Çalışma Kitapçıkları

İslamiyetten Önceki Türk Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 1

1. Edebî eser ile tarih arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

2. Türk Edebiyatının dönemlere ayrılmasında kullanılan ölçütleri yazınız.

3. Aşağıdaki edebi türlerin ortaya çıktıkları dönemleri yazınız.

a.Destan:

b.Mesnevi:

c.Halk Hikayesi:

d.Roman:
4. Bir yazar ile yazarın yaşadığı dönem arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

5. Destanlarda gördüğünüz “Mit” kavramı ne anlama gelmektedir? Türklerin destanlarında kullanılan mitlere 5 örnek veriniz.

6. Bir metnin sözlü edebiyat dönemine ait olduğunu nasıl anlarız? Maddeler halinde yazınız.

7. Aşağıdaki boş yerlere uygun bilgileri yazınız.

Edebi eserlerden hareketle bir milletin duygu ve düşüncede geçirdiği sanatçıları ve eserleri inceleyen bilim dalına……………………denir.

Göç Destanında …………………. Hükümdarının ……………………….’le savaşmamak için prensesleriyle evlenmesi ve karşılığında Türklerin kutsal sayılan………………..’ı onlara vermesi konu edinilir. Bu destanda ise ne olursa olsun değerli şeylerin düşmana verilmemesi gerektiği anlatılır.

8.“Sagu” ve “Koşuk” arasındaki ortak özellikleri maddeler halinde yazınız.

9. Oğuz Kağan Destanındaki en önemli Tip kimdir? Özellikleri nelerdir?

10. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

a. Kül Tigin Abidesindeki konulara ve yazılış şekline baktığımızda bu abide için bir………………………. Kitabı gibidir diyebiliriz.

b. Türk edebiyatının ilk yazılı kaynakları……………………………………………………..’dir.

c. Bilge Kağan’ın en önemli özelliği…………………………. bir insan olmasıdır.

ç.  ………………………………….. ve ………………………………………… destanları İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı dönemine, ……………………………………………ve ………………………………………………Destanları ise İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatına ait destanlardır.

Göktürk metinlerinde…………….………………………………inancının etkileri, Uygur metinlerinde ise………………………………………….…inancının etkileri görülür.

KÜLTİGİN KİTABESİ‘ nden

Bu yerde oturup Çin milleti ile anlaştım. Altını,gümüşü, ipeği, ipekliyi sıkıntısız öylece veriyor.

Çin milletinin sözü tatlı, ipek kumaşı yumuşak imiş. Tatlı sözle, yumuşak ipek kumaşla aldatıp

uzak milleti öylece yaklaştırırmış. Yaklaştırıp, konduktan sonra, kötü şeyleri o zaman düşünürmüş. İyi bilgili insanı, iyi cesur insanı yürütmezmiş…

Türk beyleri, milleti, bunu işitin!

11. Metne göre Çin milletinin Türklere karşı davranışı nasılmış? Bilge Kağan’ın vermek istediği iletiyi tek cümleyle yazınız.

12. Göktürk Yazıtları hakkında bilgi veriniz.(Kimin adına dikilmişlerdir, önemi, içeriği, özellikleri, dönemi, yazarı, amacı. vb.)

10. Sınıf Türk Edebiyatı Çalışma Kitapçığı 1 Cevaplar

1. Edebiyat ve Tarih bilimi birbirinden ayrılmayan ve birbirlerinin verilerinden yararlanan iki bilim dalıdır. Edebi eserler Tarihe kaynaklık ederler, Tarihi eserlerden de Edebiyat faydalanır. Çünkü birçok edebi eser tarihi konuları işlemiş ve bunu yaparken de Tarih biliminin verilerinden yararlanmıştır. Tarih de geçmişteki olaylarla ilgili olarak yazılan edebi eserlerden yararlanarak bilgiler elde etmiştir.

2. Türklerin göçlerle yer değiştirmeleri, Tarih boyunca din değiştirmeleri, pek çok kültürle karşılaşmaları, geniş bir coğrafyaya yayılmaları, lehçe, şive ayrılıkları Türk edebiyatının dönemlere ayrılmasında etkili sebeplerdendir.

3. a.Destan: İslamiyet Öncesi Türk edebiyatı
b.Mesnevi: Divan edebiyatı
c.Halk Hikayesi: İslamiyet Dönemi Türk edebiyatı
d.Roman: Batı Etkisindeki Türk edebiyatı

4. Bir yazar yaşadığı dönemin sosyal ve kültürel özelliklerini taşır. Yazarın duygu ve düşünceleri, anlayışı, mantığı ve zihniyeti yaşadığı dönemden izler taşır ve yazar eserlerinde döneminin özelliklerini yansıtır. Yaşadığı dönemin edebiyat geleneğini sürdürür. O döneme ait konuları ve edebi anlayışı yansıtır eserlerinde. Bu sebeple bir yazar asla yaşadığı dönemden ayrı düşünülemez ve yaşadığı dönemle birlikte incelenir.

5. Mit: Olağanüstü özellikleri ifade eden, insanların inanışlarından ve birtakım tarihi olaylardan yola çıkılarak oluşturulan, hayal gücünün etkisiyle şekillenmiş, evrenin doğuşunu, insanın türeyişini açıklamak için ortaya çıkmış olan kavrama denir.
Türk Destanlarındaki mitler: Işık, Kurt, Taş, Ağaç, Gökten kız inmesi.

6. a.Eserler ağızdan ağza söylenerek bugüne gelmiştir.
b. Halk dili kullanılmıştır.
c. Hece ölçüsü kullanılmıştır.
ç. Dörtlükler halinde yazılmıştır
d. Dil sade, yalın ve açıktır.

7. a. Edebiyat Tarihi ,
b. Uygur, Çinlilerle, Taşı

8. 1.Eserler ağızdan ağza söylenerek bugüne gelmiştir.
2. Halk dili kullanılmıştır. Dil sade, yalın ve açıktır.
3. Hece ölçüsü kullanılmıştır.
4. Dörtlükler halinde yazılmıştır
5. Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.

9. Oğuz Kağan’dır. Olağanüstü özelliklere sahiptir. Yiğit, kahraman ve üstün bir liderdir. Halkını seven ve halkını bir araya toplayabilen bir liderdir. Milleti için her şeyi yapabilen bir insandır.

10. a. Nutuk, Öğüt.
b. Göktürk Yazıtları.
c. Milletini kendinden çok düşünen, milletini çok seven.
d. Oğuz Kağan ve Göç, Köroğlu ve Battalgazi.
e. Göktanrı inancının, Budizm inancının.

11. Çinliler ipek kumaş ve tatlı sözlerle Türkleri kendilerine yaklaştırıyor ve sonra onları yok ediyorlarmış. Kısaca düşmanlarının oyunlarına gelme, uyanık ol.

12. Vezir Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tigin adına dikilmişlerdir. Türk adının geçtiği ve ilk edebi eserlerdir. Türk Halkına öğütler verir ve kağanların yaptıkları anlatılır. Göktürk alfabesiyle yazılmışlardır. MS 720-734 yılları arasında dikilmişlerdir. Nutuk özelliği taşır. Yolug Tigin tarafından yazılmıştır.

islamiyet oncesi turk edebiyati calisma kitapcigi 1 indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

2 yorumlar

Yorum yap