Testler

Servetifünun Edebiyatı Test 18

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI TEST 18

 1. Servetifünun sanatçılarının şiirde ve nesirde etkisinde kaldıkları akımlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
  A) realizm, sembolizm, parnasizm
  B) romantizm, realizm
  C) sembolizm, parnasizm, realizm
  D) sembolizm, romantizm
  E) realizm, klasisizm 
 2. Fransa’da ortaya çıkan Parnasizm akımını benimseyen şairler, şiirle resim çizme yoluna gittiler. Onların şiirlerinde sözcükler öyle uyumludur ki sözcüklerin, dizelerin arkasından yavaş yavaş bir tablonun belirdiği görülür.
  Bu parçada sözü edilen şiir tekniğini edebiyatımızda gerçekleştirmeye çalışan şair aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Abdülhak Hamit Tarhan
  B) Tevfik Fikret
  C) Namık Kemal
  D) Recaizade Mahmut Ekrem
  E) Orhan Veli Kanık 
 3. (I) 1895 yılında Servetifünun dergisi etrafında toplanan gençlerin oluşturduğu bir edebi topluluktur. (II) Servetifünun dergisi, sadece sanat ve edebiyatla sınırlı kalmayıp Türk edebiyatının yenileşmesine katkıda bulunmuştur. (III) Fransız edebiyatına bağlı kalan Servetifünun sanatçıları, Batı’dan alınan nazım şekillerini kullanmışlardır. (IV) Topluma fayda amacıyla eserlerinde anlaşılırlığı esas almışlardır. (V) Hikâye ve romanda realizmin, şiirde parnasizm ve sembolizmin etkisindedirler.
  Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) I.      B) II.       C) III.       D) IV.       E) V. 
 4. Servetifünun edebiyatıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Tiyatro ihmal edilmiş, roman ve şiir türünde eserler verilmiştir.
  B) Romanda realizm ve natüralizm, şiirde parnasizm ve sembolizm etkisi vardır.
  C) Şiirde yeni nazım şekilleri kullanılmış, ahenk ön plana çıkmıştır.
  D) Romanlarda olaylar çoğunlukla İstanbul dışında Anadolu’da geçmektedir.
  E) Şiirde Arapça, Farsça sözcükler sıkça kullanılmış, süslü, sanatlı bir anlatım yapılmıştır. 
 5. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı ile Servetifünun’un ortak özelliğidir?
  A) Eserlerinde Fransız romantiklerinin etkisinde kalmışlardır.
  B) Şiirin araç değil amaç olduğunu düşünmüşlerdir.
  C) Toplumsal mesajlar vermek için roman ve tiyatrodan yararlanmışlardır.
  D) Yabancı sözcüklerle yüklü ağır bir dille eser vermişlerdir.
  E) Fransız şiirinden aldıkları sone, terza rima nazım şekillerini kullanmışlardır. 
 6. Servetifünun edebiyatının ve bu devir şiirinin öncüsüdür. İçerik ve biçim bakımından şiirde yaptığı değişikliklerle dikkati çekti. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının kesin olarak yerleşmesinde büyük rolü oldu. Servetifünuncuların kullandıkları kişisel konularla yetinmedi. Özellikle 1901’den sonra vatan ve memleket konularını işleyen şiirler yazdı.
  Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada sözü edilen sanatçıya aittir?
  A) Rübab-ı Şikeste
  B) Müntehabat-ı Eşar
  C) Tercüme-i Manzume
  D) Şiir ve İnşa
  E) Makber 
 7. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) Sis
  B) Mai ve Siyah
  C) Aşk-ı Memnu
  D) Kırık Hayatlar
  E) Gönül Hanım 
 8. Tevfik Fikret’in çocuklar için yazdığı şiirleri içine alır. Hece ölçüsüyle ve sade bir dille yazılmış otuz manzumeden oluşan bu eser, çocuk edebiyatının ilk ürünlerindendir.
  Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sis
  B) Şermin
  C) Haluk’un Defteri
  D) Tarih-i Kadim
  E) Doksan Beşe Doğru 
 9. I. Servetifünun romancıları, romanı modern Batı romanı düzeyine yükseltmiştir.
  II. Betimlemeler gözleme dayalı değildir ve özneldir.
  III. Eserlerdeki kişiler, hayata yabancı olan, toplumdan uzak karakterlerdir.
  IV. Olaylar, genellikle İstanbul’da ve kapalı mekânlarda geçer.
  V. Bu dönemin yazarları realizm ve natüralizmi kendilerine yakın bulmuşlardır.
  Servetifünun nesriyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.      E) V.
 10. Servetifünun edebiyatı sanatçıları şiir ve nesirde pek çok önemli eseri edebiyatımıza kazandırmışlardır. Haluk’un Defteri, Şermin, Rübab-ı Şikeste bu dönemin şiir türündeki eserleridir. Romanda ise Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, Eylül, Genç Kız Kalbi gibi eserler verilmiştir. Bunlara Haristan ve Gülistan, Çağlayanlar gibi hikâye kitaplarını da ekleyebiliriz.
  Bu parçada eseri söylenmeyen Servetifünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tevfik Fikret
  B) Cenap Şehabettin
  C) Halit Ziya Uşaklıgil
  D) Mehmet Rauf
  E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
 11. Romanın kahramanı Ahmet Cemil, Servetifünun edebiyatçısını, Raci ise eski anlayışı temsil etmektedir. Ahmet Cemil, roman boyunca hayalle gerçek arasında bocalar durur. Hayal kırıklığı ile dolu olan bu romanda Ahmet Cemil, hayallerinin hiçbirini gerçekleştiremez.
  Bu parçada sözü edilen Servetifünun dönemi romanı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eylül- Mehmet Rauf
  B) Mai ve Siyah – Halit Ziya Uşaklıgil
  C) Araba Sevdası – Recaizade Mahmut Ekrem
  D) Hayal İçinde – Hüseyin Cahit Yalçın
  E) Şıpsevdi – Hüseyin Rahmi Gürpınar
 12. Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Kırk Yıl – Halit Ziya Uşaklıgil
  B) Gönül Hanım – Ahmet Hikmet Müftüoğlu
  C) Batarya ile Ateş- Hüseyin Cahit Yalçın
  D) Ferda-yı Garam – Mehmet Rauf
  E) Avrupa Mektupları – Cenap Şehabettin
 13. Modern anlamda romancılığımızın kurucusu sayılır. Eserlerinde realizmin etkisi görülür. Batılı roman ve öykü tekniğine uygun, yazınsal değeri olan ilk önemli örnekler ona aittir. Romanlarında kahramanları aydın çevreden, öykülerinde ise halkın için seçerek halkın yaşayışlarını anlatmıştır.
  Bu özellikler aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?
  A) Mehmet Rauf
  B) Halit Ziya Uşaklıgil
  C) Reşat Nuri Güntekin
  D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
  E) Halide Edip Adıvar
 14. Servetifünun’a bağlı ünlü bir romancımızdır. Romancılığı üzerinde Halit Ziya Uşaklıgil’in etkisi büyüktür. Söz dizimi, zamanın nesircilerinden çok daha sadedir. Eserlerinde kişiliğini yansıtan, kahramanlarının varlığında kendi duygu ve düşüncelerini yaşayan bir tutku içerisindedir. Türk edebiyatının ilk büyük psikolojik romanı olan Eylül, sanatçının en büyük eseri sayılır.
  Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mehmet Rauf
  B) Ahmet Mithat Efendi
  C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
  D) Halit Ziya Uşaklıgil
  E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 15. I. Beyit bütünlüğünü kırarak nazmı nesre yaklaştırmıştır.
  II.Aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
  III.Kişisel konuların yanı sıra toplumsal konulara da değinmiştir.
  IV. Kelimelerle resim çizen parnasyenlerin etkisinde kalmıştır.
  V. Başta roman olmak üzere daha çok nesir türünde yazmıştır.
  Bu bilgilerden hangisi Tevfik Fikret’in özelliklerinden biri değildir?
  A) I.    B) II.     C) III.    D) IV.      E) V.
 16. Servetifünun sanatçılarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
  A) Tevfik Fikret, Sis adlı şiirinde, alabildiğine olumsuz ve kötümser bir yaklaşımla İstanbul’u çürüyen, yozlaşan yönleriyle anlatmıştır.
  B) Cenap Şehabettin, şiirlerinde olduğu gibi nesirlerinde de süslü anlatıma, nükteye, söz sanatlarına önem vermiştir.
  C) Mehmet Rauf, Batılı anlamda roman ve öykü yazarak teknik yönden bu dönemin en başarılı örneklerini vermiştir.
  D) Hüseyin Cahit Yalçın, eski edebiyata karşı yeni edebiyatı savunmuş, düşüncelerini cesurca söylediği eleştiriler yazmıştır.
  E) Süleyman Nazif, Servetifünun geleneğine bağlı olmakla birlikte Namık Kemal anlayışını devam ettirerek nesirde daha başarılı olmuştur.

CEVAPLAR: 1.C, 2.B, 3.D, 4.D, 5.C, 6.A, 7.A, 8.A, 9.B, 10.B, 11.B, 12.C, 13.B, 14.A, 15.E, 16.C

Yazdır

Yazar hakkında

admin

Yorum yap