Testler

Milli Edebiyat Dönemi’nde Hikâye Test 1

1.Milli Edebiyat döneminde ise içinde bulundukları dönem dolayısıyla sosyal konulara yönelen ve daha realist bir üslupla eser veren yazarlardan (I) Ahmet Hikmet Müftüoğlu, (II) Halide Edip Adıvar, (III) Yakup Kadri Karaosmanoğlu, (IV) Refik Halit Karay, (V) Fakir Baykurt hikâye türünde eser vermiştir.
Yukarıda numaralanmış isimlerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I.    B) II.     C) III.    D) IV.     E) V.

2. Milli Edebiyat Dönemi hikâyeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yazarlar, hikâyelerde milli kaynaklara yönelmişlerdir.
B) Hikâye türü bu dönemde özellikle de Refik Halit’in çabalarıyla bağımsız bir tür halini almıştır.
C) Hikâyeler teknik olgunluğa erişmeye başlamış; olay, zaman, mekân, kişi ve anlatım bir bütünlük içerisinde verilmiştir.
D) Hikâyeler, Yeni Lisan makalesinde ortaya konulan dil anlayışıyla yazılmıştır.
E) Hikâyelerin en belirgin özelliği sade bir dil ile yazılmasıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi hikâyeleri için söylenemez?
A) Hikâyeler çeşitli sebeplerle Anadolu’ya giden yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
B) Aralarındaki farklılıklara rağmen sanatçıların hepsi, yerli yaşamı ve Anadolu’yu eserlere yansıtma konusunda ortak düşüncelere sahip olmuştur.
C) Milli Edebiyat döneminde Çehov tarzı (durum) hikâyeler ağırlıktadır.
D) Milli Edebiyat döneminde “sanat toplum için” anlayışı hâkimdir; bu, hikâyelerde de kendini gösterir.
E) Sanatçılar yaşadıkları dönemin soysal hayatını eserlerine yansıtmayı amaçlamışlardır.

4.Aşağıdakilerden hangisinde Milli Edebiyat Dönemi hikayeleri için söylenemez?
A) Milli Edebiyat sanatçıları, toplumsal sorunları işlemedikleri metinlerde bile eserin temasının milli olmasına özen göstermişlerdir.
B) Hikâyelerin, şanlı geçmişimizden güç alma, millî duyguları pekiştirme ve yeniden güçlü bir millet olarak ayağa kalkabilmek amacıyla yazıldığı görülür.
C) Konular Anadolu’dan ya da milli tarihten seçilmemiştir.
D) Osmanlıcılık, Türkçülük, Batıcılık akımları, temaların belirlenmesinde ana etken olmuştur.
E) Bu dönem hikâyelerindeki temel temalar, “Türkçülük, Anadolu insanının yaşam koşulları, savaş yıllarında çekilen sıkıntılar, bağımsızlık, vatan sevgisi, yanlış Batılılaşma, ilerleme-çağdaşlaşma, gerilik, batıl inançlar, cehalet ve yoksulluk”tur.

5. I. Geri planda da olsa aşk maceraları ve bireysel temalara yer verilmemiştir.
II. Sanatçılar, Anadolu’yu ve Anadolu insanını gözlemlemişler ve tanımışlardır.
III. Eserlerinde gözlemlerini gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmışlar ve realist bir tutum sergilemişlerdir.
IV. Tasvir etme, hikâyelerde kusursuzca uygulanmıştır.
V. Halkın her kesiminin yaşamı hikâyelerde ele alınmıştır.
Milli Edebiyat Dönemi öyküleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) Sadece I.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.
E) I. ve V.

6. I. Hikâyelerde, yeni Türkiye’yi inşa edecek kahramanlar; gününü gün eden emekliler, memurlar; çaresizlikten, yoksulluktan kıvranan insanlar karşımıza çıkar.
II. Sanatçılar, hikâyelerindeki tipleri, dış görünüşleriyle, biçim, çehre ve davranışlarıyla anlatmıştır.
III. Bu dönem hikâyeleri romantizm akımının etkisiyle yazılmıştır denebilir.
IV. Bazı sanatçılar, eserlerini natüralist bir yaklaşımla kaleme almışlardır.
V. Halide Edip’in “Dağa Çıkan Kurt” ve Yakup Kadrilin “Millî Savaş Hikâyeleri” Anadolu yaşamını anlatan eserlerdendir.
Milli Edebiyat Dönemi öyküleriyle ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
D) Sadece III.
E) IV. ve V.

7.  I. Bu dönemin en önemli hikâyecisi Ömer Seyfettin’dir.
II. Ömer Seyfettin, “Maupassant” öykü tekniği ile millî duyarlıkları, toplumsal sorunları hikâyelerinin konusu yapmıştır.
III. Ömer Seyfettin’in “Pempe İncili Kaftan, Kamyon, Başını Vermeyen Şehit” gibi hikâyeleri geçmiş zamanı ve uzak tarihimizi konu alır.
IV. Ömer Seyfettin hikâyelerinde tarihimizde kahramanlılıklar gösteren tiplere yer vermiştir.
V. Sanatçı, gerek öykü tekniği ile gerekse kullandığı yalın dille öykücüğümüzün öncüsü olmuştur.
Ömer Seyfettin’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I.   B)  II.   C) III.   D) IV.    D) V.

