Testler

EKPSS ORTAÖĞRETİM TÜRKÇE DENEME SINAVI 19

1.Aşağıdaki dizelerin hangisinde şart anlamı vardır?
A) Fakirin anası her sabah sessiz
Ağlar çocuğunun aç çıplak olduğuna
B) Tarihi ne zaman açıp okusam
Günlerce bir ateş şakaklarımda
C) Kara gözlüm efkârlanma gül gayri
İbibikler öter ötmez ordayım
D) Kararan gözlerimle rüzgârda
Sizi dün bekledim o yollarda
E) Bende bir resmi var yarısı yırtık
On yıldır evimin kapısı örtük

2. “Bu tepeye bizim oraları hatırlattığından sık sık gelirim.” cümlesinde eylem nedeniyle verilmiştir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım vardır?
A) Bu güzel kasabada şu anda ne tek damla su, ne de başka bir yaşam belirtisi var.
B) Çocuklar, bu tahta köprüden geçerek okula gidip geliyorlar.
C) Sıcak olacağı sabahın ilk ışıklarından belli olan bir günde yola çıkıyoruz.
D) Orijinal olsun diye köprüyü, hiç kimsenin çekmediği bir açıdan fotoğraflıyorum.
E) Kaçkar Dağı’nın zirvesine çıksaydınız Karadeniz’in sahil kesimiyle iç bölgeleri arasındaki farklı çok rahat anlayabilirdiniz.

3. Hiçbir gerçek konu yoktur ki şair onu gereği gibi işlemesini bildiği andan itibaren şiirden yoksun olsun.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır?
A) İşlemesini bilen şair için her şey şiire konu olabilir.
B) Her şairin kendine özgü kuralları vardır.
C) Hiçbir şair konu bulmada zorluk çekmez.
D) Her şair gerçek konularda şiirler yazar.
E) Şairler, konudan çok, konunun işlenişine önem vermelidir.

4. Eskiden çevirmenler aynı zamanda yazardı. Yazar olmayanların çoğu da yazar donanımına sahipti. Ülkenin kültür hayatında söz sahibiydi. Onlar yazın dünyasının bir parçasıydı, birer kültür insanıydı. Ama artan nüfusla birlikte günümüzde bu düzen bozuldu. Eskisi gibi dört başı mamur çevirmenler yetişmez oldu. Ülkenin kültür hayatında söz sahibi çevirmenin yerini teknisyenler, yani bir işin sanat yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimseler almaya başladı. Bu durum çevirilere de yansıdı.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır?
A) Günümüzde nitelikli çevirmenlerin yetişmemesinden
B) Çevirmenliğin bir meslek hâline gelmemesinden
C) Çevirmenlerin, dil ve anlatıma gereken önemi vermemesinden
D) Çevirmenlerin kendi dillerini yeterince bilmemesinden
E) Çevirmenlerin, edebiyat dünyasından kopuk olmasından

5. (I) Küçük bir Anadolu köyünde öğretmenlik yapıyordum. (II) İlkokulu bitiren öğrencilerime kentlere gitmelerini, oralarda iş bulmalarını öğütlüyordum. (III) Yani öğrencilerimi köyde kalıp buraları imar etmeye, köye göre değişik uğraş biçimlerini denemelerine ikna etmeliydim. (IV) Ama bunun gerçekleşmesinin çok güç bir düş olduğunun bilincine varmıştım. (V) Neticede o köye okuttuğum öğrencilerin çoğu büyük kentlere gitmişler, oralarda iş hayatına atılmışlardı.
“Oysa bunun tam tersini yapmam gerekiyordu.” cümlesi, yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine getirilirse parçanın bütünlüğü bozulmaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

6.Denizanası, soluk maviydi. Üzerinde zaman zaman beyaz ışıklar dolaşıyordu. Derinlere doğru iyice karanlıklaşan, yukarılarda ise koyu bir maviliğe dönüşen sularda, donuk renkli, saydam ve alabildiğine sessiz bir hayalet gibi kayıp gidiyordu, bir bale resitali verircesine… Gittikçe lacivertleşen karanlık mavi içinde, etrafına sihirli ışıklar yayıyordu. Bazen yüzeye iyice yaklaşıyor, güneş ışıkları altında çok kısa bir zaman için buğulu bir altın rengine bürünüyordu. Sonra yeniden derin mavilere doğru sessizce akıyor, arkasında bıraktığı yüzlerce küçücük su baloncukları…
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Sözcüklerin duyguları ifade eden anlamından yararlanma
B) Gözlemlere yer verme
C) Benzetmeden yararlanma
D) Karşılaştırmalara başvurma
E) Varlıkları ayırıcı özellikleriyle anlatma

7. İyi şiirler yazıyorlar. Özellikle bayanlar atak görünüyor. Eskiye göre daha iyi olanaklara sahipler, bilgiye ulaşma konusunda. Bu da onların birikimlerini artırıyor. Önlerinde güzel örneklerin olması, bugüne kadar gelen şiir birikiminden yararlanmaları onlar için büyük avantaj. Genç şairlerden bu avantajı değerlendirenlerin zirveleri zorlayacağını düşünüyorum.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?
A) Genç şairlerin, şiire yenilikler getirdiğine inanıyor musunuz?
B) Genç şairler arasında beğendiklerinizi var mı?
C) Kadın şairler daha mı başarılıdır?
D) Şiirin olanakları günümüzde daha arttı mı?
E) Genç şairler hakkında ne düşünüyorsunuz?

8. Öykü, öncelikle dili kullanma ustalığıdır. Öykücü, dili şairlerden çok daha bir hünerle kullanma zorunluluğu duymalıdır. Üstelik, şiir okuruna tanınan kişisel imgelem gücü, öyküye tanınmamıştır. Dili size özgürleştirerek kullanırsanız gerisini getirirsiniz; yani kişileri, yaşantıları, hikâye tekniğini de…
Bu parçada öykü ile ilgili vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurgusunun sağlam olması gerektiği
B) İçeriği ile anlatımının uyumlu olması gerektiği
C) Biçimsel özelliklerinin ağır basması gerektiği
D) Yalın bir dilinin olması gerektiği
E) Dili ustalıklı kullanmak gerektiği

9. (I) Çini yapımında önemli bir aşama sayılan mozaik çini tekniğinin ilk örneklerine Karahanlılar ve Büyük Selçuklular döneminde İran’da rastlanır. (II) Anadolu Selçukluları döneminde bu yöntem daha da geliştirilir. (III) Çeşitli renklerde sırlanmış levhaların alçı zemin üzerinde bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu yüksek seviyeli teknik, 13.yüzyılda Anadolu’da geniş bir kullanım alanı bulur. (IV) Anadolu’da yapılan çinilerde hakim tek renk hep firuze olmuştur. (V) Hatta Anadolu Selçuklu devrinde en yaygın kullanıma ulaşmıştır. (VI) Firuze çiniler camilerin, medreselerin, sarayların duvarlarını süslemiştir.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.

10. I. Kardeşim, iki gün önce aldığımız oyuncağını da bozmuş.
II. Yerel mahkemenin verdiği kararı yüksek mahkeme bozmuş.
III. Sabahleyin günlük güneşlik olan hava öğleden sonra birden bozdu.
IV. Konuşmacı, kendisini dinlemeyen birkaç kişiyi sözleriyle bozdu.
V. Çocuk, düğmeleriyle oynarken radyoyu yine bozmuş.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “bozmak” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) IV. ve V.

11. Çocuktaki müzik yeteneği, doğadaki petrol yataklarına benzer. Değerlendirilmedikçe doğadaki petrol yatakları hiçbir değer taşımaz. Çocuklardaki müzik yeteneği de böyledir. Bu yetenek ilgilenilmediği takdirde yok olup gider. Nasıl inceleme araştırma çalışmaları ile petrol bulunuyor ve kullanılacak hâle getiriliyorsa çocuktaki üstün yeteneğin ipuçları bulunup ortaya çıkarılmalıdır.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müzik alanında yetenekli kişilerin bulunması gerektiği
B) Müzik yeteneğinin doğuştan geldiği
C) Müzik yeteneğinin çalışılarak geliştirilemeyeceği
D) Müzik yeteneğinin, küçük yaşta keşfedilip geliştirilmesi gerektiği
E) Okullarda yeterli müzik eğitiminin verilemediği

12. Yazın gelmesi ile hayvanlar kış uykularından uyanır.
Aşağıdakilerden hangisinde “ile” sözcüğü bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?
A) Hırsızlar bu kapıyı hangi anahtar ile açtılar?
B) Edirne ile İstanbul’un tarihi mekanlarını rehber eşliğinden gezdik.
C) Dedem ile bu bahçede aylarca çalıştık.
D) Bu yaptıkları ile kime yaranmaya çalışıyor?
E) Elindeki balta ile çam ağacına çıktı ve ağacı yarım saatte budadı.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birleşik zamanlı bir fiil kullanılmamıştır?
A) Bu dere hep böyle gürül gürül mü akıyordu?
B) Zamanında ben sana dememiş miydim Gönül?
C) Ben çok sert konuşunca çocuğun yanakları kızarmış.
D) Bugünlerde bademler çiçek açmaya durmuştu.
E) Küçük Hasan’ı kendi köyünde hiçbir köylü tanımıyormuş.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Üzerimizde, bunca yıldız katlandığımız güçlüklerin yorgunluğu vardı.
B) Yorucu geçen bir günün sonunda bizi keyifli bir akşam bekliyordu.
C) Yıllardır süregelen problemler sona erdi.
D) Yanında kimseyi göremeyince ağlamaya başladı.
E) Yarışmanın sonunda hangisi birinci olacak?

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki” veya “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Olay, dünkü duruşmada karara bağlandı.
B) Yarınki duruşmada bir ay sonraya ertelenmiş.
C) Sabahki duruşmada ifade verdi.
D) Seninki, o duruşmada tanıklık yapmıştı.
E) O bu duruşmada da şahitlik yapacak mı ki?

CEVAPLAR: 1.B, 2.D, 3.A, 4.A, 5.C, 6.D, 7.E, 8.E, 9.C, 10.B, 11.D, 12.B, 13.C, 14.C, 15.B

ekpssortaogretimturkcedenemesinavi19 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap