Testler

Tanzimat Edebiyatı Test 2

– İlk tiyatro eserini yazdı : Şair evlenmesi.
– İlk özel gazeteyi çıkardı : Tercüman-ı Ahval.
– İlk makaleyi yazdı : Tercüman-ı Ahval
Mukaddimesi.
– Noktalama işaretlerini ilk defa kullandı.
– La Fontaine’den manzum çeviriler yaptı.
1.Yukarıdaki özelikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?
A) İbrahim Şinasi B) ZiyaPaşa
C) Şemsettin Sami D) Namık Kemal E) Ahmet Vefik Paşa

2.Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat Edebiyatı’nın niteliklerinden biri değildir?
A) Batı edebiyatına yönelmenin ilk ürünlerini verme
B) Şiirin içeriğinde önemli değişiklikler yapma
C) Roman, gazete, makale gibi türlerin ilk örneklerini verme
D) Şiirde yeni nazım biçimlerini kullanma
E) Yalın dil kullanmayı amaçlayıp başarma

3. Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi ve Namık Kemal eserleriyle halkı eğitmenin peşindeler. Namık Kemal, özellikle tiyatrolarını halkın bilinçlenmesinde bir vasıta olarak kullanmıştır. Bu eserlerin bazıları: Kara Bela(I),Gülnihal (II), İçli Kız(III), Akif Bev(IV) ve Celaleddin Harzemşah ‘tır.(V)
Numaralanmış eserlerin hangisi Namık Kemal’e ait değildir ?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E)V.

Ahmet Mithat Efendi’nin, romancılığımızın gelişim çizgisi açısından en ünlü romanı Araba Sevdası ‘dır (I). Samipaşazade Sezai, Sergüz eşt (II) adlı romanıyla bir cariyenin çektiği acıları dile getirir. Nabizade Nazım, Zehra (III) adlı romanıyla ilk psikolojik denemelere girişir. Recaizade Mahmut Ekrem, Felatun Bey ‘le R akım Efendi (IV) adlı yapıtıyla Batı hayranlığını gülünç ve realist bir tarzda dile getirir. Namık Kemal, İntibah( V) romanıyla edebi romancılığı gerçekleştirir.
4. Bu parçadaki bilgi yanlışlığını gidermek için numaralanmış eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) I. ve IV. E) II. ve V

5.Divan edebiyatıyla Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Divan şiirinde sanatçılar, aydın kişiler için yazarken, Tanzimatçılar halk için yazmıştır.
B) Divan edebiyatında ölçü aruzdur, Tanzimat edebiyatında hece amaçlanmış; ama daha çok aruz kullanılmıştır.
C) Divan edebiyatında daha çok nesir alanında eser verilmiş; Tanzimatçılar ise şiire yönelmiştir.
D) Tanzimat edebiyatında Divan şiirine ait nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir.
E) Divan nesrinde söz sanatları kullanılmış, Tanzimat nesrinde düşünceler önemsenmiştir.

6.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Fransız İhtilaliyle hürriyet, adalet eşitlik
kavramları şiire girmiştir.
B)Sanatçılar genellikle romantizmin etkisinde kalmıştır.
C)Şiirde parça güzelliği önemsenmiş, klasik kaside türü devam etmiştir.
D) Dilde sadeleşme amaçlanmış; ama başarılı olunamamıştır.
E) Nesirde noktalama işaretleri kullanılmaya başlanmıştır.

7. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tercüman-ı Ahval : İlk özel gazete
B) Telemak : İlk çeviri roman
C) Araba Sevdası : İlk romantik roman
D) Cezmi : İlk tarihi roman
E) Tahrib-i Harabat : İlk eleştiri

8. Ziya Paşa, Hürriyet gazetesinde çıkan …………… adlı makalesinde Divan edebiyatını eleştirir ve yapay bir edebiyat olduğunu öne sürer. Daha sonra …………… adlı eserinin önsözünde bu görüşlerini reddeder ve Divan edebiyatını yüceltir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tahrib-i Harabat – Takip
B) Şiir ve İnşa -Harabat
C) Takvim-i Vekayi – Eş’ar-ı Ziya
D) Dünyaya İkinci Geliş – Harabat
E) Yeni Lisan – Zafernâme

9. Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır, bu düşünceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.
Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Mithat Efendi
B) İbrahim Şinasi

C) Namık Kemal
D) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Muallim Naci

10. Bizde ilk edebi roman, onundur. Romanında romantizmin izleri görülür. Eserde sosyal bir sorun olan, erkeğin düşük bir kadına tutulması ve hem kendini hem de yakınlarını mahvetmesi anlatılır. Bir tahlil ve tasvir romanı sayılır. Kahramanların psikolojisine önem verilmiş, yer tasvirleri yapılmıştır. Ancak, tasvirler gözleme yer verilmeden, süs için kullanılmıştır.
Parçada sözü edilen eser ve yazan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Henüz On Yedi Yaşında – Ahmet MithatEfendi
B) Intibah – Namık Kemal
C) Telemak – Yusuf Kamil Paşa
D) Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai
E) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami

11. İşlenen en önemli konu tutsaklıktır. Evlenecek kişilerin kendi istekleri göz önüne alınmadan evlenmenin yapılması, böyle evlenmelerin doğurduğu acılar da diğer önemli bir konudur. Batılılaşmanın yanlış yorumlanmasını konu alanlar da vardır.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu konuların dışında yazılmış bir eserdir?

A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat
B) Sergüzeşt
C) Cezmi
D) Felatun Bey ile Rakım Efendi
E) Araba Sevdası

12. Tanzimat tiyatrosu bir okul sayılmış, halkın eğitilmesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır. Dil ve üslup konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmıştır.
Parçaya göre Tanzimat tiyatrosuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Oyunlarda gelenek göreneklerin eleştirilmesi
amaç edinilmiştir.
B) Toplumsal eğitim oyunların temelini oluşturur.
C) Günlük konuşma dilinin özelliklerine oyunlarda rastlamak mümkündür.
D) Oyunlar tarihten alınması gereken dersler üzerine kurulmuştur.
E) Halkın eğitilmesi amaçlanırken tiyatronun bu amacı gerçekleştirdiği söylenemez.

13. Tanzimat sanatçılarının çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebiyatın sanatçılarını örnek almışlardır. Bu sanatçıların etkisiyle bir kısmı klasik, bir kısmı romantik, bir kısmı da realist özellikler taşıyan eserler vermişlerdir. Söz konusu akımlar ancak esinti halinde yansımıştır. Bunların kuralları kesin çizgilerle benimsenmiş ve uygulanmış değildir.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi romantik eser veren sanatçılardan biri değildir ?

A)Ahmet Mithat Efendi
B) Recaizade Mahmut Ekrem
C) Namık Kemal
D) Abdülhak Hamit Tarhan
E) Şinasi

14. Yeniçeriler, Dünyaya İkinci Geliş romanlarında tarihsel konulara yer verir. Esrar-ı Cinayet edebiyatımızdaki ilk polisiye romandır. Firkat adlı romanıyla toplumsal bir sorun olarak esirlik konusuna eğilmiş. Voltaire Yirmi Bir Yaşında adlı yapıtıyla biyografik roman örneği verirken Müşahedat adlı romanında natüralist etkilenmeler gösterir.
Parçada eserleri tanıtılan sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci
B) Namık Kemal
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Ziya Paşa
E) Ahmet Mithat Efendi

15. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır.
B) Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.
C) Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiştir.
D) Bu dönemdeki şiirler,biçim olarak yenidir; ancak içerik olarak Divan edebiyatı şiirinin özelliklerini taşır.
E) Birinci dönem sanatçıları toplumsal konuları işlemiştir.

16.Aşağıdaki eserlerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir ?
A) İntibah B) Zavallı Çocuk C) Cezmi D) Gülnihal E)Zafername

17. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir ?
A) Eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise
cezalandırılır.
B) Realizm ve romantizmin etkileri görülür.
C)Roman ve hikayelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.
D) Kişiler, genellikle tek yönlüdür.
E) İlk psikolojik romanımız bu dönemde yazılmıştır.

18. Hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’e ait değildir ?
A) Araba Sevdası
B) Çok Bilen Çok Yanılır
C)Nejat Ekrem
D) Sergüzeşt
E) Muhsin Bey

19. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
B) Şinasi – Şair Evlenmesi
C) Namık Kemal – Gülnihal
D) Ziya Paşa – Cezmi
E) Ahmet Mithat Efendi – Henüz On Yedi Yaşında

20. Aşağıdaki verilen belirtici niteliklerden hangisi Tanzimat romanında rastlanmaz?
A) Kişiler genellikle tek yönlüdür.
B) Birinci dönem romancıları romantizmin etkisinde kalmıştır.
C) Roman kahramanları çoğu kez ilk görüşte aşık olur.
D) Batıyı yanlış anlayan tipler eleştirilir.
E) Romanlarda sadece günlük hayatın ufak tefek sorunları konu olarak seçilir.

21.Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.
B) Siyasetle yakından ilgilenirler.
C) Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır.
D) Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir.
E) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirirler.

22. Aşağıdaki eserlerden hangisi Nabizade Nazım’a aittir?
A)Yadigarlarım
B)Küçük Şeyler
C)Muhsin Bey
D)Araba Sevdası
E)Makber

I. Divan edebiyatına bir tepki olarak doğan Tanzimat edebiyatı soyuta değil, somuta yönelmeyi amaçlamıştır.
II. Şiirde önce (Birinci Dönem) bireysel konular, sonra (İkinci Dönem) toplumsal sorunlar işlenmiştir.
III. Edebiyatımızın yabancı olduğu gazete, roman, tiyatro gibi türler bu dönemde edebiyatımıza girdi. IV. Bu dönemde beyitler cümle biçiminde anlam bütünlüğü olan birimler olarak kullanıldı.
V. Hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar ilk defa bu dönemde edebiyattaki yerini aldı.
23.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde Tanzimat edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

24. ……bu eserini Ziya Paşa’nın yazmış olduğu……adlı eserine karşı kaleme alır. Amacı Ziya Paşa’nın çelişkili düşüncelerini eleştirmektir. Eleştirilerini …. adlı eseriyle sürdürür.
Bu parçada boş bırakılan yerlere, verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Namık Kemal, Harabat, Takip
B) Recaizâde Mahmut Ekrem, Takdir-i Elhan, Talim-i Edebiyat
C) Muallim Naci, Demdeme, Zemzeme
D Namık Kemal, Harabat, Tahrib-i Harabat
E)Şinasi, Defter-i Amal, Mukaddime-i Celal

25. İlk köy romanımız (uzun hikaye) …………… Batılı anlamda ilk öykü örneği……., ilk realist roman ……………… ilk özel gazete ………….’dir.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Zehra – Letaif-i Rivayet – Araba Sevdası -Tercüman-ı Ahval
B) Karabibik – Küçük Şeyler – Araba Sevdası- Tercüman-ı Ahval
C) Karabibik – Küçük Şeyler – İntibah – Ceride-iHavadis
D) Zehra – Küçük Şeyler – Araba Sevdası – Ceride-i Havadis
E) Karabibik – Küçük Şeyler – İntibah -Tercüman-ı Ahval
CEVAPLAR:
1.A
2.E
3.C
4.D
5.C
6.C
7.C
8.B
9.A
10.B
11.C
12.E
13.E
14.E
15.D
16.E
17.E
18.D
19.D
20.E
21.C
22.A
23.B
24.A
25.B

Tanzimat Edebiyatı Test 2‘yi indir.

Yazdır

Yazar hakkında

Süleyman Kara

Öğrenci ve öğretmenlere faydalı olmak için onlara kaliteli edebiyat sitesi olan edebiyat sultanını sundum.

Yorum yap