8. Aşağıda Milli Edebiyat Dönemi hikâyecileri ve hikâye dalında verdikleri eserler verilmiştir. Hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Aka Gündüz – Türkün Kitabı, Türk Kalbi
B) Ebubekir Hazım Tepeyran – Eski Şeyler
C) Ercüment Ekrem Talu -Teravihten Sahura
D) Refik Halit Karay- Yaşayıp Gördüklerim
E) Ömer Seyfettin-Bomba

9. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi hikâyeleri ve hikâyecileri için söylenemez?
A) Millî Edebiyatçılar Ziya Gökalp’in ve Ömer Seyfettin’in “Yeni Lisan” makalesindeki görüşleri doğrultusunda hikâyelerini yalın bir dille yazmışlardır.
B) Bu dönemde sade dil anlayışı dönemin bütün yazarlarınca benimsenmiş ortak bir tutum olarak göze çarpar.
C) Batı hikâyeleriyle olan sıkı ilişki devam ederken Türk hikâyecileri de ustalaşıp özgün eserler vermeye başlamışlardır.
D) Bu dönemde Refik Halit, sade bir Türkçe ve sağlam cümle yapısıyla dikkat çekmiş “Karay Türkçesi” dedirtecek kadar dilimizi, yani İstanbul Türkçesini başarıyla kullanmıştır.
E) Bu dönem hikâyecilerinin, eserlerini genellikle romantik bir tutumla, bir bölümünün de natüralist bir tutumla yazdığı görülür.

10. (I) Ömer Seyfettin’in “Yalnız Efe” hikâyeleri ile Reşat Nuri’nin “Çalıkuşu“, “Kan Davası” gibi romanlarının isimleri daha sonraları “memleket edebiyatı” olarak anılan bu dönemin özelliklerini açıkça ifade eder. (II) Refik Halit’in Anadolu sürgünü sırasında yaşadığı olaylardan yola çıkarak kaleme almış olduğu “Gurbet Hikâyeleri” büyük bir ilgi uyandırınca Anadolu insanının zorlu yaşamını konu edinen eserlerin yazılması daha da yaygınlaşmıştır. (III) Halide Edip’in “Dağa Çıkan Kurt” ve Yakup Kadri’nin “Millî Savaş Hikâyeleri” Anadolu yaşamını anlatan eserlerden birkaçıdır. (IV) Bu dönemin öykü ve romanlarındaki olaylar, Anadolu’nun çeşitli köşelerinden seçilmiş, halkın her kesiminin yaşamı konu olarak ele alınmıştır. (V) Millî Edebiyat döneminde ise Anadolu’da geçen olaylar anlatılmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde Millî Edebiyat Dönemi hikâyeleriyle ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A)I.         B) II.         C) III.        D) IV.       E) V.

11. (I) Millî Edebiyat dönemi hikâyelerinde mekân olarak İstanbul’un dışına çıkılmıştır. (II) Bu dönem sanatçıları, hikâyelerinde bilinçli olarak ilk kez İstanbul dışına çıkmaya başlamıştır. (III) Bu tutum, Millî Edebiyat ana başlığı altında bir “memleket edebiyatının” gelişmesine de ortam hazırlamıştır. (IV) Refik Halit Karay’ın Memleket hikâyeleri bu çabaların ilgi çekici örnekleri arasında yer alır. (V) Ele alınan konular, tatmin edici bir derinliğe kavuşturulamasa da çok çeşitli konular edebiyatta yer bulmuştur.
Millî Edebiyat Dönemi hikayelerinde “mekân”la ilgili numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A)I.    B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

11. Manzum hikâyelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Manzum hikâyeler, eğitici ve öğretici tarafı ağır basan hikâyelerdir.
B) Manzum hikâyelerde toplumu ilgilendiren olaylar işlenir.
C) Ölçü ve uyak, manzum hikâyelerde önemli unsurlar olarak karşımıza çıkar.
D) Manzum hikâyeler, bir olay örgüsü (serim, düğüm, çözüm) etrafında oluşmaz.
E) Oldukça uzun metinlerden oluşan manzum hikâyelerde düz anlatım ve yalınlık esastır.

12. Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi’nde manzum hikâyeleriyle döneme ışık tutan şahsiyetlerden biridir?
A) Mehmet Akif Ersoy
B) Ömer Seyfettin
C) Ali Canip Yöntem
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

CEVAPLAR: 1.E, 2.B, 3.C, 4.C, 5.A, 6.D, 7.C, 8.D, 9.E, 10.B, 11.D, 12.A

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap