bu dönemde ortaya çıkmıştır.

17. Aşağıdaki destanlardan hangisi birlikte verildiği ulusa ait değildir?
A) Şehname-Kırgız
B) Kalevala-Fin
C) Ramayana-Hint
D) Oğuz Kağan-Türk
E) İgor-Rus

 

CEVAPLAR: 1.C, 2.A, 3.E, 4.B, 5.A, 6.B, 7.D, 8.C, 9.E, 10.C, 11.E, 12.E, 13.A, 14.E, 15.A, 16.C, 17.A

İndirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
destandonemiturkedebiyatitest1

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap